Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Састав и организација

  Уставни суд има девет судија, укључујући и предсједника Суда, који се бирају у складу са Уставом и законом:

  Предсједник Суда бира се на мандат од четири године, са могућношћу поновног избора. 

  Предсједник Суда, поред права и дужности утврђених Уставом Републике Српске, Законом о Уставном суду и Пословником о раду Уставног суда: представља Суд; организује рад Суда; предсједава сједницама и састанцима Суда; потписује опште и друге акте Суда; стара се о остваривању сарадње са државним и другим органима и организацијама; обавља и друге послове одређене законом и општима актима Суда.

  Предсједник Суда је наредбодавац за коришћење средстава за рад Суда и Службе Суда.

  Предсједник Суда својом одлуком одређује који ће га потпредсједник замјењивати и на који временски период.

  Суд има два потпредсједника, који се на период од четири године бирају из реда других народа у односу на предсједника Суда.

  Судије Суда имају право и дужност да учествују у раду и одлучивању Суда и његови радних тијела чији су чланови, у складу са овом одлуком.

  Судије Суда дужне су функцију судије вршити савјесно, одговорно и у складу са Уставом и законом.
  У вршењу функције судије и ван тог вршења судија је дужан чувати углед и достојанство Суда и достојанство судије.

  Судије Суда имају право да предлажу разматрање појединих питања на сједницама Суда.

  Судије Суда имају право да буду редовно обавијештени о свим питањима од значаја за остваривање функција Суда.

  Вијеће за заштиту виталног интереса Уставног суда Републике Српске основано је да би одлучивало о питањима виталног интереса у процедури описаној у Амандману LXXXII. Ово вијеће разматра сва питања која су од виталног интереса.

  Вијеће за заштиту виталног интереса састоји се од седам чланова, два из сваког конститутивног народа и један члан из реда Осталих. Чланове Вијећа именује Суд. Организација и начин рада Вијећа уређује се Пословником о раду Уставног суда Републике Српске. Мандат чланова Вијећа престаје престанком дужности судије овог суда.

  Вијећем предсједава предсједавајући Вијећа, којег бирају чланови Вијећа из свог састава, тако да је у сваком новом предмету одлучивања предсједавајући Вијећа из другог конститутивног народа или из реда Осталих.

  Судије бира Народна скупштина Републике Српске и Вијеће народа.

    
   Актуелно
   7.4.2020.
   Oдлука о прихватању понуде за набавку фотокопир апарата

   7.4.2020.
   Oдлука за набавку канцеларијског материјала у 2020. години

   7.4.2020.
   Одлука о прихватању понуде за одржавање возила

   7.4.2020.
   Одлука о прихватању понуде за набавку моторног горива у 2020. години

   7.4.2020.
   Одлука о прихватању понуде за набавку материјала за одржавање хигијене у 2020. години

   7.4.2020.
   Одлука о покретању поступка јавне набавке услуга Стручно-техничког надзора над извођењем радова на изградњи зграде Уставног суда

   7.4.2020.
   Одлука о покретању поступка јавне набавке радова изградње зграде Уставног суда у Бањој Луци

   7.4.2020.
   Саопштење за јавност са 255. сједнице Уставног суда Републике Српске

   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   © 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења