Ustavni sud RSOsnovni aktiSudska praksaNovosti i saopštenjaPoslovanje
Odluka o prihvatanju ponude za nabavku opreme za videokonferencije

  Broj: SU- 188 /23                                                                                                    

  Banja Luka,  31. maj 2023.                                                                                                                                                    

           

              Na osnovu člana 70. st. 1, 2, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, br. 39/14 i 59/22), člana 37. stav 1. alineja 6. Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 114/12, 29/13 i 90/14), člana 16. stav 2. Pravilnika o javnim nabavkama roba, usluga i radova u Ustavnom sudu Republike Srpske, broj SU-36/23, i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke opreme za videokonferencije, broj SU-558/22 od 29. decembra 2022. godine, Ustavni sud Republike Srpske, na sjednici održanoj 31. maja 2023. godine,  d o n i o  je

  O D L U K U

  O PRIHVATANjU PONUDE ZA NABAVKU OPREME ZA VIDEOKONFERENCIJE

   

  1. Prihvata se ponuda ponuđača „Sirus 2010“ d.o.o. Banja Luka za nabavku opreme za videokonferencije za potrebe Ustavnog suda Republike Srpske.
  2. Sa ponuđačem „Sirus 2010“ d.o.o. Banjaluka Ustavni sud Republike Srpske će zaključiti ugovor o nabavci opreme za videokonferencije u iznosu od 8.545,00 KM bez PDV-a, odnosno 9.997,65 KM sa PDV-om.
  3. Nabavka i plaćanje navedene robe od odabranog ponuđača vršiće se sa pozicije grupe konta 511300 – Izdaci za nabavku postrojenja i opreme.
  4. Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena na internet stranici Ustavnog suda Republike Srpske.

   

  O b r a z l o ž e nj e

   

  Na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke, broj SU-558/22 od 29. decembra 2022. godine, i Obavještenja o nabavci, broj 895-7-1-46-3-11/23, objavljenom na portalu javnih nabavki 28. aprila 2023. godine, proveden je konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku opreme za videokonferencije. Javno dostupnu tendersku dokumentaciju sa portala javnih nabavki su preuzeli potencijalni ponuđači:

  1. PULSEC D.O.O. Jevrejska 37 – BANJA LUKA
  2. ARTCO GROUP Tvornička 3 – Ilidža
  3. PROINTER ITSS" D.O.O. Vrbanja 1 -  SARAJEVO
  4. "SIRIUS 2010" DOO Prvog krajiškog korpusa br.18 - BANJA LUKA
  5. UNIVERZALNO D.O.O. Hasana Brkića bb -  SARAJEVO
  6. ANTENA-NET DOO Aleksandara Rajkovica ATC – Teslić
  7. AUDIO TEAM  Tromeđa II, br.4 – ČITLUK
  8. BBS EUROPE Hilandarska 13/10 – ISTOČNO SARAJEVO
  9. B.H.T CODE D.O.O Samira Ćatovića Kobre do 45 – Ilidža
  10. EKAPIJA DOO Bulevar Mihajla Pupina 10a, NOVI BEOGRAD, SRBIJA
  11. PROINTER ITSS DOO BANJA LUKA-ČLAN INFINITY INTERNATIONAL GROUP Vuka Karadžića 2 – BANJA  LUKA
  12. ASBIS D.O.O. Džemala Bijedića 162 – SARAJEVO
  13. INTER-COM DOO ZENICA  Vrandučka 71b – ZENICA
  14. AUDIO VIDEO CONSULTING DOO Azize Šaćirbegović 7 – SARAJEVO
  15. ALF-OM Mladena Stojanovića 43-45 – BANJA LUKA

  Od navedenih ponuđača koji su preuzeli tendersku dokumentaciju ponudu je dostavio samo ponuđač „Sirus 2010“ d.o.o. Banja Luka, sa ponudom u iznosu 8.545,00KM bez PDV-a, odnosno 9.997,65 sa PDV-om.

  Komisija za javne nabavke Ustavnog suda Republike Srpske, imenovana Odlukom Ustavnog suda Republike Srpske, broj SU-65/22 od 23. februara 2022. godine, pristupila je javnom otvaranju i ocjeni ponude 12. maja 2023. godine u 11:00 časova. Komisija je konstatovala da dostavljena ponuda ispunjava sve uslove i zahtjeve ugovornog organa postavljene u tenderskoj dokumentaciji i da je prihvatljiva za ugovorni organ. Imajući u vidu utvrđene činjenice i primjenu u uvodu ove odluke navedenih relevantnih odredaba odlučeno je kao u dispozitivu.

   

  Pouka o pravnom lijeku:

  Protiv ove odluke može se uložiti žalba Ustavnom sudu Republike Srpske u roku od pet dana od dana prijema odluke.

   

                                                                                                   PREDSJEDNIK

                                                                                 USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE                                                                                                 

                                                                                                Mr Džerard Selman, s.r. 

  DOSTAVLjENO:  

  • Sirus 2010“ d.o.o. Banja Luka;
  • Računovodstvu
  • a/a.
    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   Ustavni sud Republike Srpske, Draška Božića 2, 78000 Banjaluka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
   Radno vrijeme: 8 do 16 časova (ponedjeljak – petak). Prijem podnesaka u pisarnici i davanje dostupnih obavještenja: 11 do 14 časova (ponedjeljak – petak)
    
   © 2009-2023. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja