Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 40. став 5. и члана 61. став 1. тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске («Службени гласник Републике Српске» бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 21. априла 2022. године,  д о н и о  је

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е

 

            Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана подручја зона 2, 7 и 8 – источни дио Градске зоне Градишка "Градишка – исток" (локација "стари храст") и Одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана подручја зона 2, 7 и 8 – источни дио Градске зоне Градишка "Градишка – исток" (локација "Сењак"), обје објављене у  "Службеном гласнику Града Градишка" број 15/20.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

            Стојанка Гибача из Градишке, коју заступа Рафаела Љубојевић Ђурић, адвокат из Градишке, дала је Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана подручја зона 2, 7 и 8 – источни дио Градске зоне Градишка "Градишка – исток" (локација "стари храст") и Одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана подручја зона 2, 7 и 8 – источни дио Градске зоне Градишка "Градишка – исток" (локација "Сењак"), обје објављене у "Службеном гласнику Града Градишка" број 15/20. Образлажући наведено у иницијативи, која је прецизирана на захтјев Суда, истиче се да је оспореним одлукама омогућена изградња стамбено-пословног објекта на парцелама бр. 2315/1 и 2362/1 к.о. Градишка 1, које се граниче са парцелом број 2314 к.о. Градишка 1, у власништву даваоца иницијативе, при чему, како наводи,  није испоштован Правилник о општим правилима урбанистичке регулације и парцелације ("Службени гласник Републике Српске" број 115/13) и с тим у вези указује на одредбе члана 14, члана  16. став 2, члана 53. став 5, те члана 57. овог акта, као и на члан 21. став 5. Закона о уређењу простора и грађењу ("Службени гласник Републике Српске" бр. 40/12, 106/15, 3/16 и 84/19), те  Правилник о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката код којих је повећан ризик од пожара ("Службени гласник Републике Српске" број 55/20). Поред тога, давалац иницијативе образлаже на који начин су оспореним одлукама повријеђене одредбе чл. 4. и 13. Устава Републике Српске које, како наводи, прописују уставност и законитост рада органа Републике Српске, те заштиту животне средине, као и члан 3. став 1. Устава Босне и Херцеговине, којим је утврђено право на имовину које укључује и право на мирно уживање имовине,  те предлаже  да Суд  утврди да оспорени општи акти нису у сагласности с Уставом и законом.

            Доносилац оспорених одлука Скупштина Града Градишка у одговору на наводе из иницијативе истиче да су  оспорене одлуке донесене у складу са важећим прописима, те да се ради о двије одлуке које обухватају различита подручја града и које су, иако усвојене на истој сједници Скупштине Града Градишка и спроведене по истој процедури прописаној Законом о уређењу простора и грађењу, садржајно потпуно различите.  Поред тога, у одговору се наводи да Одлуком о доношењу измјене дијела Регулационог плана подручја зона 2, 7 и 8 – источни дио Градске зоне Градишке "Градишка – исток“ (локација "Сењак") нису могла бити повријеђена права даваоца иницијативе из разлога што  се парцела број 2314 к.о. Градишка 1, у њеном власништву, налази у обухвату Одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана подручја зона 2,7 и 8 – источни дио Градске зоне Градишка "Градишка – исток" (локација "стари храст"). У одговору је, такође,  изложен поступак припреме, израде и доношења измјене дијела Регулационог плана подручја зона 2,7 и 8 – источни дио Градске зоне Градишка "Градишка – исток" (локација "стари храст"), те је изражено становиште да је исти садржајно и методолошки усклађен са одредбама Закона о уређењу простора и грађењу и Правилником о начину израде, садржају и формирању документа просторног уређења ("Службени гласник Републике Српске" број 69/13) и да даје генералне услове и смјернице које ће бити подлога за израду детаљних урбанистичко - техничких  услова. Надаље, у одговору је наглашено да су власници  парцела, које су у обухвату Плана, путем средстава јавног информисања (локални радио и локална телевизија), те на интернет страници Града Градишка позивани да дају своје приједлоге и сугестије за одређена планска рјешења, као и да су на исти начин обавијештени о почетку јавног увида, те датуму одржавања јавне расправе о примједбама на План које су стигле у току јавног увида, али да давалац иницијативе ни у једном случају није учествовала у поступку доношења Плана. Уз то, у одговору је наведено и да је у поступку издавања локацијских услова, а након увида у катастарске податке, као и увида на лицу мјеста, утврђено да је давалац иницијативе (или њен претходник, односно ранији власник) узурпирала дио парцеле власништво Града Градишка, која треба да уђе у састав грађевинске парцеле планираног стамбено-пословног објекта. На крају, у одговору је наведено и да је процедура оба планска акта која су оспорена  иницијативом била идентична, али да се наводи из иницијативе не могу односити на Одлуку  о доношењу измјене дијела Регулационог плана подручја зона 2, 7 и 8 – источни дио Градске зоне Градишка "Градишка – исток" (локација "Сењак"), због чега исти нису посебно ни образлагали. Предлаже да се иницијатива не прихвати.

            Одлуку о доношењу измјене дијела Регулационог плана подручја зона 2,7 и 8 – источни дио Градске зоне Градишка "Градишка – исток" (локација "стари храст") („Службени гласник Града Градишка" број 15/20) донијела је Скупштина Града Градишка на основу члана 38. став 2. Закона о уређењу простора и грађењу ("Службени гласник Републике Српске" бр. 40/13, 106/15 и 3/16), члана 39. став 2. тачка 8. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске" бр. 97/16 и 36/19) и члана 87. Статута Града Градишка („Службени гласник Града Градишка" бр. 4/17 и 5/19).

            Овом одлуком утврђено је: да се доноси измјена дијела Регулационог плана подручја зона 2,7 и 8 – источни дио Градске зоне Градишка "Градишка – исток", те да су границе простора који је обухваћен овом измјеном Плана детаљно одређене у текстуалном и графичком дијелу измјене Плана и исти обухвата простор између улица Милоша Обилића, Кнеза Лазара, Видовданске и Трга јеврејских страдања, површине приближно 2,9 ха (члан 1), да се елаборат измјене Плана састоји од текстуалног и графичког дијела (тачка II), да је елаборат измјене Плана израђен од стране "УРБИС ЦЕНТАР" д.о.о. Бања Лука у јулу 2020. године, те се налази у прилогу ове одлуке и представља њен саставни дио (тачка III), да се План излаже на стални јавни увид код Одјељења надлежног за послове уређења простора и грађења (тачка IV), да се о спровођењу ове одлуке стара орган из тачке IV ове одлуке (тачка V), да ступањем на снагу ове одлуке престају да важе раније донесени просторно-плански документи спроведбеног карактера, у дијелу у којем нису у сагласности са овом измјеном Плана (тачка VI), те да ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Града Градишка" (тачка VII).

            Одлуку о доношењу измјене дијела Регулационог плана подручја зона 2, 7 и 8 – источни дио Градске зоне Градишка "Градишка – исток" (локација "Сењак") („Службени гласник Града Градишка" број 15/20) донијела је Скупштина Града Градишка на основу члана 38. став 2. Закона о уређењу простора и грађењу ("Службени гласник Републике Српске" бр. 40/13, 106/15 и 3/16), члана 39. став 2. тачка 8. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске" бр. 97/16 и 36/19) и члана 87. Статута Града Градишка („Службени гласник Града Градишка" бр. 4/17 и 5/19).

            Овом одлуком утврђено је: да се доноси измјена дијела Регулационог плана подручја зона 2, 7 и 8 – источни дио Градске зоне Градишка "Градишка – исток", те да су границе простора који је обухваћен овом измјеном Плана детаљно одређене у текстуалном и графичком дијелу измјене Плана и исти обухвата простор између улица Видовданска, Иве Андрића, Хиландарска, Бранка Миљковића, Филипа Вишњића, Ђуре Јакшића, у насељу Сењак, у површини од 10,24 ха (члан 1), да се елаборат измјене Плана састоји од текстуалног и графичког дијела (тачка II), да је елаборат измјене Плана израђен од стране "УРБИС ЦЕНТАР" д.о.о. Бања Лука у јулу 2020. године, те се налази у прилогу ове одлуке и представља њен саставни дио (тачка III), да се План излаже на стални јавни увид код Одјељења надлежног за послове уређења простора и грађења (тачка IV), да се о спровођењу ове одлуке стара орган из тачке IV ове одлуке (тачка V), да ступањем на снагу ове одлуке престају да важе раније донесени просторно-плански документи спроведбеног карактера, у дијелу у којем нису у сагласности са овом измјеном Плана (тачка VI), те да ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Града Градишка" (тачка VII).

            Приликом разматрања оспорених одлука имали смо у виду да је Уставом Републике Српске утврђено: да општина преко својих органа, у складу са законом, доноси програм развоја, урбанистички план, уређује и обезбјеђује коришћење градског грађевинског земљишта и пословног простора (члан 102. став 1. тач. 1. и 3) и да прописи и други општи акти морају бити у сагласности са законом (члан 108. став 2).

            Поред тога, Суд је имао у виду  да је Законом о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске" бр. 97/16, 36/19 и 61/21) прописано: да самосталне надлежности јединице локалне самоуправе обухватају, између осталог, усвајање стратешких и спроведбених докумената просторног уређења за подручје јединице локалне самоуправе и уређење и обезбјеђење коришћења грађевинског земљишта (члан 18. тачка 1. подтач. 2. и 4) и да скупштина јединице локалне самоуправе доноси стратешке и спроведбене документе просторног уређења за подручје јединице локалне самоуправе (члан 39. став 2. тач. 6. и 8).

            Уз то, Суд је имао у виду да је  Законом о уређењу простора и грађењу ("Службени гласник Републике Српске" бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) прописано: да је документ просторног уређења плански документ којим се одређују организација, намјена и начин коришћења и управљања простором, те критеријуми и смјернице за уређење и заштиту простора (члан 2. став 1. тачка ђ) , да се изградња градова, насеља и објеката планира документима просторног уређења донесеним у складу са одредбама овог закона (члан 3. став 1), да је спроведбени документ просторног уређења, између осталог, регулациони план (члан 25. став 4. тачка в), да се регулациони план доноси за претежно урбана подручја, као и за подручја од општег интереса јединице локалне самоуправе за развој привреде или изградњу објеката друштвене инфраструктуре на основу урбанистичког плана или документа вишег реда или ширег подручја која за предметно подручје садржи елементе прописане чланом 33. став 2. овог закона неопходне за израду спроведбеног документа, при чему је нужно детаљно дефинисати услове пројектовања и изградње нових објеката, као и реконструкцију постојећих објеката, те да графички дио регулационог плана чине све карте стања и карте планираног рјешења прописане правилником из члана 27. став 5. овог закона (члан 35. ст. 1. и 4) и  да  ревизију, односно измјену или допуну документа просторног уређења покреће носилац припреме документа, те да се ревизија, односно измјена или допуна докумената просторног уређења врши на начин и по поступку за доношење докумената просторног уређења (члан 52. ст. 1. и 4).

            Полазећи од наведеног уставног и законског овлашћења јединице локалне самоуправе, а примјеном правила поступка прописаних Законом о уређењу простора и грађењу, Скупштина Града Градишка је, по оцјени Суда, донијела оспорене одлуке. Наиме, Скупштина Града је, сагласно наведеним одредбама Устава и закона, надлежна за доношење Плана, па и његових измјена, да одређује врсту Плана и подручје које се обухвата Планом с утврђеном границом. Како иницијативом није оспорена законитост поступка доношења ових општих аката, а уз чињеницу да је Скупштина Града Градишка поступила у границама уставних и законских овлашћења, Суд није прихватио иницијативу. При томе, Уставни суд није надлежан да оцјењује примједбе даваоца иницијативе које је, као власник парцеле број 2314 к.о. Градишка 1, могла да изнесе у току израде измјене дијела Регулационог плана подручја зона 2,7 и 8 – источни дио Градске зоне Градишка "Градишка – исток" (локација "стари храст") и то у фази стављања нацрта плана на јавни увид. Такође, Уставни суд,  сагласно одредбама члана 115. Устава, није надлежан да оцјењује планско рјешење на конкретном земљишту, односно оправданост појединих урбанистичко-техничких рјешења.

            Наводе даваоца иницијативе да је оспореним одлукама повријеђен  члан 4. Устава Суд није разматрао јер се садржина оспорених одлука не може довести у уставноправну везу са наведеном одредбом Устава која утврђује да Република може, сходно Уставу Босне и Херцеговине, да успоставља специјалне паралелне односе са Савезном Републиком Југославијом и њеним републикама чланицама. Суд, такође, није разматрао паушалне наводе даваоца иницијативе о повреди члана 13. Устава којим је утврђено да су људско достојанство, тјелесни и духовни интегритет, човјекова приватност, лични и породични живот неповредиви, јер не садрже образложење у чему се састоји повреда ове одредбе.

            Оцјена сагласности оспорених одлука с Правилником о општим правилима урбанистичке регулације и парцелације ("Службени гласник Републике Српске" број 115/13) и Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката код којих је повећан ризик од пожара ("Службени гласник Републике Српске" број 55/20), те чланом 3. став 1. Устава Босне и Херцеговине, није у надлежности Уставног суда, која је утврђена чланом 115. Устава.

            Цијенећи да је у току претходног поступка правно стање потпуно утврђено и да прикупљени подаци пружају поуздан основ за одлучивање, Суд је, на основу члана 40. став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске, у овом предмету одлучио без доношења рјешења о покретању поступка. 

            На основу изложеног одлучено је као у  изреци овог рјешења.

            Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

Број: У-58/21

21. априла 2022. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.

 

 

 

Актуелно
31.5.2023.
Саопштење за јавност са 299. сједнице Уставног суда Републике Српске

29.5.2023.
Дневни ред 299. сједнице Уставног суда Републике Српске

18.5.2023.
Одлука о прихватању понуде за набавку штампача

18.5.2023.
Одлука о прихватању понуде за набавку рачунарске опреме

18.5.2023.
Одлука о прихватању понуде за набавку моторног горива и течности за стакла у 2023. години

26.4.2023.
Саопштење за јавност са 298. сједнице Уставног суда Републике Српске

25.4.2023.
Дневни ред 298. сједнице Уставног суда Републике Српске

29.3.2023.
Саопштење за јавност са 297. сједнице Уставног суда Републике Српске

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
 
© 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>