Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске и  члана 60. став 1. тач. а) и б) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр.  104/11 и 92/12), на сједници одржаној 18. децембра 2019. године,  д о н и о   ј е

 

О Д Л У К У

 

          Утврђује се да Појединачни колективни уговор за запослене у Јавној установи Дјечији вртић "Чика Јова Змај" Бијељина бр. 1658/16 од 8. септембра 2016. године, допуна Појединачног колективног уговора за запослене у Јавној установи Дјечији вртић  "Чика Јова Змај" Бијељина број 169/17 од 31. јануара 2017. године и допуна Појединачног колективног уговора за запослене у Јавној установи Дјечији вртић "Чика Јова Змај" Бијељина  број 733/17 од 31. марта 2017. године нису у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о предшколском васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 79/15).

 

О б р а з л о ж е њ е

 

          Градоначелник Града Бијељина приједлогом је покренуо поступак за оцјењивање уставности и законитости Појединачног колективног уговора за запослене у Јавној установи Дјечији вртић "Чика Јова Змај" Бијељина број 1658/16 од 8. септембра 2016. године, допуне Појединачног колективног уговора за запослене у Јавној установи Дјечији вртић "Чика Јова Змај" Бијељина број 169/17 од 31. јануара 2017. године и допуне Појединачног колективног уговора за запослене у Јавној установи Дјечији вртић "Чика Јова Змај" Бијељина број 733/17 од 31. марта 2017. године, наводећи да су оспорени акти закључени супротно члану 73. став 2. Закона о предшколском васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 79/15), без сагласности Града Бијељина, који је оснивач ове установе. Имајући у виду да су оспорене акте, без сагласности оснивача, закључили предсједник Синдикалне организације Јавне установе Дјечији вртић "Чика Јова Змај" Бијељина и директор Јавне установе Дјечији вртић "Чика Јова Змај" Бијељина у приједлогу се тражи да Суд утврди да исти нису у сагласности са наведеном законском одредбом, а самим тим ни са чланом 108. став 2. Устава Републике Српске, према којем прописи и други општи акти морају бити у сагласности са законом.

         У одговорима  које су доставили  Јавна  установа Дјечији вртић  "Чика Јова Змај" Бијељина  и Синдикална организација Јавне  установа Дјечији вртић  "Чика Јова Змај" Бијељина нису оспорени наводи предлагача који се тичу недостатка сагласности оснивача ове установе у поступку закључивања уговора, односно да су оспорени уговори закључени без сагласности Града Бијељина, али наводе да је Појединачни колективни уговор достављен 15. септембра 2017. године оснивачу на разматрање и давање сагласности, као и  да  се Синдикална организација ове установе више пута обраћала оснивачу  са захтјевом да се  успостави  сарадња и закључи уговор, али да се  о наведеном оснивач није изјашњавао. У одговорима се, такође, указује да права радника ове предшколске установе проистичу не само из Појединачног колективног уговора, него и из члана 16. став 1. тач. 2. и 3. Посебног колективног уговора за запослене  у области образовања и културе Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 70/16), те члана 94. став 1. тачка 1. Закона о предшколском васпитању и образовању. Имајући у виду да су оспорени акти, по њиховом мишљењу,  усаглашени са Законом о предшколском васпитању и образовању, Законом о раду и Посебним колективним  уговором за запослене  у области образовања и културе Републике Српске предлажу да Суд одбије приједлог.

         Појединачни колективни уговор за запослене у Јавној установи Дјечији вртић "Чика Јова Змај" Бијељина број 1658/16, с позивом на чланове 238. до 256. Закона о раду ("Службени гласник Републике Српске" број 1/16), законе дјелатности, те Посебни колективни уговор за запослене у области образовања и културе Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 70/16), закључили су 8. септембра 2016. године предсједник Синдикалне организације Јавне установе Дјечији вртић "Чика Јова Змај" Бијељина и директор Јавне установе Дјечији вртић "Чика Јова Змај" Бијељина. Овим Појединачним колективним уговором се, како је то наведено у члану 1. став 1. овог акта, за запослене у Јавној установи Дјечији вртић "Чика Јова Змај" Бијељина, уређују права, обавезе и одговорности радника и послодавца која проистичу из рада и по основу рада, међусобни односи радника и послодавца, као и друга питања која нису на потпун и цјеловит начин уређена Законом о раду, законима дјелатности и Посебним колективним уговором за запослене у области образовања и културе, поступак колективног преговарања, састав и начин рада тијела овлашћених за мирно рјешавање радних спорова између радника и послодавца, међусобни односи учесника у закључењу колективног уговора и друга питања од значаја за уређивање односа између радника и послодавца.

         Допуну појединачног колективног уговора за запослене у Јавној установи  Дјечији вртић "Чика Јова Змај" Бијељина број 169/17 закључили су  31. јануара 2017. године предсједник Синдикалне организације Јавне установе Дјечији вртић "Чика Јова Змај" Бијељина и директор Јавне установе Дјечији вртић "Чика Јова Змај" Бијељина, позивајући се на члан 240. Закона о раду  ("Службени гласник Републике Српске" број 1/16), члан 15. став 4. Посебног колективног уговора за запослене у области образовања и културе Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 70/16), те члан 60. став 2. Појединачни колективни уговор за запослене у Јавној установи Дјечији вртић  "Чика Јова Змај" Бијељина број 1658/16 од 8. септембра 2016. године.

         Допуну појединачног колективног уговора за запослене у Јавној установи Дјечији вртић "Чика Јова Змај" Бијељина број 733/17 од 31. марта 2017. године закључили су предсједник Синдикалне организације Јавне установе Дјечији вртић  "Чика Јова Змај" Бијељина и директор Јавне установе Дјечији вртић  "Чика Јова Змај" Бијељина, на основу члана 29. став 1. тачка 2. Посебног колективног уговора за запослене у области образовања и културе Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 70/16) и Упутства о начину обрачуна трошкова превоза запослених у установама образовања и културе Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 83/16).

         У поступку разматрања основаности  навода из приједлога Суд је, прије свега, имао у виду да је чланом 108. став 2. Устава Републике Српске, у односу на који је оспорена уставност наведених аката, утврђено да прописи и други општи акти морају бити у сагласности са законом.

        Такође, Суд је имао у виду да је чланом 73. став 2. Закона о предшколском васпитању и образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 79/15),  у односу на који је оспорена законитост наведених аката, прописано да у предшколским установама синдикат колективно преговара и потписује колективни уговор са оснивачем установе и послодавцем.

         Уз то, Суд је имао у виду да је Законом о предшколском васпитању и образовању уређено предшколско васпитање и образовање дјеце од шест мјесеци до поласка у основну школу, а који се остварује кроз програм предшколског васпитања и образовања (члан 1), а  у оквиру тога да су уређена, између осталог, права и обавезе радника (чл. 62. ‒73.).

         Поред наведеног Суд је имао у виду и Закон о раду ("Службени гласник Републике Српске" бр. 1/16 и 66/18) којим је, између осталог, прописано да се овим законом уређују радни односи, права, обавезе и одговорности из радног односа и други односи по основу рада у Републици Српској, ако посебним законима није другачије одређено (члан 1. став 1).

          Полазећи од наведеног Суд је оцијенио да оспорени Појединачни колективни уговор за запослене у Јавној установи Дјечији вртић "Чика Јова Змај" Бијељина број 1658/16 од 8. септембра 2016. године, допуна Појединачног колективног уговора за запослене у Јавној установи Дјечији вртић "Чика Јова Змај" Бијељина број 169/17 од 31. јануара 2017. године и допуна Појединачног колективног уговора за запослене у Јавној установи Дјечији вртић  "Чика Јова Змај" Бијељина број 733/17 од 31. марта 2017. године нису у сагласности са чланом 73. став 2. Закона о предшколском васпитању и образовању, а самим тим ни са чланом 108. став 2. Устава.

         Приликом овакве оцјене Суд је, прије свега, имао у виду  да  је неспорно да су наведене акте закључили  предсједник Синдикалне организације Јавне установе Дјечији вртић "Чика Јова Змај" Бијељина и директор Јавне установе Дјечији вртић "Чика Јова Змај" Бијељина, те да у његовом закључивању није учествовао оснивач ове јавне установе, дакле Град Бијељина. Такође, да је Закон о предшколском васпитању и образовању, у дијелу који се односи на права и обавезе радника  предшколске установе посебан закон у односу на Закон о раду који представља општи закон у области радних односа, као и да је Законом о предшколском васпитању и образовању прописана обавеза синдиката да у предшколским установама колективно преговара и потписује колективни уговор са оснивачем установе и послодавцем. Имајући у виду да се колективни уговор у предшколској установи сматра закљученим када га потпишу сви учесници (синдикат, оснивач установе и послодавац) Суд је оцијенио да недостатак овлашћеног субјекта у поступку доношења оспореног акта, као једног од елемената формалне уставности и законитости, доводи у питање тај акт у цјелини, без обзира на његову садржину, због чега оспорени Појединачни колективни уговор није у сагласности са Уставом и законом.

         При томе, наводи из одговора да је Појединачни колективни уговор достављен оснивачу установе на разматрање и давање сагласности односно да  оснивач није одговорио на захтјеве синдиката који се тичу успостављања саарадње и колективног преговарања нису, по оцјени Суда, од значаја за одлучивање у овој правoj ствари, с обзиром на то да је одредбом члана 73. Закона о предшколском васпитању и образовању прописано да у предшколским установама синдикат колективно преговара и потписује колективни уговор са оснивачем установе и послодавцем, а на који начин ће синдикат предшколске установе преговарати, а након тога и потписати колективни уговор са оснивачем установе и послодавцем је ствар примјене прописа о чему, у смислу члана 115. Устава, није надлежан да одлучује Уставни суд.

         На основу изложеног Суд је одлучио као у изреци ове одлуке.

        Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник  Суда мр  Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик  проф. др Снежана Савић.       

Број: У-6/19

18. децембра 2019. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.

 

 

 

Актуелно
1.7.2020.
Саопштење за јавност са 258. сједнице Уставног суда Републике Српске

1.7.2020.
Одлука о прихватању понуде за услуге штампе Билтена Уставног суда Републике Српске број 24

1.7.2020.
Одлука о прихватању понуде за набавку пића и освјежавајућих напитака у чајну кухињу Уставног суда Републике Српске

1.7.2020.
Одлука о прихватању понуде за набавку радова за изградњу зграде Уставног суда

30.6.2020.
Дневни ред 258. сједнице Уставног суда Републике Српске

24.6.2020.
Саопштење за јавност са 257. сједнице Уставног суда Републике Српске

24.6.2020.
Дневни ред 257. сједнице Уставног Суда Републике Српске

23.6.2020.
Саопштење за јавност са сједница Вијећа за заштиту виталног интереса

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>