Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

    Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 40. став 5. и члана 61. став 1. тачка г)  Закона о Уставном суду Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'' бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 30. јануара 2019. године, д о н и о  је

 

 Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

   Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о усвајању Просторног плана општине Угљевик ("Службени билтен Општине Угљевик" број 8/14).

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Сава Томић из Корените, Угљевик, дао је Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о усвајању Просторног плана општине Угљевик ("Службени билтен Општине Угљевик" број 8/14). У иницијативи се наводи да поступак усвајања оспореног просторног плана није проведен у складу са одредбама члана 31. ст. 2. и 3, члана 33. ст. 1. и 2, члана 34. став 4, члана 37. став 2, члана 38. став 1, члана 39, члана 43. ст. 2. и 3. и члана 48. Закона о уређењу простора и грађењу ("Службени гласник Републике Српске" број 55/10). Давалац иницијативе, наиме, истиче да носилац припреме овог плана није испунио обавезе прописане наведеним законским одредбама, а које се односе на јавни увид Преднацрта плана, формирање Савјета Плана, обавезе при одабиру носиоца израде Плана, те организовање стручне расправе поводом Преднацрта и Нацрта предметног документа просторног уређења. Такође наводи да Програм мјера који је прописан чланом 48. Закона о уређењу простора и грађењу, а у складу са којим се врши ревизија, измјена или допуна докумената просторног уређења, у вријеме приступања припреми и изради оспореног просторног плана није био донесен.  

  У одговору на инцијативу Скупштина Општине Угљевик је изложила поступак припреме, израде и усвајања оспореног просторног плана и изнијела став да је поступак проведен у сагласности са релевантним одредбама Закона о уређењу простора и грађењу ("Службени гласник Републике Српске" број 55/10), те је, како би поткријепила своје наводе, доставила обимну документацију која се односи на овај поступак. Поред тога, указује на то да је ступањем на снагу Закона о уређењу простора и грађењу ("Службени гласник Републике Српске" број 40/13) престао да важи Закон о уређењу простора и грађењу ("Службени гласник Републике Српске" број 55/10) на основу којег је донесена оспорена одлука, због чега предлаже да Суд обустави поступак за оцјењивање уставности и законитости оспорене Одлуке о усвајању Просторног плана општине Угљевик ("Службени билтен Општине Угљевик" број 8/14).  

    Одлука о усвајању Просторног плана општине Угљевик ("Службени билтен Општине Угљевик" број 8/14) донесена је на основу члана 192. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ број 40/13), а у вези са чланом 23. став 2. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ број 55/10) и члана 26. Статута Општине Угљевик ("Службени билтен Општине Угљевик" бр. 6/05, 4/07, 4/08, 5/09, 4/12 и 3/14). Овом одлуком, коју је донијела Скупштина Општине Угљевик на сједници одржаној 23. октобра 2014. године, утврђено је: да се усваја Просторни план општине Угљевик на период од 2012-2032 године (члан 1), да се Просторни план односи на подручје територије општине Угљевик у површини од 16.500 ха (члан 2), да Просторни план општине Угљевик садржи текстуални и графички дио, те је одређено шта садрже текстуални и графички дио (члан 3), да је Просторни план израдило предузеће ДОО "Завод за урбанизам и пројектовање" Бијељина (члан 4), да се Просторни план као јавни документ излаже у графичком и текстуалном дијелу на стални увид у Одјељењу за просторно уређење и стамбено-комуналне послове (члан 5), да је за спровођење ове одлуке надлежно Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове општине Угљевик (члан 6), да Просторни план доноси Скупштина општине Угљевик на својој сједници (члан 7), да је саставни дио ове одлуке Просторни план општине Угљевик (члан 8), те да ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном билтену Општине Угљевик" (члан 9).

      У поступку оцјењивања оспорене Одлуке о усвајању Просторног плана општине Угљевик ("Службени билтен Општине Угљевик" број 8/14) Суд је имао у виду да је одредбом члана 102. став 1. тач. 1. и 3. Устава Републике Српске утврђено да општина преко својих органа, у складу са законом, доноси програм развоја, урбанистички план, буџет и завршни рачун и уређује и обезбјеђује коришћење градског грађевинског земљишта и пословног простора. Иста надлежност скупштине општине/града утврђена је и чланом 30. став 1. ал. 5, 6. и 7. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске" бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), који је био на снази у вријеме доношења оспорене одлуке, као и чланом 39. став 2.  тач. 6. и 7. важећег Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске" бр. 97/16).

        Поред наведеног, Суд је узео у обзир и то да је у току поступка израде и доношења оспорене одлуке ступио на снагу Закон о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ број 40/13), те да према одредби члана 198. овог закона,  његовим ступањем на снагу престаје да важи Закон о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ број 55/10), који је био на снази у вријеме  доношења Одлуке о приступању изради Просторног плана општине Угљевик број 01-363-20/10 од 22. децембра 2012. године. Чланом 192. важећег закона прописано је да ће се поступци израде и доношења докумената просторног уређења који су започети прије ступања на снагу овог закона окончати по одредбама закона на основу којег су започети. 

       Слиједом наведеног, Суд сматра да је прописивањем из члана 192. важећег закона продужено важење Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ број 55/10), и то у односу на поступак израде и доношења докумената просторног уређења започетих на основу тог закона. С обзиром на то да је израда оспореног документа просторног уређења започета Одлуком о приступању изради Просторног плана општине Угљевик број 01-363-20/10 од 22. децембра 2012. године („Службени билтен Општине Угљевик“ број 12/10), те да је правни основ за овај акт садржан у Закону о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ број 55/10), Суд је мишљења да су испуњени услови да се законитост поступка доношења оспорене одлуке оцјењује у односу на тај закон.

     Законом о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ број 55/10) (у даљем тексту: Закон) прописано је: да се документима просторног уређења одређује организација, намјена и начин коришћења и управљања простором, те критеријуми и смјернице за уређење и заштиту простора Републике (члан 15. став 1), да су стратешки документи просторног уређења, између осталог, и просторни планови јединице локалне самоуправе, као развојни, стратешки дугорочни документи просторног уређења којима се дефинишу основни циљеви и принципи развоја у простору, а доносе се за период од 20 година (члан 15. став 2. тачка ђ) и став 4)), те да просторни план јединце локалне самоуправе, односно града, доноси скупштина јединице локалне самоуправе, односно града (члан 23. став 2). Поступак припреме, израде и доношења докумената просторног уређења уређен је члановима 30. до 43. овог закона. Тако је чланом 30. Закона прописано да одлуку о приступању изради, односно измјени или допуни документа просторног уређења доноси надлежна скупштина, која треба да садржи врсту документа просторног уређења чијој се изради, односно измјени или допуни приступа, границе подручја за које се документ доноси, односно мијења, период за који се утврђују, процјењују или израчунавају плански параметри, смјернице за израду, измјену или допуну документа, рок израде, садржај планског акта, одредбе о јавној расправи и јавном увиду, начин осигурања средстава за израду, измјену или допуну документа, носиоца припреме за израду, односну измјену или допуну документа просторног уређења и друге елементе у зависности од специфичности подручја за које се документ доноси, као и да се одлука о приступању изради, односно измјени или допуни документа просторног уређења објављује у службеном гласнику јединице локалне самоуправе (ст. 1, 3. и 9), а чланом 31. став 2. овог закона ‒ да је носилац припреме за израду документа просторног уређења који доноси скупштина јединице локалне самоуправе орган управе надлежан за послове уређења простора или други орган или организација коју одреди надлежна скупштина одлуком из члана 30. овог закона. Према члану 32. Закона, носилац припреме документа просторног уређења дужан је да носиоцу израде документа достави сву потребну документацију, а нарочито ону која је таксативно побројана у тачкама а) до ж) (став 1), затим  да осигура јавни увид за заинтересоване стране, као што су: власници некретнина, корисници простора и учесници у његовој изградњи и уређивању, органи управе надлежни за водопривреду, шумарство, пољопривреду, саобраћај, енергетику, телекомуникације, рударство, здравство и др. (став 2), те да након доношења одлуке из члана 30. овог закона у најмање два средства јавног информисања објави позив заинтересованим лицима из става 2. овог члана, да у року од 15 дана доставе своје приједоге и сугестије за одређена планска рјешења на земљишту или објектима, односно објекту у њиховом власништву (став 3). Надаље, чланом 33. став 1. Закона прописано је да надлежна скупштина, на приједлог носиоца припреме, именује савјет ради укупног праћења израде документа просторног уређења, вођења јавне расправе и усаглашавања ставова и интереса зависно од потребе, обима и врсте документа, док је чланом 34. став 1. прописано да се израда докумената просторног уређења повјерава правном лицу овлашћеном за обављање ових послова (носилац израде). Према члану 37. ст. 1. и 2, носилац израде обавезан је да носиоцу припреме преда овјерени преднацрт документа просторног уређења са свим дијеловима које одговарајући документ треба да садржи, а прије утврђења нацрта носилац припреме разматра преднацрт на стручној расправи којој присуствују и чланови савјета плана у складу са чланом 33. овог закона, на коју се обавезно позивају овлашћени стручни представници организација из члана 32. став 4. овог закона. Чланом 38. ст. 1, 2, 3. и 11. Закона прописано је да надлежна скупштина на приједлог носиоца припреме утврђује нацрт документа просторног уређења и мјесто, вријеме и начин излагања тог нацрта на јавни увид, да јавни увид за  документа просторног уређења из надлежности јединице локалне самоуправе траје најмање 30 дана, да се о мјесту, времену и начину излагања нацрта документа просторног уређења јавност обавјештава огласом који се објављује у најмање два средства јавног информисања најмање три пута, те да се примједбе, приједлози и мишљења о нацрту уписују у свеску са нумерисаним странама, која се налази у просторији у којој се нацрт излаже, или се у писаној форми достављају носиоцу припреме, који је обавезан да их прослиједи носиоцу израде документа. Поред тога, чланом 39. Закона прописано је да је носилац израде обавезан да размотри све примједбе, приједлоге и мишљења који су достављени током јавног увида и да прије утврђивања приједлога документа о њима заузме и образложи свој став и да тај став у писаној форми достави носиоцу припреме и лицима која су доставила своје приједлоге, примједбе и мишљења (став 1), да се приједлог документа утврђује на основу нацрта који је био објављен и става о примједбама, приједлозима и мишљењима на тај нацрт, с тим да се у приједлогу документа не могу мијењати рјешења из нацрта документа, осим оних на која је била стављена основана примједба, приједлог или мишљење (став 2), да се став носиоца израде о примједбама и приједлозима разматра на стручној расправи на коју се позивају представници носиоца припреме, носиоца израде и организације из члана 32. став 4. овог закона, те чланови савјета плана (став 3), да се стручна расправа из става 3. овог члана мора организовати у року од 30 дана од дана затварања јавног увида (став 4), а ако стручној расправи из става 4. овог члана не присуствују овлашћени стручни представници организација из члана 32. став 4. овог закона, сматра се да су одговарајуће организације прихватиле приједлог документа (став 6). Према члану 40. Закона, ако се приједлог документа просторног уређења на основу прихваћених приједлога, примједаба и мишљења достављених у току јавног увида значајно разликује од нацрта документа, носилац припреме  је дужан да организује поново јавни увид  (став 1), да  значајне разлике из става 1. овог члана подразумијевају нова рјешења која нису у складу са смјерницама за израду, односно измјену или допуну документа из одлуке из члана 30. овог закона, када се промијени граница грађевинског земљишта или када промјена изазива промјену власничких односа (став 2), као и да се на нацрт документа просторног уређења који је на поновљеном јавном увиду, у складу са ст. 1. и 2. овог члана, могу  подносити нови приједлози, примједбе и мишљења само на дијелове документа измијењене након јавног увида (став 5). По одржаној стручној расправи носилац припреме утврђује приједлог документа у складу са закључцима са расправе, а приједлог просторних, урбанистичких и зонинг планова носилац припреме доставља министру за просторно уређење, грађевинарство и екологију на сагласност (члан 41. ст. 1. и 2).

      На основу документације која је достављена уз одговор на иницијативу Суд је утврдио да се изради предметног просторног плана приступило на основу Одлуке о приступању изради Просторног плана општине Угљевик („Службени билтен Општине Угљевик“ број 12/10), коју је донијела Скупштина Општине Угљевик на сједници одржаној  22. децембра 2010. године, са позивом на правни основ садржан у одредбама чл. 30. став 1 алинеја 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске“ бр. 101/04, 42/05 и 118/05), члана 30. став 1. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ број 55/10) и члана 26. Статута Општине Угљевик ("Службени билтен Општине Угљевик“ бр. 6/05, 4/07, 4/08 и 5/09). Овом одлуком одређено је подручје планирања овог просторног плана, период на који се односи, рок израде, елементи које треба да садржи, орган надлежан да утврди Нацрт Плана, мјесто, вријеме и начин његовог излагања на јавни увид, као и трајање јавног увида, одређен је носилац припреме Плана, као и обавезе носиоца израде. У складу са чланом 30. став 5. Закона о уређењу простора и грађењу ова одлука је достављена Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију, ради давања евентуалних инструкција.

     Надаље, Скупштина Општине Угљевик је Рјешењем број 01-363-5/11 од 30. марта 2011. године именовала Савјет Плана, а Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове  Општине Угљевик, као носилац припреме Плана, јавним позивом број 02/3-363-23112 од 14. маја 2012. године обавијестило је јавост да је Скупштина Општине Угљевик донијела Одлуку о приступању изради Просторног плана Угљевик и обратило се власницима непокретности, корисницима простора, учесницима у изградњи и уређивању простора, органима управе надлежним за водопривреду, саобраћај, енергетику, телекомуникације, рударство здравство, органе унутрашњих послова и др. да у року од 15 дана доставе своје приједлоге и сугестије на предложена планска рјешења на земљишту или објектима, односно објекту у њиховом власништву. Овај позив је објављен 14. маја 2012. године у "Семберским новинама" и на "Радио скали" Угљевик. Актом број 02/3-363-24/12 од 4. јуна 2012. године носилац припреме Плана је, сходно одредби члана 32. став 4. Закона о уређењу простора и грађењу, одредио органе и организације од којих је у току израде овог документа потребно прибавити мишљење на приједлоге планских рјешења. Према достављеној документацији, стручна расправа о Преднацрту Плана одржана је 5. октобра 2012. године, а  на ову расправу су позвани чланови Савјета Плана, начелници одјељења Општине Угљевик, релевантна предузећа и установе, одборници Скупштине Општине, представници црквених општина и службеници одјељења. У даљем току поступка Скупштина Општине Угљевик је донијела Одлуку о утврђивању Нацрта Просторног плана Општине Угљевик број 01-363-17/14 од 25. априла 2014. године, а носилац припреме објавио је оглас о стављању на јавни увид овог нацрта. Нацрт плана је изложен на јавни увид у Великој сали Општине Угљевик и трајао је од 14. маја до 14. јуна 2014. године. Оглас о јавном увиду Нацрта Просторног плана емитован је на "Радио Скала" Угљевик и РТВ "БН" 28. априла, 12. маја и 13. маја 2014. године. Достављене писмене примједбе, приједлоге и мишљења у погледу Нацрта предметног плана носилац припреме је актом број 02/4-363-21/14 од 30. јуна 2014. године прослиједио носиоцу израде. Јавним позивом број 02/4-363-27/14 од 3. јула 2014. године Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове Општине Угљевик је упутило позив на стручну расправу о Нацрту плана, заказану за 10. јули 2014. године, представницима носиоца припреме овог планског документа, носиоца израде, органима и организацијама ‒ учесницима у поступку израде и усвајања Плана, члановима Савјета Плана, власницима непокретности, као и свим заинтересованим лицима. Обавијест о овој стручној расправи је објављена 7. и 10. јула у дневним новинама "Глас Српске", уз информацију о мјесту на којем ће бити одржана. Након одржане стручне расправе на којој је разматран став носиоца израде о примљеним примједбама, приједлозима и мишљењима у погледу Нацрту плана, носилац израде је сачинио Приједлог плана. Скупштина Општине Угљевик је на сједници одржаној 23. октобра 2014. године под бројем 01-022-28/14 донијела Одлуку о усвајању Просторног плана Општине Угљевик.  

      На основу овако утврђеног чињеничног стања Суд је оцијенио да је оспорена Одлука о усвајању Просторног плана општине Угљевик ("Службени билтен Општине Угљевик" број 8/14) донесена у поступку и на начин прописан одредбама чл. 30. до 43. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ број 55/10). Наиме, доносилац ове одлуке, као и носилац припреме, по оцјени Суда, поступили су сагласно наведеном закону у погледу овлашћења за њено доношење, односно прописаним обавезама у поступку припреме, израде и усвајања предметног просторног плана. Поред тога, Суд примјећује да је давалац иницијативе прилично уопштено оспорио поступак доношења предметне одлуке, позивајући се генерално на одредбе Закона о уређењу простора и грађењу које се односе на поступак припреме, израде и доношења докумената просторног уређења, али не наводећи у чему се конкретно састоји повреда овог закона у поступку доношења оспореног акта.

    Коначно, Суд сматра да наводи иницијативе о повреди члана 48. Закона о уређењу простора и грађењу који предвиђа доношење двогодишњег програма мјера и активности за утврђивање стања и уређење простора, а који садржи процјену потребе за израду нових или измјене и допуне постојећих докумената просторног уређења, нису од значаја за оцјењивање уставности и законитости оспорене одлуке, с обзиром на то да овај програм није општи акт, те да је просторни план стратешки документ од општег интереса који је, према одредби члана 121. наведеног закона, јединица локалне самоуправе била дужна да донесе у року од двије године од ступања на снагу овог закона.

      С обзиром на то да је у току претходног поступка правно стање потпуно утрђено и прикупљени подаци пружају поуздан основ за одлучивање, Суд је, на основу члана 40. став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске, о уставности и законитости оспорене Одлуке о усвајању Просторног плана општине Угљевик одлучио без доношења рјешења о покретању поступка.

    На основу изложеног одлучено је као у изреци овог рјешења.

   Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

Број: У-5/18

30. јануара 2019. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.

 

 

 

Актуелно
22.5.2019.
Саопштење за јавност са 243. сједнице Уставног суда Републике Српске

20.5.2019.
Дневни ред 243. сједнице Уставног суда Републике Српске

25.4.2019.
Саопштење за јавност са 242. сједнице Уставног суда Републике Српске

24.4.2019.
Дневни ред 242. сједнице Уствног суда Републике Српске

27.3.2019.
Саопштење за јавност са 241. сједнице Уставног суда Републике Српске

26.3.2019.
Дневни ред 241. сједнице Уставног суда Републике Српске

27.2.2019.
Саопштење за јавност са 240. сједнице Уставног суда Републике Српске

26.2.2019.
Дневни ред 240. сједнице Уставног суда Републике Српске

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2019. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>