Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 40. став 5.  и члана 61. став 1. тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'' бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 30. октобра 2019. године,  д о н и о  је

 

                                                         Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

        Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о комуналним дјелатностима („Службени гласник Општине Фоча“ број 7/06).       

 

                                                       О б р а з л о ж е њ е

 

        Миле Чајевић, адвокат из Фоче,  дао је Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о комуналним дјелатностима („Службени гласник Општине Фоча“ број 7/06). У иницијативи се наводи да је оспорена одлука донесена на основу Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 11/95 и 18/95), који је престао да важи ступањем на снагу Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“ број 124/11), који прописује обавезу јединица локалне самоуправе да, у року од шест мјесеци од дана његовог ступања на снагу, ускладе прописе о вршењу комуналних дјелатности са одредбама овог закона (члан 41). Због наведеног давалац иницијативе сматра да оспорена одлука није у сагласности са чланом 108. став 2. Устава Републике Српске и Законом о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“ број 124/11).

        Скупштина Општине Фоча је у одговору на иницијативу навела да су неосновани наводи даваоца иницијативе, те да је Одлуком о измјенама и допунама Одлуке о комуналним дјелатностима („Службени гласник Општине Фоча“ број 8/18), која је ступила на снагу 28. 07. 2018. године, извршено усклађивање оспорене одлуке са Законом о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 124/11).

          Оспорену Одлуку о комуналним дјелатностима („Службени гласник Општине Фоча“ број 7/06) донијела је Скупштина општине Фоча, на основу члана 2. став 3. и члана 31. Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 11/95 и 18/95) и члана 13. Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча" број 7/05). Овом одлуком су утврђене комуналне дјелатности од посебног друштвеног интереса, организација, услови и начин обављања тих дјелатности.

        Одредбама Устава у односу на које се оспорава уставност оспорене одлуке утврђено је: да прописи и други општи акти морају бити у сагласности са законом (члан 108. став 2).

       Приликом разматрања навода из иницијативе Суд је, такође,  имао у виду да је оцјена законитости предметне  Одлуке о комуналним дјелатностима тражена у односу на члан 41. Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 124/11 и 100/17) којим је прописано: (1) да је јединица локалне самоуправе дужна да усклади прописе о вршењу комуналне дјелатности са одредбама овог закона и донесе прописане одлуке у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона и (2) да су јединице локалне самоуправе дужне да у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона: ускладе одлуку из члана 6. став 2. овог закона са одредбама овог закона    (тачка а) и да донесу одлуку из члана 9. став 3. овог закона уколико имају успостављен систем даљинског гријања (тачка б). 

        Из наведених законских одредби произлази да је ступањем на снагу важећег Закона о комуналним дјелатностима успостављена обавеза за јединице локалне самоуправе да, у остављеном року, изврше усклађивање својих аката са његовим одредбама. Међутим, наведена законска обавеза, по оцјени Суда, не подразумијева да ступањем на снагу новог закона,  којим се одређена питања уређују на другачији начин у односу на ранији закон, престају да важе подзаконски акти донесени на основу ранијег закона, већ да ствара обавезу за доносиоца акта да усклади такве опште акте са новим законским рјешењима.

        У конкретном случају Суд је утврдио  да је Скупштина Општине Фоча,  на основу члана 41. Закон о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 124/11 и 100/17), члана 3. став 1. тачка ж. и чл. 14. и 45. Закона о одржавању зграда („Службени гласник Републике Српске“ број 100/11), члана 39. став 2. тачка 2. Закона о о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске" број 97/16) и члана 38. став 2. Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча" број 8/17) донијела Одлуку о измјенама и допунама Одлуке о комуналним дјелатностима („Службени гласник Општине Фоча" број 8/18).

         На основу свега наведеног, а полазећи од садржине навода даваоца иницијативе, Суд је  оцијенио да је Скупштина Општине Фоча доношењем Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о комуналним дјелатностима поступила у складу са својом законском обавезом прописаном  чланом 41. Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 124/11 и 100/17), односно да је извршила усаглашавање подзаконских аката из ове области са важећим законским рјешењима.

         Имајући у виду да су наводи о незаконитости предметне одлуке неосновани, Суд је утврдио да је  наведена одлука у сагласности и са чланом 108. став 2. Устава, којим је утврђено да прописи и други општи акти морају бити у сагласности са законом.

         Цијенећи да је у току претходног поступка правно стање потпуно утврђено и да прикупљени подаци пружају поуздан основ за одлучивање, Суд је,  на основу члана 40. став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске, у овом предмету одлучио без доношења рјешења о покретању поступка. 

         Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

                                                                                                                                                                                                                                                      

Број: У-77/18

30. октобра 2019. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.

 

 

 

Актуелно
1.7.2020.
Саопштење за јавност са 258. сједнице Уставног суда Републике Српске

1.7.2020.
Одлука о прихватању понуде за услуге штампе Билтена Уставног суда Републике Српске број 24

1.7.2020.
Одлука о прихватању понуде за набавку пића и освјежавајућих напитака у чајну кухињу Уставног суда Републике Српске

1.7.2020.
Одлука о прихватању понуде за набавку радова за изградњу зграде Уставног суда

30.6.2020.
Дневни ред 258. сједнице Уставног суда Републике Српске

24.6.2020.
Саопштење за јавност са 257. сједнице Уставног суда Републике Српске

24.6.2020.
Дневни ред 257. сједнице Уставног Суда Републике Српске

23.6.2020.
Саопштење за јавност са сједница Вијећа за заштиту виталног интереса

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>