Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

           Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тач. а) и г), члана 40. став 5. и члана 61. став 1. тачка г) и д) Закона о Уставном суду Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'' бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 25. априла 2019. године,  д о н и о  је

 

 Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

          Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности члана 105. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата ("Службени гласник Републике Српске" бр. 134/11, 9/12 и 40/12) и уставности и законитости члана 11. став 2. Уредбе о борачком додатку ("Службени гласник Републике Српске" бр. 52/13, 53/14 i 6/19).

          Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости члана 11. став 1. Уредбе о борачком додатку ("Службени гласник Републике Српске" бр. 52/13 и 53/14).

          Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање сагласности члана 105. Закона Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата ("Службени гласник Републике Српске" бр. 134/11, 9/12 и 40/12) са Уставом Босне и Херцеговине и Законом о Уставном суду Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'' бр. 104/11 и 92/12).   

 

О б р а з л о ж е њ е

 

             Живко Шкрбић из Челинца дао је Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости члана 11. ст. 1. и 2. Уредбе о борачком додатку ("Службени гласник Републике Српске" број 52/13) и члана 2. Уредбе о измјенама Уредбе о борачком додатку ("Службени гласник Републике Српске" број 53/14), које је донијела Влада Републике Српске. Накнадно, допуном иницијативе, давалац иницијативе је тражио и оцјену уставности члана 105. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата ("Службени гласник Републике Српске" бр. 134/11, 9/12 и 40/12). У иницијативи се наводи да оспорене одредбе предметне уредбе нису у сагласности са чланом 31. ст. 1. и 2, чланом 79. став 1. и чланом 87. став 1. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата, те са чл. 129. и 190. Закона о општем управном поступку. Давалац иницијативе истиче да уредбом, која је акт ниже правне снаге од закона, питање остваривања права на борачки додатак не може бити уређено на начин супротан Закону о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата. У погледу члана 105. оспореног закона, давалац иницијативе износи став да је ова норма у супротности са гаранцијама из чл. 5, 10. и 108. Устава Републике Српске, затим члана II/3К Устава Босне и Херцеговине, те да није у сагласности са чл. 37. и 61. Закона о Уставном суду Републике Српске. По његовом мишљењу, инвалиднина остварена на основу овог закона не може бити предмет извршења, због чега су оваквим прописивањем нарушена правна и социјална сигурност бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца. Такође сматра да су ова лица у остваривању права утврђених предметним законом дискриминисана у поступцима пред судовима и републичким органима.

         У одговору на иницијативу који је у погледу оспореног закона доставила Народна скупштина Републике Српске износи се став да су наводи иницијативе неосновани, те да иста непотпуно и погрешно тумачи одредбе Устава. Истиче се да је оспорено законско нормирање у складу са прописом којим је регулисан извршни поступак, према којем примања по основу тјелесног оштећења у извршном поступку нису изузета од извршења. Такође се наводи да се предметно законско рјешење, једнако и под истим условима, односи на све субјекте у истим или сличним ситуацијама, односно лица чија мјесечна примања по овом закону могу бити предмет извршења. Народна скупштина сматра да је у образложењу иницијативе видљиво неслагање иницијатора са оспореном законском одредбом, те да је незадовољан и са начином њене примјене, као и са чињеницом да у Федерацији БиХ не постоји овакво законско рјешење.         

          Влада Републике Српске, као доносилац оспорене уредбе, није доставила одговор на иницијативу.

          Оспореним чланом 105. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата ("Службени гласник Републике Српске" бр. 134/11, 9/12 и 40/12) прописнао је да мјесечна примања по овом закону могу бити предмет извршења у складу са законом.

   Уредба о борачком додатку ("Службени гласник Републике Српске" бр. 52/13 и 53/14) донесена је на основу члана 31. став 4. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата ("Службени гласник Републике Српске" бр. 134/11, 9/12 и 40/12) и члана 43. став 2. Закона о Влади Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 118/08, 11/09, 74/10 и 86/10), по претходно прибављеној сагласности Борачке организације Републике Српске. Став 2. члана 11. основног текста ове уредбе измијењен је оспореним чланом 2. Уредбе о измјенама Уредбе о борачком додатку ("Службени гласник Републике Српске" број 53/14), тако да је у вријеме подношења иницијативе (26. март 2018. године) важећа била ова измијењена норма става 2. члана 11. овог акта. Када се ово има у виду, као и чињеница да члан 11. предметне уредбе има само 2. става, Суд је утврдио да је предмет оспоравања, па тиме и предмет оцјене у овом поступку, члан 11. Уредбе о борачком додатку ("Службени гласник Републике Српске" бр. 52/13 и 53/14).  

    Одредбама члана 11. овог општег акта прописано је: да се борцима из члана 5. став 1. ове уредбе који су услове за остваривање права на мјесечни додатак испунили послије 24. маја 2012. године право на мјесечни борачки додатак признаје почев од 1. јануара наредне године у односу на годину у којој су услови испуњени (став 1), те да борци који су стекли право на мјесечни борачки додатак до дана ступања на снагу ове уредбе задржавају стечена права (став 2).    

    У поступку оцјењивања уставности оспореног члана 105. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата ("Службени гласник Републике Српске" бр. 134/11, 9/12 и 40/12), Суд је имао у виду да је тач. 12. и 18. Амандмана XXXII на Устав Републике Српске, којим је замијењен члан 68. Устава, утврђено да Република уређује и обезбјеђује, између осталог, борачку и инвалидску заштиту и друге односе од интереса за Републику, у складу са Уставом, те да се према члану 49. став 1. Устава, слободе и права остварују, а дужности испуњавају непосредно на основу Устава, осим када је Уставом предвиђено да се услови за остваривање појединих од њих утврђују законом.

          Сагласно наведеним уставним овлашћењима Законом о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата уређени су услови, начин и поступак за утврђивање статуса и права бораца, војних инвалида и чланова породица погинулих бораца и умрлих војних инвалида и чланова породица лица страдалих у вршењу војне службе или у вршењу активности у вези са том службом, те друга питања од значаја за остваривање права прописаних овим законом. Тако је чланом 16. овог закона прописано да су мјесечна примања по овом закону: борачки додатак, лична инвалиднина, додатак за његу и помоћ, ортопедски додатак, допунско материјално обезбјеђење, породична инвалиднина, повећана породична инвалиднина као стечено право, увећана породична инвалиднина и посебно мјесечно примање. У вези с тим, оспореним чланом 105. одређено је да мјесечна примања остварена по овом закону могу бити предмет извршења. Оваквим нормирањем, по оцјени Суда, није дошло до повреде чл. 5, 10. и 108. Устава, како то сматра давалац иницијативе. Суд сматра да је предметно законско рјешење одраз цјелисходне процјене законодавца у регулисању питања која новчана примања могу бити предмет извршења у извршном поступку. Како се оспорена норма односи на ситуације када постоји утврђено дуговање и извршни наслов у том погледу, Суд је оцијенио да се не може посматрати у контексту гаранција социјалне правде из члана 5. и равноправности грађана из члана 10. Устава, на што се указује у иницијативи. Слиједом наведеног, оспореним прописивањем, по оцјени Суда, није доведено у питање ни начело уставности из члана 108. Устава. 

       У односу на захтјев даваоца иницијативе за оцјену сагласности оспорене законске норме са чланом II/3К Устава Босне и Херцеговине и са члановима 37. и 61. Закона о Уставном суду Републике Српске Суд није прихватио иницијативу, јер према члану 115. Устава Републике Српске, није у оквиру надлежности овог суда да оцјењује сагласност закона донесених од стране Народне скупштине Републике Српске са Уставом Босне и Херцеговине и са другим законима Републике Српске.

        Оцјењујући уставност и законитост оспореног члана 11. Уредбе о борачком додатку ("Службени гласник Републике Српске" број 52/13 и 53/14) Суд је констатовао да је Одлуком овог суда број У-70/17 од 28. новембра 2018. године ("Службени гласник Републике Српске" број 113/18) утврђено да члан 11. став 1. Уредбе о борачком додатку ("Службени гласник Републике Српске" бр. 52/13 и 53/14) није у сагласности са Уставом и Законом о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата ("Службени гласник Републике Српске" бр. 134/11, 9/12 и 40/12).  Имајући у виду да је наведеном одлуком овог суда одлучено о уставности и законитости  члана 11. став 1. предметне уредбе, Суд је одлучио да, на основу члана 37. став 1. тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске, у овом дијелу не прихвати дату иницијативу.

         У поступку оцјењивања става 2. члана 11. оспорене Уредбе о борачком додатку, Суд је, прије свега, узео у обзир да је одредбом члана 43. ст. 1. и  2. Закона о Влади ("Службени гласник Републике Српске" бр. 118/08) прописано да о питањима из своје надлежности Влада доноси, између осталог, и уредбе, те да се уредбом ближе уређују односи од значаја за извршавање закона, утврђују начела унутрашње организације министарстава и других републичких органа управе и формирају стручне службе Владе. Поред тога, према члану 31. став 4. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата ("Службени гласник Републике Српске" бр. 134/11, 9/12 и 40/12), Влада Републике Српске ће донијети уредбу којом се уређују услови и поступак за остваривање права на борачки додатак, уз претходно прибављену сагласност Борачке организације. Како из наведених законских одредаба произлази, Влада је била овлашћена да донесе предметну уредбу, као подзаконски акт, којом су, с циљем спровођења релевантних одредаба Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата, ближе уређени услови и поступак за остваривање права на борачки додатак.

         Оцјењујући оспорену норму става 2. члана 11. ове уредбе, према којој борци који су стекли право на борачки додатак до дана ступања на снагу ове уредбе задржавају стечена права, Суд је утврдио да овакво прописивање није у супротности са нормама Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата на које указује давалац иницијативе. Наиме, чланом 31. ст. 1. и 2. овог закона дефинисан је борачки додатак као мјесечно, односно годишње новчано примање које борци из члана 2. ст. 1. и 2. овог закона могу да остваре по основу ангажовања у рату у зони борбених дејстава, а с обзиром на старосну доб и категорију борца. Надаље, према члану 79. став 1. истог закона, на који се такође позива иницијатор, права на мјесечна примања припадају од првог дана наредног мјесеца по подношењу захтјева, док је чланом 87. став 1, прописано да о статусу и правима по овом закону у првом степену рјешавају општински, односно градски органи управе надлежни за послове борачко-инвалидске заштите, уколико законом није другачије одређено. Дакле, како из наведеног произлази, оспорено прописивање према којем борци који су стекли право на борачки додатак до дана ступања на снагу ове уредбе задржавају стечена права ‒ није супротно цитираним одредбама Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата. Ова норма обезбјеђује континуитет у остваривању права на борачки додатак у односу на ранији пропис који уређује исту материју, те, по оцјени Суда, не доводи у питање уставно начело законитости.

         Суд је такође оцијенио неоснованим наводе даваоца иницијативе о несагласности оспорене одредбе предметне уредбе са чл. 129. и 190. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске" бр. 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), јер се прописивање задржавања стечених права на борачки додатак не може довести у контекст процесних норми које уређују поступање управног органа у скраћеном поступку и доношење рјешења у управној ствари. Евентуалне незаконитости у примјени оспорене уредбе у различитим поступцима, на које се такође указује у иницијативи, према одредби члана 115. Устава Републике Српске, Уставни суд није надлежан да оцјењује.

         Поред тога, Суд је констатовао да је чланом 2. Уредбе о измјенама и допуни Уредбе о борачком додатку ("Службени гласник Републике Српске" број 6/19) брисан став 1. члана 11. Уредбе о борачком додатку ("Службени гласник Републике Српске" бр. 52/13 и 53/14) који је поменутом одлуком овог суда број У-70/17 од 28. новембра 2018. године оцијењен неуставним, те је додат нови став 2. који је у суштини нови став 1. и прописано да дотадашњи став 2. постаје став 3, иако он суштински остаје став 2.

С обзиром на то да је у току претходног поступка правно стање потпуно утврђено и прикупљени подаци пружају поуздан основ за одлучивање, Суд је, на основу члана 40. став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске, о уставности члана 105. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата ("Службени гласник Републике Српске" бр. 134/11, 9/12 и 40/12) и уставности и законитости члана 11. став 2. Уредбе о борачком додатку ("Службени гласник Републике Српске" бр. 52/13 и 53/14.) одлучио без доношења рјешења о покретању поступка.

          На основу изложеног одлучено је као у изреци овог рјешења.

          Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

Број: У-30/18

25. априла 2019. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.

 

 

 

Актуелно
22.5.2020.
Обавјештење о наставку поступка јавне набавке радова на изградњи зграде Уставног суда Републике Српске

20.5.2020.
Саопштење за јавност са 256. сједнице Уставног суда Републике Српске

19.5.2020.
Дневни ред 256. сједнице Уставног суда Републике Српске

29.4.2020.
Обавјештење о обустави поступка јавне набавке - Набавка радова на изградњи зграде Уставног суда Републике Српске

7.4.2020.
Саопштење за јавност са 255. сједнице Уставног суда Републике Српске

7.4.2020.
Oдлука о прихватању понуде за набавку фотокопир апарата

7.4.2020.
Oдлука за набавку канцеларијског материјала у 2020. години

7.4.2020.
Одлука о прихватању понуде за одржавање возила

7.4.2020.
Одлука о прихватању понуде за набавку моторног горива у 2020. години

7.4.2020.
Одлука о прихватању понуде за набавку материјала за одржавање хигијене у 2020. години

12
Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>