Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 40. став 5. и члана 61. став 1. тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 26. септембра 2018. године, д о н и о   ј е

                                                                           

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности и законитости члана 44. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Републичкој управи за инспекцијске послове („Службени гласник Републике Српске“ бр. 28/17 и 107/17).

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Миливоје Лазић из Теслића, заступан по адвокату Мили Антонићу из Бање Луке, дао је Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости члана 44. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Републичкој управи за инспекцијске послове („Службени гласник Републике Српске“ број 28/17), који је донио директор Републичке управе за инспекцијске послове. У иницијативи се наводи да је оспореном одредбом Правилника, иако законом није прописано, систематизовано радно мјесто "стручни савјетник директора" уз услов "двије године радног искуства у траженом степену образовања", што је супротно одредбама члана 33. ст. 2. и 3. Закона о инспекцијама у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“ бр. 74/10, 109/12 и 44/16). Наиме, како је овим законом предвиђено да директор има помоћника, које послове може обављати лице са пет година радног искуства у одговарајућем смјеру и степену стручне спреме, то давалац иницијативе сматра да доносилац Правилника није овлашћен да систематизује радно мјесто стручног савјетника директора уз услов двије године радног искуства, са статусом државног службеника, јер такво радно мјесто није законом прописано. Притом истиче се да су општи и посебни услови за заснивање радног односа државних службеника прописани Законом о државним службеницима. Због наведеног оспорена одредба Правилника, по мишљењу даваоца иницијативе, није у сагласности са Законом о инспекцијама у Републици Српској, а тиме ни са чланом 108. став 2. Устава Републике Српске.

У одговору доносиоца акта оспорени су наводи даваоца иницијативе као неосновани, те је, између осталог, наведено да је Закон о инспекцијама у Републици Српској леx специалис, којим је уређен радноправни статус инспектора, али да овим законом нису прописана сва радна мјеста државних службеника у Инспекторату, осим изузетака, јер је то материја која је уређена Законом о државним службеницима, те Уредбом о категоријама и звањима државних службеника („Службени гласник Републике Српске“ бр. 18/09, 131/10 и 8/11). Поред овога, сматрају да давалац иницијативе погрешно тумачи оспорену одредбу Правилника у односу на законске одредбе у погледу радних мјеста и услова година радног искуства за радно мјесто помоћника директора, односно стручног савјетника директора, јер су у питању различита радна мјеста. Уз то, истиче се да прописивање подзаконским прописима у овој области мора бити у поменутом законском оквиру, као и да је чланом 6. став 6. Закона о инспекцијама у Републици Српској прописано да унутрашњу организацију и систематизацију радних мјеста у Инспекторату прописује директор правилником, на који сагласност даје Влада. Сматрајући да оспореним прописивањем није нарушен принцип законитости, а тиме ни уставности, како то наводи давалац иницијативе, предложено је да Суд иницијативу не прихвати.

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Републичкој управи за инспекцијске послове („Службени гласник Републике Српске“ број 28/17) донио је директор Републичке управе за инспекцијске послове, на основу члана 69. став 1. и члана 81. став 2. Закона о републичкој управи ("Службени гласник Републике Српске" бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16), члана 33. став 4. Закона о инспекцијама у Републици Српској ("Службени гласник Републике Српске" бр. 74/10, 109/12, 117/12  и 44/16), члана 28. Закона о државним службеницима ("Службени гласник Републике Српске" бр. 118/08, 117/11, 37/12  и 57/16), члана 28. став 1. Уредбе о начелима за унутрашњу организацију и систематизацију радних мјеста у републичким органима управе Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 18/09 и 105/11), а у складу са чланом 9. Уредбе о категоријама и звањима државних службеника ("Службени гласник Републике Српске" бр. 18/09, 131/10 и 8/11) и члана 10. Уредбе о радним мјестима намјештеника ("Службени гласник Републике Српске" бр. 18/09, 131/10 и 8/11). Овим правилником утврђени су унутрашња организација (организационе јединице, њихов дјелокруг рада, међусобни односи, начин руковођења и одговорност за рад организационих јединица), систематизација радних мјеста (укупан број радних мјеста државних службеника и намјештеника, називи радних мјеста, описи послова радних мјеста са категоријама и звањима за државне службенике, односно намјештенике, потребан број државних службеника и намјештеника за свако радно мјесто и посебни услови за заснивање радног односа), врста високе стручне спреме за појединачна инспекцијска звања инспектора Републичке управе за инспекцијске послове и инспектора који, уз сагласност Републичке управе за инспекцијске послове, послове инспекцијског надзора обављају у јединицама локалне самоуправе, у зависности од области надзора, те организациони дијаграм, тј. шематски приказ односа између основних организационих јединица и основних са унутрашњим организационим јединицама (члан 1).

Оспореним чланом 44. овог правилника систематизовано је радно мјесто "Стручни савјетник директора", са описом послова: анализира развојне потребе Инспектората и учествује у дефинисању развојних активности институције, нарочито у контексту инспекцијског надзора; информише директора и руководиоце унутрашњих организационих јединица о доступним средствима и пројектима и могућностима укључивања Инспектората; учествује у иницирању и припреми пројектних идеја и материјала неопходних за обезбјеђивање финансијских средстава и укључивања у пројекте, те у кандидовању и аплицирању за средства и пројекте; за потребе Инспектората у контексту пројеката и институционалне сарадње израђује управне акте као што су рјешења и одлуке, затим израђује меморандуме, споразуме и уговоре, као и неопходне документе за Владу Републике Српске; учествује у успостављању интерних пројектних организационих структура, координацији и извршавању пројектних активности; учествује у успостављању сарадње са донаторима, финансијерима и администраторима пројеката у којима учествује Инспекторат, као и успостављању сарадње са осталим учесницима пројеката; прати и по потреби пружа неопходну подршку у пројектима у којима учествују појединачне инспекције Инспектората; информише директора о реализацији пројеката Инспектората и пројеката у којима учествују појединачне инспекције Инспектората; учествује у организовању интерних обука неопходних за запослене ради стицања неопходних знања и вјештина за учествовање у пројектима; учествује у рјешавању питања која се односе на инспекцијски надзор; учествује у изради интерних нормативних аката Инспектората; учествује у рјешавању осталих економских питања Инспектората по налогу директора; обавља и друге послове по налогу директора. За свој рад одговара начелнику Одјељења за координацију рада Инспектората и опште послове.

Услови за обављање ових послова су: ВСС – 240 ЕЦТС бодова, дипломирани економиста, двије године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

Статус и категорија радног мјеста су: државни службеник четврте категорије. 

Број извршилаца један (1).

Чланом 11. Правилника о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Републичкој управи за инспекцијске послове („Службени гласник Републике Српске“ број 107/17) у члану 44. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Републичкој управи за инспекцијске послове („Службени гласник Републике Српске“ број 28/17) ријечи "Стручни савјетник директора" замијењене су ријечима "Стручни савјетник за међународне пројекте и финансијска питања".

Приликом оцјењивања уставности и законитости оспорене одредбе Правилника Суд је имао у виду да је Законом о инспекцијама у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“ бр. 74/10, 109/12, 117/12 и 44/16) уређено обављање инспекцијског надзора у оквиру инспекцијског система, надлежност инспекцијских органа, инспекцијска звања и радноправни статус инспектора, овлашћења и обавезе инспектора, права и обавезе субјеката надзора, начин и поступак вршења инспекцијског надзора, одлучивања по жалбама изјављеним на рјешење инспектора, извршења рјешења инспектора, посебни поступци у инспекцијском надзору и друга питања значајна за обављање инспекцијског надзора према важећим прописима на подручју Републике Српске (члан 1). С тим у вези Суд је утврдио да је овим законом, чланом 6, прописано да је Инспекторат самостална републичка управа која врши инспекцијске, управне, стручне и друге послове који се односе на извршавање закона и других прописа (став 1), да се Инспекторат организује у сједишту, подручним одјељењима, одсјецима и другим организационим јединицама утврђеним актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Инспекторату ( став 3), да Инспекторатом руководи директор, у складу са чл. 86. и 87. Закона о републичкој управи ("Службени гласник Републике Српске" бр. 118/08, 11/09 и 74/10), који правилником прописује унутрашњу организацију и систематизацију радних мјеста у Инспекторату, на који сагласност даје Влада (ст. 4. и 6), а чланом 33. да послове главног републичког инспектора може обављати лице које уз опште и посебне услове прописане за обављање послова инспектора има најмање двије године радног искуства на пословима инспектора у одговарајућем смјеру и степену стручне спреме (став 2), док послове помоћника директора за инспекцијске послове може обављати лице које, уз опште и посебне услове прописане за обављање послова инспектора, има пет година радног искуства у одговарајућем смјеру и степену стручне спреме (став 3).    

Поред тога, Законом о републичкој управи ("Службени гласник Републике Српске" бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16, 57/16 и 31/18) прописано је да органи управе, између осталог, доносе правилнике којим се разрађују поједине одредбе закона или прописа Владе (члан 69. ст. 1. и 2), као и да органи управе могу доносити прописе из члана 69. овог закона само када су за то изричито овлашћени законом или прописом Владе, те да органи управе не могу актима из члана 69. овог закона одређивати своје или туђе надлежности, нити физичким и правним лицима установљавати права и обавезе које нису већ установљене законом или прописом Владе (члан 70. ст. 1. и 2).

Оцјењујући уставност и законитост оспорене одредбе Правилника Суд је узео у обзир и одредбе члана 27. ст. 1. и 2. Закона о државним службеницима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), којим су утврђена радна мјеста државних службеника у рупубличким органима управе, међу којима су: руководилац републичке управе (тачка а), замјеник и помоћник руководиоца републичке управе (тачка б) и стручни савјетник (тачка д), те да Влада уредбом прописује категорије државних службеника и њихова звања и критеријуме за аналитичку процјену радних мјеста, док је чланом 28. став 3. прописано да се правилником о унутрашњој организација и систематизацији радних мјеста у  републичком органу управе, а у складу са уредбом Владе из члана 27. став 2. утврђују, између осталог, основне и унутрашње организационе јединице, радна мјеста, потребан број државних службеника и намјештеника на сваком радном мјесту и општи и посебни услови за радно мјесто државног службеника и намјештеника.

Полазећи од наведеног Суд је оцијенио да је законодавац дао овлашћење директору Републичке управе за инспекцијске послове да пропише унутрашњу организацију и систематизацију радних мјеста, утврди опис послова и пропише услове за обављање тих послова. Дакле, доносилац оспореног акта је, по оцјени Суда, на овај начин, примјеном члана 6. став 6. Закона о инспекцијама у Републици Српској, прописао унутрашњу организацију и систематизацију радних мјеста у Инспекторату. Тако је овим актом систематизовано радно мјесто главног републичког инспектора и помоћника директора за инспекцијске послове, како то и наводи давалац иницијативе, а што је сагласно прописивању из члана 33. Закона. У оквиру истог систематизовано је и радно мјесто стручног савјетника директора, тј. стручног савјетника за међународне пројекте и финансијска питања уз услов двије године радног искуства у траженом степену образовања, што давалац иницијативе, погрешним тумачењем законских одредби, доводи у везу са руководећим радним мјестима државних службеника у републичком органу управе. Суд је, узимајући у обзир да су Законом о државним службеницима утврђена радна мјеста државних службеника у републичким органима управе, дакле поменута радна мјеста, као и радно мјесто стручног савјетника (члан 27), оцијенио да је прописивањем на оспорени начин доносилац Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Републичкој управи за инспекцијске послове („Службени гласник Републике Српске“ бр. 28/17 и 107/17) поступио у границама својих законских овлашћења када је, у складу са начелима унутрашње организације, стручног и рационалног обављања послова, систематизовао радно мјесто "Стручни савјетник директора", тј. "Стручни савјетник за међународне пројекте и финансијска питања", утврдио опис ових послова и прописао услове за њихово обављање, међу којим и двије године радног искуства у траженом степену образовања. Сходно наведеном, Суд је оцијенио да оспореним прописивањем није повријеђено начело законитости из члана 108. став 2. Устава Републике Српске, према којем прописи и други општи акти морају бити у сагласности са законом.   

Како је у току претходног поступка правно стање потпуно утврђено и прикупљени подаци пружају поуздан основ за одлучивање, Суд је, на основу члана 40. став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 104/11 и 92/12), у овом предмету одлучио без доношења рјешења о покретању поступка. 

На основу изложеног одлучено је као у изреци овог рјешења.

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Душко Медић, Ирена Мојовић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

Број: У-100/17

26. септембра 2018. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.

 

 

 

Актуелно
22.5.2019.
Саопштење за јавност са 243. сједнице Уставног суда Републике Српске

20.5.2019.
Дневни ред 243. сједнице Уставног суда Републике Српске

25.4.2019.
Саопштење за јавност са 242. сједнице Уставног суда Републике Српске

24.4.2019.
Дневни ред 242. сједнице Уствног суда Републике Српске

27.3.2019.
Саопштење за јавност са 241. сједнице Уставног суда Републике Српске

26.3.2019.
Дневни ред 241. сједнице Уставног суда Републике Српске

27.2.2019.
Саопштење за јавност са 240. сједнице Уставног суда Републике Српске

26.2.2019.
Дневни ред 240. сједнице Уставног суда Републике Српске

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2019. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>