Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 40. став 5. и члана 61. став 1. тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 26. септембра 2018. године,  д о н и о ј е 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности и законитости члана 2. тачка а) став 2. Наредбе о регулисању саобраћаја на подручју града Бањалуке („Службени гласник Града Бања Лука“ бр. 3/07, 10/7, 18/07, 16/08, 15/12, 22/13, 38/14, 7/15, 8/16, 28/17, 33/17 и 9/18).

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Средоје Ђаковић из Бање Луке дао је Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости члана 2. тачка а) Наредбе о регулисању саобраћаја на подручју града Бањалуке („Службени гласник Града Бања Лука“ број 3/07), у дијелу којим је прописана забрана саобраћања моторним возилима на локацији Бањ брдо у Бањалуци. У иницијативи се наводи да је оспорено прописивање у супротности са чланом 11. Закона о споровођењу одлука Комисије за заштиту националних споменика установљене у складу са Анексом 8. Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини („Службени гласник Републике Српске“ бр. 9/02, 70/06 и 64/08), што га чини супротним начелу законитости из члана 108. став 2. Устава Републике Српске (у даљем тексту: Устав). Давалац иницијативе сматра да је забраном саобраћаја моторним возилима у оба смјера на Путу Бањалучког одреда – од рампе до Бањ брда, а која забрана подразумијева и комплекс Споменика палим Крајишницима, онемогућена презентација овог споменика свим заинтересованим грађанима.

У одговору који је на наводе из иницијативе доставио градоначелник Града Бања Лука, поред осталог, наводи се да из Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини („Службени гласник Босне и Херцеговине“ број 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13 и 8/17) произлази овлашћење органима локалне самоуправе и локалне управе у градовима за доношење прописа и предузимање других мјера за досљедно спровођење овог закона, због чега ја Скупштина Града Бања Лука усвојила Одлуку о безбједности саобраћаја на подручју Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“ број 20/17), на основу које је градоначелник донио Наредбу о регулисању саобраћаја на подручју града Бањалуке. Истичу да је оспорена одредба Наредбе сагласна члану 11. Закона о споровођењу одлука Комисије за заштиту националних споменика установљене у складу са Анексом 8. Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини, као и да се забраном саобраћаја на предметној локацији проводе мјере заштите подручја националног споменика. Такође, оспореном одредбом су од опште забране саобраћања моторних возила на овој локацији изузета возила којима се врши организован превоз туриста, чиме је омогућена презентација овог споменика. С обзиром на изложено предлаже се да Суд одбије иницијативу.

Наредбу о регулисању саобраћаја на подручју града Бањалуке („Службени гласник Града Бања Лука“ бр. 3/07, 10/7, 18/07, 16/08, 15/12, 22/13, 38/14, 7/15, 8/16, 28/17, 33/17 и 9/18) донио је градоначелник Града Бања Лука на основу Одлуке о безбједности саобраћаја на путевима Града Бањалуке („Службени гласник града Бања Лука“ број 13/91, 12/92, 1/93, 3/93, 2/94 и „Службени гласник града Бања Лука“, бр. 2/00, 10/01, 11/03, 4/04, 11/04 и 19/06) и члана 69. Статута Града Бањалука („Службени гласник града Бања Лука“ број 25/05). Измјене и допуне оспореног акта донесене су на основу члана 69. Статута Града Бањалука и Одлуке о безбједности саобраћаја на путевима града Бањалука („Службени гласник Града Бања Лука“ бр. 21/09, 23/09 и 19/15), односно Одлуке о безбједности саобраћаја на путевима Града Бањалуке („Службени гласник Града Бања Лука“ број 20/17). Суд је имао у виду да је Наредбом о измјенама и допунама Наредбе о регулисању саобраћаја на подручју града Бањалуке („Службени гласник Града Бања Лука“ број 9/18), мјењана оспорена одредба члана 2. тачка а) став 2. Наредбе, којом је сада прописано да се забрањује саобраћај свим возилима у оба смјера на Путу Бањалучког одреда од рампе до Бањ брда – осим за возила станара, власника земљишта, службених и возила запослених у објектима на Бањ брду, возила Туристичке организације Града Бањалука, возила којима се врши организован превоз туриста на Бањ брдо и возила чији власници имају резервацију смјештаја у хотелским објектима на Бањ брду, а која имају писмено одобрење издато од Туристичке организације Града Бањалука.

Разматрајући иницијативу Суд је имао у виду да општина преко својих органа у складу са законом извршава законе, друге прописе и опште акте Републике чије извршавање је повјерено општини, обезбеђује извршавање прописа и општих аката општине, као и да се систем локалне управе уређује законом, те да се законом може повјерити вршење послова локалне управе у граду (члан 102. став 1. тачка 6. и ст. 2. и 3. Устава). Чланом 108. Устава утврђено је да закони, статути, други прописи и општи акти морају бити у сагласности са Уставом, док прописи и други општи акти морају бити у сагласности са законом.

Такође, Суд је имао у виду да је Законом о безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 63/11) прописано: да су за стање безбједности саобраћаја, поред других, одговорни органи јединица локалне самоуправе, те да су јединице локалне самоуправе на свом подручју надлежне за организовање и регулисање саобраћаја, као и контролу стања и одржавања путева којима управљају, објеката, саобраћајне сигнализације и опреме пута тако да се осигура безбједно и несметано одвијање саобраћаја и да су јединице локалне самоуправе дужне да у складу са одредбама закона донесу прописе о безбједности саобраћаја на путевима на подручју јединице локалне самоуправе (члан 2. ст. 1. и 3), да републички органи управе, надлежни органи јединица локалне самоуправе или овлашћене институције могу да ограниче или забране саобраћај на путевима под условима прописаним законом, а у сврху спречавања или отклањања опасности за учеснике у саобраћају, спречавања или отклањања оштећења пута или извођења радова на путу (члан 6).

Суд је, исто тако, узео у обзир релевантне одредбе Закона о спровођењу одлука Комисије за заштиту националних споменика установљене у складу са Анексом 8. Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини („Службени гласник Републике Српске“ бр. 70/06 и 64/08). Овим законом је прописано да „национални споменик“ представља добро које је Комисија за заштиту националних споменика прогласила националним спомеником Босне и Херцеговине у складу са чл. В и ВИ Анекса 8. Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини, те добра која су уписана на „Привремену листу националних споменика“ која се налази у прилогу, све до доношења коначне одлуке Комисије у вези са њиховим статусом, а за шта не постоји временско ограничење, те без обзира на то да ли је за дотично добро поднесен захтјев (члан 2. став 1); да Република Српска, кроз своје надлежне органе, улаже све напоре да предузме одговарајуће правне, научне, техничке, административне и финансијске мјере неопходне за заштиту, конзервацију, презентацију и рехабилитацију проглашених националних споменика, и суздржава се од намјерног предузимања било којих мјера које могу оштетити такво добро, док Министарство узима у обзир све релевантне налазе, образложења и одлуке које Комисија издаје у складу са чланом В (4) Анекса 8. (члан 11).

Такође, Суд је констатовао да је Одлуком број: 04.1-2.3-53/13-21 („Службени гласник Босне и Херцеговине“ број 95/13) коју је, 2. септембра 2013. године, донијела Комисија за очување националних споменика, прописано да се градитељска цјелина – Споменик на Шехитлуцима (Комплекс споменика палим Крајишницима на Шехитлуцима – Бањ брду) у Бањој Луци, проглашава националним спомеником Босне и Херцеговине (тачка И).

Имајући у виду наведене уставне и законске одредбе Суд је утврдио да је доносилац оспорене наредбе поступао у оквиру својих законских овлашћења када је забраном саобраћаја свим возилима на предметној локацији уредио начин приступа, односно кретања грађана на локалитету Бањ брда на начин који сматра цјелисходним. У складу са чланом 115. Устава није у надлежности Суда да цијени оправданост овакве процјене.

Суд је оцијенио да наводи даваоца иницијативе да оспорено прописивање није у сагласности са чланом 11. Закона о спровођењу одлука Комисије за заштиту националних споменика установљене у складу са Анексом 8. Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини нису основани с обзиром на то да предметном законском одредбом није прецизиран начин презентације проглашених националних споменика, већ је законодавац надлежном органу оставио могућност процјене када је ријеч о одабиру и примјени конкретних мјера у сваком поједином случају. Стога, према оцјени Суда, нису основани наводи даваоца иницијативе према којима само могућност приступа и моторним возилима Комплексу споменика палим Крајишницима на Бањ брду обезбјеђује гаранцију његове презентације у смислу члана 11. овог закона.  

С обзиром на то да је у току претходног поступка правно стање потпуно утврђено и да прикупљени подаци пружају поуздан основ за одлучивање, Суд је, на основу члана 40. став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске, у овом предмету одлучио без доношења рјешења о покретању поступка.

На основу изложеног Суд је одлучио као у изреци овог рјешења.

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

Број: У-73/17

26. септембра 2018. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.

 

 

 

Актуелно
22.5.2019.
Саопштење за јавност са 243. сједнице Уставног суда Републике Српске

20.5.2019.
Дневни ред 243. сједнице Уставног суда Републике Српске

25.4.2019.
Саопштење за јавност са 242. сједнице Уставног суда Републике Српске

24.4.2019.
Дневни ред 242. сједнице Уствног суда Републике Српске

27.3.2019.
Саопштење за јавност са 241. сједнице Уставног суда Републике Српске

26.3.2019.
Дневни ред 241. сједнице Уставног суда Републике Српске

27.2.2019.
Саопштење за јавност са 240. сједнице Уставног суда Републике Српске

26.2.2019.
Дневни ред 240. сједнице Уставног суда Републике Српске

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2019. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>