Уставни суд РСОсновни актиСудска праксаНовости и саопштењаПословање
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 57. став 1. тачка а) и члана 61. став 1. тачка б) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 27. марта 2024. године, д о н и о   ј е

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

Обуставља се поступак за оцјењивање уставности и законитости чл. 1, 2, 3. и 4. Одлуке о коришћењу средстава од Компензационог фонда Републике Српске у 2023. години  („Службени гласник Града Бијељина“ број 6/23).

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Градоначелник Града Бијељина поднио је Уставном суду Републике Српске приједлог за оцјењивање уставности и законитости чл. 1, 2, 3. и 4. Одлуке о коришћењу средстава од Компензационог фонда Републике Српске у 2023. години („Службени гласник Града Бијељина“ број 6/23). Из садржине наведеног приједлога произлази да оспорено прописивање није у сагласности са чланом 16. став 5. Закона о јавним путевима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 89/13 и 83/19), чл. 7. и 10. Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 124/11 и 100/17), чланом 20. став 1. тач. 7. и 9. и чланом 94. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 97/16 и 36/19), те чланом 2. ст. 1. и 2. Уредбе са законском снагом о Компензационом фонду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 46/20, 53/20 и 90/21), а самим тим ни са Уставом Републике Српске. Образлажући наведено предлагач указује на поједине одредбе наведених закона, као и Одлуке о локалним путевима на подручју града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“ број 11/13) и Одлуке о некатегорисаним путевима на подручју града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“ број 11/13), те наглашава да дјелатност асфалтирања макадамских путева и изградња јавне расвјете спада у законом прописану изворну надлежност јединице локалне самоуправе у области вршења комуналних дјелатности, а не Аграрног фонда Града Бијељина. Надаље, предлагач наводи да Аграрни фонд Града Бијељина не спада у круг субјеката одређених чланом 2. став 2. Уредбе са законском снагом о Компензационом фонду Републике Српске, којима Компензациони фонд може пружити директну подршку, те да износ који је пребачен Аграрном фонду у износу од 2.000.000 КМ, а који је намијењен за асфалтирање путева и изградњу расвјете, нема никакве везе са санирањем посљедица и потешкоћа насталих услијед ширења заразне болести изазване вирусом корона, у смислу члана 2. став 1. поменуте уредбе. Из наведених разлога предлаже да Суд утврди неуставност и незаконитост оспорених одредаба Одлуке.

У одговору на приједлог Скупштина Града Бијељина је, прије свега, навела да акт којим је покренут поступак пред Уставним судом Републике Српске треба вратити подносиоцу, тј. градоначелнику Града Бијељина ради отклањања недостатака који га чине неразумљивим. Поред тога, у одговору се наводи да се одлуком, чије одредбе су оспорене, даје сагласност тј. одобрава Аграрном фонду Града Бијељина коришћење средстава од Компензационог фонда Републике Српске у 2023. години чија се примјена исцрпљује њеним доношењем, тако да наведена одлука представља појединачни правни акт са временски ограниченим дјеловањем на конкретни случај, усљед чега не представља акт о чијој сагласности са Уставом и законом одлучује Уставни суд. Надаље, у одговору су оспорени наводи из приједлога као неосновани те је, између осталог,  наведено да је Скупштина Града Бијељина, сходно одредбама члана 19. став 1. тачка 1. Закона о систему јавних служби („Службени гласник Републике Српске“ бр. 68/07, 109/12 и 44/16), члана 39. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 97/16 и 36/19) и члана 39. став 2. тачка 2. Статута Града Бијељина, била надлежна да Аграрном фонду Града Бијељина одобри коришћење средстава ради активности на остваривању руралног развоја на подручју града Бијељина. У одговору је, такође,  наведено да Уставни суд, сходно одредбама члана 115. Устава, није надлежан да оцјењује цјелисходност и оправданост оспорене одлуке, као и да оспорена одлука важи само за 2023. годину и да ће престати да важи 31. децембра 2023. године, дакле прије него што о њеној уставности и законитости одлучи Уставни суд. Накнадно, Скупштина Града Бијељина је обавијестила Суд да је донијела Одлуку о стављању ван снаге Одлуке о коришћењу средстава од Компензационог фонда у 2023. години и да је ова одлука објављена 6. јула 2023. године у „Службеном гласнику Града Бијељина“ број 15/23.

Скупштина Града Бијељина је, на сједници одржаној 23. марта 2023. године, донијела   Одлуку о коришћењу средстава од Компензационог фонда Републике Српске у 2023. години („Службени гласник Града Бијељина“ број 6/23) на основу члана 39. став 2. тачка д) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 97/16,  36/19 и 61/21), члана 19. став 1. тачка 1. Закона о систему јавних служби („Службени гласник Републике Српске“ бр. 68/07, 109/12 и 44/16) и члана 39. став 2. тачка 2. Статута Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“ број 9/17). Овом одлуком, у оспореном дијелу, је прописано: да се одобрава Аграрном фонду Града Бијељина коришћење средстава од Компензационог фонда Републике Српске у укупном износу 2.000.000 КМ и усмјеравају на подршку изградњи инфраструктуре (члан 1), да ће се средства из члана 1. усмјерити на подршку изградњи инфраструктуре у руралном подручју града Бијељина на сљедећи начин: 1) подршка изградњи инфраструктуре - асфалтирање некатегорисаних и категорисаних путева ... 1.900.000 КМ и 2) подршка изградњи инфраструктуре - изградња јавне расвјете .100.000 КМ (члан 2), да ће се средства распоређивати на основу Правилника о начину и условима коришћења средстава од Компензационог фонда Републике Српске у 2023. године, којим се уређују критеријуми, начин и поступак расподјеле средстава којима располаже Аграрни фонд Града Бијељина (члан 3), да контролу и надзор над спровођењем и извршењем коришћења средстава из члана 1. може да врши Министарство финансија Републике Српске - Компензациони фонд посредством Инспектората Републике Српске (члан 4).

Приликом разматрања приједлога Суд је имао у виду да је у току трајања овог поступка оспорена Одлука о коришћењу средстава од Компензационог фонда Републике Српске у 2023. години („Службени гласник Града Бијељина“ број 6/23) престала да важи ступањем на снагу Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о коришћењу средстава од Компензационог фонда у 2023. години („Службени гласник Града Бијељина“ број 15/23).

Имајући у виду да је оспорена Одлука о коришћењу средстава од Компензационог фонда Републике Српске у 2023. години („Службени гласник Града Бијељина“ број 6/23), престала да важи ступањем на снагу Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о коришћењу средстава од Компензационог фонда у 2023. години, Суд је, примјеном члана 57. став 1. тачка а) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12) обуставио поступак за оцјену њене уставности и законитости, цијенећи истовремено да није потребно донијети одлуку због тога што нису отклоњене посљедице неуставности, односно незаконитости.

На основу изложеног одлучено је као у  изреци овог рјешења.

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Војин Бојанић, Светлана Брковић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Радомир В. Лукић, проф. др Иванка Марковић, проф. др Дарко Радић и академик проф. др Снежана Савић.

 

 

                                                                                                           ПРЕДСЈЕДНИК

                                                                                                       УСТАВНОГ СУДА

  

                                                                                                        Мр Џерард Селман

 

 

Број: У-33/23

27. март 2024. године

 

 

 

Актуелно
29.4.2024.
Саопштење за јавност са 150. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса.

26.4.2024.
Дневни ред 150. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

24.4.2024.
Саопштење за јавност са 311. сједнице Уставног суда Републике Српске

24.4.2024.
Одлука о прихватању понуде за набавку горива

23.4.2024.
Дневни ред 311. сједнице Уставног суда Републике Српске

27.3.2024.
Саопштење за јавност са 310. сједнице Уставног суда Републике Српске

27.3.2024.
IN MEMORIAM - Преминуо је бивши предсједник Уставног суда Републике Српске

26.3.2024.
Дневни ред 310. сједнице Уставног суда Републике Српске

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
 
© 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>