Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 40. став 5. и члана 60. став 1. тач. а) и б) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 22. фебруара 2023. године, д о н и о   ј е

 

О Д Л У К У

 

Утврђује се да Одлука о доношењу Регулационог плана "Југ 3" ("Службени гласник Града Бањалука" број 20/22) није у сагласности са Уставом Републике Српске и Законом о уређењу простора и грађењу ("Службени гласник Републике Српске" бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19).

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Републичка управа за инспекцијске послове - Сектор урбанистичко-грађевинске и еколошке инспекције, Одјељење Бањалука, дала је Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање законитости Одлуке о доношењу Регулационог плана "Југ 3" ("Службени гласник Града Бањалука" број 20/22). Давалац иницијативе оспорава законитост Регулационог плана "Југ 3" из разлога што, како наводи, није израђен на основу Урбанистичког плана града Бањалука ("Службени гласник Града Бањалука" број 8/75) који се, како наводи, сагласно одредби члана 189. став 3. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске бр. 40/13, 106/15 и 84/19), примјењује до доношења новог документа просторног уређења. Поред тога, законитост овог регулационог плана давалац иницијативе оспорава и из разлога што носилац израде плана није, на начин и по поступку који је прописан чланом 48. став 1. наведеног закона, размотрио примједбу број 5 коју су Заједница етажних власника Булевар Десанка Максимовић и Заједница етажних власника Степе Степановића доставиле  у току јавног увида, односно што није на конкретан начин образложио разлоге одбацивања исте. Имајући у виду да је у току извршене инспекцијске контроле утврђено да поступак по коме је донесен оспорени план није спроведен на начин прописан Законом о уређењу простора и грађењу, давалац иницијативе предлаже да Суд утврди да оспорени план није у сагласности са овим законом.

Накнадно, Заједница етажних власника - Булевар Десанке Максимовић број 2, улаз 1, Заједница етажних власника - Булевар Десанке Максимовић број 2, улаз 2, Заједница етажних власника - Булевар Десанке Максимовић број 2, улаз 3 и Заједница етажних власника - Булевар Десанке Максимовић број 2, улаз 2А из Бањалуке, све заступане по пуномоћнику Борису Новковићу, адвокату из Бањалуке, дале су заједничку  иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о доношењу Регулационог плана "Југ 3" ("Службени гласник Града Бањалука" број 20/22). Из садржине ове иницијативе произлази да оспорена одлука није у сагласности са чланом 28, чланом 35. став 1, те  чл. 38. до 52. Закона о уређењу простора и грађењу, као ни са чл. 5. и 108. став 2. Устава Републике Српске и Европском конвенцијом за заштиту људских права и основних слобода која, како се наводи,  утврђује право сваког на имовину, те приватни и породични живот. Образлажући наведено даваоци иницијативе указују, прије свега, на одредбе члана 26. став 1. тачка б), члана 28. став 1. и члана 35. став 1. Закона о уређењу простора и грађењу, те истичу да Град Бањалука нема важећи урбанистички план,  јер је урбанистичком плану из 1975. године истекла важност. Поред наведеног, давалац иницијативе указује на повреду члана 40. став 3. тачка д) Закона с обзиром на то да у оспореној одлуци није утврђен рок израде плана, те члана 50. став 1. Закона јер је супротно овој законској одредби овлашћен градоначелник да по одржаној расправи утврди Приједлог плана. Надаље, давалац иницијативе указује да носилац припреме плана није огласом из члана 47. став 3. Закона о уређењу простора и грађењу обавијестио јавност и власнике непокретности на подручју за које се доноси спроведбени документ просторног уређења о мјесту, времену и начину излагања документа просторног уређења, односно није одредио мјесто и вријеме пружања појашњења предложених планских рјешења заинтересованим лицима, као и да је пропустио да одреди излагање нацрта плана на јавни увид у просторијама у којима се одржавају стручне расправе или другим просторијама (домови културе и слично). Уз то, давалац иницијативе указује да носилац припреме плана није донио акт о утврђивању приједлога предметног плана како је то прописано чланом 50. став 1. Закона. Сматрајући да поступак по којем је донесен предметни план није спроведен на начин прописан одговарајућим одредбама Закона о уређењу простора и грађењу, даваоци иницијативе предлажу да Суд утврди да оспорени акт није у сагласности са Уставом и законом.

Поред наведених иницијатива, Центар за животну средину доставио је  Суду поднесак којим се, како се наводи, придружује заједничкој иницијативи поднесеној од стране заједница етажних власника које заступа пуномоћник Борис Новковић, адвокат из Бањалуке. У овом поднеску је наведено да овај центар у цијелости подржава разлоге оспоравања Одлуке о доношењу Регулационог плана "Југ 3" ("Службени гласник Града Бањалука" број 20/22) који су наведени у иницијативи којој се придружују.

Суд је, на сједници одржаној 12. октобра 2022. године, сагласно члану 9. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 114/12, 29/13 и 90/14) одлучио да о иницијативама води јединствен поступак, припајајући иницијативу У-45/22 првоприспјелој иницијативи У-33/22.

Скупштина Града Бањалука није доставила одговор на наводе из иницијатива.

У изјашњењу на наводе из иницијатива које је доставила Градска управа Града Бањалука, Одјељење за просторно уређење, истакнуто је, прије свега, да је оспорена одлука у потпуности усаглашена са документима просторног уређења вишег реда, односно ширег подручја, као и са документима сусједног подручја. С тим у вези у овом изјашњењу је наглашено да урбанистички план, као стратешки документ просторног уређења, дефинише само основне намјене површина и правце развоја, те да намјена „зелена површина и паркинг“ нису намјене које се дефинишу овом врстом документа просторног уређења, односно да урбанистички план, као стратешки документ просторног уређења (којим се дефинишу основни циљеви и правци развоја одређеног простора), графички не приказује и не дефинише услове парцелације земљишта, пројектовања и изградње на нивоу катастарских, односно грађевинских парцела, већ планира основне намјене површина у урбаном подручју града и даје параметре, смјернице и упуте за израду докумената нижег нивоа који су спроведбеног карактера и којима се наведени услови детаљније разрађују. Надаље, у овом изјашњењу се наводи да је предметни простор према поглављу Г.И.3.1 Просторног плана града Бањалука („Службени гласник Града Бањалука“  број 11/14) уже урбано подручје у коме се планира интензивнија изградња, унапређење урбаног стандарда, административних, јавних и уопште пословних садржаја. Поред тога, у изјашњењу се наводи да је простор који је обухваћен оспореном Одлуком о доношењу Регулационог плана „Југ 3“ третиран спроведбеним документима просторног уређења од 1993. године, као и да је Регулациони план „Југ 3“ који је био предмет ревизије усвојен 2005. године („Службени гласник Града Бањалука“ бр. 9/05, 26/09, 12/13 и 19/16), а разлог за његову ревизију огледао се у потреби усаглашавања планских рјешења са стварним стањем и потребама на терену, те анализи реализованих и планираних садржаја, а посебно усклађивања приватног и јавног интереса у функционисању простора. Осим наведеног, у изјашнјењу су детаљно оспорени наводи давалаца иницијатива који се односе на повреде појединих одредаба Закона о уређењу простора и грађењу, те изложен  и документован поступак припреме, израде и доношења предметног плана. На основу изложеног предложено је да се иницијативе не прихвате.

Одлуку о доношењу Регулационог плана “Југ 3” (“Службени гласник Града Бањалука” број 20/22) донијела је Скупштина Града Бањалука на сједници одржаној 28. априла и 11. маја 2022. године, на основу члана 38. Закона о уређењу простора и грађењу ("Службени гласник Републике Српске" бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) и члана 38. Статута Града Бањалука (“Службени гласник Града Бањалука” бр. 14/18 и 9/19).

Овом одлуком утврђено је: да се доноси Регулациони план „Југ 3“ (у даљем тексту: План), те да су границе простора који је обухваћен Планом одређене у графичком дијелу елабората Плана (тачка I), да се елаборат Плана састоји од текстуалног и графичког дијела (тачка II), да је елаборат Плана израђен у предузећу Институт за грађевинарство „ИГ“ д.о.о. Бањалука у јуну 2019. године, те је прилог и саставни дио ове одлуке (тачка III), да се План излаже на стални јавни увид код градског органа управе надлежног за послове просторног уређења (тачка IV), да се о спровођењу ове одлуке стара орган из тачке IV ове одлуке (тачка V), да ступањем на снагу ове одлуке престају да важе раније донесени просторно-плански документи спроведбеног карактера, у дијелу у којем нису у сагласности са Планом (тачка VI), те да ова одлука ступа на снагу осмог дана по објављивању у „Службеном гласнику Града Бањалука“ (тачка VII).

Уставом Републике Српске утврђено је: да општина преко својих органа, у складу са законом, доноси програм развоја, урбанистички план, уређује и обезбјеђује коришћење градског грађевинског земљишта и пословног простора (члан 102. став 1. тач. 1. и 3) и да прописи и други општи акти морају бити у сагласности са законом (члан 108. став 2).

Законом о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске" бр. 97/16, 36/19 и 61/21) прописано је: да самосталне надлежности јединице локалне самоуправе обухватају, између осталог, усвајање стратешких и спроведбених докумената просторног уређења за подручје јединице локалне самоуправе и уређење и обезбјеђење коришћења грађевинског земљишта (члан 18. тачка 1. подтач. 2. и 4) и да скупштина јединице локалне самоуправе доноси стратешке и спроведбене документе просторног уређења за подручје јединице локалне самоуправе (члан 39. став 2. тач. 6. и 8).

Законом о уређењу простора и грађењу ("Службени гласник Републике Српске" бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) прописано је, и то чланом 2. да је документ просторног уређења плански документ којим се одређују организација, намјена и начин коришћења и управљања простором, те критеријуми и смјернице за уређење и заштиту простора (став 1. тачка ђ); члан 3. да се изградња градова, насеља и објеката планира документима просторног уређења донесеним у складу са одредбама овог закона (став 1), чланом 25. да документи просторног уређења могу бити стратешки и спроведбени (став 2), да је спроведбени документ просторног уређења, између осталог, регулациони план (став 4. тачка в), да су просторни и урбанистички планови развојни, стратешки, дугорочни документи просторног уређења којима се дефинишу основни циљеви и принципи развоја у простору (став 5), да су спроведбени документи просторног уређења техничко-регулативни документи на основу којих се дефинишу услови за пројектовање и извођење објеката (став 8),  чланом 28. да документ просторног уређења нижег реда, односно ужег подручја мора бити усаглашен са документом просторног уређења вишег реда, односно ширег подручја (став 1), чланом 31. да просторни план јединице локалне самоуправе преузима и детаљније разрађује планска опредјељења из просторног плана Републике Српске, уз уважавање природних и културно-историјских вриједности подручја јединице локалне самоуправе (став 1), чланом 35. да се регулациони план доноси за претежно изграђена урбана подручја, као и за подручја од општег интереса јединице локалне самоуправе за развој привреде или изградњу објеката друштвене инфраструктуре на основу урбанистичког плана или документа вишег реда или ширег подручја који за предметно подручје садржи елементе прописане чланом 33. став 2. овог закона неопходне за израду спроведбеног документа, при чему је нужно детаљно дефинисати услове пројектовања и изградње нових објеката, као и реконструкцију постојећих објеката (став 1), чланом 40. да одлуку о приступању изради, односно измјени или допуни документа просторног уређења доноси надлежна скупштина (став 1), да одлука из става 1. овог члана треба да садржи: а) врсту документа просторног уређења чијој се изради, односно измјени или допуни приступа, б) границе подручја за које се документ доноси, односно мијења, в) период за који се утврђују, процјењују или израчунавају плански параметри, г) смјернице за израду, измјену или допуну документа, д) рок израде, ђ) садржај планског акта, е) одредбе о јавној расправи и јавном увиду, ж) начин осигурања средстава за израду, измјену или допуну документа, з) носиоца припреме за израду, односно измјену или допуну документа просторног уређења и и) друге елементе зависно од специфичности подручја за које се документ доноси (став 3), да се одлука о приступању изради, односно измјени или допуни документа просторног уређења објављује у службеном гласнику јединице локалне самоуправе (став 9), чланом 41. да је носилац припреме за израду документа просторног уређења који доноси скупштина јединице локалне самоуправе орган управе надлежан за послове уређења простора или други орган или организација коју одреди надлежна скупштина одлуком из члана 40. овог закона (став 2),  чланом 42. да је носилац припреме документа просторног уређења дужан да носиоцу израде документа достави сву расположиву документацију, а нарочито ону која је таксативно наведена у тачкама а) до з) (став 1), да је носилац припреме плана дужан да након доношења одлуке из члана 40. овог закона, у најмање два средства јавног информисања објави позив заинтересованим лицима која су власници непокретности у обухвату овог документа, да у року од 15 дана доставе своје приједлоге и сугестије за одређена планска рјешења на земљишту или објектима, односно објекту у њиховом власништву (став 2), да носилац припреме одређује органе и правна лица од којих је у току израде документа просторног уређења потребно прибавити мишљење на приједлоге планских рјешења, зависно од постојећег стања и планиране намјене простора и објеката у обухвату документа просторног уређења, при чему се обавезно прибавља мишљење органа и правних лица у чијем дјелокругу су: а) снабдијевање водом и одвођење отпадних вода, б) снабдијевање електричном енергијом, в) снабдијевање топлотном и расхладном енергијом, г) телекомуникациони и поштански саобраћај, д) управљање јавним путевима у насељу и изван насеља, ђ) заштита културно-историјског и природног насљеђа, е) противпожарна заштита, ж) управљање комуналним отпадом, з) заштита животне средине, и) управљање пољопривредним земљиштем и ј) сеизмолошка дјелатност (став 3), чланом 43. да надлежна скупштина, на приједлог носиоца припреме, именује савјет плана ради укупног праћења израде документа просторног уређења, вођења јавне расправе и усаглашавања ставова и интереса зависно од потребе, обима и врсте документа (став 1), да ће се савјет плана из става 1. овог члана формирати  у року од 30 дана од дана ступања на снагу одлуке из члана 40. овог закона о приступању изради, односно измјени или допуни документа, на рок док се тај документ не донесе (став 3), чланом 44. да се израда документа просторног уређења повјерава правном лицу које има одговарајућу лиценцу за обављање ових послова (став 1),  чланом 46. да прије утврђивања нацрта носилац припреме разматра преднацрт на стручној расправи, којој присуствују и чланови савјета плана и на коју се обавезно позивају овлашћени стручни представници органа и правна лица из члана 42. став 3. овог закона (став 1), да се позив за стручну расправу, на којој се разматрају примједбе носиоца припреме, чланова савјета и представника позваних организација, доставља субјектима из става 1. овог члана најкасније седам дана прије расправе, са изводима из преднацрта који се односе на питања из њиховог дјелокруга (став 2), да се на стручној расправи разматрају примједбе носиоца припреме, чланова савјета и представника позваних организација (став 3), да носилац израде разматра примједбе, мишљења и сугестије на преднацрт и прихваћена рјешења уграђује у нацрт документа просторног уређења (став 4), чланом 47. да носилац припреме документа просторног уређења, након спроведене процедуре из члана 46. овог закона, утврђује нацрт документа просторног уређења и мјесто, вријеме и начин излагања документа просторног уређења на јавни увид (став 1), да се трајање јавног увида утврђује одлуком из члана 40. овог закона и траје најмање 30 дана за сва документа просторног уређења, о чему води рачуна носилац припреме, зависно од значаја и специфичности документа просторног уређења (став 2), да се о мјесту, времену и начину излагања нацрта документа просторног уређења на јавни увид јавност и власници непокретности на подручју за које се доноси спроведбени документ просторног уређења обавјештавају огласом који се објављује у најмање два средства јавног информисања најмање два пута, с тим да се прва обавијест објављује осам дана прије почетка јавног увида, а друга 15 дана од почетка излагања нацрта документа просторног уређења на јавни увид (став 3), да оглас из става 3. овог члана садржи мјесто, датум, почетак и трајање јавног увида у документ просторног уређења, мјесто и датум једног или више јавних излагања, мјесто и вријеме пружања појашњења предложених планских рјешења заинтересованим лицима од представника носиоца израде и носиоца припреме документа просторног уређења, те рок до када се могу послати приједлози, примједбе и мишљења на нацрт документа (став 4), да се нацрт документа просторног уређења излаже у просторијама у којима се одржавају стручне расправе или другим просторима (домови културе, предворја јавних установа и слично) (став 5. тачка в), да се примједбе, приједлози и мишљења о нацрту документа уписују у свеску са нумерисаним страницама, која се налази у просторији у којој се нацрт излаже или се у писаној или електронској форми достављају носиоцу припреме документа просторног уређења који је обавезан да их прослиједи носиоцу израде документа просторног уређења (став 7), да је носилац припреме докумената из члана 26. тачка а) овог закона дужан да организује јавне презентације нацрта документа по подручјима (став 8), да се нацрт документа из става 8. овог члана ставља на јавни увид у сједишту јединица локалне самоуправе и ту се прикупљају примједбе, приједлози и сугестије заинтересованих лица, на основу чега се припрема мишљење о нацрту документа и шаље носиоцу израде (став 9), да ће се, ако јединице локалне самоуправе не доставе мишљење из става 9. овог члана у року од осам дана од дана затварања јавног увида, сматрати да нема примједаба на понуђена планска рјешења (став 10), члан 48. да је носилац израде обавезан да размотри све примједбе, приједлоге и мишљења који су достављени током јавног увида и прије утврђивања приједлога документа просторног уређења, према њима заузме став, те да образложен став у писаној форми достави носиоцу припреме и лицима која су доставила своје приједлоге, примједбе и мишљења (став 1), да се приједлог документа просторног уређења утврђује на основу нацрта који је био објављен и става према примједбама, приједлозима и мишљењима на тај нацрт (став 2), да се став носиоца израде према примједбама, приједлозима и мишљењима разматра на јавној расправи, на коју се позивају представници  носиоца припреме, носиоца израде и органа и правних лица из члана 42. став 3. овог закона, те чланови савјета плана (став 4), да се јавна расправа из става 4. овог члана мора  организовати у року од 30 дана од дана затварања јавног увида (став 5), да носилац припреме објављује јавни позив за јавну расправу у најмање једном дневном листу доступном на територији цијеле Републике три дана прије и на дан одржавања расправе, којој могу присуствовати сва заинтересована лица (став 6) и чланом 50. да након одржане јавне расправе из члана 48. став 4. овог закона носилац припреме утврђује приједлог документа просторног уређења у складу са закључцима са расправе  и доставља надлежној скупштини најдуже у року од 60 дана од дана одржане јавне расправе (став 1), да је надлежна скупштина дужна да одлучи о приједлогу документа просторног уређења у року од 60 дана од дана достављања приједлога (став 5).

Имајући у виду наведене уставне и законске одредбе, Суд је, прије свега, утврдио да је Скупштина Града Бањалука надлежна да доноси регулационе планове, као спроведбене документе просторног уређења којима се дефинишу услови за пројектовање и извођење објеката.

Разматрајући наводе из иницијативе коју је дала Републичка управа за инспекцијске послове – Сектор урбанистичко-грађевинске и еколошке инспекције, Одјељење Бањалука, да оспорени регулациони план није израђен на основу Урбанистичког плана града Бањалука који се, како је наведено, сагласно одредби члана 189. став 3. Закона о уређењу простора и грађењу, примјењује до доношења новог документа просторног уређења, те  наводе из заједничке иницијативе коју су дале  наведене заједнице етажних власника да за оспорени регулациони план не постоји правни основ, односно Урбанистички план града Бањалука, који је истекао 1995. године, Суд је имао у виду одредбу члана 35. став 1. Закона о уређењу простора и грађењу којом је  прописано да се регулациони  план доноси за претежно изграђена урбана подручја, као и за подручја од општег интереса јединице локалне самоуправе за развој привреде или изградњу објеката друштвене инфраструктуре на основу урбанистичког плана или документа вишег реда или ширег подручја који за предметно подручје садржи елементе прописане чланом 33. став 2. овог закона неопходне за израду спроведбеног документа, при чему је нужно детаљно дефинисати услове пројектовања и изградње нових објеката, као и реконструкцију постојећих објеката. Имајући у виду да из наведене законске одредбе произлази могућност да се регулациони план, као спроведбени документ просторног уређења, осим на основу урбанистичког плана, донесе и на основу другог документа вишег реда или ширег подручја, те да је  за подручје града Бањалука на снази Просторни план  („Службени гласник Града Бањалука“ број 11/14), као стратешки документ просторног уређења којим су дефинисани стратешки циљеви уређења простора ове јединице локалне самоуправе, Суд је оцијенио  да доношењем оспореног регулационог плана Скупштина Града Бањалука није поступила супротно одредбама члана 28. и  35. став 1. Закона о уређењу простора и грађењу. 

Увидом у достављену документацију Суд је утврдио да је усвајању  оспорене одлуке претходило доношење Одлуке о ревизији Регулационог плана „Југ  3“ („Службени гласник Града Бањалука“ број 8/17). Овом одлуком коју је, на сједници одржаној 28. фебруара и 6. марта 2017. године, донијела Скупштина Града Бањалука, позивајући се на чл. 40. и 52. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ бр. 40/13, 106/15 и 3/16) и члана 32. Статута Града Бањалука („Службени гласник Града Бањалука“ бр. 25/05, 30/07, 17/12, 20/14 и 39/16) одлучено је да се приступа ревизији Регулационог плана „Југ 3“ („Службени гласник Града Бањалука“ бр. 9/05, 26/09, 12/13 и 19/16), те су одређене границе подручја за које се документ доноси, плански период, смјернице за израду Плана, садржај Плана, одредбе о јавној расправи и јавном увиду, као и да ће Приједлог плана утврдити носилац припреме Плана и градоначелник у року од 30 дана од дана одржавања јавне расправе  из   члана 48. став 5. Закона о уређењу простора и грађењу и доставити га Скупштини Града на усвајање. Уз то, овом одлуком одређена су средства за израду Плана, те носилац припреме и носилац израде Плана (тач. I до IX). Одјељење за просторно уређење је, као носилац припреме Плана,  у дневним листовима „Глас Српске“ и „ Независне новине“ од 17. марта 2017. године упутило јавни позив заинтересованим лицима која су власници некретнина, корисници простора и учесници у његовој изградњи и уређивању да доставе своје приједлоге и сугестије за одређена планска рјешења на земљишту или објектима, односно објекту у њиховом власништву. Након тога, Скупштина Града Бањалуке је, на сједници одржаној 30. и 31. маја 2018. године, донијела Закључак о утврђивању Нацрта регулационог плана „Југ 3“ („Службени гласник Града Бањалука“ број 20/18) с позивом на члан 47. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ бр. 40/13, 106/15 и 3/16) и члана 38. Статута Града Бањалука („Службени гласник Града Бањалука“ број 14/18), којим је утврђен Нацрт регулационог плана „Југ 3“, те одређено мјесто, вријеме и начин излагања Нацрта на јавни увид. Надаље, Одјељење за просторно уређење Града Бањалука огласом је обавијестило јавност да се Нацрт плана излаже у периоду од 20. јуна 2018. године до 20. јула 2018. године, као и о мјесту и времену излагања, те начину и року до којег се могу дати мишљење, примједбе и приједлози на Нацрт плана. Прво обавјештење је објављено у дневним листовима „Глас Српске“ и „Независне новине“ осам дана прије почетка јавног увида (12. јуна 2018. године), а друго обавјештење у истим дневним листовима, 15 дана од почетка излагања нацрта на јавни увид (5. јула 2018. године). Након завршеног јавног увида,  Одјељење за просторно уређење је у дневном листу „Глас Српске“ од 13. августа 2018. године (три дана прије) и 16. августа 2018. године (на дан одржавања јавне расправе) објавило јавни позив свим заинтересованим лицима за учешће на јавној расправи о Нацрту плана, која је заказана за 16. август 2018. године. Након спроведене јавне расправе Скупштина Града Бањалука је, на сједници одржаној 10. априла 2019. године, донијела Закључак о поновном утврђивању Нацрта регулационог плана „Југ 3“ („Службени гласник Града Бањалука“ број 13/19) с позивом на чл. 47. и 49. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ бр. 40/13, 106/15 и 3/16)  и члан 38. Статута Града Бањалука“ бр. 14/18 и 9/19). Овим закључком Скупштина Града поново утврђује Нацрт регулационог плана „Југ 3“ за простор који се налази између Булевара војводе Степе Степановића, Булевара Десанке Максимовић и Улице Мајке Југовића у Бањалуци, утврђен Закључком Скупштине Града Бањалука, број 07-013-319/18 од 30. маја и 31. маја 2018. године („Службени гласник Града Бањалука“ број 20/18), који је био изложен на јавни увид у периоду од 20. јуна до 20. јула 2018. године, а који је на основу прихватања достављених приједлога, мишљења и примједаба значајно измијењен (тач. 1. и 2), те су одређени мјесто, вријеме и начин излагања Нацрта на јавни увид (тач. 3, 4, 5 и 6). Прво обавјештење за јавност о поновном излагању Нацрта плана на јавни увид објављено је у дневним листовима „Глас Српске“ и „Независне новине“ од 6. маја 2019. године. У овом обавјештењу наведено је трајање увида у периоду од 14. маја 2019. године до 22. маја 2019. године, те мјесто и вријеме излагања, начин и рок у којем се могу доставити мишљења, примједбе и приједлози на Нацрт. Друго обавјештење истог садржаја објављено је у истим дневним листовима од 17. маја 2019. године. Одјељење за просторно уређење Града Бањалука је након завршеног јавног увида у дневном листу „Глас Српске“ од 11. јуна 2019. године објавило позив свим заинтересованим лицима за учешће на јавној расправи о Нацрту плана, која је заказана за дан 14. јуни 2019. године, те поновно исти оглас у дневном листу од 14. јуна 2019. године. Према наводима из изјашњења, након јавне расправе извршена је ванредна контрола садржаја и поступка доношења Регулационог плана “Југ 3” од стране урбанистичко-грађевинске и еколошке инспекције Републичке управе за инспекцијске послове, те је Рјешењем број: 24.090/362-343-23-3/19 од 11. септембра 2019. године наређена  обустава ревизије оспореног плана, која је трајала све док Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске није Рјешењем број: 15.03-362-49/21 од 4. априла 2022. године поништило наведено рјешење о обустави израде оспореног плана. Након тога је, како је даље наведено у изјашњењу, Приједлог плана упућен Скупштини Града Бањалука на усвајање те је, на сједници Скупштине Града Бањалука одржаној 28. априла и 11. маја 2022. године, на приједлог градоначелника Града Бањалука, усвојена Одлука о доношењу Регулационог плана “Југ 3” (“Службени гласник Града Бањалука” број 20/22).

Имајући у виду наводе из иницијатива, те достављену документацију, као и да је законом прописан начин припреме, израде и доношења, између осталог, и регулационих планова, строго формалан поступак, који подразумијева и обавезу свих органа који учествују у овом поступку, да у свакој од фаза поступка, поступају на начин прописан законом, Суд је  оцијенио да Скупштина Града Бањалука у поступку припреме, израде и доношења оспорене одлуке није поступала сагласно одредбама Закона о уређењу простора и грађењу.

Наиме, Скупштина Града Бањалука је супротно члану 40. став 3. тачка д) наведеног закона пропустила да у одлуци о ревизији Регулационог плана „Југ 3“ број 07-013-128/18 од 28. фебруара и 6. марта 2018. године („Службени гласник Града Бањалука“ број 20/18) утврди рок израде Плана. Такође, Скупштина Града Бањалука је прекорачила своја овлашћења, јер је супротно члану 50. став 1. Закона, наведеном одлуком овластила и градоначелника да по одржаној јавној расправи утврди Приједлог плана (тач. IV и VI Одлуке). Исто тако, Суд је утврдио да  је супротно ставу 4. члана 47. Закона носилац припреме пропустио да огласом из члана 47. став 3. Закона, који се објављује у најмање два средства јавног информисања најмање два пута, с тим да се прва обавијест објављује осам дана прије почетка јавног увида, а друга 15 дана од почетка излагања нацрта документа на јавни увид, одреди мјесто и вријеме пружања појашњења предложених планских рјешења заинтересованим лицима од стране представника носиоца израде и носиоца припреме документа просторног уређења, као и да је, супротно ставу 5. тачка в) истог члана Закона, пропустио да одреди излагање Нацрта плана на јавни увид у просторијама у којима се одржавају стручне расправе или другим просторијама (домови културе, предворје јавних установа и слично). Уз то, носилац припреме плана је супротно одредби члана 47. став 2. Закона, којом је прописано да јавни увид траје најмање 30 дана за сва документа просторног уређења, одредио краћи период трајања поновљеног јавног увида у Нацрт плана, тј. од 14. маја 2019. године до  22. маја 2019. године.

Такође, члан 50. став 1. Закона прописује да након одржане јавне расправе из члана 48. став 4. Закона носилац припреме утврђује приједлог документа просторног уређења у складу са закључцима са расправе и доставља га надлежној скупштини најдуже у року од 60 дана од дана одржане јавне расправе. С обзиром на то да доносилац оспореног акта није Суду доставио доказе о томе да ли је носилац припреме утврдио приједлог документа просторног уређења у складу са закључцима са јавне расправе, и када, већ је супротно наведеном законском прописивању, Приједлог плана, како се наводи у изјашњењу, утврђен споразумно и достављен Скупштини Града на усвајање, Суд је оцијенио да је оспорени документ просторног уређења донесен супротно одредби члана 50. став 1. Закона.

С обзиром на утврђене повреде Закона о уређењу простора и грађењу Суд је оцијенио да није потребно разматрати остале наводе иницијатива о кршењу појединих одредаба овог закона у поступку усвајања предметног регулационог плана.

Због свега наведеног Суд је утврдио да Одлука  о доношењу Регулационог плана "Југ 3" ("Службени гласник Града Бањалука" број 20/22) није донесена у складу са Законом о уређењу простора и грађењу ("Службени гласник Републике Српске" бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), што је чини неуставном са становишта члана 108. став 2. Устава Републике Српске.

С обзиром на утврђене разлоге неуставности Одлуке о доношењу Регулационог плана "Југ 3" ("Службени гласник Града Бањалука" број 20/22), Суд  је оцијенио да  наводи о њеној несагласности с одредбама члана 5. Устава на које се указује заједничком иницијативом нису  од значаја за одлучивање у овој уставноправној ствари.

Наводе којима се указује на повреду Европске конвенције Суд није разматрао из разлога што су паушални и не садрже образложење у чему се, у конкретном случају, састоји повреда одредаба ове конвенције.

Цијенећи да је у току претходног поступка правно стање потпуно утврђено и да прикупљени подаци пружају поуздан основ за одлучивање, Суд је, на основу члана 40. став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске, у овом предмету одлучио без доношења рјешења о покретању поступка. 

На основу изложеног Суд је одлучио као у изреци ове одлуке.

Ову одлуку Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Војин Бојанић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Иванка Марковић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

Број: У-33/22

22. фебруара 2023. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.

 

 

 

Актуелно
29.3.2023.
Саопштење за јавност са 297. сједнице Уставног суда Републике Српске

27.3.2023.
Дневни ред 297. сједнице Уставног суда Републике Српске

28.2.2023.
Прва допуна Плана јавних набавки за 2023. годину

24.2.2023.
Публикације

22.2.2023.
Извјештај о раду Уставног суда Републике Српске за 2022. годину

22.2.2023.
Правилник о поступку директног споразума

22.2.2023.
Саопштење за јавност са 296. сједнице Уставног суда Републике Српске

20.2.2023.
Дневни ред 296. сједнице Уставног суда Републике Српске

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
 
© 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>