Уставни суд РСОсновни актиСудска праксаНовости и саопштењаПословање
Правилник о јавним набавкама

  На основу члана 13. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14 и 59/22), члана 37. став 1. алинеја 6. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 114/12 и 29/13) и члана 7. став 1. Одлуке о организацији Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 114/12), Уставни суд Републике Српске, на сједници одржаној 25. јануара 2023. године, д о н и о   ј е


  ПРАВИЛНИК
  о јавним набавкама роба, услуга и радова


  Члан 1.
  (Предмет уређивања)


  Правилником о јавним набавкама роба, услуга и радова (у даљњем тексту: правилник) прописује се и уређује организација и ефикасно вршење јавних набавки, планирањe набавки, провођење поступака јавних набавки, извршавање уговора и оснивање и начин рада комисије за јавне набавке (у даљњем тексту: комисија).

  Члан 2.
  (Циљеви правилника)

  Циљ правилника је да се набавке проводе на транспарентан начин у складу са Законом о јавним набавкама (у даљњем тексту: закон), да се обезбиједи једнак третман, правична и активна конкуренција и заштита понуђача од било којег вида дискриминације с циљем да се обезбиједи благовремена набавка роба, услуга и радова уз најниже трошкове и у складу са објективним потребама Уставног суда Републике Српске (у даљњем тексту: Уставни суд).

  Члан 3.
  (План јавних набавки)

  (1) План јавних набавки је годишњи план набавки Уставног суда.

  (2) План јавних набавки, који мора бити усаглашен са буџетом Уставног суда, садржи сљедеће елементе:
  - назив предмета јавне набавке,
  - бројчану ознаку и назив предмета набавке из Јединственог рјечника јавне набавке (у даљњем тексту: ЈРЈН),
  - врсту поступка набавке,
  - да ли се предмет набавке дијели на лотове,
  - врсту уговора,
  - да ли ће бити закључен уговор о јавној набавци или оквирни споразум,
  - период трајања уговора о јавној набавци или оквирног споразума,
  - процијењену вриједност набавке,
  - оквирни датум покретања поступка набавке,
  - извор финансирања,
  - податак за коју годину се план доноси, и
  - евентуално додатне напомене.

  (3) План набавки Уставни суд доноси у року од 30 дана од дана доношења буџета и објављује га на порталу јавних набавки и на својој интернетској страници у форми и на начин како је дефинисано у систему „е-Набавке“.

  (4) У случају неусвајања буџета Уставни суд објављује привремени план јавних набавки за период привременог финансирања.

  (5) Уставни суд објављује све измјене и допуне плана јавних набавки на порталу јавних набавки.

  Члан 4.
  (Критерији за планирање набавки)

  Критерији који се примјењују за планирање сваке набавке су:

  1)    да ли је предмет набавке у функцији обављања дјелатности и у складу са планираним циљевима који су дефинисани у релевантним документима;
  2)    да ли техничке спецификације и количине одређеног предмета набавке одговарају стварним потребама;
  3)    да ли је процијењена вриједност набавке одговарајућа с обзиром на циљеве набавке, а имајући у виду техничке спецификације, неопходне количине и стање на тржишту (цијена и остали услови набавке);
  4)    да ли набавка има за посљедицу стварање додатних трошкова, колика је висина и каква је природа тих трошкова и да ли је као таква исплатива;
  5)    да ли постоје друга могућа рјешења за задовољавање исте потребе и које су предности и недостаци тих рјешења у односу на постојеће;
  6)    стање на залихама, односно праћење и анализа показатеља у вези са потрошњом роба (дневно, мјесечно, квартално, годишње и сл.);
  7)    прикупљање и анализа постојећих информација и података о добављачима и закљученим уговорима;
  8)    праћење и поређење трошкова одржавања и кориштења постојеће опреме у односу на трошкове нове опреме, исплативост инвестиције, исплативост ремонта постојеће опреме и сл.;
  9)    трошкови животног циклуса предмета јавне набавке (трошак набавке, трошкови употребе и одржавања, као и трошкови одлагања након употребе);
  10)    ризици и трошкови у случају непровођења поступка набавке, као и трошкови алтернативних рјешења.

  Члан 5.
  (Процијењена вриједност набавке)

  (1) Процијењена вриједност набавке одређује се у складу са техничким спецификацијама утврђеног предмета набавке и утврђеним количинама, а као резултат претходног искуства у набавци конкретног предмета набавке и проведеног истраживања тржишта.

  (2) Процијењена вриједност набавке се одређује без урачунатог износа пореза на додану вриједност.

  (3) Приликом израчунавања процијењене вриједности уговора о радовима у обзир се узимају трошкови радова и укупна процијењена вриједност робе или услуга које се стављају на располагање извођачу радова.

  Члан 6.
  (Врсте поступка и периода закључења уговора о јавној набавци)

  (1) Планом набавки одређује се врста поступка за сваки предмет набавке, у складу с одредбама Закона и период на који се уговор о јавној набавци закључује, у складу са реалним потребама, начелом економичности и ефикасности, а као резултат истраживања тржишта сваког предмета набавке.
  (2) Ако постоје оправдани разлози, посебно у вези с предметом набавке из уговора, трајање уговора може бити дуже од једне године.

  Члан 7.
  (Динамика покретања поступка набавке)

  Динамика покретања поступака набавки одређује се у складу са претходно дефинисаним оквирним датумима закључења и извршења уговора, а имајући у виду врсту поступка јавне набавке који се проводи за сваки предмет набавке, објективне рокове за припрему и достављање понуда, као и прописане рокове за жалбени поступак.

  Члан 8.
  (Измјене и допуне плана јавних набавки)

  (1) Измјене и допуне плана јавних набавки доносе се на начин који је прописан за доношење плана набавки.

  (2) Измјене и допуне плана набавки објављују се на интернетској страници Уставног суда и на порталу јавних набавки.

  Члан 9.
  (Покретање поступка јавне набавке)

  (1) Уставни суд на основу плана јавних набавки покреће одговарајући поступак јавне набавке доношењем одлуке о покретању поступка која садржи све потребне елементе прописане Законом.
  (2) Уколико се појави потреба за набавком одређене робе, услуге или радова која није планирана планом набавки, претходно се доноси одлука којом се врши измјенa и/или допуна плана набавки за предметном набавком

  (3) У поступку директног споразума не доноси се одлука о покретању поступка у писаној форми.

  Члан 10.
  (Претходна провјера тржишта)

  (1) Прије покретања поступка набавке провјерава се тржиште у сврху припреме набавке и информисања субјеката о плановима и захтјевима у вези с набавком. У ту сврху може се тражити или прихватити савјет независних стручњака, надлежних органа или учесника на тржишту.

  (2) О претходној провјери тржишта, сачињава се писана забиљешка о свим радњама и поступцима и улаже у спис предмета. Савјет независних стручњака може се користити у планирању и проведби поступка набавке, под условом да тај савјет не доводи до нарушавања тржишне конкуренције, те да истовремено не крши принцип забране дискриминације и транспарентности.

  Члан 11.
  (Израда тендерске документације)

  (1) Комисија за јавне набавке припрема тендерску документацију, на начин утврђен Законом и подзаконским актима који уређују област јавних набавки, тако да понуђачи на основу исте могу да припреме прихватљиву и одговарајућу понуду на бази отворене и активне конкуренције.

  (2) Тендерска документација мора да садржи елементе прописане подзаконским актом којим су уређени обавезни елементи тендерске документације у поступцима јавних набавки.

  (3) Тендерска документација мора бити потписана од стране комисије и предсједника Уставног суда.

  (4) Комисија је дужна да, у складу са Законом и подзаконским актима, одлуком о покретању поступка проведе све радње потребне за реализацију јавне набавке.

  (5) Тендерска документација се објављује на порталу јавних набавки.

  Члан 12.
  (Појашњења и измјене и допуне тендерске документације)

  Појашњења и одговаре на захтјев за појашњење тендерске документације путем портала јавних набавки даје секретар комисије за јавне набавке у року од три дана од дана пријема захтјева, те сачињава евентуалне измјене и допуне тендерске документације.


  Члан 13.
  (Објављивање у поступку јавне набавке)

  Објављивање свих врста обавјештења у поступцима јавних набавки, тендерске документације, извјештаја о проведеним поступцима набавке и других аката у поступку јавне набавке врши секретар комисије за јавне набавке регистрован у систему „е-набавке“.

  Члан 14.
  (Отварање понуда)

  (1) На поступак отварања понуда примјењују се прописи којима се уређују јавне набавке.

  (2) Понуђач који самостално подноси понуду не може истовремено учествовати у заједничкој понуди.
  (3) Све понуде чувају се неотворене до времена утврђеног за отварање понуда, које ће отворити комисија. Понуде достављене након истека рока одређеног за подношење понуда не отварају се нити се разматрају, већ се враћају понуђачу.
  (4) Отварање понуда се проводи на мјесту и у вријеме који су наведени у обавјештењу о набавци и тендерској документацији.

  (5) Отварање понуда се проводи непосредно након истека рока за доставу понуда, а најкасније у року од један сат од истека рока за доставу понуда

  (6) Отварање понуда је јавно и може му присуствовати свако заинтересовано лице. Јавност у поступку отварања понуда може се искључити уколико је то потребно ради заштите података који представљају пословну тајну у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност података.

  (7) Комисија сваку запечаћену коверту са понудом означава редним бројем према хронолошком реду приспијећа понуда, а након тога се приступа отварању по редослиједу утврђеном на коверти.

  (8) Приликом отварања понуда Комисија не разматра нити врши увид у садржај докумената понуда, а уколико присутни понуђачи то затраже, могу им се саопштити само подаци о називу понуђача и његовом сједишту, те понуђене цијене понуђача чија је понуда отворена. Комисија ће без присуства понуђача накнадно анализирати све понуде по сваком заданом елементу, у складу са утврђеним критеријума.

  (9) У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлаштени представници понуђача.

  (10) Представник понуђача који учествује у поступку отварања понуда има право да приликом отварања понуда изврши увид у податке из понуде који се уносе у записник о отварању понуда.

  (11) Приликом отварања понуда комисија сачињава записник, који садржи податке предвиђене подзаконским актом. Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и представници понуђача, који преузимају примјерак записника, а понуђачима који нису присуствовали отварању понуда доставља се записник у року од три дана од дана отварања понуда.

  Члан 15.
  (Преглед и оцјена понуда)

  (1) Комисија је дужна да, након отварања понуда, приступи прегледу и оцјени понуда у складу са Законом и подзаконским актима, и о прегледу и оцјени понуда сачини записник.

  (2) Записник из претходног става овог члана мора да садржи податке у складу са чланом 18. Упутства за припрему модела тендерске документације и понуда.

  Члан 16.
  (Доношење одлуке о избору или одлуке о поништењу поступка)

  (1) Комисија, након окончаног поступка набавке, даје Уставном суду приједлог одговарајуће одлуке заједно с разлозима давања приједлога.

  (2) Уставни суд доноси одлуку о избору понуђача или одлуку о поништењу поступка јавне набавке, која се истовремено доставља свим понуђачима који су учествовали у поступку набавке најкасније у року од седам дана од дана доношења.

  Члан 17.
  (Закључивање уговора)

  (1)    По истеку рока за подношење жалби након доношења одлуке о додјели уговора, односно одлуке о закључењу оквирног споразума, односно ако у року предвиђеним законом није поднијета жалба или је жалба одбачена или одбијена, секретар комисије сачињава приједлог уговора, који мора одговарати моделу уговора из тендерске документације.
  (2)    Након извршене контроле ваљаности уговора од стране предсједника комисије, уговор се упућује предсједнику Уставног суда који га потписује у року не дужем од три дана.

  (3) Након потписивања, уговор се доставља на потписивање другој уговорној страни у довољном броју примјерака.


  Члан 18.
  (Директни споразум)

  (1) Поступак директног споразума се проводи за набавку робе, услуга или радова чија је процијењена вриједност једнака или мања од износа од 6.000,00 КМ без урачунатог пореза на додату вриједност, при чему ни укупна процијењена вриједност истоврсних набавки на годишњем нивоу није већа од 10.000,00 КМ.

  (2) Приједлог цијене или понуду од једног или више понуђача тражи се писаним путем или путем портала јавних набавки.

  (3) Након што прими приједлог цијене или понуду на један од начина из претходног става овог члана, прихвата се приједлог цијене или понуда понуђача.
  (4) У поступку директног споразума дозвољено је преговарање о цијени или понуди.

  (5) Директни споразум се сматра закљученим прилагањем рачуна или друге одговарајуће документације.

  (6) Извјештај о проведеном поступку директног споразума објављује се на порталу јавних набавки.

  (7) У поступку директног споразума жалба није допуштена.

  Члан 19.
  (Заштита података и повјерљивости)

  (1) Сви учесници у поступку набавке који су имали увид у податке о понуђачима садржане у понуди које је као повјерљиве, у складу са Законом, понуђач означио у понуди, дужни су да их чувају као повјерљиве и одбију давање информације која би значила повреду повјерљивости података добијених у понуди.

  (2) Повјерљивим подацима не могу се сматрати: укупне и појединачне цијене исказане у понуди; предмет набавке, односно понуђена роба, услуга или рад, од које зависи поређење са техничком спецификацијом и оцјена да ли је одређени понуђач понудио робу, услуге или рад у складу са техничком спецификацијом; потврде, увјерења од којих зависи квалификација везана за личну ситуацију.

  (3) Свим лицима која учествују у провођењу поступка јавне набавке, односно у припреми тендерске документације за јавну набавку или појединих њених дијелова, забрањено је да трећим лицима саопштавају било које незваничне податке у вези са јавном набавком.

  Члан 20.
  (Праћење извршења уговора о јавним набавкама)

  (1) Секретар комисије врши квантитативни и квалитативни пријем роба, услуга или радова, односно остале потребне радње у вези са праћењем извршења уговора о јавној набавци.
  (2) Пријем роба, услуга или радова може се вршити и комисијски, а комисију рјешењем именује предсједник Уставног суда.

  Члан 21.

  (1) Лице које врши квантитативни и квалитативни пријем роба, услуга или радова, провјерава:
  - да ли количина испоручених роба, пружених услуга или изведених радова одговара уговореном;
  - да ли врста и квалитет испоручених роба, пружених услуга или изведених радова одговарају уговореним, односно да ли су у свему у складу са захтијеваним техничким спецификацијама и понудом.

  (2) Лице из претходнох става овога члана сачињава записник о квантитативном и квалитативном пријему роба, услуга или радова, чиме се потврђује њихов пријем и пријем неопходне документације (уговор, отпремница, улазни рачун и сл.).

  (3) Записник се потписује од стране лица из става првог овог члана и овлаштеног представника друге уговорне стране и сачињава се у два истовјетна примјерка, од чега по један примјерак задржава свака уговорна страна.

  Члан 22.

  (1) У случају када се утврди да количина или квалитет испоруке не одговара уговореном, не сачињава се записник о квантитативном и квалитативном пријему већ се сачињава и потписује рекламациони записник у коме се наводи у чему испорука није у складу с уговореним.

  (2) Рекламациони записник доставља се другој уговорној страни и даље се поступа поводом рекламације у вези с извршењем уговора.

  Члан 23.
  (Измјена уговора током његовог трајања)

  Изузетно, уговор о јавној набавци се може измијенити током његовог трајања без провођења новог поступка јавне набавке, на начин и по процедури регулисаној чланом 75. ст. 5. до 13. Закона и то само ако су кумулативно испуњени сљедећи услови:
  а) да је до потребе за измјеном дошло због околности које пажљиво и савјесно лице није могло предвидјети;
  б) да се измјеном не мијења цјелокупна природа уговора;
  ц) да свако повећање цијене није веће од 30% вриједности првобитног уговора и не може имати за циљ избјегавање примјене закона.

  Члан 24.
  (Комисија за јавне набавке)

  (1) Уставни суд рјешењем именује комисију и замјенске чланове комисије која проводи поступке набавке одређене законом на период од двије године.
  (2) Комисија се састоји од пет чланова при чему се води рачуна о равноправној заступљености полова и именују се из реда запослених у служби Уставног суда који имају одговарајуће стручно образовање.
  (3) Референт за јавне набавке се именује у комисију као секретар комисије и обавља све стручне, административне и техничке послове за потребе комисије, без права гласа.
  (4) Када предмет јавне набавке захтијева специфично техничко или специјализирано знање, у раду комисије могу учествовати стручњаци којима Уставни суд не располаже. Стручњаци ангажовани на овај начин немају право гласа у раду комисије.

  (5) Вањски стручњак из претходног става овога члана који учествује у раду комисије даје своје писмене препоруке комисији. Уколико комисија не прихвати препоруке вањског стручњака, дужна је своју одлуку о томе писмено образложити.

  (6) У комисију се не могу именовати лица која јесу или могу бити у сукобу интереса. Обавеза је члана комисије да током цијелог поступка набавке пријави постојање могућег сукоба интереса ради искључења из даљњег рада комисије и именовања замјенског члана.

  (7) Прије почетка рада, сваки члан комисије, секретар и придружени члан потписује изјаву о непристраности и повјерљивости, те непостојању сукоба интереса, у складу са чланом 11. Закона, односно да је упознат с обавезом да је током цијелог поступка рада у комисији дужан пријавити могући сукоб интереса и тражити искључење из рада комисије.

  Члан 25.
  (Ангажовање замјенског члана)

  (1) У случају да члан комисије не може да учествује у раду комисије из оправданих разлога дужан је да о томе обавијести предсједника комисије одмах по сазнању тих околности.
  (2) У случају из става првог овог члана, предсједник комисије обавјештава замјенског члана да је дужан да учествује у раду комисије за набавке, у својству члана. Обавјештење се упућује писаним путем (укључујући е-маил) свим члановима и секретару комисије.

  Члан 26.
  (Завршне одредбе)

  Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана доношења и објавиће се на огласној табли и интернетској страници Уставног суда.

  Члан 27.

  Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о набавци робе, вршењу услуга и уступању радова у Уставном суду Републике Српске, број СУ-20/15 од 28. јануара 2015. године.

  ПРЕДСЈЕДНИК
  УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
  Мр Џерард Селман

  Број: СУ-36/23                        
  25. јануар 2023.

   

    
   Правилник о јавним набавкама
   Назив документаВеличина
   Правилник о јавним набавкама (PDF)0,5 MB
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
   Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
    
   © 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења