Ustavni sud RSOsnovni aktiSudska praksaNovosti i saopštenjaPoslovanje
Odluka o prihvatanju ponude za javnu nabavku usluga fizičko-tehničkog obezbjeđenja objekta

  Broj: SU-59/24                                                                                            

  Banja Luka, 20. februar 2024.                                                                                                                                                                             

           

              Na osnovu člana 70. st. 1, 2, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, br. 39/14 i 59/22), člana 37. stav 1. alineja 6. Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 114/12, 29/13 i 90/14), člana 16. stav 2.  Pravilnika o javnim nabavkama roba, usluga i radova u Ustavnom sudu Republike Srpske, broj SU-36/23, i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke usluga za usluga fizičko-tehničkog obezbjeđenja objekta Ustavnog suda Republike Srpske, broj SU-29/24 od 31. januara 2024. godine, Ustavni sud Republike Srpske, na sjednici održanoj 20. februara 2024. godine,  d o n i o  je

  O D L U K U

  O PRIHVATANjU PONUDE ZA JAVNU NABAVKU USLUGA

  FIZIČKO-TEHNIČKOG OBEZBJEĐENjA OBJEKTA

  1. Prihvata se ponuda ponuđača „SECTOR SECURITY ” do.o. Banja Luka, broj ponude: 01-1023/24 od 09.02.2024. godine, za nabavku usluga fizičko-tehničkog obezbjeđenja objekta Ustavnog suda Republike Srspke.
  2. Sa ponuđačem „SECTOR SECURITY” d.o.o. Banja Luka Ustavni sud Republike Srpske će zaključiti ugovor o nabavci fizičko-tehničkog obezbjeđenje objekta Ustavnog suda Republike Srspke u iznosu od 17.000,00 KM bez PDV-a, odnosno 19.890,00 KM sa PDV-om.
  3. Nabavka i plaćanje navedene usluge od odabranog ponuđača vršiće se sa pozicije grupe konta 412200 – Rashodi po osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga.
  4. Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena na internet stranici Ustavnog suda Republike Srpske.

  O b r a z l o ž e nj e

            Ustavni sud Republike Srpske donio je Odluku o pokretanju postupka javne nabavke za nabavku usluga fizičko-tehničkog obezbjeđenja objekta Ustavnog suda Republike Srpske, broj SU-29/24 od 31. januara 2024. godine. Nakon isticanja Obavještenja o nabavci, broj 895-7-2-9-3-5/24 i Tenderske dokumentacije broj SU-37/24, na Portalu javnih nabavki 1. februara 2024. godine, proveden je konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku tražene usluge. Javno dostupnu tendersku dokumentaciju sa portala javnih nabavki su preuzeli potencijalni ponuđači:

             1. “OMEGA BEZBJEDNOST” D.O.O. Banja Luka JIB 4403641450008;

             2. “BBS EUROPE” Istočno Sarajevo JIB 4403188520008       

             3.“EKAPIJA” DOO Novi Beograd, Srbija JIB 4950134590001 i

             4.“SECTOR SECURITY” DOO BANjA LUKA JIB 4400868380007.

            Komisija za javne nabavke Ustavnog suda Republike Srpske, imenovana Odlukom Ustavnog suda Republike Srpske, broj SU-65/22 od 23. februara 2022. godine, provela je 12. februara 2024.  godine u 11:30 časova javno otvaranje prispjelih ponuda, što je zapisnički konstatovano. Tom prilikom Komisija za javne nabavke utvrdila je da su od navedenih ponuđača koji su preuzeli tendersku dokumentaciju, ponudu po kriterijumu „najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude“ dostavila dva ponuđača i to :

          1. „SECTOR SECURITY” DOO BANjA LUKA, ponuda broj 01-1023/24 od 09.02.2024. godine sa ponuđenom cijenom u visini od 31.650,00 KM bez pdv-a.

          2. “OMEGA BEZBJEDNOST” D.O.O. Banja Luka, ponuda broj: 7 od 12.02.2024. godine sa ponuđenom cijenom u visini od 31.650,00 KM bez pdv-a;

          Komisija je konstatovala da obe ponude ispunjavaju uslove za sprovođenje E-aukcije, te je odlučeno da se zakaže E –aukcija za 15. februar 2024. godine sa početkom u 10:30 časova. Nakon zaključenja E-aukcije u 11 časova i 24 minuta, te dobijanja izvještaja o toku i završetku E-aukcije od strane Agencije za javne nabavke BiH, Komisija je nastavila sjednicu istog dana u 13:10 časova. Poslije pregleda navedenog izvještaja, Komisija je konstatovala da je konačna rang lista ponuđača nakon provedene E –aukcije kako slijedi:

           1. „SECTOR SECURITY” DOO BANjA LUKA sa konačnom cijenom u visini od 17.000,00 KM bez pdv-a;

           2. “OMEGA BEZBJEDNOST” D.O.O. Banja Luka – sa konačnom cijenom u visini od 17.200,00 KM bez pdv-a;

           Komisija je, shodno rezultatima E-aukcije, konstatovala da je najpovoljnija ponuda ponuđača „SECTOR SECURITY” DOO BANjA LUKA sa konačnim iznosom ponude u visini od 17.000,00 KM bez PDV-a, odnosno 19.890,00 KM sa PDV-om.

           S obzirom na to da je Komisija konstatovala da dostavljena ponuda ispunjava sve formalno-pravne, ekonomske i tehničke uslove, odnosno zahtjeve Ustavnog suda Republike Srpske postavljene u tenderskoj dokumentaciji, jednoglasno je odlučila da se Ustavnom sudu predloži donošenje odluke kao u izreci. Imajući u vidu utvrđene činjenice iz kojih proizlazi prihvatljivost navedene ponude, Ustavni sud Republike Srpske je primjenom relevantnih odredaba navedenih u uvodu ove odluke odlučio kao u dispozitivu.

   

            Pouka o pravnom lijeku:

            Protiv ove odluke može se uložiti žalba Ustavnom sudu Republike Srpske u roku od pet dana od dana prijema odluke.

   

                                                                                                                                                                                                  PREDSJEDNIK

                                                                                                                                                                               USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE                                                                   

                                                                                                                                                                                              Mr Džerard Selman, s.r.

  • Ponuđačima,
  • Računovodstvu,
  • web stranica,
  • a/a
    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   Ustavni sud Republike Srpske, Draška Božića 2, 78000 Banjaluka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
   Radno vrijeme: 8 do 16 časova (ponedjeljak – petak). Prijem podnesaka u pisarnici i davanje dostupnih obavještenja: 11 do 14 časova (ponedjeljak – petak)
    
   © 2009-2023. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja