Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

      Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu člana 115. Ustava Republike Srpske, člana 40. stav 5, i člana 60. stav 1. tačke a) i b) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 104/11 i 92/12), na sjednici održanoj 11. jula 2018. godine,  d o n i o   j e

 

O D L U K U

 

Utvrđuje se da Odluka o komunalnom redu Opštine Kotor Varoš broj: 01-022-51/10 („Službeni glasnik Opštine Kotor Varoš“ broj 2/10) i Pravilnik o načinu i uslovima odvoza i odlaganja otpada broj: 02-014-264/10 („Službeni glasnik Opštine Kotor Varoš“ broj 3/10) nisu u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 124/11 i 100/17).

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Duško Glamočak i Ranko Ponorac, obojica iz Šipraga, Kotor Varoš, dali su Ustavnom sudu Republike Srpske posebne inicijative za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti Odluke o komunalnom redu Opštine Kotor Varoš broj: 01-022-51/10 od 15. aprila 2010. godine („Službeni glasnik Opštine Kotor Varoš“ broj 2/10) i Pravilnika o načinu i uslovima odvoza i odlaganja otpada broj: 02-014-264/10 od 4. juna 2010. godine („Službeni glasnik Opštine Kotor Varoš“ broj 3/10). U inicijativama, koje su identičnog sadržaja, ističe se da su osporeni akti u suprotnosti sa Zakonom o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 124/11) kojim je utvrđena obaveza jedinice lokalne samouprave da uskladi propise o vršenju komunalnih djelatnosti sa odredbama ovog zakona u roku od 6 mjeseci od njegovog stupanja na snagu.

Sud je na sjednici održanoj 20. decembra 2017. godine, saglasno članu 9. Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 114/12, 29/13 i 90/14), odlučio da o inicijativama vodi jedinstven postupak, pripajajući inicijativu broj U-92/17 prvoprispjeloj inicijativi broj U-86/17.

         U odgovoru koji je Sudu dostavila Skupština Opštine Kotor Varoš navodi se da je ovaj organ, na osnovu važećeg Zakona o komunalnim djelatnostima, donio Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu na području Opštine Kotor Varoš („Službeni glasnik Opštine Kotor Varoš“ broj 7/16), kao i da je u toku postupak donošenja nove Odluke o komunalnom redu, čije će usvajanje stvoriti uslove za donošenje novog Pravilnika o načinu i uslovima odvoza i odlaganja otpada. Skupština Opštine Kotor Varoš je, podneskom od 28. maja 2018. godine, obavijestila ovaj sud da su osporeni akti još uvijek na snazi.

            Odluku o komunalnom redu broj: 01-022-51/10 („Službeni glasnik Opštine Kotor Varoš“ broj 2/10) donijela je, na sjednici održanoj 15. aprila 2010. godine, Skupština Opštine Kotor Varoš na osnovu člana 3. Zakona o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 11/95), člana 30. stav 1. alineja 2. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 101/04, 42/05 i 118/05) i člana 29. stav 2. Statuta Opštine Kotor Varoš („Službeni glasnik Opštine Kotor Varoš“ br. 11/05 i 11/07). Osporenom odlukom uređuje se komunalni red i održavanje komunalnog reda na području opštine Kotor Varoš, propisuju se uslovi zauzimanja i način održavanja čistoće javnih površina, izgradnja, održavanje i zaštita zelenih površina, odvoženje i deponovanje otpada, odvodnja oborinskih i fekalnih voda, održavanje javne rasvjete u naselju kojom se osvjetljavaju saobraćajne i druge javne površine, održavanje javnih objekata i uređaja.

            Pravilnik o načinu i uslovima odvoza i odlaganja otpada broj: 02-014-264/10 („Službeni glasnik Opštine Kotor Varoš“ broj 3/10) donio je, 4. juna 2010. godine, načelnik opštine Kotor Varoš na osnovu člana 43. Statuta Opštine Kotor Varoš („Službeni glasnik Opštine Kotor Varoš“ br. 11/05 i 11/07) i člana 53. Odluke o komunalnom redu („Službeni glasnik Opštine Kotor Varoš“ broj 2/10). Osporenim pravilnikom određeno je područje na kome se vrši redovan odvoz komunalnog otpada, vrijeme i intenzitet odvoza otpada, način odlaganja otpada i način plaćanja odvoza otpada.

Ustavom Republike Srpske je utvrđeno: da se ustavno uređenje Republike temelji, između ostalog, na vladavini prava (član 5. stav 1. alinea 4), da opština preko svojih organa u skladu sa zakonom, uređuje i obezbjeđuje obavljanje komunalnih djelatnosti, te preko svojih organa u skladu sa zakonom izvršava zakone, druge propise i opšte akte Republike čije izvršavanje je povjereno opštini, obezbjeđuje izvršavanje propisa i drugih akata opštine (član 102. stav 1. stav 1. tač. 2. i 6), da zakoni, statuti, drugi propisi i opšti akti moraju biti u saglasnosti sa Ustavom, dok propisi i drugi opšti akti moraju biti u saglasnosti sa zakonom (član 108).

Sud je uzeo u obzir da je Zakon o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 124/11 i 100/17) uredio komunalne djelatnosti od posebnog javnog interesa, način obezbjeđivanja ovog interesa, kao i organizaciju obavljanja komunalnih djelatnosti i način njihovog finansiranja (član 1), te da je ovim zakonom propisano: da jedinica lokalne samouprave obezbjeđuje organizovano obavljanje komunalnih djelatnosti, a da svojom odlukom detaljnije propisuje: uslove i način obavljanja komunalnih djelatnosti, materijalne, tehničke i druge uslove za finansiranje, razvoj, izgradnju i održavanje komunalnih objekata, uslove za funkcionisanje i tehničko-tehnološko jedinstvo sistema i uređaja, opšte uslove koje sadrži ugovor između davaoca i korisnika komunalne usluge, uslove za korišćenje i prestanak korišćenja komunalne usluge,  mogućnost za subvencionisanu cijenu komunalne usluge, kategorije korisnika i uslove subvencioniranja i jedinicu obračuna za svaku vrstu komunalne usluge i način naplate komunalnih usluga, kao i da ovu odluku donosi skupština jedinice lokalne samouprave (član 6); da je jedinica lokalne samouprave dužna da uskladi propise o vršenju komunalnih djelatnosti sa odredbama ovog zakona i donese propisane odluke u  roku od  šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona (član 41); da stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 11/95, 18/95 i 51/02).

Sud je konstatovao da je Zakon o komunalnim djelatnostima koji je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srpske“ broj 124/11 od 14. decembra 2011. godine stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

Zakonom o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16) propisano je da je Skupština predstavnički organ, organ odlučivanja i kreiranja politike jedinice lokalne samouprave, koji je, u smislu ovog zakona, između ostalog, nadležan da donosi odluke i druge opšte akte i daje njihovo autentično tumačenje (član 39. st. 1. i 2. tačka 2).

Sud je na osnovu navedenih ustavnih i zakonskih odredaba utvrdio da je jedinica lokalne samouprave ovlašćena da obezbjeđuje obavljanje komunalnih djelatnosti kao i da, u tom smislu, a u skladu sa članom 6. Zakona o komunalnim djelatnostima, detaljnije uređuje u ovoj oblasti. Isto tako, Sud je utvrdio da je stupanjem na snagu novog Zakona o komunalnim djelatnostima prestao da važi pravni osnov donošenja osporene odluke, kao i da ovaj zakon obavezuje jedinice lokalne samouprave da usklade svoje opšte akte sa važećim zakonskim rješenjima u ovoj oblasti, te da donesu propisane odluke u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Imajući u vidu da iz važećeg Zakona o komunalnim djelatnostima nesumnjivo proističe obaveza lokalnih zajednica da donesu nove podzakonske akte u cilju njegovog provođenja, kao i da ovaj zakon ne poznaje mogućnost donošenja izmjena i dopuna podzakonskog akta koji je donesen radi izvršavanja zakona koji je u međuvremenu prestao da važi, Sud je utvrdio da  je Odluka o komunalnom redu Opštine Kotor Varoš („Službeni glasnik Opštine Kotor Varoš“ broj 2/10) u suprotnosti sa važećim Zakonom o komunalnim djelatnostima.

Takođe iz navedenih razloga, a s obzirom na odredbe člana 41. Zakona o komunalnim djelatnostima, Sud je ocijenio da ni osporeni pravilnik nije u skladu sa važećim Zakonom o komunalnim djelatnostima.

Prema stanovištu Suda, propust usklađivanja osporenih akata sa važećim Zakonom o komunalnim djelatnostima uslovljava njihovu neustavnost u smislu člana 108. stav 2. Ustava.

Kako je u toku prethodnog postupka pravno stanje potpuno utvrđeno i prikupljeni podaci pružaju pouzdan osnov za odlučivanje, Sud je, na osnovu člana 40. stav 5. Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 104/11 i 92/12), u ovom predmetu odlučio bez donošenja rješenja o pokretanju postupka. 

Na osnovu izloženog Sud je odlučio kao u izreci ove odluke.

Ovu odluku Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik Suda mr Džerard Selman i sudije: Milenko Arapović, Vojin Bojanić, Amor Bukić, Zlatko Kulenović, prof. dr Duško Medić, prof. dr Marko Rajčević i akademik prof. dr Snežana Savić.

Broj: U-86/17

11. jula 2018. godine 

 

PREDSJEDNIK

USTAVNOG SUDA

Mr Džerard Selman, s.r.

 

 

 

Актуелно
22.5.2019.
Саопштење за јавност са 243. сједнице Уставног суда Републике Српске

20.5.2019.
Дневни ред 243. сједнице Уставног суда Републике Српске

25.4.2019.
Саопштење за јавност са 242. сједнице Уставног суда Републике Српске

24.4.2019.
Дневни ред 242. сједнице Уствног суда Републике Српске

27.3.2019.
Саопштење за јавност са 241. сједнице Уставног суда Републике Српске

26.3.2019.
Дневни ред 241. сједнице Уставног суда Републике Српске

27.2.2019.
Саопштење за јавност са 240. сједнице Уставног суда Републике Српске

26.2.2019.
Дневни ред 240. сједнице Уставног суда Републике Српске

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
© 2009-2019. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>