Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Судије

Уставни суд има девет судија, укључујући и предсједника Суда, који се бирају у складу са Уставом и законом.


 
Академик проф. др Снежана Савић, потпредсједник

Академик проф. др Снежана Савић рођена је 19. децембра 1958. у Бањој Лу­ци, гдје је завршила основну школу и гим­на­зију. Студи­рала је истовремено на Правном факул­те­­ту у Бањој Луци и на Педагошкој академији (Књи­­жев­ност југосло­вен­ских народа и српскохр­ват­­с­ки језик). Дипломирала је, са највишим оцјенама, на Правном факул­тету 1981, а на Педагошкој академији 1979. године. На Правном факултету у Бањој Луци 1989. године од­бра­нила је магистарски рад Држава као суб­јект међународног прив­ред­ног права, а 1993. докторску дисертацију Појам права као норма­тивног поретка – Прилог критици Келзенове нормативне доктрине.

Од 1981. до 1986. била је запослена у Скупштини општине Лакташи. Од 1986. ради на Правном факултету у Бањој Луци, прво као асистенткиња, потом као виша асистенткиња, доценткиња, ван­редна а од 2004, као редован професор на предмету Теорија државе и права. У току школске 1995/96. и 1996/97. године радила је на Архи­тектонско-грађевинском факултету у Бањој Луци, а од 1995. ради на Високој школи унутрашњих послова у Бањој Луци као и на Филозофском, односно Факултету политичких наука у Бањој Луци. Била је предсједник Вијећа постдипломских сту­ди­ја државно-правних наука на Правном факул­те­ту у Бањој Луци и одговорни наставник за предмет Теорија државе и пра­ва. Данас је на постдипломском студију из области Уставног права одговорни наставник за предмете Теорија државе и права и Контрола уставности и законитости. Пре­даје Методологију правних наука на постдипломским студијама Босна и Херцеговина и европско право на Правном факултету Свеу­чи­лишта у Мостару и на постдипломским и специјалистичким студијама на Прав­ном факултету у Бањој Луци. По позиву је била предавач на постдип­лом­с­ким студијама на Правном факултету у Тузли и Факул­те­ту политичких наука у Сарајеву, у сарадњи са Универзитетом из Ге­те­бор­га и Филозофским факул­те­­том у Бањој Луци. Шеф је Катедре државно-правних наука Правног факул­тета у Бањој Луци. Била је члан, а данас је пред­сјед­ник Одбора за правне науке Одјељења друштвених наука АНУРС. Члан је Одбора за репродук­тив­но здравље и демографију Одјељења медицинских наука АНУРС, замје­ни­к секретара Одјељења друштвених наука и пред­с­јед­­ник Редак­ци­је за органе државне власти Републике Српске у пројекту израде Енциклопе­ди­је Републике Српске. У периоду од 2008. до 2012. године била  је члан Сената Универ­зи­тета у Бањој Луци. Члан је Предсједништва Удружења правника Републике Срп­ске, Предсједништва Савеза удружења правника Србије и Репуб­лике Српске, редакционих одбора Годишњака Правног факултета у Бањој Луци, Правне ријечи, часописа Удру­жења правника Републике Српске и издавачког савјета Српске правне мисли. Била је чла­н некадашњегЈугословенског удружења за теорију, филозофију и со­цио­логију права. Предсједник је редакције часо­писа Прав­на ријеч.

У периоду од 1998. до 1999. била је посланик у Народној скуп­шти­ни Републике Српске као и члан Уставно-правне комисије На­род­­не скуп­ш­ти­­не у њена два сазива (као експерт) и  члан Ус­тав­но-правне ко­­ми­­­сије Вијећа народа Парламентарне скупштине Босне и Херце­го­ви­­не (такође као експерт). Била је судија Уставног суда Босне и Хер­цеговине и његов предсјед­ник у првом мандату Суда (1997, односно 2000–2002. годи­не). У периоду од 2007. године до 2012. године, као  експерт, била је члан Одбора за уставна питања Народне скупшти­не Републике Српске и савјетник за област уставног права предсједника Народне скупштине Републике Српске. У протеклом периоду била је члан више експерт­ских тимова за провођење ус­тав­­них и оста­лих реформи у Републици Српској и Босни и Херце­го­вини. Предсједник је Скупштине Друштва чланова Матице Српске у Републици Српској. До избора за судију Уставног суда Републике Српске била је делегат у Скупштини дијаспоре и Срба из региона из Босне и Херцеговине односно Републике Српске.  

Учествовала је на мно­гобројним научним скуповима, конферен­ци­ја­ма, округ­­лим столовима, савјето­ва­њима и семинарима, по­себно као пред­сјед­ник Уставног суда Босне и Херцеговине, као и у изради ви­ше научних про­је­ка­та. У свом раду, између осталог, посјетила је нај­важ­није државне инсти­ту­ције Републике Француске (новембар 2001), институције Европске уније, Савјета Европе и Европ­с­ки суд за људ­ска права (Стразбур, септембар 2000), при­суст­во­вала је сједницама Венецијанске комисије (Венеција, март 2001, Блед, јун 2001), учес­твовала у раду међународних округлих столова у Екс-ан-Провансу и у Будим­пеш­ти, гдје је пред­с­тав­љала Републику Српску, односно Босну и Херцеговину.

За дописног члана АНУРС изабрана је 5. сеп­тембра 2008, а за редовног 21. децембра 2012.

Аутор је осам монографија и три уџбеника као и преко стотину научних и стручних радова.

За судију Уставног суда Републике Српске изабрана је 4. и 5.  јуна 2012. године.

Потпредсједник је Уставног суда Републике Српске.

 

Судије Уставног суда Републике Српске

 

Актуелно
20.7.2022.
Саопштење за јавност са 140. и 141. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

19.7.2022.
Дневни ред 140. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

19.7.2022.
Дневни ред 141. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

18.7.2022.
Одлука о прихватању понуде за набавку и постављање тракастих завјеса

13.7.2022.
Саопштење за јавност са 285. сједнице Уставног суда Републике Српске

12.7.2022.
Дневни ред 285. сједнице Уставног суда Републике Српске

1.7.2022.
Реализација уговора/оквирног споразума за 2022. годину, I и II квартал

30.6.2022.
Саопштење за јавност

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења