Ustavni sud RSOsnovni aktiSudska praksaNovosti i saopštenjaPoslovanje
Odluka o prihvatanju ponude za nabavku motornog goriva i tečnosti za stakla u 2023. godini

  Broj: SU-81/23                                                                                            

  Banja Luka, 22. februar 2023.                                                                                                       

           

              Na osnovu člana 70. st. 1, 2, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, br. 39/14 i 59/22), člana 37. stav 1. alineja 6. Poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 114/12, 29/13 i 90/14), člana 16. stav 2. Pravilnika o javnim nabavkama roba, usluga i radova u Ustavnom sudu Republike Srpske, broj SU-36/23, i Odluke o pokretanju postupka javne nabavke motornog goriva u 2023. godini, broj SU-38/23 od 25. januara 2023. godine, Ustavni sud Republike Srpske, na sjednici održanoj 22. februara 2023. godine,  d o n i o  je

  O D L U K U

  O PRIHVATANjU PONUDE ZA NABAVKU MOTORNOG GORIVA

  I TEČNOSTI ZA STAKLA U 2023. GODINI

   

   

  1. Prihvata se ponuda ponuđača „NESTRO PETROL“ a.d. Banja Luka za nabavku motornog euro dizel goriva i tečnosti za stakla za potrebe službenih vozila Ustavnog suda Republike Srspke.
  2. Sa ponuđačem „NESTRO PETROL“ a.d. Banjaluka Ustavni sud Republike Srpske će zaključiti okvirni sporazum o nabavci motornog euro dizel goriva i tečnosti za stakla u iznosu od 12.671,30 KM bez PDV-a, odnosno 14.825,42 KM sa PDV-om.
  3. Nabavka i plaćanje navedene robe od odabranog ponuđača vršiće se sa pozicije grupe konta 412 600 – Rashodi po osnovu putovanja i smještaja.
  4. Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena na internet stranici Ustavnog suda Republike Srpske.

   

  O b r a z l o ž e nj e

   

  Na osnovu Odluke o pokretanju postupka javne nabavke, broj SU-38/23 od 25. januara 2023. godine, i Obavještenja o nabavci, broj 895-7-1-5-3-6/23, objavljenom na portalu javnih nabavki, proveden je konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku motornog euro dizel goriva. Javno dostupnu tendersku dokumentaciju sa portala javnih nabavki su preuzeli potencijalni ponuđači:

  1. BBS EUROPE, Istočno Sarajevo, JIB 4403188520008;
  2. RUBIKON DOO BIJELjINA, JIB 4404805100000;
  3. EKAPIJA D.O.O. Novi Beograd, Srbija, JIB 4950134590001;
  4. INTER-COM DOO ZENICA, JIB 4218087760006;
  5. NESTRO PETROL A.D. BANjA LUKA, JIB 4400959260004;
  6. HIFA PETROL, D.O.O. SARAJEVO, JIB 4200999090005.

  Od navedenih ponuđača koji su preuzeli tendersku dokumentaciju ponudu je dostavio samo ponuđač „NESTRO PETROL“ a.d. Banja Luka, sa ponudom u iznosu 12.671,30 KM bez PDV-a, odnosno 14.825,42 sa PDV-om.

  Komisija za javne nabavke Ustavnog suda Republike Srpske, imenovana Odlukom Ustavnog suda Republike Srpske, broj SU-65/22 od 23. februara 2022.godine, pristupila je javnom otvaranju i ocjeni ponude 6. februara 2023. godine. Komisija je konstatovala da dostavljena ponuda ispunjava sve uslove i zahtjeve ugovornog organa postavljene u tenderskoj dokumentaciji i da je prihvatljiva za ugovorni organ. Imajući u vidu utvrđene činjenice i primjenu u uvodu ove odluke navedenih relevantnih odredaba odlučeno je kao u dispozitivu.

  Pouka o pravnom lijeku:

  Protiv ove odluke može se uložiti žalba Ustavnom sudu Republike Srpske u roku od pet dana od dana prijema odluke.

   

                                                                                              PREDSJEDNIK

                                                                         USTAVNOG SUDA REPUBLIKE SRPSKE                   

                                                                                       Mr Džerard Selman, s.r.

  DOSTAVLjENO:  

  • „NESTRO PETROL“ a.d. Banja Luka;
  • Računovodstvu;
  • a/a.

   

   

    
   Pretraživanje


   Objašnjenje: unijeti jednu ili više riječi, na trenutno izabranom jeziku i u odgovarajućem pismu (ćirilica ili latinica)
   Ustavni sud Republike Srpske, Draška Božića 2, 78000 Banjaluka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
   Radno vrijeme: 8 do 16 časova (ponedjeljak – petak). Prijem podnesaka u pisarnici i davanje dostupnih obavještenja: 11 do 14 časova (ponedjeljak – petak)
    
   © 2009-2023. Ustavni sud Republike Srpske. Sva prava zadržana. | Politika privatnosti | Uslovi korištenja