Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

            Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка д) и члана 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'' бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 8. септембра 2021. године, д о н и о  ј е

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

            Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање законитости члана 3. Одлуке о измјени Одлуке о приступању изради Регулационог плана експлoатационих поља „ЕФТ – Рудник и Термоелектрана Станари“ („Службени гласник Општине Станари“ број 3/20).

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Републичка управа за инспекцијске послове, Сектор урбанистичко-грађевинске и еколошке инспекције – Одјељење Добој, дала је Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање законитости члана 3. Одлуке о измјени Одлуке о приступању изради Регулационог плана експлoатационих поља „ЕФТ – Рудник и Термоелектрана Станари“ број: 01/020-4/20, од 11. фебруара 2013. године („Службени гласник Општине Станари“ број 3/20), коју је донијела Скупштина Општине Станари (у даљем тексту: Одлука). Давалац иницијативе, у суштини, сматра да поступак доношења оспорене одлуке није спроведен у складу са чланом 39. став 4. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19 (у даљем тексту: Закон), јер инвеститор, „ЕФТ – Рудник и Термоелектрана Станари“ д.о.о. Станари, није носилац припреме Плана, те не може вршити избор носиоца израде Плана, а како је то предвиђено оспореним чланом 3. Одлуке.

У одговору који је Суду доставио доносилац оспореног акта је изложен спроведени поступак доношења оспорене одлуке, те је изражено становиште да је оспорена одредба Одлуке у потпуности сагласна одредбама Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19). У прилогу одговора је достављен Споразум број: 262/20, који је Општина Станари 7. фебруара 2020. године закључила са „ЕФТ – Рудник и Термоелектрана Станари“ д.о.о. Станари, којим су се уговорне стране сагласиле да ово правно лице преузме финансирање трошкова израде Плана, те да изврши избор и закључи уговор о изради Плана са правним лицем које испуњава услове за носиоца израде спроведбених докумената просторног уређења, као и друга документација која има за циљ да поткријепи изложено.

Одлуку о измјени Одлуке о приступању изради Регулационог плана експлoатационих поља „ЕФТ – Рудник и Термоелектрана Станари“ („Службени гласник Општине Станари“ брoj 3/20), донијела је 11. фебруара 2020. године Скупштина Општине Станари на основу чл. 10. и 40. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 97/16 и 36/19), те члана 37. Статута Општине Станари („Службени гласник Општине Станари“ број 5/17).

Оспореним чланом 3. Одлуке је мијењан члан 7. став 2. Одлуке о приступању изради Регулационог плана експлoатационих поља „ЕФТ – Рудник и Термоелектрана Станари“ („Службени гласник Општине Станари“ брoj 5/19), а истим је прописано да ће, у складу са Споразумом о финансирању израде регулационог плана, избор носиоца израде извршити „ЕФТ – Рудник и Термоелектрана Станари“ д.о.о. Станари.

У поступку разматрања оспорене одлуке Суд је утврдио да из одговора њеног доносиоца, као и приложене документације, произлази да поступак припреме, израде и доношења предметног документа просторног уређења није окончан.

С обзиром на наведено, Суд је оцијенио да је оспорена  одлука акт темпоралног карактера, са временски ограниченим дејством које се исцрпљује извршењем њоме одређених радњи. Одлука о приступању изради, односно измјени или допуни документа просторног уређења, коју доноси надлежна скупштина, је први, почетни акт у поступку припреме, израде и доношења документа просторног уређења, за чију оцјену уставности и законитости је, када буде усвојен, надлежан Уставни суд, а у тој оцјени и за оцјену уставности и законитости наведене одлуке, као једне од фаза овог поступка. По свом садржају оспорена одлука је превасходно технички, процесни акт, којим се прописује извршење конкретних радњи, те стога, као такав, у овој фази поступка, тј. у одсуству коначног документа просторног уређења, не подлијеже контроли овог суда у смислу његових надлежности из члана 115. Устава Републике Српске.

Имајући у виду изложено, Суд је оцијенио да је предметна иницијатива  преурањена, јер тек предстоји поступак који за циљ има доношење Регулационог плана експлoaтационих поља „ЕФТ – Рудник и Термоелектрана Станари“, односно доношење одговарајуће одлуке надлежне скупштине о приједлогу овог документа просторног уређења.

Узимајући у обзир наведено, Суд је на основу члана 37. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12) одлучио да не прихвати иницијативу, јер, по оцјени Суда, не постоје процесне претпоставке за вођење поступка и одлучивање по закону.

На основу изложеног одлучено је као у изреци овог рјешења.

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.                                                                                                          

Број: У-57/20

8. септембра 2021. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.

 

 

 

Актуелно
7.10.2021.
Реализација уговора/оквирног споразума за 2021. годину - III квартал

30.9.2021.
Одлука о додјели уговора у преговарачком поступку без објаве обавјештења јавне набавке додатних и непредиђених радова на изградњи зграде Уставног суд Републике Српске у Бањој Луци

30.9.2021.
Одлука о прихватању понуде за систематски преглед запослених у Уставном суду Републике Српске

29.9.2021.
Саопштење за јавност са 273. сједнице Уставног суда Републике Српске

28.9.2021.
Дневни ред 273. сједнице Уставног суда Републике Српске

27.9.2021.
Саопштење за јавност са 134. и 135. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

24.9.2021.
Сазив за 134. сједницу Вијећа за заштиту виталног интереса

24.9.2021.
Сазив за 135. сједницу Вијећа за заштиту виталног националног интереса

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>