Уставни суд РСОсновни актиСудска праксаНовости и саопштењаПословање
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка а) и члана 61. став 1. тачка д)  Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној дана 27. марта 2024. године, д о н и о  ј е

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

Одбацује се приједлог за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о усвајању Одлуке о коришћењу средстава од Компензационог фонда Републике Српске у 2023. години број: 177/23 од 24. фебруара 2023. године коју је донио Управни одбор Аграрног фонда Града Бијељина.

 

О б р а з л о ж е њ е

            Градоначелник Града Бијељина поднио је Уставном суду Републике Српске приједлог за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о усвајању Одлуке о коришћењу средстава од Компензационог фонда Републике Српске у 2023. години, број: 177/23 од 24. фебруара 2023. године коју је донио Управни одбор Аграрног фонда Града Бијељина. Иако је поднесак којим је инициран овај поступак насловљен као „иницијатива“, Суд је, на основу члана 4. став 1. тачка е) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), одлучио да исти третира као приједлог. У приједлогу се наводи да је оспорена одлука у супротности са чланом 109. Устава Републике Српске, као и са одредбама члана 16. став 5. Закона о јавним путевима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 89/13 и 83/19), чл. 7. и 10. Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 124/11 и 100/17), члана 20. став 1. тач. 7. и 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 97/16 и 36/19) и члана 2. ст. 1. и  2. Уредбе са законском снагом о Компензационом фонду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 46/20, 53/20 и 90/21). Истиче се да оспорена одлука није „подијељена на чланове“, као и да не садржи одредбе о ступању на снагу, те да је донесена прекорачењем законских овлашћења. Указујући на одлуку овог суда број У-54/22 („Службени гласник Републике Српске“ број 34/23) којом је утврђена неуставност и незаконитост Правилника о начину и условима коришћења средстава од Компензационог фонда Републике Српске у 2022. години, у вријеме његовог важења, а који је донио Управни одбор Аграрног фонда Града Бијељина, предлагач наводи да доносилац оспорене одлуке није био надлежан да донесе исту. У овом смислу сматра да је асфалтирање категорисаних и некатегорисаних путева и изградња јавне расвјете на подручју Града Бијељина у искључивој надлежности јединице локалне самоуправе, због чега Управни одбор Аграрног фонда Града Бијељина  није био овлашћен да оспореном одлуком уреди ову материју. Такође се наводи да Аграрни фонд Града Бијељина не спада у круг субјеката одређених чланом 2. став 2. Уредбе са законском снагом о Компензационом фонду Републике Српске, којима Компензациони фонд може пружити директну подршку, као и да се асфалтирање путева и изградња јавне расвјете не могу довести у везу са санирањем посљедица и потешкоћа насталих усљед ширења заразне болести изазване вирусом корона, у смислу члана 2. став 1. Уредбе са законском снагом о Компензационом фонду Републике Српске.

Оспорену Одлуку о усвајању Одлуке о коришћењу средстава од Компензационог фонда Републике Српске у 2023. години број: 177/23 донио је, 24. фебруара 2023. године, Управни одбор Аграрног фонда Града Бијељина позивајући се на чл. 3, 4, 9. и 26. Статута Аграрног фонда Града Бијељина и члан 7. Пословника о раду Управног одбора Аграрног фонда Града Бијељина. У образложењу Одлуке се наводи да је након разматрања Приједлога одлуке о коришћењу средстава од Компензационог фонда Републике Српске у 2023. години, којом се средства од 2.000.000 КМ усмјеравају на подршку изградњи инфраструктуре у руралном подручју Града Бијељина на: подршка изградњи инфраструктуре -асфалтирање некатегорисаних и категорисаних путева - 1.900.000 КМ (тачка 1) и подршка изградњи инфраструктуре - изградња јавне расвјете - 100.000 КМ (тачка 2), Управни одбор донио одлуку као у диспозитиву. 

Према члану 115. Устава Републике Српске, Уставни суд одлучује о сагласности закона са Уставом и о сагласности других прописа и општих аката са Уставом и законом.     

Имајући у виду садржај и правну природу оспореног акта, Суд је утврдио да оспорена одлука нема карактер општег правног акта, чију уставност и законитост сагласно члану 115. Устава оцјењује Уставни суд.

Суд је оцијенио да оспорена одлука не садржи општеобавезујуће правне норме којима се стварају, мијењају или укидају правни односи општег карактера. Наиме, она не представља правни акт којим се прописују правила понашања за неодређен број субјеката и неодређен број случајева.

Имајући у виду наведено, Суд је на основу члана 37. став 1. тачка а) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12) одлучио да због ненадлежности одбаци поднесени приједлог.

На основу изложеног одлучено је као у изреци овог рјешења.

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман  и судије: Војин Бојанић, Светлана Брковић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Радомир В. Лукић, проф. др Иванка Марковић, проф. др Дарко Радић и академик проф. др Снежана Савић.

 

 

                                                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК

                                                                                                УСТАВНОГ СУДА

         

                                                                                               Мр Џерард Селман

 

   

Број: У-34/23                                                                        

27. март 2024. године                                                                     

 

Актуелно
29.4.2024.
Саопштење за јавност са 150. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса.

26.4.2024.
Дневни ред 150. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

24.4.2024.
Саопштење за јавност са 311. сједнице Уставног суда Републике Српске

24.4.2024.
Одлука о прихватању понуде за набавку горива

23.4.2024.
Дневни ред 311. сједнице Уставног суда Републике Српске

27.3.2024.
Саопштење за јавност са 310. сједнице Уставног суда Републике Српске

27.3.2024.
IN MEMORIAM - Преминуо је бивши предсједник Уставног суда Републике Српске

26.3.2024.
Дневни ред 310. сједнице Уставног суда Републике Српске

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
 
© 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>