Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Одлука о прихватању понуде за набавку моторног горива у 2020. години

  РЕПУБЛИКА СРПСКА

  УСТАВНИ СУД

   

  Број: СУ-108/20                                                                                          

  Бања Лука, 7. април 2020.                                                                          

          

              На основу члана 70. став 1. и 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 39/14), члана 37. став 1. алинеја 6. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 114/12, 29/13 и 90/14), члана 19. и 32. став 2. Правилника о набавци робе, вршењу услуга и уступању радова у Уставном суду Републике Српске и Одлуке о покретању поступка јавне набавке моторног горива у 2020. години број: СУ-90/20 од 12. марта 2020. године, Уставни суд Републике Српске, на сједници одржаној 7. априла 2020. године,  д о н и о  је

   

  О Д Л У К У

  О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ МОТОРНОГ ГОРИВА У 2020. ГОДИНИ

   

  1. Прихвата се понуда понуђача „Нестро Петрол“ а.д. Бањалука за набавку моторног горива еуто-дизел према условима из Одлуке о покретању поступка, број СУ-90/20 од 12. марта 2020. године.

  2. Са понуђачем „Нестро Петрол“ а.д Бањалука Уставни суд Републике Српске ће закључити уговор о начину плаћања, испоруци и осталим појединостима набавке моторног горива еуро-дизел у износу од 1,7863 КМ/лит, у укупном износу до 14.000,00 КМ на годишњем нивоу од дана потписивања уговора..

  3. Расходи за плаћање услуге осигурања возила вршиће се са позиције 412630 – Раходи по основу утрошка горива.

   

  Образложење

   

              Комисија за набавке Уставног суда Републике Српске размотрила је, 20. марта 2020. године, приспјеле понуде по предметном конкурентском захтјеву. Руководећи се методологијом најниже цијене, Уставни суд Републике Српске је, на приједлог Комисије за набавке, у складу са чланом 70. ст 1. и 3. Закона о јавним набавкама и члана 19. Правилника о набавци робе, вршењу услуга и уступању радова у Уставном суду Републике Српске, одлучио као у диспозитиву ове одлуке.

              Против ове одлуке незадовољан учесник у поступку има право жалбе Уреду за разматрање жалби БиХ путем овог Суда у року од пет дана од дана пријема одлуке.

   

                                                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК

                                                                                  УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

                                                                                                      Мр Џерард Селман.с.р.

    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   © 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења