Ustavni sud RSOsnovni aktiSudska praksaNovosti i saopštenjaPoslovanje
Odluka o prihvatanju ponude za nabavku štampača

  Broj: SU-156/23                                                                                          

  Banja Luka, 26. april 2023.                                                                                                          

           

              Na osnovu člana 70. st. 1, 2, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, br. 39/14 i 59/22), člana 37. stav 1. alineja 6. Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 114/12, 29/13 i 90/14), člana 16. stav 2. Pravilnika o javnim nabavkama roba, usluga i radova u Ustavnom sudu Republike Srpske, broj SU-36/23, i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke štampača u 2023. godini, broj SU-559/22 od 29. decembra 2022. godine, Ustavni sud Republike Srpske, na sjednici održanoj 26. aprila 2023. godine,  d o n i o  je

   

  O D L U K U

  O PRIHVATANjU PONUDE ZA NABAVKU ŠTAMPAČA

   

   

  1. Prihvata se ponuda ponuđača „Sirus 2010“ d.o.o. Banja Luka za nabavku štampača za potrebe Ustavnog suda Republike Srspke.
  2. Sa ponuđačem „Sirus 2010“ d.o.o. Banjaluka Ustavni sud Republike Srpske će zaključiti ugovor o nabavci štampača u iznosu od 32.635,94 KM bez PDV-a, odnosno 38.184,05 KM sa PDV-om.
  3. Nabavka i plaćanje navedene robe od odabranog ponuđača vršiće se sa pozicije grupe konta 511300 – Izdaci za nabavku postrojenja i opreme.
  4. Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena na internet stranici Ustavnog suda Republike Srpske.

   

  O b r a z l o ž e nj e

   

  Na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke, broj SU-559/22 od 29. decembra 2022. godine i Obavještenja o nabavci, broj 895-7-1-38-3-10/23, objavljenom na portalu javnih nabavki 6. aprila 2023. godine, proveden je konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku štampača. Javno dostupnu tendersku dokumentaciju sa portala javnih nabavki su preuzeli potencijalni ponuđači:

  1. RUBIKON DOO BIJELJINA
   

   

  1. ARTCO GROUP ILIDŽA
  2. "PROINTER ITSS" D.O.O. SARAJEVO
  3. PR "MEDIA MARKET" ILIDŽA
  4. INFORMACIONI INŽINJERING "SIRIUS 2010" DOO BANJA LUKA
   

   

  1. UNIVERZALNO D.O.O. SARAJEVO
  2. SYSTEM ONE D.O.O. SARAJEVO
  3. TIME CODE D.O.O. SARAJEVO
  4. BBS EUROPE ISTOČNO SARAJEVO
  5. EKOPRINT DOO BANJA LUKA
  6. EKAPIJA DOO NOVI BEOGRAD
  7. PRINTEX  SARAJEVO
  8. KMC D.O.O. BANJA LUKA
  9. PROINTER ITSS DOO BANJA LUKA-ČLAN INFINITY INTERNATIONAL GROUP
  10. ASBIS D.O.O. SARAJEVO
  11. COPITRADE D.O.O. BIJELJINA
  12. INTER-COM DOO ZENICA
  13. DRAGIČEVIĆ DOO BANJALUKA
  14. EMADO D.O.O. SARAJEVO
  15. BISCOMMERCE DOO BANJA LUKA
  16. XENON FORTE D.O.O. SARAJEVO
  17. PRIMAPROM DOO BANJA LUKA
  18. D.O.O. GRAFO-KOMERC BANJA LUKA
  19. ALF-OM BANJA LUKA
  20. "ELUR" D.O.O. KISELJAK
  21. COPY STAR D.O.O. BANJA LUKA

   

   

  Od navedenih ponuđača koji su preuzeli tendersku dokumentaciju ponudu je dostavio samo ponuđač „Sirus 2010“ d.o.o. Banja Luka, sa ponudom u iznosu 32.635,94 KM bez PDV-a, odnosno 38.184,05 sa PDV-om.

  Komisija za javne nabavke Ustavnog suda Republike Srpske, imenovana Odlukom Ustavnog suda Republike Srpske, broj SU-65/22 od 23. februara 2022. godine, pristupila je javnom otvaranju i ocjeni ponude 18. aprila 2023. godine u 12:00 časova. Komisija je konstatovala da dostavljena ponuda ispunjava sve uslove i zahtjeve ugovornog organa postavljene u tenderskoj dokumentaciji i da je prihvatljiva za ugovorni organ. Imajući u vidu utvrđene činjenice i primjenu u uvodu ove odluke navedenih relevantnih odredaba odlučeno je kao u dispozitivu.

  Pouka o pravnom lijeku:

  Protiv ove odluke može se uložiti žalba Ustavnom sudu Republike Srpske u roku od pet dana od dana prijema odluke.

   

                                                                                                         PREDSJEDNIK

                                                                                  USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE                                                                              

                                                                                                    Mr Džerard Selman, s.r.

    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   Ustavni sud Republike Srpske, Draška Božića 2, 78000 Banjaluka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
   Radno vrijeme: 8 do 16 časova (ponedjeljak – petak). Prijem podnesaka u pisarnici i davanje dostupnih obavještenja: 11 do 14 časova (ponedjeljak – petak)
    
   © 2009-2023. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja