Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 40. став 5. и члана 61. став 1. тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној дана 25. новембра, д о н и о  је

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

    Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности и законитости члана 40. тачка 4) и члана 51. тачка 20) Статута Јавног предузећа шумарства „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац („Службени гласник Републике Српске“ бр. 37/17 и 39/19) и Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Јавном предузећу шумарства „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац број: НО-12/19 од 15. фебруара 2019. године.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

      Мира Ћајић из Сокоца дала је Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка оцјењивања уставности и законитости одредаба члана 40. тачка 4) и члана 51. тачка 20) Статута јавног предузећа шумарства „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац („Службени гласник Републике Српске“ бр. 37/17 и 39/19) (у даљњем тексту: Статут), као и оцјењивања уставности и законитости Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Јавном предузећу шумарства „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, који је донио Надзорни одбор Јавног предузећа, број: НО-12/19 од 15. фебруара 2019.године (у даљњем тексту: Правилник). Покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости одредаба члана 40. тачка 4) и члана 51. тачка 20) Статута јавног предузећа шумарства “Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац („Службени гласник Републике Српске“  бр.  37/17 и 39/19) иницира у односу на чланове 1. став 2, чл. 7. и 10.  Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 75/04 и 78/11), као и у односу на чланове 62. и 64. Закона о предузећима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 24/98, 62/02 и 38/03). Такође, истиче да оспорене одредбе Статута нису сагласне са члановима 45. и 108. Устава Републике Српске. Покретање поступка оцјењивања уставности и законитости Правилника иницира у односу на члан 7. Закона о јавним предузећима и члан 45. и 108. Устава. Иницијативом оспорава надлежност Надзорног одбора за доношење Правилника. Предлаже да Суд утврди неуставност и незаконитост оспорених одредби Статута и Правилника.

      Влада Републике Српске дала је одговор на иницијативу у дијелу којим се  иницира покретање поступка оцјењивање уставности и законитости члана 40. тачка 4) и члана 51. тачка 20) Статута. У одговору се наводи да је надлежност надзорног одбора за доношење општих аката прописана чланом 7. тачка м) и чланом 18. Закона о јавним предузећима, а надлежност управе предузећа чланом 10. тачка и) Закона о јавним предузећима, који је леx специалис у области статуса пословних субјеката. На основу наведеног оспоравају се као неосновани и наводи даваоца иницијативе о неуставности оспорених одредаба Статута у односу на чланове 45. и 108. Устава, те се наводи да је Влада Републике Српске, приликом прописивања оспорених одредаба Статута по питању надлежности Надзорног одбора да доноси Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Јавном предузећу шумарства „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, поштовала начела уставности и законитости из наведених одредаба Устава. Истиче да  је давалац иницијативе занемарио чињеницу да  је основни текст Закона о јавним предузећима претрпио измјене и допуне, тако да је чланом 1. Закона о измјенама и допунама Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број 78/11) измијењен члан 1. став 2.  наведеног Закона, на начин да члан 1. став 2. Закона упућује на супсидијарну примјену Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 127/08, 58/09, 100/11, 63/13 и 100/17). Закон о предузећима је ступањем на снагу Закона о привредним друштвима престао да важи, јер је чланом 445. став 2. Закона о привредним друштвима прописано да од дана примјене овог закона престаје да важи Закон о предузећима, а Закон о привредним друштвима се примјењује од 1. јануара 2010. године. Међутим, наводи се да овај закон није правни основ за  утврђивање надлежности Надзорног одбора, пошто је то питање прописано Законом о јавним предузећима који је је леx специалис у овој области. Истиче се да је чланом 1. Закона о јавним предузећима прописано да се овим законом уређује пословање и управљање јавним предузећима, органи предузећа и друго. Чланом 2. став 1. Закона о јавним предузећима дефинисан је појам јавних предузећа. Како наведени члан 2. Закона о јавним предузећима прописује да су то правна лица која су уписана у судски регистар ради обављања дјелатности од општег интереса и у чијем основном капиталу Република Српска или јединица локалне самоуправе директно или индиректно има већинско власништво, те имајући у виду одредбе чл. 5. и 32. Закона о шумама („ Службени гласник Републике Српске“ бр. 75/08 и 60/13) и чињеницу да је основни капитал ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац у стопостотном проценту власништво Републике, неспорна је примјена Закона о јавним предузећима на пословање тог друштва, односно његове органе. Предлаже се да Суд не прихвати иницијативу.

   У одговору на иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Правилника, Надзорни одбор Јавног предузећа шумарства „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац истиче као одлучујуће да је Правилник донио као надлежан орган на основу члана 7. тачка м) Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“  бр. 75/04 и 78/11), којим је прописано да (осим послова набројаних у овом члану) надзорни одбор обавља и друге послове утврђене законом, статутом и актима предузећа. Поред тога, наводи се да је надлежност за доношење Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста прописана чланом 12. Статута овог предузећа, који прописује да макроорганизацију Јавног предузећа утврђује Скупштина Јавног предузећа, а да Правилник о унутрашњој организацији усваја Надзорни одбор. Предлаже се да Суд не прихвати иницијативу.

Статут Јавног предузећа шумарства „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац (Службени гласник Републике Српске бр. 37/17 и 39/19) донијела је Влада Републике Српске у функцији Скупштине овог јавног предузећа на основу члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласни Републике Српске“ бр. 75/04 и 78/11).

  Оспореном одредбом члана 40. тачка 4) Статута прописано је: „Надзорни одбор је надлежан да доноси опште акте Јавног предузећа који нису стављени у надлежност Скупштине, односно другог органа Јавног предузећа“. Оспореном одредбом члана  51. тачка 20) Статута прописано је: „У надлежности Управе је доношење општих аката који нису у надлежности Скупштине и Надзорног одбора“.

 Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Јавном предузећу шумарства „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац број: НО-12/19 од 15. фебруара 2019. године, на основу  члана 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 75/04 и 78/11) и члана 12. и 40. Статута Јавног предузећа шумарства „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, донио је Надзорни одбор овог Јавног предузећа. Овим Правилником утврђује се организациона структура ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, дјелокруг рада организационих дијелова, врста и сложеност послова који се у организационим дијеловима обављају, опис послова, број извршилаца, степен и врста стручне спреме, радно искуство, начин руковођења и остала питања везана за организацију Предузећа (члан 1. став 1. Правилника).

    Приликом оцјене уставности и законитости оспорених аката Суд је имао у виду одредбе Устава на које се указује иницијативом, и то да је чланом 45. Устава прописано да је свако дужан да се придржава Устава и закона. Свако је дужан да савјесно и одговорно врши повјерену му јавну  функцију. Такође, Суд је имао у виду да је чланом 108. Устава прописано да закони, статути, други прописи и општи акти морају бити у сагласности са Уставом, да прописи и други општи акти морају бити у сагласности са законом. Осим одредби Устава на које се указује иницијативом, Суд је имао у виду да према члану 90. Устава Влада: доноси уредбе, одлуке и друга акта за извршавање закона (тачка 4); обавља и друге послове у складу са Уставом и законом (тачка 9).

 Прије свега, Суд је утврдио да је одредбом члана 1. став (2) Закона о јавним предузећима, на коју се указује иницијативом, било прописано да се на питања која нису обухваћена овим законом, примјењују одредбе Закона о предузећима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 24/98, 62/02 и 38/03). Међутим, након ступања на снагу Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 127/08 и 58/09) ступио је на снагу Закон о измјенама и допунама Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“ број 78/11), којим је  измијењен члан 1. став 2. Закона, тако да се на питања која нису уређена овим законом сходно примјењују одредбе Закона о привредним друштвима. Ступањем на снагу Закона о привредним друштвима, који се примјењује од 1. јануара 2010. године, на основу члана 445. став 2. тог закона, престао је важити Закон о предузећима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 24/98, 62/02, 66/02, 38/03, 97/04 и 34/06) на који се позива давалац иницијативе.

 Одредбама Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“  бр. 75/04 и 78/11), на које се указује иницијативом, прописано да је надзорни одбор надлежан да надзире рад управе, доноси пословник о свом раду, предлаже статут, етички кодекс и друге акте скупштини, предлаже именовање и разрјешење чланова одбора за ревизију, именује и разрјешава чланове управе у складу са поступцима утврђеним статутом и законом, доноси смјернице о набавци и врши надзор над њиховим спровођењем, одобрава препоруке одбора за ревизију о расподјели добити, те другим питањима, даје овлашћење за ограничене активности у складу са овим законом, даје упутства директору за спровођење истраге у вези са учињеним неправилностима, даје приједлог скупштини о пословној сарадњи и повезивању са другим предузећима, доноси одлуке о инвестирању у складу са законом и статутом, даје приједлог скупштини о оснивању нових предузећа, сазива сједнице скупштине јавног предузећа, осим јавних предузећа у којима Влада врши функцију скупштине и утврђује приједлог дневног реда, утврђује приједлог одлука скупштине јавног предузећа и врши контролу спровођења усвојених одлука и  обавља и друге послове утврђене законом, статутом и актима предузећа (члан 7. Закона); да управу предузећа (у даљем тексту: управа) чине директор и извршни директори, а надлежност управе је: извјештавање надзорног одбора на захтјев надзорног одбора, спровођење етичког кодекса, израда и надгледање реализације планова пословања, предлагање и спровођење смјерница о набавци те спровођење важећих прописа, утврђивање приједлога о расподјели добити и покрићу губитака, запошљавање и отпуштање запослених у складу са поступцима утврђеним актима предузећа и важећим законима, давање приједлога надзорном одбору о пословној сарадњи и повезивању са другим предузећима, давање приједлога надзорном одбору о инвестиционим одлукама у складу са важећим законима о инвестицијама, давање приједлога надзорном одбору о оснивању нових предузећа, обављање и других послова утврђених законом, статутом и актима предузећа (члан 10. Закона). Поред наведеног,  Суд је имао у виду да је чланом 4. овог Закона прописано да су органи предузећа скупштина, надзорни одбор и управа (менаџмент), чланом 5. прописане су надлежности скупштине, поред осталих, да је скупштина надлежна да од општих аката доноси статут, пословник о свом раду и етички кодекс, а чланом  18. став 1. овог Закона прописано је да је дужност и одговорност надзорног одбора да обезбиједи доношење општих аката којима се утврђују оперативни и функционални аспекти рада органа предузећа у складу са законом, статутом и етичким кодексом.  

 Суд је имао у виду и одредбе Закона о Влади Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 118/08) којима је прописано да Влада заступа Републику као правно лице, стара се о заштити јавног интереса и у том смислу врши права и дужности које Република има као оснивач јавних служби, других органа и организација, ако другим законом није другачије одређено (члан 3. став 1); да је у спровођењу извршне власти Влада надлежна да обезбјеђује спровођење и извршава законе, друге прописе и опште акте, у складу са Уставом, доноси  уредбе, одлуке, смјернице, инструкције, рјешења, закључке и друге опште и појединачне акте за извршавање закона и оснива јавна предузећа, установе и друге организације за обављање послова од интереса за остваривање права и дужности Републике (члан 15. тачке в), г) и ј).

    Разматрајући питање сагласности Статута са Уставом и Законом Суд је утврдио да је Влада Републике Српске вршећи функцију Скупштине Јавног предузећа „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, донијела Статут овог Јавног предузећа у оквиру своје надлежности прописане чланом 90. тачка 4. и 9. Устава Републике Српске и на основу члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“  бр. 75/04 и 78/11). По оцјени Суда, члан 40. тачка 4) Статута, који прописује надлежност Надзорног одбора да доноси опште акте Јавног предузећа који нису стављени у надлежност Скупштине, односно другог органа Јавног предузећа и члан 51. тачка 20) Статута који прописује да је у надлежности Управе доношење општих аката који нису у надлежности Скупштине и Надзорног одбора, у складу су са Законом о јавним предузећима. Наиме, чланом 7. наведеног Закона дефинисани су послови у надлежности надзорног одбора јавног предузећа, а у тачки м) наведеног члана је прописано да надзорни одбор обавља и друге послове утврђене законом, статутом и актима предузећа. Чланом 10. наведеног Закона дефинисани су послови у надлежности управе предузећа, а тачком и) овог члана прописано је да управа предузећа обавља и друге послове утврђене законом статутом и актима предузећа. Чланом 5. Закона прописано је које опште акте доноси скупштина јавног предузећа, а то су статут, пословник о свом раду и етички кодекс.  Имајући у виду наведено Суд је оцијенио да је прописивање као у оспореним одредбама чланова 40. тачка 4) и 51. тачка 20) Статута Јавног предузећа шумарства „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, у складу са члановима 7. и 10. Закона, јер је наведеним одредбама Статута прописано доношење и других општих аката у јавном предузећу од стране Надзорног одбора и Управе предузећа, чије доношење није у надлежности Скупштине јавног предузећа. С обзиром на наведено Суд је оцијенио да у конкретном случају нису нарушене уставне гаранције из чланова 45. и 108. Устава Републике Српске, како се то у иницијативи наводи.      

   У односу на питање уставности и законитости Правилника Суд  је оцијенио да је Надзорни одбор овлашћен за доношење Правилника сагласно одредби члан 7. тачка м) Закона о јавним предузећима, којом је прописано да је надзорни одбор надлежан да обавља и друге послове утврђене законом, статутом и актима предузећа. Полазећи од садржаја члана 7. Закона, те члана 18. став 1. т. а) Закона, којим је прописано да је дужност и одговорност надзорног одбора да обезбиједи, поред осталог, доношење општих аката којима се утврђују оперативни и функционални аспекти рада органа предузећа у складу са законом, статутом и етичким кодексом, Суд је оцијенио да је према наведеним законским одредбама јасно прописана обавеза надзорног одбора за доношење општих аката и поступање у складу са статутом јавног предузећа, па тако и са чланом 40. тачка 4) Статута, који прописује да је у надлежности Надзорног одбора доношење општих аката који нису стављени у надлежност Скупштине, односно другог органа јавног предузећа. Суд је оцијенио да доношењем оспореног Правилника од стране Надзорног одбора Јавног предузећа шумарства „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац нису нарушене уставне гаранције из чланова 45. и 108. Устава Републике Српске.

Како је у току претходног поступка правно стање потпуно утврђено и прикупљени подаци пружају поуздан основ за одлучивање, Суд је на основу члана 40. став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12) у овом предмету одлучио без доношења рјешења о покретању поступка.

На основу изложеног Суд је одлучио као у изреци овог рјешења.

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић и академик проф. др Снежана Савић.                                                     

Број: У-107/19

25. новембра 2020. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.

 

 

 

Актуелно
31.12.2020.
Реализација уговора / оквирног споразума

23.12.2020.
Саопштење за јавност са 264. сједнице Уставног суда Републике Српске

23.12.2020.
Одлука о прихватању понуде за каско осигурање аута за 2020. годину

22.12.2020.
Дневни ред 264. сједнице Суда

14.12.2020.
Одлука о прихватању понуде за набавку зимских ауто гума за службена возила

1.12.2020.
Одлука о прихватању понуде за измјену пројектне документације која се односи на темељење пројектоване зграде Уставног суда Републике Српске

25.11.2020.
Саопштење за јавност са 263. сједнице Уставног суда Републике Српске

24.11.2020.
263. сједница Суда

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>