Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu člana 115. Ustava Republike Srpske, člana 60. stav 1. tačka d) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'' br. 104/11 i 92/12), na sjednici održanoj 17. jula  2019. godine,  d o n i o  je

 

 O D L U K U

 

Odbija se prijedlog za utvrđivanje neustavnosti i nezakonitosti čl. 10, 11, 12. i 15. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Sudskoj policiji Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 73/16).

 

O b r a z l o ž e nj e

 

         Sindikat pravosuđa Republike Srpske ‒ Sindikalna organizacija Sudske policije podnijela je Ustavnom sudu Republike Srpske prijedlog za utvrđivanje neustavnosti i nezakonitosti čl. 10, 11, 12. i 15. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Sudskoj policiji Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 73/16), koji je donijela predsjednica Vrhovnog suda Republike Srpske, uz pribavljenu saglasnost ministra pravde i Vlade Republike Srpske. U prijedlogu se navodi da osporene odredbe predmetnog pravilnika nisu u saglasnosti sa članom 35. st. 3. i 4. i članom 53. st. 1. i 2. Zakona o Sudskoj policiji Republike Srpske, kojim je propisano da se rukovodna radna mjesta u Sudskoj policiji mogu popuniti iz reda zaposlenih napredovanjem u službi. Osporene norme ovog pravilnika, kako se dalje ističe, onemogućavaju primjenu navedenih zakonskih odredaba, jer ne predviđaju mogućnost popunjavanja rukovodnih radnih mjesta napredovanjem u službi, niti napredovanje po osnovu radnog iskustva. Predlagač smatra da osporeno propisivanje radnike Sudske policije dovodi u diskriminirajući položaj u odnosu na druga lica koja konkurišu na rukovodna mjesta u Sudskoj policiji, što je suprotno i čl. 19. i 22. Zakona o radu, kao i članu 10. Ustava Republike Srpske. Pored toga, mišljenja je da su u konkretnom slučaju narušene i odredbe iz čl. 33. i 39. stav 3. Ustava, koje svim građanima garantuju pravo da učestvuju u obavljanju javnih poslova i da pod jednakim uslovima budu primljeni u javnu službu, te dostupnost radnog mjesta i funkcije pod jednakim uslovima. Slijedom navedenog, predlaže da Sud utvrdi da osporne odredbe Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Sudskoj policiji Republike Srpske nisu u saglasnosti sa Ustavom i zakonom.

         U odgovoru na prijedlog koji je dostavio Vrhovni sud Republike Srpske iznosi se stav da predlagač pogrešno tumači osporene odredbe ovog pravilnika u odnosu na zakonske norme na koje se poziva, te da je ovaj akt u cijelosti saglasan Ustavu i zakonu. Navodi se da je napredovanje u službi u Sudskoj policiji Republike Srpske detaljno razrađeno Uredbom o činovima i oznakama u Sudskoj policiji Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 30/13), te da su Zakonom o platama zaposlenih u institucijama pravosuđa Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 31/14 i 116/16) regulisani koeficijenti za obračun plate u Sudskoj policiji. U odgovoru se ističe da su svi službenici Sudske policije do sada napredovali, tako da je trenutno oko 95% njih sa srednjom stručnom spremom u činu višeg narednika sudske policije. U pogledu navoda o nesaglasnosti osporenog pravilnika sa članom 53. st. 1. i 2. Zakona o sudskoj policiji Republike Srpske, u odgovoru se ukazuje da se ova zakonska odredba odnosi isključivo na popunjavanje rukovodnih radnih mjesta, te da su neosnovani navodi predlagača o diskriminaciji zaposlenih u Sudskoj policiji prilikom popunjavanja upražnjenih rukovodnih radnih mjesta. U vezi sa navedenim ističe se da je zaposlenim licima u Sudskoj policiji omogućeno napredovanje u službi u svojoj stručnoj spremi, što je vidljivo iz primjera koji su navedeni u odgovoru na inicijativu.

    Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Sudskoj policiji Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 73/16) donijela je predsjednica Vrhovnog suda Republike Srpske na osnovu člana 10. Zakona o sudskoj policiji Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 98/11 i 57/16), na prijedlog direktora Sudske policije Republike Srpske, uz pribavljenu saglasnost ministra pravde i Vlade Republike Srpske. Osporenim članom 10. ovog pravilnika propisani su poslovi i radni zadaci iz djelokruga Uprave Sudske policije koje vrše direktor Sudske policije, inspektor, komandir Interventne jedinice Sudske policije, pomoćnik komandira Interventne jedinice Sudske policije, vođa tima u Interventnoj jedinici Sudske policije, sudski policajac u Interventnoj jedinici Sudske policije, sudski policajac ‒ rukovodilac materijalno-tehničkim sredstvima u Upravi Sudske policije, sudski policajac u Upravi Sudske policije i službenik za administartivne poslove, te su određeni uslovi koje moraju ispunjavati lica koja konkurišu na ova radna mjesta, kao i broj izvršilaca. Članom 11. propisani su poslovi i zadaci iz djelokruga okružnih centara Sudske policije koje obavljaju načelnik okružnog centra, zamjenik načelnika, pomoćnik načelnika, komandir odjeljenja Sudske policije, vođa grupe Sudske policije, sudski policajac za materijalno-tehnička sredstva u okružnom centru Sudske policije, sudski policajac i službenik za administrativne poslove, zatim uslovi za obavljanje poslova na ovim radnim mjestima, te broj izvršilaca. Prema osporenom članu 12. ovog pravilnika zasnivanje radnog odnosa, prava i obaveze po osnovu rada, postupak imenovanja, postavljenja i raspoređivanja, prestanak radnog odnosa, disciplinska i materijalna odgovornost i drugo regulišu se u skladu sa odredbama Zakona o sudskoj policiji, Zakona o radu, Opšteg kolektivnog ugovora i Posebnog kolektivnog ugovora za oblast pravosuđa (stav 1), radi obezbjeđenja redovne kadrovske popune za rad u Sudskoj policiji vrši se prijem i stručna obuka pripravnika u skladu sa potrebama i interesima Sudske policije (stav 2), pripravnici se primaju na određeno vrijeme, a uslovi prijema, stručna obuka pripravnika i prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme vrše se na način i pod uslovima utvrđenim Zakonom o Sudskoj policiji i opštim aktima (stav 3). Članom 15. propisano je da će u roku od trideset dana od stupanja na snagu ovog pravilnika predsjednik Vrhovnog suda ili direktor Sudske policije, ako ga ovlasti predsjednik, izvršiti rasporede zaposlenih u Sudskoj policiji na poslove i zadatke utvrđene ovim pravilnikom (stav 1), da svi zaposleni u Sudskoj policiji koji ne ispunjavaju uslove u pogledu stručne spreme ili dužine trajanja radnog iskustva predviđene ovim pravilnikom ostaju na svojim radnim mjestima i nastavljaju da obavljaju poslove i zadatke na koje su raspoređeni, a predviđeni uslovi će se primjenjivati prilikom novog prijema i rasporeda radnika Sudske policije (stav 2).  

  U postupku ocjenjivanja osporenih normi predmetnog pravilnika Sud je imao u vidu odredbe tačaka 10, 12. i 18. Amandmana XXXII na Ustav Republike Srpske, kojim je zamijenjen član 68. Ustava, kojima je utvrđeno da Republika uređuje i obezbjeđuje, između ostalog, organizaciju, nadležnost i rad državnih organa, radne odnose, zapošljavanje i druge odnose od interesa za Republiku, u skladu sa Ustavom.

 Odredbama Ustava u odnosu na koje je predlagač tražio ocjenu ustavnosti utvrđeno je: da su građani ravnopravni u slobodama, pravima i dužnostima, jednaki pred zakonom i uživaju istu pravnu zaštitu bez obzira na rasu, pol, jezik, nacionalnu pripadnost, vjeroispovijest, socijalno porijeklo, rođenje, obrazovanje, imovno stanje, političko i drugo uvjerenje, društveni položaj ili drugo lično svojstvo (član 10), da građani imaju pravo da učestvuju u obavljanju javnih poslova i da pod jednakom uslovima budu primljeni u javnu službu (član 33), te da je svako slobodan u izboru zanimanja i zaposlenja i pod jednakim uslovima mu je dostupno radno mjesto i funkcija (član 39. stav 3.).

     Saglasno Ustavom utvrđenim ovlašćenjima, Zakonom o sudskoj policiji uređeni su nadležnost, organizacija, djelokrug rada i ovlašćenja Sudske policije Republike Srpske, dužnosti i prava, posebne dužnosti i prava iz radnog odnosa, disciplinska i materijalna odgovornost, činovi, ocjena rada i unapređenje službenika Sudske policije, kao i druga pitanja od značaja za organizaciju i rad Sudske policije. Tako je članom 35. ovog zakona propisano da predsjednik Vrhovnog suda, na prijedlog direktora Sudske policije, utvrđuje slobodna radna mjesta za zapošljavanje u Sudskoj policiji (stav 1), da se upražnjena radna mjesta utvrđuju radi periodičnog zapošljavanja novih službenika kako bi se održao propisani maksimum radnih mjesta i održala operativnost Sudske policije (stav 2), da se zapošljavanje u Sudskoj policiji vrši na osnovu javnog konkursa (stav 3), te da se izuzetno od stava 3. ovog člana, rukovodna radna mjesta u Sudskoj policiji mogu popuniti napredovanjem u službi (stav 4). Prema članu 53. ovog zakona, upražnjeno rukovodno radno mjesto u Sudskoj policiji može se popuniti iz reda zaposlenih - napredovanjem u službi (stav 1), osnov za napredovanje službenika Sudske policije i namještenika je postojanje slobodnog radnog mjesta, ocjena rada i radno iskustvo potrebno za napredovanje (stav 2), a rješenje o popunjavanju rukovodnog radnog mjesta napredovanjem u službi donosi predsjednik Vrhovnog suda na prijedlog direktora Sudske policije (stav 3). Članom 10. propisano je da se organizacija Sudske policije uređuje pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Sudskoj policiji koji donosi predsjednik Vrhovnog suda, na prijedlog direktora Sudske policije, uz pribavljenu saglasnost ministra pravde i Vlade Republike Srpske.

    Polazeći od navedenih zakonskih odredaba Sud je ocijenio da je predsjednica Vrhovnog suda Republike Srpske bila ovlašćena da donese osporeni Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Sudskoj policiji Republike Srpske, kojim su, sa ciljem provođenja relevantnih odredaba Zakona o sudskoj policiji Republike Srpske, uređeni unutrašnja organizacija i sistematizacija radnih mjesta u Sudskoj policiji, a naročito organizacione jedinice, njihov naziv i djelokrug, način rukovođenja, naziv i raspored poslova i zadataka u organizacionim jedinicama, sistematizacija radnih mjesta sa opisom poslova i zadataka, te uslovima koje moraju ispunjavati kandidati za prijem na radna mjesta i ukupan broj zaposlenih poreban za vršenje poslova i zadataka, radni odnos i prava po osnovu rada, javnost rada i informisanje i druga pitanja od značaja za unutrašnju organizaciju i efikasno funkcionisanje Sudske policije.

  Ocjenjujući osporene norme čl. 10, 11, 12. i 15. ovog pravilnika Sud je utvrdio da ovakvim propisivanjem nije narušeno načelo zakonitosti, kao ni garancije iz čl. 10, 33. i 39. stav 3. Ustava, kako se to navodi u prijedlogu. Naime, pitanje popunjavanja upražnjenih rukovodnih radnih mjesta u Sudskoj policiji napredovanjem u službi zaposlenih u ovom organu regulisano je članom 35. stav 4. i članom 53. Zakona o Sudskoj policiji Republike Srpske. Ovim zakonskim odredbama predviđena je mogućnost popunjavanja upražnjenih rukovodnih radnih mjesta napredovanjem u službi (član 35. stav 4. i član 53. stav 1), propisano je da je osnov za napredovanje službenika Sudske policije postojanje slobodnog radnog mjesta, ocjena rada i radno iskustvo potrebno za napredovanje, te da rješenje o popunjavanju upražnjenog rukovodnog mjesta napredovanjem u službi donosi predsjednik Vrhovnog suda na prijedlog direktora Sudske policije (član 53. st. 2. i 3). Ovim zakonom je, dakle, na cjelovit način uređeno navedeno pitanje, jer sva temeljna pitanja vezana za radnopravni status zaposlenih, zasnivanje radnog odnosa, pa tako i osnov i način napredovanja službenika u Sudskoj policiji, po ocjeni Suda, predstavljaju zakonsku materiju i nisu u domenu ovlašćenja donosilaca podzakonskih akata. U vezi sa navedenim, Sud ukazuje na to da je zakonodavac članom 10. Zakona o Sudskoj policiji Republike Srpske dao ovlašćenje predsjedniku Vrhovnog suda Republike Srpske da svojim pravilnikom uređuje unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta u Sudskoj policiji, što po ocjeni Suda, ne obuhvata i normiranje drugih pitanja iz oblasti radnih odnosa koja se uređuju zakonom, odnosno predstavljaju zakonsku materiju. Zbog toga, predmet regulisanja osporenih normi čl. 10, 11, 12. i 15. predmetnog pravilnika i ne može biti popunjavanje rukovodnih radnih mjesta napredovanjem u službi, tako da ovim normama nije narušeno načelo zakonitosti usljed činjenice da ne uređuju to pitanje.

   Imajući u vidu naprijed izloženo Sud je ocijenio da su neosnovani navodi predlagača da je osporenim pravilnikom službenicima Sudske policije onemogućeno napredovanje, te da su diskriminisani u pravu na dostupnost rukovodnih radnih mjesta pod jednakim uslovima u odnosu na druga lica koja konkurišu na ove pozicije. Naime, u pogledu popunjavanja rukovodnih radnih mjesta napredovanjem u službi u Sudskoj  policiji primjenjuju se direktno relevantne odredbe Zakona o Sudskoj policiji Republike Srpske, tako da službenici iz reda zaposlenih, ukoliko ispunjavaju ovim zakonom propisane uslove, nisu dovedeni u nepovoljniji položaj u mogućnosti popunjavanja ovih radnih mjesta u odnosu na druga lica. U tom smislu je i odredba člana 12. ovog pravilnika koja u vezi sa pitanjima zasnivanja radnog odnosa, prava i obaveza po osnovu rada, kao i postupka imenovanja, postavljenja i raspoređivanja upućuje na Zakon o sudskoj policiji Republike Srpske.

   Imajući u vidu navedeno Sud je utvrdio da u konkretnom slučaju nije narušeno načelo zabrane diskriminacije iz člana 10. Ustava, te odredbe članova 19. i 22. Zakona o radu ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 1/16 i 66/18).

     Na osnovu izloženog odlučeno je kao u izreci ove odluke.

      Ovu odluku Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik Suda mr Džerard Selman i sudije: Milenko Arapović, Vojin Bojanić, Amor Bukić, Zlatko Kulenović, prof. dr Duško Medić, prof. dr Marko Rajčević i akademik prof. dr Snežana Savić.

Broj: U-68/18

17. jula 2019. godine 

 

PREDSJEDNIK

USTAVNOG SUDA

Mr Džerard Selman, s.r.

 

 

 

Актуелно
Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2019. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>