Уставни суд РСОсновни актиСудска праксаНовости и саопштењаПословање
Број предмета: U- / Кључна ријеч:
Година подношења иницијативе: Период окончања поступка: -
Садржани појмови:
 
У поља 'Број предмета' подаци се уносе у формату xxx/yy, гдје је xxx број предмета, а yy година подношења иницијативе.
У поље 'Кључна ријеч' уноси се једна или више ријечи на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница), како би се пронашле све одлуке које у тексту садрже те ријечи.
Није неопходно попунити сва поља. Кликом на дугме 'Прикажи' добићете све одлуке које задовољавају горње критеријуме.
   ||

            Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 40. став 5, члана 57. тачка а) и члана 61. став 1. тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'' бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 27. септембра 2023. године, д о н и о  је

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

 

Не прихвата се иницијатива за оцјењивање уставности и законитости члана IV Одлуке о матичности чланица Универзитета у Бањој Луци за научна/умјетничка поља и уже научне/умјетничке области и разврставање предмета по ужим научним/умјетничким областима и катедрама број 02/04-3.2924-1/21 од 23. децембра 2021. године, коју је донио Сенат Универзитета у Бањој Луци.

Обуставља се поступак за оцјењивање уставности и законитости Прилога број 1 Номенклатура научних/умјетничких поља и ужих научних/умјетничких области за које су матичне чланице Универзитета у Бањој Луци и Прилога број 2. Разврставање предмета по ужим научним/умјетничким областима и катедрама, страна 211. шифра предмета Н-29, који су саставни дио одлуке из става I изреке ове одлуке.

 

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Др Драган Башић из Бање Луке, кога заступа Далибор Пејаковић, адвокат из Бање Луке, дао је Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости члана IV Одлуке о матичности чланица Универзитета у Бањој Луци за научна/умјетничка поља и уже научне/умјетничке области и разврставање предмета по ужим научним/умјетничким областима и катедрама број 02/04-3.2924-1/21 од 23. децембра 2021. године, Прилога број 1. Номенклатура научних/умјетничких поља и ужих научних/умјетничких области за које су матичне чланице Универзитета у Бањој Луци и Прилога број 2. Разврставање предмета по ужим научним/умјетничким областима и катедрама, страна 211. шифра предмета Н-29, које је донио Сенат Универзитета у Бањој Луци. У иницијативи се наводи да члан IV ове одлуке није у сагласности са члановима 54, 61, 87. и 91. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“ број 67/20), јер Сенат Универзитета у Бањој Луци није надлежан да утврђује номенклатуру научних поља и ужих научних области, те да одлучује о класификацији предмета по ужим научним областима и катедрама, тако да Прилог број 1 и Прилог број 2 не могу бити саставни дио оспорене одлуке. Ове прилоге, по мишљењу даваоца иницијативе, треба да усвоје факултети, као организационе јединице Универзитета у Бањој Луци, јер су катедре организоване на факултетима на овом универзитету. У вези с тим истиче да се приједлог за расписивање конкурса за ужу научну област упућује само са надлежне катедре одређене јединице Универзитета, односно матичног факултета. Надаље, давалац иницијативе указује на страницу 211. Прилога број 2. шифра предмета Н-29, гдје је одређено да је Катедра за политикологију, која припада ужој научној области политички систем - Факултет политичких наука, матична катедра за предмет јавна управа. Истовремено је, како се истиче у иницијативи, у истом прилогу, на страници 144. одређено да на Правном факултету јавна управа припада матичној катедри за управно, радно и социјално право, за ужу научну област Управно право и управа. Давалац иницијативе је мишљења да, према Закону о високом образовању и Статуту Универзитета у Бањој Луци, један предмет не може имати два матична факултета, због чега је у конкретном случају дошло до повреде уставног начела законитости. Поред тога, у иницијативи се наводи да оспореном одлуком није прописано да њеним ступањем на снагу престаје да важи Одлука о матичности факултета/академије умјетности и студијских програма Универзитета у Бањој Луци и Високе школе унутрашњих послова за научна и умјетничка поља и уже научне и умјетничке области од 26. новембра 2015. године, тако да су на снази двије одлуке које уређују иста питања.

У одговору на иницијативу који је доставио предсједавајући Сената Универзитета у Бањој Луци, ректор овог универзитета, износи се став да је оспорена одлука, као и Прилог број 1 и Прилог број 2, који су њени саставни дијелови, у сагласности са Уставом Републике Српске, релевантним одредбама Закона о високом образовању, Статута Сената Универзитета у Бањој Луци и Правилника о организацији и раду катедри Универзитета у Бањој Луци. Прије свега, у одговору се наводи да је, у складу са чланом 54. став 1. тач. 1) и 4) Закона о високом образовању, те чланом 34. Статута Универзитета у Бањој Луци, Сенат Универзитета у Бањој Луци надлежан да детаљније уређује академска питања на Универзитету, те тако и питање матичности чланица Универзитета у Бањој Луци за научна/умјетничка поља и уже научне/умјетничке области и разврставање предмета по ужим научним/умјетничким областима и катедрама. Доносилац оспорене одлуке истиче да Универзитет у Бањој Луци, по својој структури и организацији, припада категорији законом интегрисаних универзитета, па се самим тим и одређена питања уређују на јединствен начин, одлукама највишег академског тијела, које су обавезујуће за све чланице. Предметна одлука је, како се даље наводи, управо један од општих правних аката који је настао са циљем да се наставни предмети разврставају по ужим научним областима, не ограничавајући се на принцип да један предмет мора припадати само једној ужој научној области. У вези с тим се указује на Правилник о организацији и раду катедри на Универзитету у Бањој Луци којим је дефинисано да се називи катедри и распоред наставних предмета по катедрама утврђују одлуком Сената Универзитета, на приједлог научно-наставних, односно умјетничко-научног вијећа чланица Универзитета. По мишљењу доносиоца Одлуке, неосновани су наводи иницијативе да један наставни предмет припада само једној ужој научној области, јер се један предмет може изучавати под окриљем више научних области, на више факултета, што је питање приступа изучавању, а што Сенат Универзитета утврђује својим општима актом. Ужа научна област управно право и управа се на Универзитету у Бањој Луци изучава са два аспекта: правног и политиколошког, те, како се истиче у одговору, постоје компаративни примјери идентичне праксе и у региону. Слиједом наведеног предлаже се да Суд не прихвати ову иницијативу.                                                                                                         

Одлуку о матичности чланица Универзитета у Бањој Луци за научна/умјетничка поља и уже научне/умјетничке области и разврставање предмета по ужим научним/умјетничким областима и катедрама број 02/04-3.2924-1/21 од 23. децембра 2021. године, са Прилогом број 1. Номенклатура научних/умјетничких поља и ужих научних/умјетничких области за које су матичне чланице Универзитета у Бањој Луци и Прилогом број 2. Разврставање предмета по ужим научним/умјетничким областима и катедрама, донио је Сенат Универзитета у Бањој Луци на основу члана 54. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“ број 67/20) и члана 33. Статута Универзитета у Бањој Луци. Оспореним чланом IV ове одлуке прописано је да се саставни дио исте налази у Прилогу број 1. Номенклатура научних/умјетничких поља и ужих научних/умјетничких области за које су матичне чланице Универзитета у Бањој Луци и Прилогу број 2. Разврставање предмета по ужим научним/умјетничким областима и катедрама. На страни број 211. Прилога број 2. шифра предмета Н-29, што се оспорава у иницијативи, наведено је да је за предмет јавна управа матична Катедра за политикологију Факултета политичких наука.

У поступку оцјењивања уставности и законитости оспорене одредбе члана ИВ предметне одлуке Суд је имао у виду да је тачком 12. Амандмана XXXII на Устав Републике Српске, којим је замијењен члан 68. Устава, утврђено да Република уређује и обезбјеђује, поред осталог, и образовање.

Сагласно наведеном уставном овлашћењу донесен је Закон о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“ број 67/20) којим су уређени циљеви и принципи високог образовања у Републици Српској, нивои и врсте високог образовања, оснивање, организација и рад високошколских установа, општа начела у области обезбјеђења квалитета у високом образовању, научноистраживачка и умјетничка дјелатност високошколских установа, права и обавезе академског особља и студената, тијела у области високог образовања, као и друга питања од значаја за обављање дјелатности високог образовања. Одредбама овог закона, које су релевантне за одлучивање, у конкретном случају прописано је: да је високо образовање дјелатност од општег интереса за Републику Српску (члан 2. став 1); да високошколске установе имају аутономију у наставном, научноистраживачком и умјетничком раду у оквиру добијене дозволе за рад (члан 6. став 1); да високошколска установа, у складу са законом, има право на избор својих академских, управних и руководних тијела, уређивање своје структуре и активности сопственим правилима у складу са овим законом, као и развијање, усвајање и реализацију студијских програма, научноистраживачких и умјетничких пројеката и утврђивање правила студирања (члан 6. став 2. тач. 2), 3) и 5)); да дјелатност високог образовања обављају високошколске установе у које спадају универзитети и високе школе (члан 30. став 1); да је високошколска установа непрофитна организација која обавља своју дјелатност као јавну службу, у складу са прописом којим се уређује систем јавних служби (члан 30. став 2); да је универзитет високошколска установа која обједињује образовни и научноистраживачки, стручни и умјетнички рад, те пројекте од значаја за друштвену заједницу, као три компоненте јединственог процеса високог образовања (члан 31. став 1. тачка 1); да је сенат један од органа универзитета (члан 49. став 1. тачка 2); да је сенат академски и стручни орган високошколске установе (члан 53. став 1); да сенат одлучује о академским питањима, наставној, научној, умјетничкој и стручној дјелатности високошколске установе, те да доноси опште акте у складу са законом и статутом високошколске установе (члан 54. став 1. тач. 1) и 4)); да је научно-наставно вијеће, односно умјетничко научно-наставно вијеће стручни орган факултета, односно умјетничке академије (члан 60. став 1); да ово вијеће доноси статут факултета, односно умјетничке академије; доноси правилнике којима се регулише рад факултета/умјетничке академије, даје мишљење и приједлоге сенату о академским, научним, умјетничким и стручним питањима, у складу са статутом високошколске установе, те предлаже сенату студијске програме првог, другог и трећег циклуса, односно промјене у структури и садржају студијских програма и наставних метода (члан 61. став 1. тач. 1), 2), 3) и 5)).

Имајући у виду наведене законске одредбе Суд је оцијенио да је Сенат Универзитета у Бањој Луци био овлашћен да донесе предметну одлуку, којом је одредио матичност чланица овог универзитета за научна/умјетничка поља и уже научне/умјетничке области и уредио питање разврставања предмета по ужим научним/умјетничким областима и катедрама. По оцјени Суда, прописивање из оспореног члана IV ове одлуке, којим је одређено да су саставни дио Одлуке Прилог број 1 Номенклатура научних/умјетничких поља и ужих научних/умјетничких области за које су матичне чланице Универзитета у Бањој Луци и Прилог број 2 Разврставање предмета по ужим научним/умјетничким областима и катедрама, није супротно Закону о високом образовању, како то сматра давалац иницијативе. Приликом ове оцјене Суд је, прије свега, имао у виду да, према овом закону, високошколске установе обављају дјелатност од општег интереса, да имају аутономију у наставном, научноистраживачком и умјетничком раду, те да универзитет обједињује образовни, научноистраживачки и научни рад. Поред тога, Сенат, као највише академско тијело и орган Универзитета у Бањој Луци, има овлашћење да, сагласно одредбама члана 53. став 1. и члана 54. став 1. тач. 1) и 4) Закона о високом образовању, на јединствен начин за све организационе јединице овог универзитета, односно факултете, уреди сва темељна питања академског карактера, са циљем спровођења у пракси овог закона и релевантних подзаконских аката. Оспорени прилози су по својој правној природи, садржају и функцији саставни дио оспорене одлуке и не могу егзистирати самостално као засебни, односно самостални правни акти, како то сматра давалац иницијативе. Надаље, евидентно је да Закон о високом образовању не садржи овлашћење за факултете, као организационе јединице универзитета, да уређују номенклатуру научних/умјетничких поља и ужих научних/умјетничких области и разврставање предмета по ужим научним/умјетничким областима и катедрама. Истовремено, надлежности научно-наставног вијећа, као стручног органа факултета, прописане су чланом 61. овог закона, те не укључују одлучивање о овој материји, већ су ограничене искључиво на давање мишљења и приједлога сенату о академским, научним и стручним питањима у складу са статутом високошколске установе. Слиједом изложеног, Суд је оцијенио да је Сенат Универзитета у Бањој Луци био овлашћен да, у оквиру предметне одлуке, уреди материју која је садржана у оспореним прилозима, те да прописивањем из оспореног члана IV ове одлуке није изашао из оквира својих законских овлашћења, тако да овом нормом није нарушено уставно начело законитости, како се то наводи у иницијативи.

Разматрајући наводе иницијативе који се односе на оспорени Прилог број 1. и Прилог број 2. предметне одлуке Суд је констатовао да је након подношења иницијативе, 27. октобра 2022. године, под бројем 02/04-3.2179-8/22 Сенат Универзитета у Бањој Луци донио Одлуку о измјени и допуни Одлуке о матичности чланица Универзитета у Бањој Луци за научна/умјетничка поља и уже научне/умјетничке области и разврставање предмета по ужим научним/умјетничким областима и катедрама број 02/04-3.2924-1/21 од 23. децембра 2021. године. Чланом I ове одлуке извршена је измјена и допуна Одлуке о матичности чланица Универзитета у Бањој Луци за научна/умјетничка поља и уже научне/умјетничке области и разврставање предмета по ужим научним/умјетничким областима и катедрама број 02/04-3.2924-1/21 од 23. децембра 2021. године, а чланом II исте је прописано да су њен саставни дио кориговани Прилог број 1 Номенклатура научних/умјетничких поља и ужих научних/умјетничких области за које су матичне чланице Универзитета у Бањој Луци и Прилог број 2. Разврставање предмета по ужим научним/умјетничким областима и катедрама.

Имајући у виду наведено, односно да су након подношења иницијативе оспорени Прилог број 1. Номенклатура научних/умјетничких поља и ужих научних/умјетничких области за које су матичне чланице Универзитета у Бањој Луци и Прилог број 2. Разврставање предмета по ужим научним/умјетничким областима и катедрама, који су саставни дио оспорене одлуке,  измијењени и допуњени, те да садржај истих више није идентичан оном који је важио у вријеме подношења иницијативе, Суд је, на основу члана 57. тачка а) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12) обуставио поступак за оцјењивање уставности и законитости Прилога број 1. Номенклатура научних/умјетничких поља и ужих научних/умјетничких области за које су матичне чланице Универзитета у Бањој Луци и Прилога број 2. Разврставање предмета по ужим научним/умјетничким областима и катедрама, страна 211. шифра предмета Н-29, цијенећи истовремено да није потребно донијети одлуку због тога што нису отклоњене посљедице неуставности, односно незаконитости. 

Коначно, Суд је утврдио да нису основани наводи иницијативе да оспореном одлуком није стављена ван снаге ранија одлука која уређује исту материју, јер је чланом IV предметне одлуке прописано да Одлука о матичности факултета/академије умјетности и студијских програма Универзитета у Бањој Луци и Високе школе унутрашњих послова за научна и умјетничка поља и уже научне и умјетничке области од 26. новембра 2015. године, престаје да важи ступањем на снагу оспорене одлуке.

Како је у току претходног поступка правно стање потпуно утврђено и прикупљени подаци пружају поуздан основ за одлучивање, Суд је, на основу члана 40. став 5. Закона о Уставном суду Републике Српске, о уставности и законитости оспорене одредбе предметне одлуке, те њених прилога, одлучио без доношења рјешења о покретању поступка.

На основу изложеног одлучено је као у изреци овог рјешења.

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и  судије: Војин Бојанић, Светлана Брковић, Амор Букић, Златко Куленовић,  проф. др Радомир В. Лукић, проф. др Иванка Марковић и проф. др Марко Рајчевић.

 

Број: У-42/22

27. септембра 2023. године 

 

ПРЕДСЈЕДНИК

УСТАВНОГ СУДA

Мр Џерард Селман, с.р.

 

 

 

Актуелно
29.4.2024.
Саопштење за јавност са 150. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса.

26.4.2024.
Дневни ред 150. сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса

24.4.2024.
Саопштење за јавност са 311. сједнице Уставног суда Републике Српске

24.4.2024.
Одлука о прихватању понуде за набавку горива

23.4.2024.
Дневни ред 311. сједнице Уставног суда Републике Српске

27.3.2024.
Саопштење за јавност са 310. сједнице Уставног суда Републике Српске

27.3.2024.
IN MEMORIAM - Преминуо је бивши предсједник Уставног суда Републике Српске

26.3.2024.
Дневни ред 310. сједнице Уставног суда Републике Српске

Претраживање


Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
 
© 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења
html>