Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

     Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu člana 115. Ustava Republike Srpske, 37. stav 1. tačka d), člana 40. stav 5,   člana 60. stav 1. tač. a) i b) i člana 61. stav 1. tačka d) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 104/11 i 92/12), na sjednici održanoj 27. februara 2019. godine,  d o n i o   j e

 

O D L U K U

 

         Utvrđuje se  da član 13. Pravilnika o minimalnim uslovima koje moraju da ispunjavaju izvođači radova u šumarstvu  („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 33/09, 87/13, 54/14 i 71/16) nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i  Zakonom o šumama ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 75/08 i 60/13).

         Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti člana 56. stav 1. Pravilnika o javnim nabavkama usluga i radova u šumarstvu i nadzoru nad njihovim izvođenjem br. 02-8921/14 od 26. decembra 2014. godine i 02-1756/15 od 5. marta 2015. godine.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

         Aleksandar Gavrić iz Banje Luke dao je Ustavnom sudu Republike Srpske inicijativu  za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti člana 13. Pravilnika o minimalnim uslovima koje moraju da ispunjavaju izvođači radova u šumarstvu  („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 33/09, 87/13, 54/14 i 71/16) i člana 56. stav 1. Pravilnika o javnim nabavkama usluga i radova u šumarstvu i nadzoru nad njihovim izvođenjem – prečišćeni tekst, broj 02-2178/15 od 3. aprila 2015. godine, što u osnovi predstavlja Pravilnik o javnim nabavkama usluga i radova u šumarstvu i nadzoru nad njihovim izvođenjem br. 02-8921/14 od 26. decembra 2014. godine i 02-1756/15 od 5. marta 2015. godine, zbog, kako navodi, njihove nesaglasnosti sa članom 37. stav 1. Zakona o šumama („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 75/08 i 60/13). Po mišljenju davaoca inicijative osporene odredbe navedenih pravilnika su nezakonite jer omogućavaju  da se  određenim subjektima,  kao izvođačima radova, omogući izvođenje radova u šumarstvu iako za to ne ispunjavaju propisane uslove, te se  na taj način stavljaju u privilegovan položaj,  odnosno osporenim propisivanjem se  omogućava  nelojalna konkurencija s obzirom na to  da ovi subjekti  nisu opterećeni obavezama kao što su licenciranje, prijavljivanje određenog broja stručnih lica i obučenih radnika, uplata poreza i doprinosa, a uz to nemaju ni troškova obuke radnika i nabavke opreme neophodne za zaštitu na radu. Predlaže da Sud utvrdi da osporene odredbe predmetnih pravilnika nisu u saglasnosti sa navedenom odredbom  Zakona o šumama.

          U odgovoru Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske osporeni su navodi davaoca inicijative kao neosnovani te je, između ostalog, navedeno da je cilj osporenog propisivanja da se omogući hitna reakcija u slučaju kada se pojave štetočine koje uzrokuju potpuno sušenje šuma, odnosno kako bi se spriječilo nastajanje prirodne katastrofe. S tim u vezi donosilac osporenog pravilnika citira odredbe člana 5. stav 2. Zakona o šumama, te zaključuje da je cilj osporenog normiranja da se u izuzetnim slučajevima (vanredne okolnosti, realizacija slučajnih užitaka) omogući angažovanje sve raspoložive efektive u ovoj oblasti, da bi se što hitnije mogle otkloniti posljedice vanrednih događaja ili širenje bolesti, a ne da se na bilo koji način naruši  tržišna konkurencija. Imajući u vidu da propisivanje iz  osporenog člana Pravilnika nije u suprotnosti sa članom 37. stav 1. Zakona o šumama u odgovoru se predlaže da Sud inicijativu "odbije".

          Javno preduzeće šumarstva "Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac je, takođe,   dostavilo odgovor u kome, između ostalog, navodi da je  osporeni pravilnik donesen u skladu sa odredbama Zakona  o šumama, a da je cilj osporenog normiranja pravovremena primjena mehaničkih mjera zaštite šuma (blagovremena sanitarna sječa zaraženih stabala) radi suzbijanja pojave i širenja biljnih bolesti i štetočina. Odlaganje sječe oštećenih i zaraženih stabala je u takvim slučajevima potpuno nerazumno jer se na taj način, kako se navodi u odgovoru, ne ublažavaju posljedice nastalih šteta nego se, naprotiv, podstiče širenje bolesti i štetočina, te dovodi do ugrožavanja stabilnosti i propadanja šumskih ekosistema.

          Pravilnik o minimalnim uslovima koje moraju da ispunjavaju izvođači radova u šumarstvu  („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 33/09, 87/13, 54/14 i 71/16) donio je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,  na osnovu člana 37. stav 3. i člana 107. stav 2. tačka g) Zakona o šumama („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 75/08 i 60/13), člana 69. st. 1. i 2. i člana 82. stav 2. Zakona o republičkoj upravi ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12 i  15/16). Ovim pravilnikom propisuju se minimalni uslovi koje moraju ispunjavati privredna društva ili druga pravna lica (u daljem tekstu: izvođač) koja  izvode radove u šumarstvu (član 1). Prema osporenom članu 13. ovog pravilnika, odredbe ovog pravilnika neće se  primjenjivati u hitnim postupcima, odnosno kada se ustupaju radovi radi zaštite šuma u vanrednim okolnostima (cikloni, najezda potkornjaka, veliki požari i drugo), kao i u slučajevima realizacije slučajnih užitaka u količinama do 600 m3 po jednom odjelu.

         Prečišćeni tekst Pravilnika o javnim nabavkama usluga i radova u šumarstvu i nadzoru nad njihovim izvođenjem broj 02-2178/15 od 3. aprila 2015. godine utvrdio  je Sektor za pravne, kadrovske i opšte poslove na osnovu člana 15. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka radnika u Direkciji Javnog preduzeća JPŠ  "Šume Republike Srpske" a.d. Sokolac ‒ prečišćeni tekst i člana 1. Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim nabavkama usluga i radova u šumarstvu i nadzoru nad njihovim izvođenjem broj NO-21/15 od 12. marta 2015. godine. Osporeni prečišćeni tekst Pravilnika o javnim nabavkama usluga i radova u šumarstvu i nadzoru nad njihovim izvođenjem  sadrži Pravilnik o javnim nabavkama usluga i radova u šumarstvu i nadzoru nad njihovim izvođenjem broj 02-8921/14 od 26. decembra 2014. godine i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika  o javnim nabavkama usluga i radova u šumarstvu i nadzoru nad njihovim izvođenjem broj 02-1756/15 od 5. marta 2015. godine. Osporenim  članom 56. stav 1. prečišćenog teksta Pravilnika, koji odgovara članu 56. stav 1. osnovnog teksta Pravilnika,  propisano je da u hitnim slučajevima, kada je potreba za nabavkom izazvana biljnim bolestima, pojavom insekata, elementarnim nepogodama (požari, snjegolomi, vjetrolomi i slično) odnosno kada se ustupaju radovi radi zaštite šuma u vanrednim okolnostima, neće se primjenjivati odredbe ovog pravilnika koje se odnose na ispunjenost uslova za izvođenje radova u šumarstvu utvrđene na osnovu  Pravilnika o minimalnim uslovima koje moraju da ispunjavaju izvođači radova u šumarstvu – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 33/09, 87/13 i 54/14).

         Odredbom Ustava u odnosu na koju se osporava ustavnost predmetnih pravilnika utvrđeno je da propisi i drugi opšti akti moraju biti u saglasnosti sa zakonom (član 108. stav 2).

         Sud je, takođe, imao u vidu da je odredbom člana 37. stav 1. Zakona o šumama ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 75/08 i 60/13), u odnosu na koju davalac inicijative osporava navedene pravilnike, propisano  da  poslove izvođenja radova u šumarstvu mogu obavljati preduzeća i druga pravna lica koja su registrovana za poslove iskorišćavanja šuma i uslužne djelatnosti u šumarstvu i koja posjeduju licencu izdatu od Ministarstva.

         Za ocjenu zakonitosti osporenih akata, po ocjeni Suda, od značaja su i druge odredbe Zakona o šumama, kojim se uređuje politika i planiranje, upravljanje i gazdovanje šumama i šumskim zemljištem, zaštita šuma, finansiranje i vrijednost šuma, katastar šuma i šumskog zemljišta i informacioni sistem u šumarstvu, imovinsko-pravni odnosi, kao i druga pitanja od značaja za šumu i šumsko zemljište radi unapređivanja i održivog korišćenja šuma i šumskog zemljišta i razvoja šumarstva (član 1).  S tim u vezi Sud je imao u vidu da je ovim zakonom propisano da su šume i šumsko zemljište prirodna dobra od opšteg interesa i uživaju posebnu brigu i zaštitu Republike Srpske  (u daljem tekstu: Republika) (član 2. stav 1), da šumama i šumskim zemljištem u svojini Republike upravlja i gazduje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) (član 4. stav 1), da su izvođači radova u šumarstvu preduzeća i druga pravna lica koja su kod nadležnog suda registrovana za izvođenje radova u šumarstvu, te u postupku licenciranja potvrđena kao kvalifikovana, tehnički opremljena i poslovno sposobna za njihovo izvođenje, a da je licenciranje izvođača radova u šumarstvu izdavanje odgovarajuće licence u posebnom postupku koji vodi Ministarstvo, kojom se potvrđuje da podnosilac zahtjeva ispunjava propisane uslove i kriterijume koji ga čine stručno kvalifikovanim, tehnički opremljenim i poslovno sposobnim za izvođenje radova u šumarstvu (član 8. tač. k) i m), da je upravljanje i gazdovanje šumama i šumskim zemljištem u svojini Republike djelatnost od opšteg interesa (član 31. stav 1). Takođe, da je ovim zakonom,  i to članom 37. stav 3.  propisano da uslove za sticanje licence iz stava 1. ovog člana propisuje ministar,  a članom 50. da zaštita šuma i šumskog zemljišta obuhvata mjere i aktivnosti koje se sprovode radi zaštite od biotičkih, abiotičkih i drugih činilaca koji mogu da izazovu štetne posljedice po šumu i šumsko zemljište (stav 1), te da su vlasnik šuma i korisnik šuma i šumskog zemljišta u svojini Republike dužni da prate uticaj biotičkih i abiotičkih činilaca na zdravstveno stanje šuma i blagovremeno preduzimaju mjere za zaštitu šuma i šumskog zemljišta u skladu sa stavom 1. ovog člana. Osim navedenog, ovim zakonom je, i to članom 54.  propisano da u vanrednim situacijama, kada je neophodno, ministar propisuje preduzimanje odgovarajućih mjera zaštite šuma koje treba da sprovedu nadležne institucije, vlasnici šuma i korisnik šuma i šumskog zemljišta (stav 1), a  da u slučajevima značajnijih poremećaja biološke ravnoteže i ozbiljnije štete u šumskim ekosistemima, ministar donosi akt za sprovođenje odgovarajućih mjera sanacije (stav 2), članom 71. stav 1. da radove u šumarstvu mogu izvoditi samo lica koja su obučena za izvođenje odgovarajućih poslova , a članom 107. stav 2. tačka g) da će ministar u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti Pravilnik o minimalnim uslovima koje moraju da ispunjavaju izvođači radova u šumarstvu.

         Zakonom o republičkoj upravi ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 115/18) propisano je  da organi uprave donose pravilnike, naredbe, uputstva i druge opšte akte, te da se pravilnikom razrađuju pojedine odredbe zakona ili propisa Vlade (član 63. st. 1. i 2),  kao i da ministar predstavlja ministarstvo, donosi propise iz člana 63. stav 1. ovog zakona i  rješenja u upravnim i drugim pojedinačnim stvarima, odlučuje o pravima i dužnostima zaposlenih u ministarstvu i odlučuje o drugim pitanjima iz djelokruga ministarstva (član 76. stav 2).

         Polazeći od  navedenog, nesporno je da je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, saglasno odredbama člana 37. stav 3. i člana  107. stav 2. tačka g) Zakona o šumama, ovlašćen da opštim aktom (osporenim pravilnikom) propiše uslove  koje moraju da ispunjavaju preduzeća i druga pravna lica kako bi stekla licencu  za poslove izvođenja  radova u šumarstvu. Međutim, ministar je, po ocjeni Suda, propisujući osporenom odredbom člana 13. Pravilnika da se ovaj pravilnik neće primjenjivati u hitnim postupcima, odnosno kada se ustupaju radovi radi zaštite šuma u vanrednim okolnostima (cikloni, najezda potkornjaka, veliki požari i drugo), kao i u slučajevima realizacije slučajnih užitaka u količinama do 600 m3 po jednom odjelu, izašao iz okvira ovlašćenja propisanih odredbom člana 37. stav 3. Zakona o šumama. Naime, navedena zakonska odredba ovlašćuje ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede samo da propiše   uslove  koje moraju da ispunjavaju preduzeća i druga pravna lica kako bi stekla licencu  za poslove izvođenja  radova u šumarstvu. Pri tome zakonodavac nije ostavio mogućnost da se podzakonskim aktom koji se donosi za izvršavanje Zakona o šumama propišu situacije (vanredne okolnosti) u kojima se odredbe ovog pravilnika, koje se odnose na uslove koje moraju da  ispunjavaju preduzeća i druga pravna lica kako bi mogla obavljati poslove izvođenja radova u šumarstvu, neće primjenjivati, odnosno da svojim propisivanjem omogući da poslove izvođenja radova u šumarstvu obavljaju  preduzeća i druga pravna lica koja ne ispunjavaju propisane uslove i kriterijume koji ih čine stručno kvalifikovanim, tehnički opremljenim i poslovno sposobnim za izvođenje radova  u šumarstvu, dakle  lica koja ne ispunjavaju uslove za sticanje licence.  Ovakav stav, po ocjeni Suda, proizlazi i iz sadržine drugih navedenih odredaba Zakona o šumama, a posebno člana 54. kojim je propisano postupanje nadležnog ministra kako u vanrednim situacijama, tako i u slučajevima značajnijih poremećaja biološke ravnoteže i ozbiljnije štete u šumskim ekosistemima.

          Budući da osporena odredba nije u saglasnosti sa zakonom, a da prema odredbi člana 108. stav 2. Ustava  propisi i drugi opšti akti moraju biti u saglasnosti sa zakonom, Sud je  ocijenio da osporena odredba navedenog pravilnika nije u saglasnosti ni sa Ustavom.

         Prilikom razmatranja osporenog Pravilnika o javnim nabavkama usluga i radova u šumarstvu i nadzoru nad njihovim izvođenjem br. 02-8921/14 od 26. decembra 2014. godine i 02-1756/15 od 5. marta 2015. godine Sud je imao u vidu da je, prije podnošenja inicijative, Uprava Javnog preduzeća "Šume Republike Srpske" donijela novi Pravilnik o javnim nabavkama usluga  i radova u šumarstvu i nadzoru nad njihovim izvođenjem broj 02-3433/17. Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestao je  da važi osporeni pravilnik  odnosno, kako je propisano članom 58. stav 2. ovog pravilnika,  Pravilnik o postupku ustupanja radova u šumarstvu i nadzoru na njihovim izvođenjem – prečišćeni tekst  br. 02-2178/15 od 3. aprila 2015. godine i 01-3785/15 od 11. juna 2015. godine. Imajući u vidu navedeno, odnosno da je prije podnošenja inicijative prestao da važi osporeni opšti akt, Sud je, primjenom člana 37. stav 1. tačka d) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 104/11 i 92/12), odlučio da  ne prihvati inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti osporenog člana 56. stav 1. ovog akta, jer u konkretnom slučaju ne postoje procesne pretpostavke za vođenje postupka i odlučivanje po zakonu. 

         Cijeneći da je u toku prethodnog postupka pravno stanje potpuno utvrđeno i da prikupljeni podaci pružaju pouzdan osnov za odlučivanje, Sud  je,  na osnovu člana 40. stav 5. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske, u ovom predmetu odlučio bez donošenja rješenja o pokretanju postupka. 

           Na osnovu izloženog Sud je odlučio kao u izreci ove odluke.

          Ovu odluku  Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik Suda mr Džerard Selman  i sudije: Milenko Arapović, Vojin Bojanić, Amor Bukić, Zlatko Kulenović, prof. dr Duško Medić, Irena Mojović, prof. dr Marko Rajčević i akademik prof. dr Snežana Savić.

Broj: U-14/18

27. februara 2019. godine 

 

PREDSJEDNIK

USTAVNOG SUDA

Mr Džerard Selman, s.r.

 

 

 

Актуелно
22.5.2019.
Саопштење за јавност са 243. сједнице Уставног суда Републике Српске

20.5.2019.
Дневни ред 243. сједнице Уставног суда Републике Српске

25.4.2019.
Саопштење за јавност са 242. сједнице Уставног суда Републике Српске

24.4.2019.
Дневни ред 242. сједнице Уствног суда Републике Српске

27.3.2019.
Саопштење за јавност са 241. сједнице Уставног суда Републике Српске

26.3.2019.
Дневни ред 241. сједнице Уставног суда Републике Српске

27.2.2019.
Саопштење за јавност са 240. сједнице Уставног суда Републике Српске

26.2.2019.
Дневни ред 240. сједнице Уставног суда Републике Српске

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2019. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>