Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Одлука о покретању поступка јавне набавке моторног горива за 2020. годину

  Број:  СУ-90/20                                                       

  Бања Лука,  12. март 2020.                                                                                        

                          

  На основу члана 87. став 1 тачка а) и члана 88. став 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Босне и Херцеговине" број 39/14), члана 12. Правилника о набавци робе, вршењу услуга и уступању радова у Уставном суду Републике Српске, број СУ-20/15 од 28. јануара 2015. године, Плана јавних набавки за 2020. годину, Уставни суд Репулике Српске, на сједници одржаној 12. марта 2020. године, д о н и о  ј е

   

  О Д Л У К У

  О  ПОКРЕТАЊУ  ПОСТУПКА  ЈАВНЕ НАБАВКЕ

   МОТОРНОГ  ГОРИВА  У 2020. ГОДИНИ

   

  I

  1. Покреће се поступак прикупљања понуда за избор најповољнијег понуђача путем конкурентског захтјева за набавку еуро дизел горива за возила Уставног суда Републике Српске  у износу до  14.000,00 КМ  на годишњем нивоу од дана потписивања уговора.

   

  2. Набавка и  плаћања набављеног горива од изабраг понуђача вршиће се са позиције групе конта 412631- Расходи по основу утрошка бензина.

   

  II

  Поступак набавке и одабира понуђача проводиће Комисија за набавке Уставног суда Републике Српске, у складу са критеријима  који су предвиђени Законом о јавним набавкама и Правилником о набавци робе, вршењу услуга и уступању радова у Уставном суду Републике Српске.

   

  III

  Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

   

  Достављено:

  1. Члановима комисије,                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК        
  2. Архиви,                                                                           УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
  3. Рачуноводству.                                                                             Мр Џерард Селман, с.р.
    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   © 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења