Уставни суд РСОсновни актиСудска праксаНовости и саопштењаПословање
Одлука о прихватању понуде за набавку опреме за видеоконференције

  Број: СУ- 188 /23                                                                                                    

  Бања Лука,  31. мај 2023.                                                                                                                                                    

           

              На основу члана 70. ст. 1, 2, 3. и 6. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Босне и Херцеговине“, бр. 39/14 и 59/22), члана 37. став 1. алинеја 6. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 114/12, 29/13 и 90/14), члана 16. став 2. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова у Уставном суду Републике Српске, број СУ-36/23, и Одлуке о покретању поступка јавне набавке опреме за видеоконференције, број СУ-558/22 од 29. децембра 2022. године, Уставни суд Републике Српске, на сједници одржаној 31. маја 2023. године,  д о н и о  је

  О Д Л У К У

  О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЈЕ

   

  1. Прихвата се понуда понуђача „Сирус 2010“ д.о.о. Бања Лука за набавку опреме за видеоконференције за потребе Уставног суда Републике Српске.
  2. Са понуђачем „Сирус 2010“ д.о.о. Бањалука Уставни суд Републике Српске ће закључити уговор о набавци опреме за видеоконференције у износу од 8.545,00 КМ без ПДВ-а, односно 9.997,65 КМ са ПДВ-ом.
  3. Набавка и плаћање наведене робе од одабраног понуђача вршиће се са позиције групе конта 511300 – Издаци за набавку постројења и опреме.
  4. Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена на интернет страници Уставног суда Републике Српске.

   

  О б р а з л о ж е њ е

   

  На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке, број СУ-558/22 од 29. децембра 2022. године, и Обавјештења о набавци, број 895-7-1-46-3-11/23, објављеном на порталу јавних набавки 28. априла 2023. године, проведен је конкурентски захтјев за достављање понуда за набавку опреме за видеоконференције. Јавно доступну тендерску документацију са портала јавних набавки су преузели потенцијални понуђачи:

  1. PULSEC D.O.O. Jevrejska 37 – BANJA LUKA
  2. ARTCO GROUP Tvornička 3 – Ilidža
  3. PROINTER ITSS" D.O.O. Vrbanja 1 -  SARAJEVO
  4. "SIRIUS 2010" DOO Prvog krajiškog korpusa br.18 - BANJA LUKA
  5. UNIVERZALNO D.O.O. Hasana Brkića bb -  SARAJEVO
  6. ANTENA-NET DOO Aleksandara Rajkovica ATC – Teslić
  7. AUDIO TEAM  Tromeđa II, br.4 – ČITLUK
  8. BBS EUROPE Hilandarska 13/10 – ISTOČNO SARAJEVO
  9. B.H.T CODE D.O.O Samira Ćatovića Kobre do 45 – Ilidža
  10. EKAPIJA DOO Bulevar Mihajla Pupina 10a, NOVI BEOGRAD, SRBIJA
  11. PROINTER ITSS DOO BANJA LUKA-ČLAN INFINITY INTERNATIONAL GROUP Vuka Karadžića 2 – BANJA  LUKA
  12. ASBIS D.O.O. Džemala Bijedića 162 – SARAJEVO
  13. INTER-COM DOO ZENICA  Vrandučka 71b – ZENICA
  14. AUDIO VIDEO CONSULTING DOO Azize Šaćirbegović 7 – SARAJEVO
  15. ALF-OM Mladena Stojanovića 43-45 – BANJA LUKA

  Од наведених понуђача који су преузели тендерску документацију понуду је доставио само понуђач „Сирус 2010“ д.о.о. Бања Лука, са понудом у износу 8.545,00КМ без ПДВ-а, односно 9.997,65 са ПДВ-ом.

  Комисија за јавне набавке Уставног суда Републике Српске, именована Одлуком Уставног суда Републике Српске, број СУ-65/22 од 23. фебруара 2022. године, приступила је јавном отварању и оцјени понуде 12. маја 2023. године у 11:00 часова. Комисија је констатовала да достављена понуда испуњава све услове и захтјеве уговорног органа постављене у тендерској документацији и да је прихватљива за уговорни орган. Имајући у виду утврђене чињенице и примјену у уводу ове одлуке наведених релевантних одредаба одлучено је као у диспозитиву.

   

  Поука о правном лијеку:

  Против ове одлуке може се уложити жалба Уставном суду Републике Српске у року од пет дана од дана пријема одлуке.

   

                                                                                                   ПРЕДСЈЕДНИК

                                                                                 УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ                                                                                                 

                                                                                                Мр Џерард Селман, с.р. 

  ДОСТАВЉЕНО:  

  • Сирус 2010“ д.о.о. Бања Лука;
  • Рачуноводству
  • а/а.
    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
   Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
    
   © 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења