Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке
Одлука о покретању поступка јавне набавке радова изградње зграде Уставног суда у Бањој Луци

  Број:  СУ-105 /20                                                    

  Бања Лука, 7. април 2020. 

                                                                                                                                                                                                                 

  На основу члана 14. став 4. и члана 18. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 39/14), члана 12. Правилника о набавци робе, вршењу услуга и уступању радова у Уставном суду Републике Српске, број СУ-20/15 од 28. јануара 2015. године, и Плана набавки роба и вршења услуга за 2020. годину, Уставни суд Репулике Српске, на сједници одржаној 7. априла 2020. године, д о н и о  ј е

   

  О Д Л У К У

  О  ПОКРЕТАЊУ  ПОСТУПКА  ЈАВНЕ  НАБАВКЕ РАДОВА

  Изградње зграде Уставног суда у Бањој Луци

   

  I

  1. Покреће се поступак прикупљања понуда путем отвореног поступка за избор најповољнијег понуђача за изградњу зграде Уставног суда Републике Српске вриједности до 5.950.000,00 КМ (2.950.000,00 КМ у 2020. години и 3.000.000,00 КМ у 2021. години).

  2. Плаћање извршених радова одабраном понуђачу вршиће се са позиције групе конта 511100 - Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката.

   

  II

  Поступак набавке и одабира понуђача проводиће Комисија за набавке Уставног суда Републике Српске, у складу са критеријима који су предвиђени Законом о јавним набавкама и Правилником о набавци робе, вршењу услуга и уступању радова у Уставном суду Републике Српске.

   

  III

   

  Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

   

                                                                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК                       

                                                                                                 УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

                                                                                                                   Мр Џерард Селман, с.р.

   

  Достављено:

  1. Члановима комисије,
  2. Архиви,
  3. Рачуноводству.                                  
    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   © 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења