Уставни суд РСОсновни актиСудска праксаНовости и саопштењаПословање
Одлука о прихватању понуде за набавку штампача

  Број: СУ-156/23                                                                                          

  Бања Лука, 26. април 2023.                                                                                                          

           

              На основу члана 70. ст. 1, 2, 3. и 6. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Босне и Херцеговине“, бр. 39/14 и 59/22), члана 37. став 1. алинеја 6. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 114/12, 29/13 и 90/14), члана 16. став 2. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова у Уставном суду Републике Српске, број СУ-36/23, и Одлуке о покретању поступка јавне набавке штампача у 2023. години, број СУ-559/22 од 29. децембра 2022. године, Уставни суд Републике Српске, на сједници одржаној 26. априла 2023. године,  д о н и о  је

   

  О Д Л У К У

  О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ ШТАМПАЧА

   

   

  1. Прихвата се понуда понуђача „Сирус 2010“ д.о.о. Бања Лука за набавку штампача за потребе Уставног суда Републике Срспке.
  2. Са понуђачем „Сирус 2010“ д.о.о. Бањалука Уставни суд Републике Српске ће закључити уговор о набавци штампача у износу од 32.635,94 КМ без ПДВ-а, односно 38.184,05 КМ са ПДВ-ом.
  3. Набавка и плаћање наведене робе од одабраног понуђача вршиће се са позиције групе конта 511300 – Издаци за набавку постројења и опреме.
  4. Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена на интернет страници Уставног суда Републике Српске.

   

  О б р а з л о ж е њ е

   

  На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке, број СУ-559/22 од 29. децембра 2022. године и Обавјештења о набавци, број 895-7-1-38-3-10/23, објављеном на порталу јавних набавки 6. априла 2023. године, проведен је конкурентски захтјев за достављање понуда за набавку штампача. Јавно доступну тендерску документацију са портала јавних набавки су преузели потенцијални понуђачи:

  1. RUBIKON DOO BIJELJINA
   

   

  1. ARTCO GROUP ILIDŽA
  2. "PROINTER ITSS" D.O.O. SARAJEVO
  3. PR "MEDIA MARKET" ILIDŽA
  4. INFORMACIONI INŽINJERING "SIRIUS 2010" DOO BANJA LUKA
   

   

  1. UNIVERZALNO D.O.O. SARAJEVO
  2. SYSTEM ONE D.O.O. SARAJEVO
  3. TIME CODE D.O.O. SARAJEVO
  4. BBS EUROPE ISTOČNO SARAJEVO
  5. EKOPRINT DOO BANJA LUKA
  6. EKAPIJA DOO NOVI BEOGRAD
  7. PRINTEX  SARAJEVO
  8. KMC D.O.O. BANJA LUKA
  9. PROINTER ITSS DOO BANJA LUKA-ČLAN INFINITY INTERNATIONAL GROUP
  10. ASBIS D.O.O. SARAJEVO
  11. COPITRADE D.O.O. BIJELJINA
  12. INTER-COM DOO ZENICA
  13. DRAGIČEVIĆ DOO BANJALUKA
  14. EMADO D.O.O. SARAJEVO
  15. BISCOMMERCE DOO BANJA LUKA
  16. XENON FORTE D.O.O. SARAJEVO
  17. PRIMAPROM DOO BANJA LUKA
  18. D.O.O. GRAFO-KOMERC BANJA LUKA
  19. ALF-OM BANJA LUKA
  20. "ELUR" D.O.O. KISELJAK
  21. COPY STAR D.O.O. BANJA LUKA

   

   

  Од наведених понуђача који су преузели тендерску документацију понуду је доставио само понуђач „Сирус 2010“ д.о.о. Бања Лука, са понудом у износу 32.635,94 КМ без ПДВ-а, односно 38.184,05 са ПДВ-ом.

  Комисија за јавне набавке Уставног суда Републике Српске, именована Одлуком Уставног суда Републике Српске, број СУ-65/22 од 23. фебруара 2022. године, приступила је јавном отварању и оцјени понуде 18. априла 2023. године у 12:00 часова. Комисија је констатовала да достављена понуда испуњава све услове и захтјеве уговорног органа постављене у тендерској документацији и да је прихватљива за уговорни орган. Имајући у виду утврђене чињенице и примјену у уводу ове одлуке наведених релевантних одредаба одлучено је као у диспозитиву.

  Поука о правном лијеку:

  Против ове одлуке може се уложити жалба Уставном суду Републике Српске у року од пет дана од дана пријема одлуке.

   

                                                                                                         ПРЕДСЈЕДНИК

                                                                                  УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ                                                                              

                                                                                                    Мр Џерард Селман, с.р.

    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
   Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
    
   © 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења