Ustavni sud RSOsnovni aktiSudska praksaNovosti i saopštenjaPoslovanje
Broj predmeta: U- / Ključna riječ:
Godina podnošenja inicijative: Period okončanja postupka: -
Sadržani pojmovi:
 
U polja 'Broj predmeta' podaci se unose u formatu xxx/yy, gdje je xxx broj predmeta, a yy godina podnošenja inicijative.
U polje 'Ključna riječ' unosi se jedna ili više riječi na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica), kako bi se pronašle sve odluke koje u tekstu sadrže te riječi.
Nije neophodno popuniti sva polja. Klikom na dugme 'Prikaži' dobićete sve odluke koje zadovoljavaju gornje kriterijume.
   ||

 

Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu člana 115. Ustava Republike Srpske, člana 57. tačka a) i člana 61. stav 1. tačka b) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj 104/11 i 92/12), na sjednici održanoj 28. februara 2024. godine, d o n i o  je

 

 

R J E Š E Nj E

 

Obustavlja se postupak za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti članova 10. i 11. Odluke o izvršenju budžeta Grada Bijeljina za 2023. godinu („Službeni glasnik Grada Bijeljina“ broj 2/23).

 

O b r a z l o ž e nj e

     

Gradonačelnik Grada Bijeljina dao je Ustavnom sudu Republike Srpske (u daljem tekstu: Sud) prijedlog za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti članova 10. i 11. Odluke o izvršenju budžeta Grada Bijeljina za 2023. godinu („Službeni glasnik Grada Bijeljina“ broj 2/23), koju je donijela Skupština Grada Bijeljina. U prijedlogu se navodi da je osporenim propisivanjem došlo do povrede člana 39. stav 2. i člana 59. stav 1. tačka 5) Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 97/16, 36/19 i 61/21), člana 41. st. 1. i 2, člana 47. stav 1. tačka ž) i člana 49. stav 2. Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 121/12, 52/14, 103/15 i 15/16) i člana 108. stav 2. Ustava Republike Srpske. Predlagač ističe da skupština grada, prema navedenim odredbama Zakona o lokalnoj samoupravi, nije nadležna za izvršenje budžeta, već da gradonačelnik izvršava lokalni budžet i obezbjeđuje primjenu odluka i drugih akata skupštine grada. U vezi s tim, ukazuje na činjenicu da pitanje realokacije budžetskih sredstava spada u oblast izvršenja budžeta, tako da se osporenim normama predmetne odluke nije moglo dati ovlašćenje Skupštini Grada Bijeljina da donosi odluke o preraspodjeli budžetskih sredstava. U dopuni prijedloga od 3. marta 2023. godine predlagač traži da Sud donese rješenje kojim će obustaviti od izvršenja pojedinačne pravne akte (odluke o preraspodjeli budžetskih sredstava) koji budu doneseni na osnovu osporenih članova 10. i 11. Odluke o izvršenju budžeta Grada Bijeljina za 2023. godinu.

U odgovoru na prijedlog koji je dostavila Skupština Grada Bijeljina navodi se da je prijedlog neosnovan, da je osporena odluka donesena na osnovu ovlašćenja iz člana 33. stav 2. Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske, da je zasnovana na relevantnim ustavnim i zakonskim odredbama, te da Ustavni sud nije nadležan da ocjenjuje cjelishodnost i opravdanost pojedinih normativnih rješenja sadržanih u ovom aktu. Donosilac ove odluke, nadalje, iznosi stav da odredbe Zakona o lokalnoj samoupravi i Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske, na koje se poziva predlagač, ne propisuju da se realokacija budžetskih sredstava smatra izvršenjem budžeta, zbog čega preraspodjela ovih sredstava nije u nadležnosti gradonačelnika. Slijedom navedenog, predlaže da Sud odbaci podneseni prijedlog. 

Odluku o izvršenju budžeta Grada Bijeljina za 2023. godinu („Službeni glasnik Grada Bijeljina“ broj 2/23) donijela je Skupština Grada Bijeljina na osnovu člana 33. stav 2. Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 121/12, 52/14, 103/15 i 15/16), člana 39. stav 2. tačka 3) Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 97/16, 36/19 i 61/21) i člana 39. stav 2. tačka 3) Statuta Grada Bijeljina („Službeni glasnik Grada Bijeljina“ broj 9/17). Osporenim odredbama ove odluke propisano je: način preraspodjele budžetskih sredstava u okviru budžetskog korisnika/potrošačke jedinice, preraspodjela budžetskih sredstava između budžetskih korisnika ili potrošačkih jedinica, kao i stavke u pogledu kojih se ne može vršiti preraspodjela budžetskih sredstava (član 10); procenat od ukupno usvojenih sredstava budžetskih korisnika, odnosno potrošačke jedinice do kojeg se može izvršiti preraspodjela sredstava u okviru i između budžetskih korisnika ili potrošačke jedinice (član 11. stav 1), te da Skupština Grada može svojom odlukom, na prijedlog gradonačelnika, sredstva raspoređena budžetom, koja nisu utrošena do 31. januara naredne godine, rasporediti između budžetskih korisnika, odnosno potrošačkih jedinica do 5% od ukupno usvojenih sredstava potrošačke jedinice, kojima se sredstva umanjuju (član 11. stav 2).

Razmatrajući navode iznesene u prijedlogu Sud je utvrdio da je osporena odluka, kao akt temporalnog karaktera, prestala da važi istekom kalendarske 2023. godine za koju je donesena. Naime, Skupština Grada Bijeljina je donijela Odluku o izvršenju budžeta Grada Bijeljina za 2024. godinu, koja je objavljena u „Službenom glasniku Grada Bijeljina“ broj 1/24 od 5. januara 2024. godine.

Uzimajući u obzir činjenicu da je u toku trajanja ovog postupka osporena odluka prestala da važi istekom perioda na koji se odnosila, Sud je, na osnovu člana 57. tačka a) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 104/11 i 92/12) obustavio ovaj postupak, cijeneći istovremeno da nije potrebno donijeti odluku zbog toga što nisu otklonjene posljedice neustavnosti i nezakonitosti.

Imajući u vidu navedeno, Sud nije razmatrao, kao bespredmetan, zahtjev predlagača da se obustave od izvršenja pojedinačni pravni akti (odluke o preraspodjeli budžetskih sredstava) koji budu doneseni na osnovu osporenih članova 10. i 11. predmetne odluke.

Ovo rješenje Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik Suda mr Džerard Selman i sudije: Vojin Bojanić, Svetlana Brković, Amor Bukić, Zlatko Kulenović, prof. dr Ivanka Marković, prof. dr Darko Radić i akademik prof. dr Snežana Savić.

 

 

                                                                                           PREDSJEDNIK

                                                                                          USTAVNOG SUDA

                                                                                         Mr Džerard Selman

                                                                                         

                                                                                                                                                                          

                                                                                     

Broj: U-12/23 

28. februar 2024. godine

Aktuelno
Pretraživanje


Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
Ustavni sud Republike Srpske, Draška Božića 2, 78000 Banjaluka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Radno vrijeme: 8 do 16 časova (ponedjeljak – petak). Prijem podnesaka u pisarnici i davanje dostupnih obavještenja: 11 do 14 časova (ponedjeljak – petak)
 
© 2009-2023. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja
html>