Уставни суд РСОдлукеНовости и саопштењаПриступ информацијамаЈавне набавке

 
Најновије одлуке
21.12.2022.
U-51/21
Подносилац приједлога: Савез логораша у Босни и Херцеговини
Одбија се приједлог за утврђивање неуставности члана 395. Закона о парничном поступку ("Службени гласник Републике Српске" бр. 58/03, 85/03, 74/05, 63/07, 49/09 и 61/13).
21.12.2022.
U-90/21
Подносилац иницијативе: Игор Марић из Бање Луке
Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности члана 56. став 1. у дијелу који гласи „...без назначавања периода за који се плаћа обавеза“ и члана 56. став 2. Закона о пореском поступку Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 78/20 и 37/22).
21.12.2022.
U-92/21
Подносилац приједлога: Удружење „Међународни центар за промоцију људских права“ из Требиња
Одбија се приједлог за утврђивање неуставности и незаконитости члана 1. Правилника о критеријумима и поступку за додјелу средстава гранта удружењима од јавног интереса, осталим удружењима и фондацијама ("Службени гласник Републике Српске" бр. 105/17, 54/19 и 77/21).
21.12.2022.
U-93/21
Подносилац иницијативе: Саша Савичић из Бање Луке
Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности члана 141. Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 134/11, 82/13, 103/15, 111/21 и 15/22).
7.12.2022.
U-63/21
Подносилац иницијативе: Драган Поповић из Бање Луке

Ут­врђује се да члан 17. став 3, члан 56. ст. 2. и 3, члан 58. и  члан 59. став 1. тач. д) и е) Одлу­ке  о оп­штим усло­ви­ма за прои­зво­дњу, испо­ру­ку и ко­ришћење то­пло­тне енер­ги­је ("Службе­ни гла­сник Гра­да Ба­ња Лу­ка" број 2/18, 40/18 и 12/19) ни­су у са­гла­снос­ти с Ус­та­вом Ре­пу­бли­ке Српске и За­ко­ном о ко­му­нал­ним дје­ла­тнос­ти­ма ("Службе­ни гла­сник Ре­пу­бли­ке Српске" бр. 124/11 и 100/17).

Ут­врђује се да члан 29. став 1. и члан 30. став 3. у ди­је­лу ко­ји гла­си:"..., али ни­је од­го­во­ран за би­ло ка­кву по­сре­дну или не­по­сре­дну ште­ту или гу­бит­ке ко­ји нас­та­ну код ко­ри­сни­ка услу­ге." Одлу­ке о оп­штим усло­ви­ма за прои­зво­дњу, испо­ру­ку и ко­ришћење то­пло­тне енер­ги­је ("Службе­ни гла­сник Гра­да Ба­ња Лу­ка" број 2/18, 40/18 и 12/19) ни­су у са­гла­снос­ти с Ус­та­вом Ре­пу­бли­ке Српске, За­ко­ном о ко­му­нал­ним дје­ла­тнос­ти­ма ("Службе­ни гла­сник Ре­пу­бли­ке Српске" бр. 124/11 и 100/17) и За­ко­ном о обли­га­ци­оним одно­си­ма ("Службе­ни лист СФРЈ" бр. 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89 и "Службе­ни гла­сник Ре­пу­бли­ке Српске" бр. 17/93, 3/96, 39/03 и 74/04).

Ут­врђује се да члан 54. ст. 3, 4, 5. и 6. Одлу­ке о оп­штим усло­ви­ма за прои­зво­дњу, испо­ру­ку и ко­ришћење то­пло­тне енер­ги­је ("Службе­ни гла­сник Гра­да Ба­ња Лу­ка" број 2/18, 40/18 и 12/19) ни­је у са­гла­снос­ти с Ус­та­вом Ре­пу­бли­ке Српске, За­ко­ном о ко­му­нал­ним дје­ла­тнос­ти­ма ("Службе­ни гла­сник Ре­пу­бли­ке Српске" бр. 124/11 и 100/17) и За­ко­ном о за­шти­ти по­тро­шача у Ре­пу­бли­ци Српској ("Службе­ни гла­сник Ре­пу­бли­ке Српске" бр. 6/12, 63/14, 18/17 и 90/21).

Ут­врђује се да члан 56. став 1. тачка е) Одлу­ке о оп­штим усло­ви­ма за прои­зво­дњу, испо­ру­ку и ко­ришћење то­пло­тне енер­ги­је("Службе­ни гла­сник Гра­да Ба­ња Лу­ка" број 2/18, 40/18 и 12/19) ни­је у са­гла­снос­ти с Ус­та­вом Ре­пу­бли­ке Српске, За­ко­ном о ко­му­нал­ним дје­ла­тнос­ти­ма ("Службе­ни гла­сник Ре­пу­бли­ке Српске" бр. 124/11 и 100/17) и За­ко­ном о одржава­њу згра­да ("Службе­ни гла­сник Ре­пу­бли­ке Српске" број 101/11).

Не при­хва­та се ини­ци­ја­ти­ва за оцје­њи­ва­ње ус­та­внос­ти и за­ко­ни­тос­ти чла­на 1, чла­на 6. тачка е), чла­на  14. став 1, чла­на 17. став 2, чла­на 23, чла­на 24. став 1, чла­на 25, чла­на 27. став 3, чла­на 43. ст. 5. и 6, чла­на 56. став 1. тач. а), б), ц), д) и ф), чла­на 59. став 1. тач. а), б) и ц) и став 2, чла­на 61. ст. 1. и 3. и чла­на 64. Одлу­ке о оп­штим усло­ви­ма за прои­зво­дњу, испо­ру­ку и ко­ришћење то­пло­тне енер­ги­је ("Службе­ни гла­сник Гра­да Ба­ња Лу­ка" бр. 2/18, 40/18 и 12/19).

Не при­хва­та се ини­ци­ја­ти­ва за по­кре­та­ње пос­туп­ка за оцје­њи­ва­ње ус­та­внос­ти и за­ко­ни­тос­ти чла­на 5,  чла­на 17. став 1,  чла­на 22. ст. 1, 2, 3, 4 и 5,  чла­на 28, чла­на 65. став 1. тачка д),  чла­на 66. и чла­на 68. Одлу­ке  о оп­штим усло­ви­ма за прои­зво­дњу, испо­ру­ку и ко­ришћење то­пло­тне енер­ги­је ("Службе­ни гла­сник Гра­да Ба­ња Лу­ка" бр. 2/18, 40/18 и 12/19).

7.12.2022.
U-70/21
Подносилац иницијативе: Стефан Мачкић из Бање Луке

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности члана 19. став 2. тачка в) Закона о комуналним дјелатностима ("Службени гласник Републике Српске" бр. 124/11 и 100/17).

7.12.2022.
U-71/21
Подносилац иницијативе: Неђо Мишељић из Бање Луке

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости члана 86. став 3. и члана 94. Правилника о раду - пречишћени текст број: 1-730/18 од 27. фебруара 2018. године, Завода за изградњу а.д. Бањалука.

Обуставља се поступак за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о утврђивању цијене рада за 2021. годину број: 1-2142/21 од 1. јула 2021. године, Завода за изградњу а.д. Бањалука.

7.12.2022.
U-72/21
Подносилац иницијативе: Ранко Глувић из Бање Луке

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом („Службени гласник Републике Српске“ број 90/12).

7.12.2022.
U-75/21
Подносилац иницијативе: Школски одбор ЈУ Гимназија Прњавор из Прњавора

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности члана 130. ст. 2. и 3. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 41/18, 35/20 и 92/20).

7.12.2022.
U-80/21
Подносилац иницијативе: Драгољуб Боројевић из Бањалуке

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Закључка Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета, Универзитета у Бањалуци број: 14/3.60/18 од 17. јануара 2018. године.

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)

 
Новости и саопштења
25.1.2023.
Саопштење за јавност са 295. сједнице Уставног суда Републике српске
  Данас је, 25. јануара 2023. године, у Бањој Луци одржана Двије стотине и деведесет и пета сједница Уставног суда Републике Српске.

  24.1.2023.
  Дневни ред 295. сједнице Уставног суда Републике Српске
   Сједница ће се одржати у сриједу, 25. јануара 2023. године са почетком у 9,00 часова, у Бањој Луци, у просторијама Уставног суда Републике Српске, улица Драшка Божића број 2.

   21.12.2022.
   Саопштење за јавност са 293. сједнице Уставног суда републике Српске
    Данас, 21. децембра 2022. године, у Бањој Луци је одржана Двије стотине и деведесет и трећа сједница Уставног суда Републике Српске.
    7.12.2022.
    Саопштење за јавност са 292. сједнице Уставног суда Републике Српске
    292. сједница Суда Данас је, 7. децембраа 2022. године, у Бањој Луци одржана Двије стотине и деведесет и друга редовна сједница Уставног суда Републике Српске.
    5.12.2022.
    Дневни ред 292. сједнице Уставног суда Републике Српске
    292. сједница Суда Сједница ће се одржати у сриједу, 7. децембра 2022. године са почетком у 9,00 часова. 
    17.11.2022.
    Свечано отварање нове зграде Уставног суда Републике Српске
     Уставни суд Републике Српске овим путем обавјештава јавност да ће у понедељак, 21. новембра 20122. године у 13,00 часова, бити уприличено свечано отварање нове зграде Уставног суда Републике Српске у Бањој Луци, у огранку Грчке улице бб.
     18.10.2022.
     Саопштење за јавност са 144. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса
      У Бањој Луци је данас, 18. октобра 2022. године, одржана Стотину и четрдесет и четврта сједница Вијећа за заштиту виталног интереса Уставног суда Републике Српске.
      18.10.2022.
      Дневни ред 144. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса
       Сједница Вијећа за заштиту виталног интереса Уставног суда Републике Српске одржаће се у уторак, 18. октобра 2022. године, са почетком у 9,00 часова.
       © 2009-2020. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења