Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Oдлукa о прихватању понуде за одржавање и поправку возила

  Број: СУ- 117/22                                                                                              

  Бања Лука, 30. март 2022.                                                                                                                                                                                                            

              На основу члана 87. став 3. и члана 90. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 39/14), члана 37. став 1. алинеја 6. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 114/12, 29/13 и 90/14), чл. 32. став 3. и 34. Правилника о набавци робе, вршењу услуга и уступању радова у Уставном суду Републике Српске и члана 2. Правилника о поступку директног споразума Уставног суда Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске“, број 119/21), Уставни суд Републике Српске на сједници одржаној  30. марта 2022. године, д о н и о  је

   

  О Д Л У К У

  О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКУ ВОЗИЛА

   

              1.  Прихвата се понуда понуђача „АУТО-КОМЕРЦ В.С.“ Бањалука за одржавање и поправку возила Уставног суда Републике Српске.

              2. Са понуђачем „АУТО-КОМЕРЦ В.С.“ Бањалука ће се закључити уговор за одржавање и поправку возила за 2022. годину у износу од 4.273,48 КМ без ПДВ-а, односно 4.999,97 КМ                са ПДВ-ом.

             3. Расходи за плаћање одржавања и поправку возила вршиће се са позиције 412500 – Раходи за текуће одржавање.

   

  О б р а з л о ж е њ е

   

  Уставни суд Републике Српске је Одлуком, број СУ-68/22 од 23. фебруара 2022. године, покренуо поступак прикупљања понуда за избор најповољнијег понуђача путем директног споразума за набавку услуга одржавања и поправке возла Уставног суда Републике Срспке. У циљу избора најповољнијих услова за закључивање уговора за наведену услугу приступило се испитивању тржишта и тражењу понуде од понуђача „АУТО-КОМЕРЦ В.С.“ Бањалука. С обзиром на прихватљиву понуду понуђача АУТО-КОМЕРЦ В.С.“ Бањалука у укупном износу од 4.273,48 КМ без ПДВ-а, односно 4.999,97 КМ са ПДВ-ом, Уставни суд Републике Српске је одлучио као у диспозитиву ове одлуке.

   

  Доставити:               
  - wеб страница,                                                                    ПРЕДСЈЕДНИК 

  - понуђач,                                                        УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ                                      

  - рачуноводство,                                                                       

  - а/а                                                                                Мр Џерард Селман, с.р.

    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   © 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења