Ustavni sud RSOsnovni aktiSudska praksaNovosti i saopštenjaPoslovanje
Broj predmeta: U- / Ključna riječ:
Godina podnošenja inicijative: Period okončanja postupka: -
Sadržani pojmovi:
 
U polja 'Broj predmeta' podaci se unose u formatu xxx/yy, gdje je xxx broj predmeta, a yy godina podnošenja inicijative.
U polje 'Ključna riječ' unosi se jedna ili više riječi na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica), kako bi se pronašle sve odluke koje u tekstu sadrže te riječi.
Nije neophodno popuniti sva polja. Klikom na dugme 'Prikaži' dobićete sve odluke koje zadovoljavaju gornje kriterijume.
   ||

Ustavni sud Republike Srpske, na osnovu člana 115. Ustava Republike Srpske, člana 37. stav 1. tač. a) i g) i člana 61. stav 1. tačka d) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske (''Službeni glasnik Republike Srpske'' broj 104/11 i 92/12), na sjednici održanoj 31. januara 2024. godine, d o n i o  je

 

R J E Š E Nj E

 

Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti člana 136a. Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 57/16, 110/16, 58/19 i 82/19).

Ne prihvata se inicijativa za pokretanje postupka za ocjenjivanje saglasnosti člana 136a. Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 57/16, 110/16, 58/19 i 82/19) sa članom 3. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 134/11, 82/13, 96/13, 103/15, 111/21, 15/22 i 132/22) i članom 2. Zakona o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br. 59/06 i 66/16). 

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Jovan Dragić iz Ugljevika dao je Ustavnom sudu Republike Srpske inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti člana 136a. Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 57/16, 110/16, 58/19 i 82/19). U inicijativi se navodi da predmetna zakonska odredba nije u saglasnosti sa članom 10. Ustava Republike Srpske, jer se osporenim propisivanjem policijski službenici stavljaju u povoljniji položaj od ostalih zaposlenih građana prilikom utvrđivanja koeficijenta za određivanje visine penzije. Pored toga, davalac inicijative smatra da je navedena norma osporenog zakona u suprotnosti sa članom 3. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 134/11, 82/13, 96/13, 103/15, 111/21, 15/22 i 132/22) i članom 2. Zakona o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br. 59/06 i 66/16). Slijedom navedenog, predlaže da Sud, nakon sprovedenog postupka, utvrdi da osporena zakonska odredba nije u saglasnosti sa Ustavom i zakonom.

U toku postupka Sud je utvrdio da Rješenjem ovog suda broj U-91/19 od 28. oktobra 2020. godine („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 110/20) nije prihvaćena inicijativa za ocjenjivanje ustavnosti člana 136a. Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 57/16, 110/16, 58/19 i 82/19), jer je Sud ocijenio da osporenim propisivanjem nije narušeno načelo ravnopravnosti iz člana 10. Ustava Republike Srpske.

Imajući u vidu navedeno, odnosno da je Ustavni sud Republike Srpske već odlučivao o ustavnosti osporene zakonske odredbe, Sud je, na osnovu člana 37. stav 1. tačka g) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske, odlučio da ne prihvati inicijativu za pokretanje postupka za ocjenjivanje ustavnosti ove norme.

Pored toga, uzimajući u obzir odredbu člana 115. Ustava, kojom je utvrđena nadležnost Ustavnog suda, tako što je propisano da ovaj sud odlučuje o saglasnosti zakona, drugih propisa i opštih akata sa Ustavom i o saglasnosti propisa i opštih akata sa zakonom, Sud je, na osnovu člana 37. stav 1. tačka a) Zakona o Ustavnom sudu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 104/11 i 94/12) odlučio da ne prihvati inicijativu za ocjenjivanje saglasnosti osporenog člana 136a. Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 57/16, 110/16, 58/19 i 82/19) sa članom 3. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 134/11, 82/13, 96/13, 103/15, 111/21, 15/22 i 132/22) i članom 2. Zakona o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br. 59/06 i 66/16).

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.

Ovo rješenje Ustavni sud je donio u sastavu: predsjednik Suda mr Džerard Selman i sudije: Vojin Bojanić, Svetlana Brković, Amor Bukić, Zlatko Kulenović, prof. dr Radomir V. Lukić, prof. dr Ivanka Marković, prof. dr Darko Radić i akademik prof. dr Snežana Savić.

 

   

  

                                                                                                                PREDSJEDNIK

                                                                                                               USTAVNOG SUDA

     

                                                                                                              Mr Džerard Selman

 

 

 Broj: U-24/23                                                                                                

 31. januar 2024. godine                                                                                        

 

 

 

 

Aktuelno
Pretraživanje


Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
Ustavni sud Republike Srpske, Draška Božića 2, 78000 Banjaluka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Radno vrijeme: 8 do 16 časova (ponedjeljak – petak). Prijem podnesaka u pisarnici i davanje dostupnih obavještenja: 11 do 14 časova (ponedjeljak – petak)
 
© 2009-2023. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja
html>