Ustavni sud RSOsnovni aktiSudska praksaNovosti i saopštenjaPoslovanje
Odluka o prihvatanju ponude za nabavku računarske opreme

  Broj: SU-155/23                                                                                          

  Banja Luka,  26. april 2023.                                                                                                                                                                                              

           

              Na osnovu člana 70. st. 1, 2, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, br. 39/14 i 59/22), člana 37. stav 1. alineja 6. Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 114/12, 29/13 i 90/14), člana 16. stav 2. Pravilnika o javnim nabavkama roba, usluga i radova u Ustavnom sudu Republike Srpske, broj SU-36/23, i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke računarske opreme u 2023. godini, broj SU-560/22 od 29. decembra 2022. godine, Ustavni sud Republike Srpske, na sjednici održanoj 26. aprila 2023. godine,  d o n i o  je

  O D L U K U

  O PRIHVATANjU PONUDE ZA NABAVKU RAČUNARSKE OPREME

   

  1. Prihvata se ponuda ponuđača „Sirus 2010“ d.o.o. Banja Luka za nabavku računarske opreme za potrebe Ustavnog suda Republike Srspke.
  2. Sa ponuđačem „Sirus 2010“ d.o.o. Banjaluka Ustavni sud Republike Srpske će zaključiti ugovor o nabavci računarske opreme u iznosu od 49.881,50 KM bez PDV-a, odnosno 58.361,36 KM sa PDV-om.
  3. Nabavka i plaćanje navedene robe od odabranog ponuđača vršiće se sa pozicije grupe konta 511300 – Izdaci za nabavku postrojenja i opreme.
  4. Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena na internet stranici Ustavnog suda Republike Srpske.

   

  O b r a z l o ž e nj e

   

  Na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke, broj SU-560/22 od 29. decembra 2022. godine i Obavještenja o nabavci, broj 895-7-1-37-3-9/23, objavljenom na portalu javnih nabavki 6. aprila 2023. godine proveden je konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku računarske opreme. Javno dostupnu tendersku dokumentaciju sa portala javnih nabavki su preuzeli potencijalni ponuđači:

   

  1. EMIX DOO SARAJEVO
   
  1. ARTCO GROUP  ILIDžA

   

  1. "PROINTER ITSS" D.O.O. SARAJEVO

   

   

   

  1. PR "MEDIA MARKET" PRIJEDOR

   

   

   

  1. INFORMACIONI INŽINjERING "SIRIUS 2010" DOO BANjA LUKA

   

   

   

  1. UNIVERZALNO D.O.O. SARAJEVO

   

   

   

  1. DBS D.O.O. BANjA LUKA

   

   

   

  1. TIME CODE D.O.O. SARAJEVO

   

   

   

  1. IT SYSTEMS  SARAJEVO

   

   

   

  1. BBC EUROPE ISTOČNO SARAJEVO

   

   

   

  1. EKAPIJA DOO  NOVI BEOGRAD

   

   

   

  1. ROBERT`S PLUS D.O.O. SARAJEVO

   

   

   

  1. PRINTEX SARAJEVO

   

   

   

  1. PROINTER ITSS DOO BANjA LUKA-ČLAN INFINITY INTERNATIONAL GROUP BANjA LUKA

   

   

   

  1. ASBIS D.O.O. SARAJEVO

   

   

   

  1. INTER -COM DOO ZENICA

   

   

   

  1. NETWORK I DOO BIJELjINA

   

   

   

  1. EMADO D.O.O. SARAJEVO

   

   

   

  1. BISCOMMERCE DOO BANjA LUKA

   

   

   

  1. PRIMAPROM DOO BANjA LUKA

   

   

   

  1. DIGITARIJA D.O.O. DRUSTVO ZA ZAVJETOVANjE I USLUGE U INFORMATICI SARAJEVO

   

   

   

  1. ALF-OM BANjA LUKA

   

   

   

  1. "ELUR" D.O.O. KISELjAK

   

   

   

             

   

  Od navedenih ponuđača koji su preuzeli tendersku dokumentaciju ponudu je dostavio samo ponuđač „Sirus 2010“ d.o.o. Banja Luka, sa ponudom u iznosu 49.881,50 KM bez PDV-a, odnosno 58.361,36 sa PDV-om.

  Komisija za javne nabavke Ustavnog suda Republike Srpske, imenovana Odlukom Ustavnog suda Republike Srpske, broj SU-65/22 od 23. februara 2022. godine, pristupila je javnom otvaranju i ocjeni ponude 18. aprila 2023. godine u 11:00 časova. Komisija je konstatovala da dostavljena ponuda ispunjava sve uslove i zahtjeve ugovornog organa postavljene u tenderskoj dokumentaciji i da je prihvatljiva za ugovorni organ. Imajući u vidu utvrđene činjenice i primjenu u uvodu ove odluke navedenih relevantnih odredaba odlučeno je kao u dispozitivu.

   

  Pouka o pravnom lijeku:

  Protiv ove odluke može se uložiti žalba Ustavnom sudu Republike Srpske u roku od pet dana od dana prijema odluke.

   

                                                                                                         PREDSJEDNIK

                                                                                  USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE                                                                                     

                                                                                                   Mr Džerard Selman, s.r. 

    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   Ustavni sud Republike Srpske, Draška Božića 2, 78000 Banjaluka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
   Radno vrijeme: 8 do 16 časova (ponedjeljak – petak). Prijem podnesaka u pisarnici i davanje dostupnih obavještenja: 11 do 14 časova (ponedjeljak – petak)
    
   © 2009-2023. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja