Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu člana 115. Ustava Republike Srpske, člana 40. stav 5. i člana 61. stav 1. tačka g) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 104/11 i 92/12), na sjednici održanoj 26. septembra 2018. godine,  d o n i o j e 

 

R J E Š E Nj E

 

Ne prihvata se inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti člana 2. tačka a) stav 2. Naredbe o regulisanju saobraćaja na području grada Banjaluke („Službeni glasnik Grada Banja Luka“ br. 3/07, 10/7, 18/07, 16/08, 15/12, 22/13, 38/14, 7/15, 8/16, 28/17, 33/17 i 9/18).

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Sredoje Đaković iz Banje Luke dao je Ustavnom sudu Republike Srpske inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti člana 2. tačka a) Naredbe o regulisanju saobraćaja na području grada Banjaluke („Službeni glasnik Grada Banja Luka“ broj 3/07), u dijelu kojim je propisana zabrana saobraćanja motornim vozilima na lokaciji Banj brdo u Banjaluci. U inicijativi se navodi da je osporeno propisivanje u suprotnosti sa članom 11. Zakona o sporovođenju odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika ustanovljene u skladu sa Aneksom 8. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 9/02, 70/06 i 64/08), što ga čini suprotnim načelu zakonitosti iz člana 108. stav 2. Ustava Republike Srpske (u daljem tekstu: Ustav). Davalac inicijative smatra da je zabranom saobraćaja motornim vozilima u oba smjera na Putu Banjalučkog odreda – od rampe do Banj brda, a koja zabrana podrazumijeva i kompleks Spomenika palim Krajišnicima, onemogućena prezentacija ovog spomenika svim zainteresovanim građanima.

U odgovoru koji je na navode iz inicijative dostavio gradonačelnik Grada Banja Luka, pored ostalog, navodi se da iz Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13 i 8/17) proizlazi ovlašćenje organima lokalne samouprave i lokalne uprave u gradovima za donošenje propisa i preduzimanje drugih mjera za dosljedno sprovođenje ovog zakona, zbog čega ja Skupština Grada Banja Luka usvojila Odluku o bezbjednosti saobraćaja na području Grada Banja Luka („Službeni glasnik Grada Banja Luka“ broj 20/17), na osnovu koje je gradonačelnik donio Naredbu o regulisanju saobraćaja na području grada Banjaluke. Ističu da je osporena odredba Naredbe saglasna članu 11. Zakona o sporovođenju odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika ustanovljene u skladu sa Aneksom 8. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, kao i da se zabranom saobraćaja na predmetnoj lokaciji provode mjere zaštite područja nacionalnog spomenika. Takođe, osporenom odredbom su od opšte zabrane saobraćanja motornih vozila na ovoj lokaciji izuzeta vozila kojima se vrši organizovan prevoz turista, čime je omogućena prezentacija ovog spomenika. S obzirom na izloženo predlaže se da Sud odbije inicijativu.

Naredbu o regulisanju saobraćaja na području grada Banjaluke („Službeni glasnik Grada Banja Luka“ br. 3/07, 10/7, 18/07, 16/08, 15/12, 22/13, 38/14, 7/15, 8/16, 28/17, 33/17 i 9/18) donio je gradonačelnik Grada Banja Luka na osnovu Odluke o bezbjednosti saobraćaja na putevima Grada Banjaluke („Službeni glasnik grada Banja Luka“ broj 13/91, 12/92, 1/93, 3/93, 2/94 i „Službeni glasnik grada Banja Luka“, br. 2/00, 10/01, 11/03, 4/04, 11/04 i 19/06) i člana 69. Statuta Grada Banjaluka („Službeni glasnik grada Banja Luka“ broj 25/05). Izmjene i dopune osporenog akta donesene su na osnovu člana 69. Statuta Grada Banjaluka i Odluke o bezbjednosti saobraćaja na putevima grada Banjaluka („Službeni glasnik Grada Banja Luka“ br. 21/09, 23/09 i 19/15), odnosno Odluke o bezbjednosti saobraćaja na putevima Grada Banjaluke („Službeni glasnik Grada Banja Luka“ broj 20/17). Sud je imao u vidu da je Naredbom o izmjenama i dopunama Naredbe o regulisanju saobraćaja na području grada Banjaluke („Službeni glasnik Grada Banja Luka“ broj 9/18), mjenjana osporena odredba člana 2. tačka a) stav 2. Naredbe, kojom je sada propisano da se zabranjuje saobraćaj svim vozilima u oba smjera na Putu Banjalučkog odreda od rampe do Banj brda – osim za vozila stanara, vlasnika zemljišta, službenih i vozila zaposlenih u objektima na Banj brdu, vozila Turističke organizacije Grada Banjaluka, vozila kojima se vrši organizovan prevoz turista na Banj brdo i vozila čiji vlasnici imaju rezervaciju smještaja u hotelskim objektima na Banj brdu, a koja imaju pismeno odobrenje izdato od Turističke organizacije Grada Banjaluka.

Razmatrajući inicijativu Sud je imao u vidu da opština preko svojih organa u skladu sa zakonom izvršava zakone, druge propise i opšte akte Republike čije izvršavanje je povjereno opštini, obezbeđuje izvršavanje propisa i opštih akata opštine, kao i da se sistem lokalne uprave uređuje zakonom, te da se zakonom može povjeriti vršenje poslova lokalne uprave u gradu (član 102. stav 1. tačka 6. i st. 2. i 3. Ustava). Članom 108. Ustava utvrđeno je da zakoni, statuti, drugi propisi i opšti akti moraju biti u saglasnosti sa Ustavom, dok propisi i drugi opšti akti moraju biti u saglasnosti sa zakonom.

Takođe, Sud je imao u vidu da je Zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 63/11) propisano: da su za stanje bezbjednosti saobraćaja, pored drugih, odgovorni organi jedinica lokalne samouprave, te da su jedinice lokalne samouprave na svom području nadležne za organizovanje i regulisanje saobraćaja, kao i kontrolu stanja i održavanja puteva kojima upravljaju, objekata, saobraćajne signalizacije i opreme puta tako da se osigura bezbjedno i nesmetano odvijanje saobraćaja i da su jedinice lokalne samouprave dužne da u skladu sa odredbama zakona donesu propise o bezbjednosti saobraćaja na putevima na području jedinice lokalne samouprave (član 2. st. 1. i 3), da republički organi uprave, nadležni organi jedinica lokalne samouprave ili ovlašćene institucije mogu da ograniče ili zabrane saobraćaj na putevima pod uslovima propisanim zakonom, a u svrhu sprečavanja ili otklanjanja opasnosti za učesnike u saobraćaju, sprečavanja ili otklanjanja oštećenja puta ili izvođenja radova na putu (član 6).

Sud je, isto tako, uzeo u obzir relevantne odredbe Zakona o sprovođenju odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika ustanovljene u skladu sa Aneksom 8. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 70/06 i 64/08). Ovim zakonom je propisano da „nacionalni spomenik“ predstavlja dobro koje je Komisija za zaštitu nacionalnih spomenika proglasila nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine u skladu sa čl. V i VI Aneksa 8. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, te dobra koja su upisana na „Privremenu listu nacionalnih spomenika“ koja se nalazi u prilogu, sve do donošenja konačne odluke Komisije u vezi sa njihovim statusom, a za šta ne postoji vremensko ograničenje, te bez obzira na to da li je za dotično dobro podnesen zahtjev (član 2. stav 1); da Republika Srpska, kroz svoje nadležne organe, ulaže sve napore da preduzme odgovarajuće pravne, naučne, tehničke, administrativne i finansijske mjere neophodne za zaštitu, konzervaciju, prezentaciju i rehabilitaciju proglašenih nacionalnih spomenika, i suzdržava se od namjernog preduzimanja bilo kojih mjera koje mogu oštetiti takvo dobro, dok Ministarstvo uzima u obzir sve relevantne nalaze, obrazloženja i odluke koje Komisija izdaje u skladu sa članom V (4) Aneksa 8. (član 11).

Takođe, Sud je konstatovao da je Odlukom broj: 04.1-2.3-53/13-21 („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 95/13) koju je, 2. septembra 2013. godine, donijela Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, propisano da se graditeljska cjelina – Spomenik na Šehitlucima (Kompleks spomenika palim Krajišnicima na Šehitlucima – Banj brdu) u Banjoj Luci, proglašava nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (tačka I).

Imajući u vidu navedene ustavne i zakonske odredbe Sud je utvrdio da je donosilac osporene naredbe postupao u okviru svojih zakonskih ovlašćenja kada je zabranom saobraćaja svim vozilima na predmetnoj lokaciji uredio način pristupa, odnosno kretanja građana na lokalitetu Banj brda na način koji smatra cjelishodnim. U skladu sa članom 115. Ustava nije u nadležnosti Suda da cijeni opravdanost ovakve procjene.

Sud je ocijenio da navodi davaoca inicijative da osporeno propisivanje nije u saglasnosti sa članom 11. Zakona o sprovođenju odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika ustanovljene u skladu sa Aneksom 8. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini nisu osnovani s obzirom na to da predmetnom zakonskom odredbom nije preciziran način prezentacije proglašenih nacionalnih spomenika, već je zakonodavac nadležnom organu ostavio mogućnost procjene kada je riječ o odabiru i primjeni konkretnih mjera u svakom pojedinom slučaju. Stoga, prema ocjeni Suda, nisu osnovani navodi davaoca inicijative prema kojima samo mogućnost pristupa i motornim vozilima Kompleksu spomenika palim Krajišnicima na Banj brdu obezbjeđuje garanciju njegove prezentacije u smislu člana 11. ovog zakona.  

S obzirom na to da je u toku prethodnog postupka pravno stanje potpuno utvrđeno i da prikupljeni podaci pružaju pouzdan osnov za odlučivanje, Sud je, na osnovu člana 40. stav 5. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske, u ovom predmetu odlučio bez donošenja rješenja o pokretanju postupka.

Na osnovu izloženog Sud je odlučio kao u izreci ovog rješenja.

Ovo rješenje Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik Suda mr Džerard Selman i sudije: Milenko Arapović, Vojin Bojanić, Amor Bukić, Zlatko Kulenović, prof. dr Duško Medić, Irena Mojović, prof. dr Marko Rajčević i akademik prof. dr Snežana Savić.

Broj: U-73/17

26. septembra 2018. godine 

 

PREDSJEDNIK

USTAVNOG SUDA

Mr Džerard Selman, s.r.

 

 

 

Актуелно
27.2.2019.
Саопштење за јавност са 240. сједнице Уставног суда Републике Српске

26.2.2019.
Дневни ред 240. сједнице Уставног суда Републике Српске

30.1.2019.
Саопштење за јавност са 239. сједнице Уставног суда Републике Српске

29.1.2019.
Дневни ред 239. сједнице Уставног суда Републике Српске

20.12.2018.
Саопштење за јавност са 238. сједнице Уставног суда Републике Српске

18.12.2018.
Дневни ред 238. сједнице Уставног суда Републике Српске

28.11.2018.
Саопштење за јавност са 237. сједнице Уставног суда Републике Српске

27.11.2018.
Дневни ред 237. сједнице Уставног суда Републике Српске

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2019. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>