Уставни суд РСОсновни актиСудска праксаНовости и саопштењаПословање
Одлучивање

  Суд одлучује о питањима из своје надлежности на сједници.

  Сједнице Суда сазива предсједник по својој иницијативи, по закључку Суда или на образложени предлог судије.

  Сједница Суда може се одржати ако јој присуствује већина судија (члан 19., став 3 Закона о Уставном суду).

  О питањима из своје надлежности Суд одлучује већином гласова свих судија.

  О питањима из своје надлежности Суд, односно вијеће одлучује доношењем одлуке или рјешења.

  Одлуке и рјешења Суда морају бити образложени.

  Одлуком Суда се:

  1. утврђује да закон, други пропис и општи акт није у сагласности, односно да у вријеме важења није био у сагласности са Уставом;
  2. утврђује да пропис и општи акт није у сагласности, односно да у вријеме важења није био у сагласности са законом;
  3. утврђује да општи акт политичке организације није у сагласности са Уставом и законом;
  4. одлучује о сукобу надлежности државних органа;
  5. одбија предлог за утврђивања неуставности и незаконитости;
  6. утврђује начин отклањања посљедица у случајевима из члана 71. овог закона.

  Вијеће о виталном националном интересу одлучује доношењем одлуке.

  Рјешењем Суд:

  1. покреће поступак;
  2. обуставља поступак у случајевима утврђеним чланом 57. овог закона;
  3. обуставља извршење појединачног акта, односно радње, укида мјеру обуставе или одбацује захтјев за обуставу појединачног акта или радње;
  4. не прихвата иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости;
  5. одбацује предлог, односно иницијативу у случајевима из члана 37. овог закона;
  6. одлучује о питањима управљања поступком.

  Вијеће рјешењем, у року од седам дана, одлучује о прихватљивости захтјева за заштиту националног интереса.

  Одлуке Суда су општеобавезне и извршне на територији Републике.

  У случају потребе, извршење одлука Суда обезбјеђује Влада Републике Српске.

  Суд може захтијевати да се према одговорнм лицу предузму мјере због неизвршења одлука Суда.

  Кривичним законодавством Републике Српске прописано је кривично дјело неизвршавања судске одлуке, под чим се подразумијева и одлука Уставног суда Републике Српске. Запријећена казна је новчана или затвор до три године, а за тежи облик – затвор од једне до пет година (члан 341. став 2. Кривичног закона Републике Српске објављеном у “Службеном гласнику Републике Српске” број 64/17, 104/18 - Одлука Уставног суда 15/21, 89/21 и 73/23).

  Одлуке Суда достављају се учесницима у поступку (члан 65. Закона о Уставном суду).
   
  Вијеће при суду одлучује о прихватљивости захтјева који се односе на витални интерес једног од конститутивних народа 2/3 већином у року од једне седмице, а у року од мјесец дана одлучује о меритуму случајева који се сматрају прихватљивим.

  У случају да процедуру која се односи на витални национални интерес покрене двотрећинска већина једног од клубова, потребан је глас најмање двојице судија да би суд одлучио да се ради о виталном интересу.

  Ако неко питање поступка пред Судом није уређено Законом о Уставном суду, примјењиваће се одговарајућа правна начела и правна правила процесних закона.

  Државни органи, предузећа и друге организације, као и носиоци државних и других јавних функција, дужни су да на захтјев Суда и у року који он одреди дају Суду потребне податке и обавјештења од значаја за вођење поступка и одлучивање (члан  7. Закона о Уставном суду).

    
   Актуелно
   22.2.2024.
   Одлука о прихватању јавне набавке услуга чишћења пословних просторија (редовног чишћења и одржавања хигијене) у објекту Уставног суда Републике Срспке

   22.2.2024.
   О Д Л У К А О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЈЕЂЕЊА ОБЈЕКТА

   19.2.2024.
   Дневни ред 308. сједнице Уставног суда Републике Српске

   31.1.2024.
   Саопштење за јавност са 307. сједнице Уставног суда Републике Српске

   30.1.2024.
   Дневни ред 307. сједнице Уставног суда Републике Српске

   3.1.2024.
   Изјава о непостојању сукоба интереса

   26.12.2023.
   План набавки за 2024. годину

   20.12.2023.
   Саопштење за јавност са 306. сједнице Уставног суда Републике Српске

   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
   Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
    
   © 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења