Ustavni sud RSOdlukeNovosti i saopštenjaPristup informacijamaJavne nabavke
Sastav i organizacija

  Ustavni sud ima devet sudija, uključujući i predsjednika Suda, koji se biraju u skladu sa Ustavom i zakonom:

  Predsjednik Suda bira se na mandat od četiri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora. 

  Predsjednik Suda, pored prava i dužnosti utvrđenih Ustavom Republike Srpske, Zakonom o Ustavnom sudu i Poslovnikom o radu Ustavnog suda: predstavlja Sud; organizuje rad Suda; predsjedava sjednicama i sastancima Suda; potpisuje opšte i druge akte Suda; stara se o ostvarivanju saradnje sa državnim i drugim organima i organizacijama; obavlja i druge poslove određene zakonom i opštima aktima Suda.

  Predsjednik Suda je naredbodavac za korišćenje sredstava za rad Suda i Službe Suda.

  Predsjednik Suda svojom odlukom određuje koji će ga potpredsjednik zamjenjivati i na koji vremenski period.

  Sud ima dva potpredsjednika, koji se na period od četiri godine biraju iz reda drugih naroda u odnosu na predsjednika Suda.

  Sudije Suda imaju pravo i dužnost da učestvuju u radu i odlučivanju Suda i njegovi radnih tijela čiji su članovi, u skladu sa ovom odlukom.

  Sudije Suda dužne su funkciju sudije vršiti savjesno, odgovorno i u skladu sa Ustavom i zakonom.
  U vršenju funkcije sudije i van tog vršenja sudija je dužan čuvati ugled i dostojanstvo Suda i dostojanstvo sudije.

  Sudije Suda imaju pravo da predlažu razmatranje pojedinih pitanja na sjednicama Suda.

  Sudije Suda imaju pravo da budu redovno obaviješteni o svim pitanjima od značaja za ostvarivanje funkcija Suda.

  Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske osnovano je da bi odlučivalo o pitanjima vitalnog interesa u proceduri opisanoj u Amandmanu LXXXII. Ovo vijeće razmatra sva pitanja koja su od vitalnog interesa.

  Vijeće za zaštitu vitalnog interesa sastoji se od sedam članova, dva iz svakog konstitutivnog naroda i jedan član iz reda Ostalih. Članove Vijeća imenuje Sud. Organizacija i način rada Vijeća uređuje se Poslovnikom o radu Ustavnog suda Republike Srpske. Mandat članova Vijeća prestaje prestankom dužnosti sudije ovog suda.

  Vijećem predsjedava predsjedavajući Vijeća, kojeg biraju članovi Vijeća iz svog sastava, tako da je u svakom novom predmetu odlučivanja predsjedavajući Vijeća iz drugog konstitutivnog naroda ili iz reda Ostalih.

  Sudije bira Narodna skupština Republike Srpske i Vijeće naroda.

    
   Aktuelno
   13.9.2021.
   Tenderska dokumentacija za nabavku dodatnih i nepredviđenih radova na izgradnji zgrade Ustavnog suda RS

   9.9.2021.
   Odluka o prihvatanju ponudeza navku konsultantskih uslugaopremanja interijera za poslovni objekat Ustavnog suda

   8.9.2021.
   Saopštenje za javnost sa 272. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske

   7.9.2021.
   Dnevni red 272. sjednice Ustavnog suda Republike Srpske

   30.8.2021.
   Saopštenje za javnost sa 132. i 133. sjednice Vijeća za zaštitu vitalnog interesa

   27.8.2021.
   Odluka o prihvatanju ponude za usluge štampe biltena Ustavnog suda Republike Srpske broj 25

   27.8.2021.
   Odluka o prihvatanju ponude za nabavku pića i osvježavajućih napitaka u čajnu kuhinju Ustavnog suda Republike Srpske

   27.8.2021.
   Dnevni red 132. sjednice Vijeća za zaštitu vitalnog interesa

   27.8.2021.
   Dnevni red 133. sjednice Vijeća za zaštitu vitalnog interesa

   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   © 2009-2019. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja