Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Одлука о прихватању понуде за јавну набавку преносивих апарата за гашење пожара

  Број: СУ- 376/22                                                                                              

  Бања Лука, 21. септембар  2022.                                                                                                                                                 

  На основу чл. 87. став 3. и 90. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), члана 37. став 1. алинеја 6. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 114/12, 29/13 и 90/14), чл. 32. став 3. и 34. Правилника о набавци робе, вршењу услуга и уступању радова у Уставном суду Републике Српске и члана 2. Правилника о поступку директног споразума Уставног суда Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске“, број 119/21), Уставни суд Републике Српске на сједници одржаној 21 . септембра 2022. године д о н и о  је

   

  О Д Л У К У

  О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ 

  ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ПРЕНОСИВИХ АПАРАТА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА

   

   

  1. Прихвата се понуда понуђача IM FIRE SECURITY“ d.o.o. Бања Лука,

  број: 719/2022 од 16. септембра 2022. године за набавку 17 комада преносивих апарата за гашење пожара С-9 и једног апарата ЦО2 од 5 кг за потребе Уставног суда Републике Српске.

              2. Са понуђачем „IM FIRE SECURITY" d.o.o. Бања Лука ће се закључити уговор за набавку 17 комада преносивих апарата за гашење пожара С-9 и један апарат ЦО2 од 5 кг у вриједности од 1.420,00 КМ без ПДВ-а, односно 1.661,40 КМ са ПДВ-ом.

  3. Расходи за плаћање набавке  наведене робе вршиће се са позиције групе 511300 - Издаци за набавку постројења и опреме.

   

  О б р а з л о ж е њ е

   

   

  Уставни суд Републике Српске је Одлуком, број СУ-359/22 од 15. септембра 2022. године, покренуо поступак прикупљања понуда за избор најповољнијег понуђача путем директног споразума за тражену робу процјењене вриједности до 1.550,00 КМ без ПДВ-а, односно до 1.813,50 КМ са ПДВ-ом. У циљу избора  најповољнијих услова за закључивање уговора за наведену робу приступило се испитивању тржишта и тражењу понуде од понуђача „IM FIRE SECURITY" d.o.o. Бања Лука. С обзиром на прихватљиву понуду понуђача „IM FIRE SECURITY" d.o.o. Бања Лука, Уставни суд Републике Српске је одлучио као у диспозитиву ове одлуке.


                                                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                                                УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ                                      

                                                   

                                                                                                    Мр Џерард Селман

    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   © 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења