Уставни суд РСОсновни актиСудска праксаНовости и саопштењаПословање
Број предмета: UV- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

На основу Амандмана LXXXII тачка б) ст. 5 и 6. на Устав Републике Српске, члана 115. Устава Републике Српске и члана 61. став 2. Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), Вијеће за заштиту виталног националног интереса Уставног суда Републике Српске, на сједници одржаној 22. јуна 2020. године, донијело је

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

Није прихватљив захтјев Клуба делегата бошњачког народа у Вијећу народа Републике Српске за утврђивање повреде виталног националног интереса бошњачког народа у Одлуци о пријевременом ступању на снагу Одлуке о усвајању Ребаланса Буџета Републике Српске за 2020. годину, број: 02/1-021-453/20 и Одлуци о усвајању Ребаланса Буџета Републике Српске за 2020. годину, број: 02/1-021-454/20, које је Народна скупштина Републике Српске изгласала на Тринаестој посебној сједници 23. маја 2020. године.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

            Предсједавајућа Вијећа народа Републике Српске доставила је, 15. јуна 2020. године, Уставном суду Републике Српске – Вијећу за заштиту виталног интереса (у даљњем тексту: Вијеће) акт број: 03.1/I-285/20 од 15. јуна 2020. године, којим се, на основу захтјева Клуба делегата бошњачког народа, тражи утврђивање повреде виталног националног интереса бошњачког народа у Одлуци о пријевременом ступању на снагу Одлуке о усвајању Ребаланса Буџета Републике Српске број: 02/1-021-453/20, коју је изгласала Народна скупштина Републике Српске на Тринаестој посебној сједници одржаној 23. маја 2020. године. Накнадно, Вијећу је достављен акт предсједавајуће Вијећа народа Републике Српске број: 03.1/I-286/20 од 15. јуна 2020. године, којим се, на основу захтјева Клуба делегата бошњачког народа, тражи утврђивање повреде виталног националног интереса бошњачког народа у Одлуци о усвајању Ребаланса Буџета Републике Српске број: 02/1-021-454/20, коју је изгласала Народна скупштина Републике Српске на Тринаестој посебној сједници одржаној 23. маја 2020. године. Уз наведене акте достављене су предметне одлуке и Ребаланас Буџета Републике Српске за 2020. годину, Одлука о покретању поступка заштите виталног националног интереса бошњачког народа број: 03.2-5-76/20 од 2. јуна 2020. године и Амандмани са образложењем број: 03.2-5-76/20-1 од 08. јуна 2020. године. У актима предсједавајуће Вијећа народа Републике Српске наводи се да је Народна скупштина Републике Српске на Тринаестој посебној сједници, одржаној 23. маја 2020. године, изгласала оспорену Одлуку о пријевременом ступању на снагу Одлуке о усвајању Ребаланса Буџета Републике Српске за 2020. годину, број: 02/1-021-453/20, и Одлуку о усвајању Ребаланса Буџета Републике Српске за 2020. годину, број: 02/1-021-454/20, те су сагласно Амандману LXXXII на Устав Републике Српске, ове одлуке достављене на разматрање Вијећу народа Републике Српске. Такође је наведено да је Клуб делегата бошњачког народа, својим актом број: 03.2-5-76/20 од 2. јуна 2020. године, покренуо процедуру за заштиту виталног националног интереса, сматрајући да се наведеним одлукама Народне скупштине Републике Српске угрожавају витални национални интереси бошњачког народа. С обзиром на то да Вијеће народа Републике Српске на Осмој редовној сједници, одржаној 10. јуна 2020. године, није постигло сагласност свих клубова у Вијећу народа поводом предметних одлука, као ни Заједничка комисија Народне скупштине и Вијећа народа Републике Српске, питање је прослијеђено Вијећу да одлучи да ли је оспореним одлукама које је донијела Народна скупштина Републике Српске повријеђен витални национални интерес бошњачког народа.

            Осим наведеног, у прилогу акта предсједавајуће Вијећа народа Републике Српске, достављени су извод из стенограма са Тринаесте посебне сједнице Народне скупштине Републике Српске одржане 23. маја 2020. године (у дијелу који се односи на тачке дневног реда које се односе на усвајање оспорених одлука), извод из стенограма са Осме сједнице Вијећа народа Републике Српске одржане 10. јуна 2020. године (дио који се односи на покретање поступка заштите виталног националног интереса бошњачког народа у погледу предметних одлука) и извод из стенограма са Треће сједнице Заједничке комисије Народне скупштине Републике Српске и Вијећа народа Републике Српске одржане 15. јуна 2020. године (у дијелу који се односи на усаглашавање ставова поводом Одлуке о пријевременом ступању на снагу Одлуке о усвајању Ребаланса Буџета Републике Српске за 2020. годину, број: 02/1-021-453/20, и Одлуке о усвајању Ребаланса Буџета Републике Српске за 2020. годину, број: 02/1-021-454/20).

            С обзиром на чињеницу да је у конкретним уставноправним стварима поднесено више захтјева за покретање поступка заштите виталног националног интереса у погледу аката истог доносиоца и са истим образложењем о повреди Устава Републике Српске, те да су се тиме испунили услови за спајање ових захтјева и вођење јединственог поступка, Вијеће је сагласно члану 9. ст. 2. и 3. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр.114/12, 29/13 и 90/14), рјешењем број УВ-11/20 од 17. јуна 2020. године, одлучило да споји поступке по захтјевима број УВ-11/20 и УВ-12/20, те да води јединствен поступак под бројем УВ-11/20.

            Одлуком о пријевременом ступању на снагу Одлуке о усвајању Ребаланса Буџета Републике Српске за 2020. годину, број: 02/1-021-453/20 од 23. маја 2020. године, коју је на основу члана 70. став 1. тачка 2, члана 109. Устава Републике Српске, чл. 182. и 186. став 3. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 31/11 и 34/17) донијела Народна скупштина Републике Српске на Тринаестој посебној сједници одржаној 23. маја 2020. године, утврђено је да у поступку доношења Одлуке о усвајању Ребаланса Буџета Републике Српске постоје нарочито оправдани разлози да наведена Одлука ступи на снагу наредног дана од дана објављивања. У ставу 2. ове Одлуке одређено је да иста ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

            Одлуком о усвајању Ребаланса Буџета Републике Српске за 2020. годину, број: 02/1-021-454/20 од 23. маја 2020. године, коју је на основу члана 70. став 1. тачка 3. Устава Републике Српске, чл. 182. и 186. ст. 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр.31/11 и 34/17), донијела Народна скупштина Републике Српске на Тринаестој посебној сједници одржаној 23. маја 2020. године, утврђено је да Народна скупштина Републике Српске усваја Ребаланс Буџета Републике Српске (став 1), да је саставни дио ове Одлуке Ребаланс Буџета Републике Српске за 2020. годину (став 2), те да ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“ (став 3).

            На основу поменутих аката предсједавајуће Вијећа народа Републике Српске и приложене документације, Вијеће је утврдило да је Клуб делегата бошњачког народа у Вијећу народа Републике Српске, 2. јуна 2020. године, под бројем 03.2-5-76/20, донио Одлуку о покретању поступка заштите виталног националног интереса бошњачког народа у Одлуци о пријевременом ступању на снагу Одлуке о усвајању Ребаланса Буџета Републике Српске за 2020. годину, број: 02/1-021-453/20, и Одлуци о усвајању Ребаланса Буџета Републике Српске за 2020. годину, број: 02/1-021-454/20; да је ову одлуку о покретању поступка заштите виталног националног интереса подржало шест делегата, док је један био против; те да се у Вијећу народа о наведеном захтјеву Клуба делегата бошњачког народа гласало по процедури за заштиту виталног националног интереса, али није постигнута сагласност свих клубова у овом вијећу. Заједничка комисија Народне скупштине Републике Српске и Вијећа народа Републике Српске на сједници одржаној 15. јуна 2020. године, такође није постигла сагласност поводом овог питања, па су предметне одлуке прослијеђене Вијећу да одлучи да ли је у конкретном случају повријеђен витални национални интерес бошњачког народа.  

            У наведеним актима предсједавајуће Вијећа народа Републике Српске наводи се да је Клуб делегата бошњачког народа у Вијећу народа Републике Српске покренуо процедуру за заштиту виталног националног интереса сматрајући да се оспореним одлукама Народне Скупштине Републике Српске угрожавају витални национални интереси бошњачког народа. Увидом у Одлуку о покретању поступка заштите виталног националног интереса бошњачког народа, број: 03.2-5-76/20 од 2. јуна 2020. године, Вијеће је утврдило да је у ставу И ове одлуке наведено: „Покреће се поступак заштите виталног националног интереса на Одлуку о пријевременом ступању на снагу Одлуке о усвајању Ребаланса Буџета Републике Српске за 2020. годину, број: 02/1-021-453/20, и Одлуку о усвајању Ребаланса Буџета Републике Српске за 2020. годину, број: 02/1-021-454/20. Поступак виталног националног интереса покреће се на основу члана 70. Устава Републике Српске допуњеног Амандманом LXXXII алинеја 9: друга питања која би се третирала као питања од виталног националног интереса уколико тако сматра 2/3 једног од клубова делегата конститутивних народа у Вијећу народа.“

            Одлучујући о прихватљивости захтјева, Вијеће је имало у виду одредбе члана 48. ст. 1. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр.114/12, 29/13 и 90/14), којима је, поред осталог, прописано да је подносилац захтјева за оцјену виталног националног интереса, уз захтјев обавезан Вијећу доставити:

  • доказ о проведеној процедури у смислу одредаба из члана 70. Устава Републике Српске,

  • образложење захтјева са назнаком повреде виталних националних интереса из члана 70. Устава Републике Српске.

            У вези са наведеним, Вијеће је такође узело у обзир и одредбу члана 49. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске, којим је прописано да уколико подносилац захтјева не поступи по одредбама из члана 48. овог пословника, Вијеће ће донијети рјешење да је захтјев неприхватљив.

            На основу наведеног, Вијеће је утврдило да је у конкретном случају проведена процедура у смислу Амандмана LXXXII на Устав Републике Српске, којим је допуњен члан 70. Устава. Међутим, уз предметни захтјев за заштиту виталног националног интереса није достављено образложење захтјева о повреди виталних националних интереса из Амандмана LXXXII на Устав којим је допуњен члан 70. Устава Републике Српске, односно да подносилац захтјева није конкретизовао и образложио у чему се састоји повреда виталног националног интереса бошњачког народа у Одлуци о пријевременом ступању на снагу Одлуке о усвајању Ребаланса Буџета Републике Српске за 2020. годину, број: 02/1-021-453/20, и Одлуци о усвајању Ребаланса Буџета Републике Српске за 2020. годину, број: 02/1-021-454/20. Сходно наведеном, Вијеће је утврдило да подносилац захтјева није поступио сагласно одредби члана 48. став 1. алинеја 2. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске.

Након увида у Амандмане на предметне Одлуке Народне скупштине Републике Српске, које је под бројем 03.2-5-76/20-1 уложио Клуб делегата бошњачког народа 8. јуна 2020. године, Вијеће је утврдило да ови амандмани, који се односе на предметне Одлуке, садрже кратка образложења о разлозима због којих их је овај клуб уложио. У образложењу Амандмана се наводи да су економска средства планирана за финансирање повратка у Републику Српску, текуће грантове добротворним друштвима „Мерхамет“ и текуће грантове за рад удружења и организација цивилних жртава рата Бошњака и Хрвата, као и средства планирана за отпремнине по члану 182. Закона о раду, недовољна, имајући у виду број повратника у Републику Српску и број корисника услуга добротворног друштва „Мерхамет“, као и средства потребна за рад удружења и организација која се баве тражењем несталих цивила и цивилних жртава рата Бошњака и за отпремнине лица која су због своје националне припадности остала без посла.

            Имајући у виду изложено, Вијеће је оцијенило да се образложење уложених Амандмана на оспорену Одлуку о пријевременом ступању Одлуке о усвајању Ребаланса Буџета Републике Српске за 2020. годину, број: 02/1-021-453/20 од 23. маја 2020. године, и на Одлуку о усвајању Ребаланса Буџета Републике Српске за 2020. годину, број: 02/1-021-454/20 од 23. маја 2020. године, по својој садржини не може сматрати образложењем са назнаком повреде виталног националног интереса конститутивног народа у смислу Амандмана LXXXII на Устав Републике Српске којим је допуњен члан 70. Устава, које је подносилац захтјева био обавезан доставити уз захтјев, а што је према одредби члана 48. став 1. алинеја 2. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске, процесна претпоставка за одлучивање о прихватљивости захтјева за заштиту виталног националног интереса.

            Како из наведеног произлази да Клуб делегата бошњачког народа није поступио у складу са цитираном одредбом члана 48. став 1. алинеја 2. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске, односно није доставио образложење захтјева за оцјену виталног националног интереса из Амандмана LXXXII на Устав којим је допуњен члан 70. Устава Републике Српске, Вијеће је одлучило да предметни захтјев није прихватљив, јер нису испуњење процесне претпоставке за одлучивање о томе да ли се Одлука о пријевременом ступању на снагу Одлуке о усвајању Ребаланса Буџета Републике Српске за 2020. годину, број: 02/1-021-453/20, и Одлука о усвајању Ребаланса Буџета Републике Српске за 2020. годину, број: 02/1-021-454/20, односе на витални национални интерес бошњачког народа.

На основу изложеног Вијеће је одлучило као у изреци овог рјешења.

Ово рјешење Вијеће је донијело у саставу: предсједавајући Вијећа академик проф. др Снежана Савић, предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Миленко Араповић, Амор Букић, Златко Куленовић, Ирена Мојовић и проф. др Марко Рајчевић.

Број: УВ-11/20

22. јуна 2020. године 

 

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА

Вијећа за заштиту виталног интереса

Уставног суда Републике Српске

Академик проф. др Снежана Савић, с.р.

 

 

 

Актуелно
28.2.2024.
Саопштење за јавност са 309. сједнице Уставног суда Републике српске

27.2.2024.
Дневни ред за 309. сједницу Уставног суда Републике Српске

22.2.2024.
О Д Л У К А О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЈЕЂЕЊА ОБЈЕКТА

22.2.2024.
Одлука о прихватању јавне набавке услуга чишћења пословних просторија (редовног чишћења и одржавања хигијене) у објекту Уставног суда Републике Срспке

19.2.2024.
Дневни ред 308. сједнице Уставног суда Републике Српске

31.1.2024.
Саопштење за јавност са 307. сједнице Уставног суда Републике Српске

30.1.2024.
Дневни ред 307. сједнице Уставног суда Републике Српске

3.1.2024.
Изјава о непостојању сукоба интереса

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
 
© 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>