Ustavni sud RSOsnovni aktiSudska praksaNovosti i saopštenjaPoslovanje
Odluka o prihvatanju ponude za nabavku opreme za proširivanje informacione infrastrukture

  Broj: SU- 189 /23                                                                                                   

  Banja Luka,  31. maj 2023.                                                                                                                                                    

           

              Na osnovu člana 70. st. 1, 2, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, br. 39/14 i 59/22), člana 37. stav 1. alineja 6. Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 114/12, 29/13 i 90/14), člana 16. stav 2. Pravilnika o javnim nabavkama roba, usluga i radova u Ustavnom sudu Republike Srpske, broj SU-36/23, i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke opreme za proširivanje informacione infrastrukture, broj SU-562/22 od 29. decembra 2022. godine, Ustavni sud Republike Srpske, na sjednici održanoj 31. maja 2023. godine,  d o n i o  je

  O D L U K U

  O PRIHVATANjU PONUDE ZA NABAVKU OPREME ZA PROŠIRIVANjE INFORMACIONE INFRASTRUKTURE

   

  1. Prihvata se ponuda ponuđača „Sirus 2010“ d.o.o. Banja Luka za nabavku opreme za proširivanje informacione infrastrukture za potrebe Ustavnog suda Republike Srpske.
  2. Sa ponuđačem „Sirus 2010“ d.o.o. Banjaluka Ustavni sud Republike Srpske će zaključiti ugovor o nabavci opreme za proširivanje informacione infrastrukture u iznosu od 63.245,00 KM bez PDV-a, odnosno 73.996,65 KM sa PDV-om.
  3. Nabavka i plaćanje navedene robe od odabranog ponuđača vršiće se sa pozicije grupe konta 511 300 – Izdaci za nabavku postrojenja i opreme.
  4. Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena na internet stranici Ustavnog suda Republike Srpske.

   

  O b r a z l o ž e nj e

   

  Na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke, broj SU-562/22 od 29. decembra 2022. godine, Obavještenja o nabavci, broj: 895-1-1-36-3-8/23, objavljenom na portalu javnih nabavki 3. aprila 2023. godine i Ispravke za obavještenja o nabavci broj: 895-1-1-36-8-12/23 objavljenom na portalu javnih nabavki 5. maja 2023. godine, proveden je otvoreni postupak za dostavljanje ponuda za nabavku opreme za proširivanje informacione infrastrukture. Javno dostupnu tendersku dokumentaciju sa portala javnih nabavki su preuzeli potencijalni ponuđači:

  1. NETIKS D.O.O  76205 Seonjaci, Dubrave bb;
  2. RUBIKON DOO 76300 Bijeljina, Svetozara Ćorovića 32;
  3. ARTCO GROUP 71210 Ilidža, Tvornička 3;
  4. PROINTER ITSS D.O.O. SARAJEVO 71000 Sarajevo, Vrbanja 1;
  5. INFORMACIONI INŽINJERING "SIRIUS 2010" DOO BANJA LUKA 78000 Banja Luka, Prvog krajiškog korpusa br.18;
  6. PAGE D.O.O 71123 Istočno Sarajevo, Zmaj Jovina 7;
  7. BBS EUROPE 71123 Istočno Sarajevo, Hilandarska 13/10;
  8. EKAPIJA DOO  Bulevar Mihajla Pupina 10a, Novi Beograd, Srbija;
  9. LOGOSOFT D.O.O 71000 Sarajevo, Grbavička 4;
  10. PROINTER ITSS DOO BANJA LUKA-ČLAN INFINITY INTERNATIONAL GROUP 78000 Banja Luka, Vuka Karadžića 2;
  11. ASBIS D.O.O. 71000 Sarajevo, Džemala Bijedića 162;
  12. COPITRADE D.O.O.  76300 Bijeljina, Njegoševa 6;
  13. EMADO D.O.O. SARAJEVO  71000 Sarajevo, Azize Šaćirbegović 112;
  14. BISCOMMERCE DOO 78000 Banja Luka, MIŠE STUPARA 32;
  15. LANACO DOO 78000 Banja Luka, Veljka Mlađenovića bb;
  16. INSTRUMENTS 71000 Sarajevo, Trg Heroja 8;
  17. IMTEC D.O.O. SARAJEVO  71380 Ilijaš, Bosanski put bb;
  18. ALF-OM  78000 Banja Luka, Mladena Stojanovića 43-45;
  19. "ELUR" D.O.O. KISELJAK  71250 Kiseljak, Žrtava domovinskog rata 2.

   

  Od navedenih ponuđača koji su preuzeli tendersku dokumentaciju ponudu je dostavio samo ponuđač Sirus 2010 d.o.o. Banja Luka, sa ponudom u iznosu 63.245,00 KM bez PDV-a, odnosno 73.996,65 sa PDV-om.

  Komisija za javne nabavke Ustavnog suda Republike Srpske, imenovana Odlukom Ustavnog suda Republike Srpske, broj SU-65/22 od 23. februara 2022. godine, pristupila je javnom otvaranju i ocjeni ponude 23. maja 2023. godine u 11:00 časova. Komisija je konstatovala da dostavljena ponuda ispunjava sve uslove i zahtjeve ugovornog organa postavljene u tenderskoj dokumentaciji i da je prihvatljiva za ugovorni organ. Imajući u vidu utvrđene činjenice i primjenu u uvodu ove odluke navedenih relevantnih odredaba odlučeno je kao u dispozitivu.

   

  Pouka o pravnom lijeku:

  Protiv ove odluke može se uložiti žalba Ustavnom sudu Republike Srpske u roku od deset dana od dana prijema odluke, na način i u rokovima propisanim članovima 99. i 101. Zakona o javnim nabavkama BiH.

   

                                                                                                      PREDSJEDNIK

                                                                                 USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE

                                                                                                Mr Džerard Selman, s.r.

  DOSTAVLjENO:  

  • Sirus 2010“ d.o.o. Banja Luka;
  • Računovodstvu
  • a/a.
    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   Ustavni sud Republike Srpske, Draška Božića 2, 78000 Banjaluka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
   Radno vrijeme: 8 do 16 časova (ponedjeljak – petak). Prijem podnesaka u pisarnici i davanje dostupnih obavještenja: 11 do 14 časova (ponedjeljak – petak)
    
   © 2009-2023. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja