Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
21.12.2022.
Одбија се приједлог за утврђивање неуставности члана 395. Закона о парничном поступку ("Службени гласник Републике Српске" бр. 58/03, 85/03, 74/05, 63/07, 49/09 и 61/13).
Подносилац приједлога: Савез логораша у Босни и Херцеговини
Датум подношења: 10.06.2021
Датум окончања поступка: 21.12.2022
Категорија: Парнични поступак
21.12.2022.
Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности члана 56. став 1. у дијелу који гласи „...без назначавања периода за који се плаћа обавеза“ и члана 56. став 2. Закона о пореском поступку Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 78/20 и 37/22).
Подносилац иницијативе: Игор Марић из Бање Луке
Датум подношења: 03.12.2021
Датум окончања поступка: 21.12.2022
Категорија: Порески поступак
21.12.2022.
Одбија се приједлог за утврђивање неуставности и незаконитости члана 1. Правилника о критеријумима и поступку за додјелу средстава гранта удружењима од јавног интереса, осталим удружењима и фондацијама ("Службени гласник Републике Српске" бр. 105/17, 54/19 и 77/21).
Подносилац приједлога: Удружење „Међународни центар за промоцију људских права“ из Требиња
Датум подношења: 08.12.2021
Датум окончања поступка: 21.12.2022
Категорија: Није надлежан Уставни суд
21.12.2022.
Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности члана 141. Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 134/11, 82/13, 103/15, 111/21 и 15/22).
Подносилац иницијативе: Саша Савичић из Бање Луке
Датум подношења: 13.12.2021
Датум окончања поступка: 21.12.2022
Категорија: Пресуђена правна ствар
7.12.2022.

Ут­врђује се да члан 17. став 3, члан 56. ст. 2. и 3, члан 58. и  члан 59. став 1. тач. д) и е) Одлу­ке  о оп­штим усло­ви­ма за прои­зво­дњу, испо­ру­ку и ко­ришћење то­пло­тне енер­ги­је ("Службе­ни гла­сник Гра­да Ба­ња Лу­ка" број 2/18, 40/18 и 12/19) ни­су у са­гла­снос­ти с Ус­та­вом Ре­пу­бли­ке Српске и За­ко­ном о ко­му­нал­ним дје­ла­тнос­ти­ма ("Службе­ни гла­сник Ре­пу­бли­ке Српске" бр. 124/11 и 100/17).

Ут­врђује се да члан 29. став 1. и члан 30. став 3. у ди­је­лу ко­ји гла­си:"..., али ни­је од­го­во­ран за би­ло ка­кву по­сре­дну или не­по­сре­дну ште­ту или гу­бит­ке ко­ји нас­та­ну код ко­ри­сни­ка услу­ге." Одлу­ке о оп­штим усло­ви­ма за прои­зво­дњу, испо­ру­ку и ко­ришћење то­пло­тне енер­ги­је ("Службе­ни гла­сник Гра­да Ба­ња Лу­ка" број 2/18, 40/18 и 12/19) ни­су у са­гла­снос­ти с Ус­та­вом Ре­пу­бли­ке Српске, За­ко­ном о ко­му­нал­ним дје­ла­тнос­ти­ма ("Службе­ни гла­сник Ре­пу­бли­ке Српске" бр. 124/11 и 100/17) и За­ко­ном о обли­га­ци­оним одно­си­ма ("Службе­ни лист СФРЈ" бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89 и "Службе­ни гла­сник Ре­пу­бли­ке Српске" бр. 17/93, 3/96, 39/03 и 74/04).

Ут­врђује се да члан 54. ст. 3, 4, 5. и 6. Одлу­ке о оп­штим усло­ви­ма за прои­зво­дњу, испо­ру­ку и ко­ришћење то­пло­тне енер­ги­је ("Службе­ни гла­сник Гра­да Ба­ња Лу­ка" број 2/18, 40/18 и 12/19) ни­је у са­гла­снос­ти с Ус­та­вом Ре­пу­бли­ке Српске, За­ко­ном о ко­му­нал­ним дје­ла­тнос­ти­ма ("Службе­ни гла­сник Ре­пу­бли­ке Српске" бр. 124/11 и 100/17) и За­ко­ном о за­шти­ти по­тро­шача у Ре­пу­бли­ци Српској ("Службе­ни гла­сник Ре­пу­бли­ке Српске" бр. 6/12, 63/14, 18/17 и 90/21).

Ут­врђује се да члан 56. став 1. тачка е) Одлу­ке о оп­штим усло­ви­ма за прои­зво­дњу, испо­ру­ку и ко­ришћење то­пло­тне енер­ги­је("Службе­ни гла­сник Гра­да Ба­ња Лу­ка" број 2/18, 40/18 и 12/19) ни­је у са­гла­снос­ти с Ус­та­вом Ре­пу­бли­ке Српске, За­ко­ном о ко­му­нал­ним дје­ла­тнос­ти­ма ("Службе­ни гла­сник Ре­пу­бли­ке Српске" бр. 124/11 и 100/17) и За­ко­ном о одржава­њу згра­да ("Службе­ни гла­сник Ре­пу­бли­ке Српске" број 101/11).

Не при­хва­та се ини­ци­ја­ти­ва за оцје­њи­ва­ње ус­та­внос­ти и за­ко­ни­тос­ти чла­на 1, чла­на 6. тачка е), чла­на  14. став 1, чла­на 17. став 2, чла­на 23, чла­на 24. став 1, чла­на 25, чла­на 27. став 3, чла­на 43. ст. 5. и 6, чла­на 56. став 1. тач. а), б), ц), д) и ф), чла­на 59. став 1. тач. а), б) и ц) и став 2, чла­на 61. ст. 1. и 3. и чла­на 64. Одлу­ке о оп­штим усло­ви­ма за прои­зво­дњу, испо­ру­ку и ко­ришћење то­пло­тне енер­ги­је ("Службе­ни гла­сник Гра­да Ба­ња Лу­ка" бр. 2/18, 40/18 и 12/19).

Не при­хва­та се ини­ци­ја­ти­ва за по­кре­та­ње пос­туп­ка за оцје­њи­ва­ње ус­та­внос­ти и за­ко­ни­тос­ти чла­на 5,  чла­на 17. став 1,  чла­на 22. ст. 1, 2, 3, 4 и 5,  чла­на 28, чла­на 65. став 1. тачка д),  чла­на 66. и чла­на 68. Одлу­ке  о оп­штим усло­ви­ма за прои­зво­дњу, испо­ру­ку и ко­ришћење то­пло­тне енер­ги­је ("Службе­ни гла­сник Гра­да Ба­ња Лу­ка" бр. 2/18, 40/18 и 12/19).

Подносилац иницијативе: Драган Поповић из Бање Луке
Датум подношења: 16.08.2021
Датум окончања поступка: 07.12.2022
Категорија: Топлотна енергија
7.12.2022.

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности члана 19. став 2. тачка в) Закона о комуналним дјелатностима ("Службени гласник Републике Српске" бр. 124/11 и 100/17).

Подносилац иницијативе: Стефан Мачкић из Бање Луке
Датум подношења: 28.09.2021
Датум окончања поступка: 07.12.2022
Категорија: Комуналне услуге
7.12.2022.

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости члана 86. став 3. и члана 94. Правилника о раду - пречишћени текст број: 1-730/18 од 27. фебруара 2018. године, Завода за изградњу а.д. Бањалука.

Обуставља се поступак за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о утврђивању цијене рада за 2021. годину број: 1-2142/21 од 1. јула 2021. године, Завода за изградњу а.д. Бањалука.

Подносилац иницијативе: Неђо Мишељић из Бање Луке
Датум подношења: 28.09.2021
Датум окончања поступка: 07.12.2022
Категорија: Није надлежан Уставни суд
7.12.2022.

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом („Службени гласник Републике Српске“ број 90/12).

Подносилац иницијативе: Ранко Глувић из Бање Луке
Датум подношења: 30.09.2021
Датум окончања поступка: 07.12.2022
Категорија: Нису испуњене процесне претпоставке за вођење поступка
7.12.2022.

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности члана 130. ст. 2. и 3. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 41/18, 35/20 и 92/20).

Подносилац иницијативе: Школски одбор ЈУ Гимназија Прњавор из Прњавора
Датум подношења: 21.10.2021
Датум окончања поступка: 07.12.2022
Категорија: Образовање
7.12.2022.

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Закључка Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета, Универзитета у Бањалуци број: 14/3.60/18 од 17. јануара 2018. године.

Подносилац иницијативе: Драгољуб Боројевић из Бањалуке
Датум подношења: 10.11.2021
Датум окончања поступка: 07.12.2022
Категорија: Оспорени акт није општи правни акт
Страна: 1/135 (укупно 1349 одлука)    << Претходна страна || Сљедећа страна >>

Актуелно
25.1.2023.
Саопштење за јавност са 295. сједнице Уставног суда Републике српске

24.1.2023.
Дневни ред 295. сједнице Уставног суда Републике Српске

17.1.2023.
Попис привредних субјеката с којима постоји сукоб интереса

5.1.2023.
Одлука о измјени одлуке о изузећу од примјене Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине

5.1.2023.
Одлука о прихватању понуде за јавну набавку система против провала за нову зграду Уставног суда Републике Српске

5.1.2023.
Одлука о прихватању понуде за јавну набавку услуга редовног чишћења и одржавања хигијене у објекту Уставног суда Републике Српске

5.1.2023.
Одлука о прихватању понуде за јавну набавку услуга физичко-техничког обезбјеђења објекта

5.1.2023.
Одлука о прихватању понуде за јавну набавку тога за судије Уставног суда Републике Српске

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>