Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

          Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu člana 115. Ustava Republike Srpske,  člana 40. stav 5. i člana 60. stav 1. tačka a) i b) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 104/11 i 92/12), na sjednici održanoj 26. februara 2020. godine,   d o n i o  j e

 

O D L U K U

 

             Utvrđuje se da Pravilnik o finansijskoj podršci porodiljama na teritoriji opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 3/17) nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 97/16 i 36/19).

 

O b r a z l o ž e nj e

 

            Dušan Perić iz Bijeljine je dao Ustavnom sudu Republike Srpske inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Pravilnika o finansijskoj podršci porodiljama na teritoriji opštine Ugljevik broj 02/12-11/17 od 14.03.2017. godine („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ broj 3/17). Davalac inicijative smatra da je osporeni Pravilnik, shodno odredbama članova 24. i 25. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16), donesen od neovlašćenog lica, jer ni po tada važećem  Zakonu o dječijoj zaštiti („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 15/96, 10/98, 26/01, 61/01, 17/08 i 1/09), načelnik opštine nije imao ovlašćenja da proširi prava iz dječije zaštite, već je to mogla da uradi samo lokalna skupština opštine. Pored toga, navodi da član 8. osporenog Pravilnika nije u skladu sa članom 109. Ustava Republike Srpske. Na osnovu navedenog predlaže da Sud utvrdi da osporeni Pravilnik u cijelosti nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske, Zakonom o lokalnoj samoupravi i Zakonom o dječijoj zaštiti.

            U odgovoru na navode iz inicijative donosilac osporenog akta ukazuje na odredbe člana 59, člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16) i  51. i 60. Statuta opštine Ugljevik  („Službeni bilten opštine Ugljevik“ br. 6/05,4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14 ), te smatra da nije postupio suprotno odredbama Zakona o dječijoj zaštiti. Pored toga ističe da nije prekoračio svoja zakonska ovlašćenja i da je donošenje osporenog Pravilnika bilo u cilju preduzimanja mjera populacione politike na području opštine Ugljevik. Shodno navedenom, predložio je da Sud ne prihvati datu inicijativu.

          Razmatrajući datu inicijativu Sud je utvrdio da je Pravilnik o finansijskoj podršci porodiljama na teritoriji opštine Ugljevik („ Službeni bilten opštine  Ugljevik“ broj 3/17) donio načelnik Opštine Ugljevik, na osnovu  člana 59. i člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16) i članova 51. i 60. Statuta Opštine Ugljevik  („Službeni bilten Opštine Ugljevik“ br. 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 i 3/14 ). Ovim Pravilnikom se propisuju način, uslovi, kriterijumi i postupak finansijske podrške porodiljama na području opštine Ugljevik (član 1). Članom 8. ovog Pravilnika, propisano je da Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i da će isti biti objavljen u  ,,Službenom biltenu Opštine Ugljevik “.

            U postupku ocjenjivanja ustavnosti i zakonitosti osporenog Pravilnika Sud je, prije svega, imao u vidu da je Ustavom Republike Srpske utvrđeno da se opština preko svojih organa u skladu sa zakonom stara o zadovoljavanju, između ostalog, potreba građana u kulturi, obrazovanju, zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti, da izvršava zakone, druge propise i opšte akte Republike čije izvršavanje je povjereno opštini, a da se sistem lokalne uprave uređuje zakonom (član 102. stav 1. tačka 5. i 6 i stav 2 ), kao i da zakoni, statuti, drugi propisi i opšti akti moraju biti u saglasnosti sa Ustavom, a da propisi i drugi opšti akti moraju biti u saglasnosti sa zakonom ( član 108).

            Pored navedenih odredbi Ustava Republike Srpske, Sud je imao u vidu da je članom 59. stav 1. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 97/16 i 36/19) propisana nadležnost gradonačelnika/načelnika opštine i prema ovim odredbama načelnik opštine je između ostalog, ovlašćen samo za donošenje pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta gradske/opštinske uprave, dok prema odredbi člana 82. stav 3. ovog zakona gradonačelnik/načelnik opštine donosi odluke, pravilnike, naredbe, uputstva, rješenja, zaključke, planove i programe.

            Razmatrajući navode iz inicijative Sud je utvrdio da je Zakon o dječijoj zaštiti („Službeni glasnik Republike Srpske“  br. 15/96, 10/98, 26/01, 61/01, 17/08 i 1/09), na koji se poziva davalac inicijative, prestao da važi prije podnošenja predmetne inicijative stupanjem na snagu Zakona o dječijoj zaštiti („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 114/17 i 122/18), kako je to propisano članom 61. ovog zakona.

            Polazeći od sadržaja odredbi člana 59. stav 1. i člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 97/16 i 36/19), Sud je utvrdio da ove zakonske odredbe daju ovlašćenje načelniku da donosi određene opšte akte, ali da je u odnosu na nadležnost načelnika za donošenje pravilnika isključivo propisana nadležnost za donošenje pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta gradske/opštinske uprave (član 59. stav 1. tačka 8). Imajući u vidu navedeno Sud je ocijenio da je prisvajanjem nepostojeće nadležnosti, odnosno izlazeći iz okvira svojih ustavnih i zakonskih ovlašćenja, donošenjem osporenog pravilnika, načelnik Opštine Ugljevik povrijedio odredbu člana 59. stav 1. Zakona o lokalnoj samoupravi i time ustavno načelo zakonitosti iz člana 108. stav 2. Ustava Republike Srpske, kojim je utvrđeno da propisi i drugi opšti akti moraju biti u saglasnosti sa zakonom, što ovaj akt sa formalno pravnog aspekta u cjelini čini neustavnim.

           Po ocjeni Suda, s obzirom na ranije utvrđene razloge neustavnosti i nezakonitosti osporenog pravilnika, ostali navodi davaoca inicijative nisu od zanačaja za odlučivanje u ovoj ustavnopravnoj stvari.

          Kako je u toku prethodnog postupka pravno stanje potpuno utvrđeno i prikupljeni podaci pružaju pouzdan osnov za odlučivanje, Sud je,  na osnovu člana 40. stav 5. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 104/11 i 92/12), u ovom predmetu odlučio bez donošenja rješenja o pokretanju postupka.   

           Na osnovu izloženog odlučeno je kao u izreci ove odluke.

           Ovu odluku Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik Suda Džerard Selman i sudije: Milenko Arapović, Vojin Bojanić, Amor Bukić, Zlatko Kulenović, prof. dr Duško Medić, Irena Mojović i akademik prof. dr Snežana Savić.                                           

Broj: U-19/19

26. februara 2020. godine 

 

PREDSJEDNIK

USTAVNOG SUDA

Mr Džerard Selman, s.r.

 

 

 

Актуелно
1.7.2020.
Саопштење за јавност са 258. сједнице Уставног суда Републике Српске

1.7.2020.
Одлука о прихватању понуде за услуге штампе Билтена Уставног суда Републике Српске број 24

1.7.2020.
Одлука о прихватању понуде за набавку пића и освјежавајућих напитака у чајну кухињу Уставног суда Републике Српске

1.7.2020.
Одлука о прихватању понуде за набавку радова за изградњу зграде Уставног суда

30.6.2020.
Дневни ред 258. сједнице Уставног суда Републике Српске

24.6.2020.
Саопштење за јавност са 257. сједнице Уставног суда Републике Српске

24.6.2020.
Дневни ред 257. сједнице Уставног Суда Републике Српске

23.6.2020.
Саопштење за јавност са сједница Вијећа за заштиту виталног интереса

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>