Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

         Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 40. став 5, члана 60. став 1. тачка а) и члана 61. став 1. тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 31. октобра октобра 2018. године, д о н и о  ј е 

 

О Д Л У К У

 

         Утврђује се да члан 120. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Министарству унутрашњих послова Републике Српске број С/М-020-73/17 од 13. марта 2017. године у дијелу који гласи: "Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања Одлуке о давању сагласности Владе Републике Српске у „Службеном гласнику Републике Српске“,..."  није у сагласности са Уставом Републике Српске.

         Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности и законитости члана 120. Правилника из тачке 1. диспозитива ове одлуке у дијелу који гласи: "... а исти ће бити објављен на интранет ‒ порталу Министарства".

 

О б р а з л о ж е њ е

 

          Мехдин Чивић из Цапарда, општина Осмаци, заступан по пуномоћнику Енверу Пашчановићу, адвокату из Калесије, дао је Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Министарству унутрашњих послова Републике Српске број С/М-020-73/17 од 13. марта 2017. године, који је донио министар. Иако тражи оцјену уставности и законитости оспореног правилника у цјелини, давалац иницијативе наводи само разлоге оспоравања члана 120. предметног правилника, и то у односу на чланове 108. и 109. став 2. Устава Републике Српске, те члан 69. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16). С тим у вези давалац иницијативе наводи да оспорени правилник није објављен у "Службеном гласнику Републике Српске", већ само Одлука Владе Републике Српске којом се даје сагласност на овај правилник. Имајући у виду да акт којим се регулише унутрашња организација и систематизација радних мјеста у  Министарству унутрашњих послова Републике Српске не садржи никакве податке који би представљали службену тајну и који би, супротно наведеним уставним и законским одредбама, оправдали његово необјављивање у службеном гласилу, давалац иницијативе тврди да се на тај начин, дакле, необјављивањем оспореног правилника онемогућава  запосленима односно њиховим адвокатима да се упознају са садржином овог акта, те изјаве жалбу против рјешења о распоређивању. С обзиром на изложено предлаже да Суд утврди да оспорени правилник није у сагласности са Уставом и законом.

       У одговору Министарства унутрашњих послова Републике Српске  наводи се да је основ за доношење оспореног правилника члан 69. став 1. и члан 81. став 2. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16), те члан 11. став 1. и члан 75. Закона о полицији и унутрашњим пословима  („Службени гласник Републике Српске“ бр. 57/16 и 110/16). Осим тога, у одговору се наводи да је на приједлог Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Министарству унутрашњих послова Републике Српске сагласност дала Влада Републике Српске Одлуком о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Министарству унутрашњих послова („Службени гласник Републике Српске“ број 27/17). У одговору се, такође, наводи да је за оспорени правилник, с обзиром на специфичност послова и задатака за одређена радна мјеста и број извршилаца, који се регулишу овим актом, одређен степен тајности "ИНТЕРНО", а приступ оваквим актима прописују Закон о заштити тајних података ("Службени гласник Босне и Херцеговине" бр. 54/05 и 12/09) и Правилник о одређивању тајности података и поступцима за чување и руковање тајним подацима које користи Министарство унутрашњих послова Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 21/17). Осим тога, у одговору се наглашава да је оспорени правилник објављен на интернет-порталу Министарства унутрашњих послова којем приступ имају сви запослени у Министарству, и којима је на на тај начин омогућено да се упознају са садржајем овог акта, с тим да је онемогућено његово штампање како би се спријечиле евентуалне злоупотребе података садржаних у Правилнику.

          Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Министарству унутрашњих послова Републике Српске број С/М-020-73/17 од 13. марта 2017. године донио је министар унутрашњих послова, уз сагласност Владе Републике Српске, на основу члана 69. став 1. и члана 81. став 2. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16, 57/16), члана 11. став 1. и члана 75. Закона о полицији и унутрашњим пословима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 57/16 и 110/16) и члана 28. став 1. Уредбе о начелима за унутрашњу организацију и систематизацију радних мјеста у републичким органима управе Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 18/09 и 105/11). Овим правилником уређује се унутрашња организација и систематизација радних мјеста у Министарству унутрашњих послова, а нарочито организационе јединице, њихов назив и дјелокруг, начин руковођења, назив и распоред послова и задатака у организационим јединицама, укупан број запослених потребан за вршење послова Министарства, радна мјеста, њихов назив и дјелокруг, као и услови за послове и задатке које обављају полицијски службеници, државни службеници и намјештеници, радна мјеста на која се могу запошљавати приправници, овлашћења запослених у вршењу послова, начин планирања и програмирања, као и организација рада у Министарству (члан 1). Прописано је и да овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања Одлуке о давању сагласности Владе Републике Српске у „Службеном гласнику Републике Српске“, а да ће бити објављен на интернет-порталу Министарства (члан 120).

        Одлука Владе Републике Српске о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Министарству унутрашњих послова број 04/1-012-2-554/17 од 16. марта 2017. године објављена је у „Службеном гласнику Републике Српске“ број 27 од 16.  марта 2017. године.

         У поступку разматрања навода из  иницијативе у односу на питање ступања на снагу оспореног акта, Суд је, прије свега, имао у виду члан 109. став 1. Устава којим је утврђено да закони, други прописи и општи акти ступају на снагу најраније осмог дана од дана објављивања, осим ако из нарочито оправданих разлога није предвиђено да раније ступе на снагу.

          Имајући у виду да наведена уставна одредба ступање на снагу закона, других прописа и општих аката условљава њиховим претходним објављивањем, а да из садржине одредбе члана 120. оспореног правилника произлази да се ступање на снагу Правилника, независно од дана објављивања, везује за објављивање Одлуке о давању сагласности Владе Републике Српске у „Службеном гласнику Републике Српске“ Суд је утврдио  да одредба члана 120. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Министарству унутрашњих послова Републике Српске број С/М-020-73/17 од 13. марта 2017. године, у дијелу који гласи: "Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања Одлуке о давању сагласности Владе Републике Српске у "Службеном гласнику Републике Српске",..."  није у сагласности са чланом 109. став 1. Устава.

У погледу захтјева за оцјену уставности и законитости оспореног члана 120. Правилника, у дијелу који се односи на начин његовог објављивања, дакле у дијелу којим је прописано да ће Правилник бити објављен на интернет-порталу Министарства, Суд је имао у виду да је Министарство надлежно да доноси опште акте у циљу провођења закона и других прописа и општих аката Народне скупштине и Владе  сагласно одредбама члана 67. и члана 97, став 2. Устава. Суд је посебно имао у виду члан 109. став 2. Устава, којим је утврђено да се прије ступања на снагу, закони, други прописи и општи акти државних органа објављују у одговарајућем службеном гласилу.

Исто тако, Суд је имао у виду и члан  4. став 3. Закона о објављивању закона и других прописа Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 67/05 и 110/08), према којем се прописи које доносе министарства, републичке управе и републичке управне организације, а који су интерног карактера и не производе правне посљедице за предузећа, установе, друге организације и грађане, не објављују у „Службеном гласнику Републике Српске“, а начин њиховог објављивања одређује доносилац прописа.

         Суд је такође имао у виду одредбу члана 69. став 5. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10,24/12,121/12, 15/16, 57/16 и 31/18) којом је прописано да се правилници, наредбе и упутства објављују у "Службеном гласнику Републике Српске". 

          Имајући у виду наведено Суд је оцијенио да су неосновани наводи даваоца иницијативе да је оспореним правилником повријеђена одредба члана 69. став 5. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16, 57/16 и 31/18), којом је прописано да се правилници, наредбе и упутства објављују у "Службеном гласнику Републике Српске", из разлога што се обавеза објављивања аката које доносе органи управе  (министарства и други републички органи управе) у смислу члана 69. став 5. Закона о републичкој управи односи на правилнике којима се разрађују поједине одредбе закона или прописа Владе, али не и на тзв. интерне акте какав је Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста који се односи искључиво на запослене  у Министарству унутрашњих послова Републике Српске у погледу њихових права и обавеза, тако да доносилац акта сагласно члану 4. став 3. Закона о објављивању закона и других прописа Републике Српске одлучује о начину њиховог објављивања. Дакле, уставна обавеза из члана 109. Устава која се односи на објављивање у "Службеном гласнику Републике Српске" прије ступања на снагу општих аката не односи се на оспорени правилник који је интерног карактера. Ова обавеза не подразумијева, у конкретном случају, да се овај акт објави у службеном гласилу, већ да се, сагласно наведеним законским одредбама, објави на начин који одреди министар унутрашњих послова као његов доносилац, како би се са његовом садржином упознали сви  у овом министарству на које се тај акт односи. Имајући у виду наведено, као и да је оспореном одредбом члана 120. Правилника у наведеном дијелу прописано да ће Правилник бити објављен на интернет порталу Министарства, Суд је оцијенио да је доносилац оспореног правилника био овлашћен да одреди такав начин објављивања акта, односно да је одредба члана 120. Правилника у дијелу којим је прописан начин објављивања овог правилника у сагласности са Уставом и Законом о објављивању закона и других прописа Републике Српске.

         С обзиром на то да је у току претходног поступка правно стање потпуно утврђено и да прикупљени подаци пружају поуздан основ за  одлучивање, Суд је, на основу члана 40. став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), донио одлуку без доношења рјешења о покретању поступка.

         На основу изложеног одлучено је као у изреци ове одлуке.

        Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић,  Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

Број: У-62/17

31. октобра 2018. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.

 

 

 

Актуелно
Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2019. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>