Уставни суд РСОсновни актиСудска праксаНовости и саопштењаПословање
Извјештај о раду Уставног суда Републике Српске за 2023. годину

  На основу члана 37. став 1. алинеја 6. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 114/12, 29/13 и 90/14) и члана 9. став 1. Одлуке о организацији Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 114/12), Уставни суд Републике Српске, на сједници одржаној 28. фебруара 2024. године, усвојио је

   

                                                                                                                       

   

  И З В Ј Е Ш Т А Ј

  О РАДУ УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

  ЗА 2023. ГОДИНУ

   

  I

  УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

   

  Извјештај о раду Уставног суда Републике Српске (у даљем тексту: Уставни суд) сачињен је на основу у преамбули наведених одредаба унутрашњих општих аката и садржи податке о предметима уставносудске контроле о којима је Уставни суд у складу с Уставом Републике Српске (у даљем тексту: Устав) и Законом о Уставном суду расправљао и одлучивао, као и о свим другим активностима Уставног суда у 2023. години. У претходној години Уставни суд је први пут након оснивања извршавао своје дужности у оптималним условима, обезбиједивши 2022. године сопствену зграду која својом величином и функционалношћу одговара уставноправном положају и потребама републичког органа какав је Уставни суд. Такође, 2023. година је била година у којој је Уставни суд наставио остваривати константан напредак и у конкретним резултатима рада који се тичу извршавања његових Уставом и законима утврђених надлежности.

  Организација рада и одлучивања Уставног суда, прилагођена новим условима, омогућила је у претходној години знатно ефикаснији рад, чему је знатно допринио нови електронски информациони систем Уставног суда и одржавање тзв. електронских сједница. Примјетно је, такође, као једно од обиљежја рада у извјештајном периоду, да је прилив нових предмета у 2023. години био знатно већег обима у односу на претходне године. Ближи подаци о раду који се дају у овом извјештају, као и преглед осталих активности Уставног суда и његових организационих јединица, илуструју изнесена запажања и указују на даље претпоставке чијим се обезбјеђивањем могу створити услови за наставак свеобухватне заштите Уставом гарантованих вриједности, а тиме и остваривање уставне функције Уставног суда као заштитника уставности и законитости и људских права и слобода, права конститутивних народа Републике Српске и владавине права.

  II

  РЈЕШАВАЊЕ ПРЕДМЕТА АПСТРАКТНЕ НОРМАТИВНЕ КОНТРОЛЕ

  И ДРУГИХ НАДЛЕЖНОСТИ УСТАВНОГ СУДА

   

  Уставни суд се и у току 2023. године, сходно својим Уставом утврђеним надлежностима, у највећој мјери ангажовао на рјешавању предмета из домена апстрактне општенормативне контроле, као што је то био случај и у цјелокупном досадашњем периоду његовог рада и одлучивања. И овај пут је то резултат чињенице што су се и у претходној календарској години, као и у ранијим годинама, готово сви запримљени предмети односили на уставноправна питања усаглашености закона, других прописа и општих аката са Уставом, односно усаглашености прописа и општих аката са законом. Поред тога, само су у занемарљивом броју новозапримљени предмети били из оквира осталих компетенција којe су, према члану 115. Устава, у надлежности Уставног суда. У случају ових других, мање заступљених предмета, Уставни суд је одлучивао још једино о сагласности закона, других прописа и општих аката Народне скупштине Републике Српске са одредбама Устава о заштити виталних интереса конститутивних народа преко свога Вијећа за заштиту виталног интереса. Поред тога, у три случаја Уставни суд је за предмет одлучивања имао рјешавање уставносудског спора из домена сукоба надлежности (предмети евидентирани под пословnим бројевима У-1/23, У-38/23 и У-78/23).

  Оваква међусобна диспропорција у броју предмета према врсти о којима је Уставни суд доносио одлуке у претходној години нужно је, дакле, условљена бројем предмета који су запримљени у претходном периоду из сваке од појединих надлежности из члана 115. Устава Републике Српске. У таквим околностима, као и због непостојања знатнијег броја уставноправних спорова који су према својој правној природи или ex constitutione или еx lege хитног карактера (изузетак су предмети из надлежности заштите виталних националних интереса), Уставни суд се у раду на наведеним предметима превасходно руководио поштовањем принципа хронолошког начина њиховог рјешавања. С обзиром на чињеницу да поступање према наведеном принципу није апсолутног карактера, Уставни суд је, када су то захтијевали разлози сврсисходности, само у ријетким случајевима одустајао од хронолошког начина рјешавања предмета, те је такве предмете, зависно од околности сваког појединог случаја, рјешавао у складу са приликама које су захтијевале хитнији приступ у раду. Уставни суд је, такође, у оквиру рада на најбројнијој групи предмета - оцјени уставности закона и уставности и законитости других прописа и општих правних аката, посебан значај и пажњу придавао оним предметима у којима су била покренута битнија и сложенија уставноправна питања, односно она питања која су од ширег друштвеног значаја и интереса, имајући превасходно у виду број адресата на које се оспоравани нормативни акт односио.

  Уставном суду је на крају извјештајног периода, закључно са 31. децембром 2023. године, остало у раду укупно 78 неријешених предмета, при чему је неопходно нагласити да се ради о предметима који су запримљени у току 2023. године, односно да међу неријешеним предметима није био нити један предмет евидентиран у току 2022. и ранијих година.

  Уставни суд је у току 2023. године запримио у рад укупно 95 нових предмета. Овај број запримљених предмета указује на знатан пораст броја нових предмета у односу на ранију, 2022. годину, у којој је било запримљено 67 предмета. Дакле, са предметима из ранијег периода, а који су остали неријешени на дан 31. децембра 2022. године, и који су пренесени у 2023. годину (74 предмета), Уставни суд је са новоприспјелим предметима у току 2023. године (95 предмета) у извјештајном периоду имао у раду укупно 169 предмета.

  Од наведеног укупног броја предмета који су били у раду у току 2023. године Уставни суд је ријешио укупно 85 предмета. Имајући у виду овај број ријешених предмета долази се до закључка да је Уставни суд у току извјештајног периода био више ефикасан у односу на претходну, 2022. годину, у којој је био ријешен 81 предмет. Оваква динамика рада указује на повећану ефикасност Уставног суда у односу на претходне године у извршавању својих надлежности из члана 115. Устава, што је резултат већег броја новозапримљених предмета у току 2023. године.

  Од укупног броја предмета који су ријешени у извјештајном периоду, у 23 предмета уставносудски поступак је био покренут приједлогом овлашћених предлагача, а у 62 предмета одлучено је поводом иницијатива легитимисаних субјеката за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости општенормативних аката. Дакле, како је то већ наведено, закључно са 31. децембром 2023. године Уставни суд је у текућу, 2024. годину пренио укупно 78 неријешених предмета. Поред наведеног, потребно је истаћи да је Уставни суд у току извјештајног периода у само изузетним случајевима користио овлашћења у складу са одредбама члана 4. став 3. Закона о Уставном суду Републике Српске и на темељу исте одредбе еx оfficio покренуо поступак за оцјењивање нормативне усаглашености прописа. Поред тога, Уставни суд је одлучујући о процесноправним питањима донио два рјешење о спајању иницијатива број У-11/23 и У-13/23, као и иницијатива број У-3/23, У-4-23, У-5/23, У-8/23, У-9/23 и У-10/23, а ради вођења јединственог поступка и доношења једне одлуке о спојеним предметима.

  У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2023. године на рјешавању у Уставном суду евидентирани су и ријешени сљедећи предмети, као у наведеном табеларном приказу:

   

   

   

  Година пријема

  приједлога/иницијативе

   

   

  Број неријешених

  предмета на дан

  1.1.2024.

   

   

  Број ријешених

  предмета у 2023. години

   

  2021.

   

  -

   

  4

   

  2022.

   

  -

   

  64

   

  2023.

   

  78

   

  17

   

  УКУПНО:

   

   

  78

   

  85

   

  Предмети који су били у раду у извјештајном периоду и у којима је окончан уставносудски поступак и донесене одлуке односе се, углавном, на битна питања нормативне усклађености правног поретка и правилног функционисања уставноправног система на нивоу Републике Српске и локалних заједница. Најчешће су се ови предмети односили на питања уставности закона и појединих њихових одредаба, те уставности и законитости подзаконских прописа и општих аката из истих области као и претходних година, односно области управе и локалне самоуправе, борачко-инвалидске заштите, просвјете и образовања, пензијско-инвалидског осигурања, радних односа, привреде и финансија, комуналних услуга итд.

  У предметима у којима је у 2023. години оцјењивао уставност и законитост нормативних правних аката, Уставни суд је донио: 14 одлукa о утврђивању неуставности појединих одредаба закона и подзаконских општих аката; такође четири одлуке о одбијању приједлога за оцјењивање уставности, односно законитости оспорених нормативних аката; 10 рјешења о одбацивању приједлога за оцјену уставности и законитости; 21 рјешење о неприхватању иницијатива за оцјењивање уставности и законитости јер изнесеним разлозима оспоравања нису поткријепљене тврдње да има основа за оцјену уставности и законитости оспорених општих аката и 33 рјешења о неприхватању иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости због процесних недостатака.

  О другим уставноправним споровима који су одредбама члана 115. Устава Републике Српске дати у надлежност Уставном суду, како је напријед наведено, три предмета одлучивања односила су се на питање сукоба надлежности. Ради се о предметима: број У-1/23 у којем је Уставни суд, 29. марта 2023. године, донио рјешење којим се одбацује приједлог за рјешавање сукоба надлежности између Основног суда у Бањалуци и Одјељења за просторно уређење Општине Лакташи, те Министарства за урбанизам и стамбено-комуналне дјелатности, грађевинарство и екологију у Влади Републике Српске; о предмету број У-38/23 у којем је Уставни суд, 12. јула 2023. године, донио одлуку којoм се утврђује да је у сукобу надлежности између Основног суда у Бијељини и Пореске управе Републике Српске, Подручни центар Бијељина, за одлучивање о приједлогу тражиоца извршења Града Бијељине против извршеника Пантелије Вакичића из Бијељине ради принудне наплате новчаног потраживања - комуналне накнаде, надлежан Основни суд у Бијељини; те о предмету број У-78/23 у којем је Уставни суд, 20. децембра 2023. године, донио рјешење којим се одбацује приједлог за рјешавање сукоба надлежности између Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Бањалука и Основног суда у Вишеграду.

  Поред уставносудских компетенција које произлазе из одредаба члана 115. Устава Републике Српске, судска управа Уставног суда радила је и на рјешавању других питања из домена њеног одлучивања. У том контексту, припремљено је 35 општих и појединачних аката у циљу извршавања обавеза које проистичу из закона и подзаконских аката Суда; конципирано је 26 уговора и 46 аката из области јавних набавки у сврху обезбјеђивања радова и робe ради несметаног функционисања рада Уставног суда; издато је 17 појединачних аката ради рјешавања статусних и других питања. Поред тога, судска управа је одговорила на 244 поднеска којима су се физичка и правна лица обраћала Уставном суду са захтјевима за добијање правне помоћи, тражење мишљења о појединачним правним стварима, као и о разним врстама информација, те о другим питањима која се не могу сврстати у редовне уставносудске компетенције.

  III

  РАД ВИЈЕЋА ЗА ЗАШТИТУ ВИТАЛНОГ ИНТЕРЕСА

  Вијеће за заштиту виталног интереса Уставног суда (у даљем тексту: Вијеће) је у своме раду одговарајућу неопходну пажњу поклонило разматрању и одлучивању о предметима који се односе на заштиту виталних националних интереса конститутивних народа у Републици Српској. У току извјештајног периода запримљена су три захтјева за заштиту виталних националних интереса конститутивних народа који су поднесени од стране Клуба делегата бошњачког народа у Вијећу народа Републике Српске. Одлучујући о наведеним захтјевима, Вијеће је одржало пет сједница. У оквиру наведених предмета Вијеће је у два случаја донијело рјешења којима је одлучено да захтјев за утврђивање повреде виталног националног интереса није био прихватљив, и то рјешење у предмету број УВ-1/23 од 9. фебруара 2023. године и у предмету број УВ-3/23 од 8. августа 2023. године. У предмету број УВ-2/23 Вијеће је на 147. сједници, која је одржана 8. августа 2023. године, донијело рјешење којим је утврђено да је захтјев наведеног Клуба делегата прихватљив, те је потом  на 149. сједници, одржаној 6. септембра 2023. године, донесена одлука о меритуму.

  Вијеће је у извјештајном периоду, дакле, разматрало и донијело одлуке о сљедећим поднесеним захтјевима:

  1) УВ-1/23. Предмет по захтјеву Клуба делегата бошњачког народа у Вијећу народа Републике Српске за утврђивање повреде виталног националног интереса бошњачког народа у којeм је одлучено да захтјев није прихватљив у односу на Закон о  непокретној имовини која се користи за функционисање јавне власти број 02/1-021-1304/22, који је Народна скупштина Републике Српске изгласала на сједници одржаној 28. децембра 2022. године.

  2) УВ-2/23. Предмет по захтјеву Клуба делегата бошњачког народа у Вијећу народа Републике Српске за утврђивање повреде виталног националног интереса бошњачког народа у Одлуци о избору члана Комисије за жалбе број: 02/1-021-694/23 коју је Народна скупштина Републике Српске изгласала на трећој редовној сједници одржаној 21. јуна 2023. године, Вијеће је одлучило да је повријеђен витални национални интерес конститутивног бошњачког народа.

  3) УВ-3/23. Предмет по захтјеву Клуба делегата бошњачког народа у Вијећу народа Републике Српске за утврђивање повреде виталног националног интереса бошњачког народа у односу на који је одлучено да исти захтјев није прихватљив у Закону о измјенама и допунама Кривичног законика Републике Српске број: 02/1-021-812/23, који је Народна скупштина Републике Српске изгласала на сједници одржаној 20. јула 2023. године.

             

  IV

  ОБЛИЦИ РАДА УСТАВНОГ СУДА

  Сједнице Уставног суда

   

  1. Редовне сједнице

  Уставни суд је у току извјештајног периода, у складу са релевантним одредбама Пословника о раду Уставног суда, одржавао редовне и радне сједнице. Од укупног броја сједница Уставни суд је одржао 12 редовних сједница. У оквиру ових редовних сједница на 11 сједница разматране су и донесене одлуке у горенаведеним предметима из надлежности одређених чланом 115. Устава, као и одлуке о другим питањима које спадају у надлежности Уставног суда. На овим сједницама Суд је у току извјештајног периода доносио одговарајуће појединачне акте, као и акте пословања у складу са својим компетенцијама ради правовременог извршавања својих дужности (допуне плана јавних набавки, отварање поступка јавних набавки и прихватање понуда у јавним набавкама), те одлуке о усвајању буџетских захтјева Уставног суда. Такође, доношене су и друге одлуке неопходне за редовно и несметано функционисање Уставног суда. Поред наведених 11 редовних сједница, Уставни суд је 30. јуна 2023. године одржао и сједницу на којој је расправљао и усвојио Обавјештење о неким појавама од интереса за остваривање уставности и законитости.

         2. Јавне расправе

  Уставни суд у току 2023. године није одржао ниједну јавну расправу у поступку одлучивања о предметима из своје надлежности.

   

        3. Радне сједнице

  Уставни суд је, такође, поред наведених редовних, одржао и 11 радних сједница на којима је, у циљу припреме и што квалитетнијег и ефикаснијег рада Уставног суда, расправљао о предметима и осталим материјалима припремљеним за одлучивање на редовним сједницама. Поред наведеног, Уставни суд је у неколико случајева, искључиво у оквиру конкретних предмета, расправљао о одређеним уставноправним питањима и правним ставовима релевантним за одлучивање у предметима специфичне природе, те, као и претходних година, подржавао став да је потребно додатно организовати посебне радне тематске сједнице у циљу преиспитивања досадашње уставносудске праксе о појединим спорним уставноправним питањима, као и другим питањима релевантним за свеукупно унапређење рада Уставног суда.

  Радна тијела Уставног суда

   

  1. Редакциона комисија

  Састанци Редакционе комисије Уставног суда редовно су одржавани одмах након окончаних редовних сједница Уставног суда и Вијећа за заштиту виталног интереса Уставног суда Републике Српске (у даљем тексту: Вијеће). Сходно томе, у току извјештајног периода наведена комисија је одржала укупно 14 састанака на којима су редакцијски обрађене све усвојене одлуке на сједницама наведених органа. Тако је редиговано укупно 85 одлука и рјешења, а од тога 81 су биле одлуке и рјешења који су усвојени на редовним сједницама Уставног суда из апстрактне нормативне контроле и сукоба надлежности, док су преостале четири редакцијски обрађене одлуке донесене од стране Вијећа.

   

        2. Комисија за праћење и проучавање појава од интереса за остваривање уставности и законитости

  Комисија Уставног суда за праћење и проучавање појава од интереса за остваривање уставности и законитости је у току извјештајног периода одржала један састанак, и то 30. јуна 2023. године у девет часова. Ова комисија је на тој сједници разматрала и усвојила Приједлог обавјештења о неким појавама од интереса за остваривање уставности и законитости, а који је усвојен од стране Уставног суда на 301. редовној сједници одржаној 30. јуна 2023. године под бројем СУ-223/23. У складу са чланом 115. Устава, који је допуњен тачком 1. Амандмана XLII и чланом 2. Закона о Уставном суду Републике Српске, исто обавјештење о неким појавама од интереса за остваривање уставности и законитости достављено је највишим уставним органима Републике Српске и објављено је на интернетској страници Уставног суда (http://ustavnisud.org/Doc.aspx?subcat=26&cat=12&id=770&lang=cir).

   

         3. Комисија за организациона и кадровска питања

  Комисија за организациона и кадровска питања у току извјештајног периода није имала одржаних састанака.

   

         4. Комисија за набавке

  Комисија за набавке Уставног суда је у току 2023. године одржала 16 сједница, на којима је расправљала и одлучивала о приједлозима одлука донесеним у поступку јавне набавке који су у вези са опремањем зграде Уставног суда, као и остале набавке средстава и опреме неопходних за несметано функционисање Уставног суда. Уставни суд је на приједлог Комисије за јавне набавке донио одлуке о прихватању понуда за све спроведене поступке јавних набавки, о чему детаљне податке садржи посебан извјештај који се односи на реализацију плана јавних набавки Уставног суда у 2023. години (набавка горива, набавка рачунарске опреме, набавка службеног аутомобила, набавка опреме за проширивање информационе структуре, набавка опреме за видео-конференције, набавка штампача, услуге чишћења пословних просторија и услуге обезбјеђења објекта).

   

  V

  ОРГАНИЗАЦИОНА, КАДРОВСКА И ДРУГА ПИТАЊА

   

  1.    Организациона и кадровска питања

  У извјештајном периоду је од стране Уставног суда поклоњена неопходна пажња о стању организације, квалитета и благовремености у обављању послова и задатака Службе Уставног суда. По свим наведеним питањима стање рада Службе остало је у суштини непромијењено у односу на претходне године функционисања Уставног суда.

  У погледу кадровских дешавања и промјена нужно је истаћи да је Уставни суд током 2023. године радио у измијењеном и у мањем дијелу године у непотпуном саставу. Наиме, судији Миленку Араповићу је 2. августа 2022. године истекао мандат због достизања старосне границе за обављање судијске функције, али је именовани наставио извршавати своје дужности сходно одредби члана 77. став 2. Закона о Уставном суду Републике Српске до 22. марта 2023. године. Ступањем на дужност новоизабраног судије Светлане Брковић, 23. марта 2023. године, судији Миленку Араповићу је дефинитивно престао мандат. Истог дана, 23. марта 2023. године, почео је тећи мандат и судије проф. др Радомира В. Лукића, који је именован на ову дужност након што је остало упражњено судијско мјесто усљед смрти судије проф. др Душка Медића. Напосљетку, након што је престао мандат судији проф. др Марку Рајчевићу, на то упражњено мјесто именован је судија проф. др Дарко Радић, чији је мандат почео да тече 3. новембра 2023. године. Све наведене промјене у саставу Уставног суда, међутим, нису имале значајнијег утицаја на функционисање Уставног суда јер је на свим сједницама Суда постојао кворум за рад.

  Поред поменутих промјена у саставу Уставног суда, десиле су се персоналне промјене и у саставу Службе Суда. Наиме, савјетнички састав Уставног суда оснажен је пријемом у радни однос, 15. јуна 2023. године, савјетнице Драгане Давидовић Вилић. Поред тога, административни секретар у Кабинету предсједника Суда Радмила Милановић остварила је право на одлазак у пензију, те је умјесто именоване њене послове наставила обављати Јелена Поповић заснивањем радног односа 26. октобра 2023. године.

   

  2.    Материјално-финансијска питања

  У току извјештајног периода Уставни суд, вођен постављеним оквиром буџетских средстава за рад, донио је:

              - Финансијски план Уставног суда Републике Српске за 2023. годину који је усвојен на 296. редовној сједници Уставног суда, одржаној 22. фебруара 2023. године;

              - Финансијски извјештај са завршним рачуном о утрошку средстава Уставног суда у 2022. години, који је усвојен на истој редовној сједници.

  Уставни суд је за остваривање основних функција на заштити уставности и законитости и спровођење усвојеног плана рада рационално користио средства која је имао на располагању буџетом Републике Српске за 2023. годину. У том смислу потребно је нагласити да су средства за поједине намјене остала неискоришћена, као и у претходним годинама рада, у само минималном износу, а детаљни подаци о томе садржани су у посебном и детаљном финансијском извјештају Уставног суда за претходну годину.

  Надаље, с циљем обезбјеђивања рационалног пословања и спровођења свих видова штедње, Служба Уставног суда је правовремено и квалитетно извршавала закључке и одлуке Уставног суда и подносила периодичне извјештаје о извршењу финансијског плана за претходну годину, као и завршни рачун, те предлагала појединачне акте о правима изабраних, постављених и осталих запослених лица у Уставном суду.

  Код утрошка финансијских средстава Уставни суд је спроводио Закон о извршењу буџета Републике Српске за 2023. годину, Закон о Трезору, Закон о јавним набавкама и друге прописе и опште акте којима су регулисана финансијска и материјална питања у функционисању институције. У извјештајном периоду Главна служба за ревизију јавног сектора у Републици Српској није спроводила контролу рада и пословања Уставног суда у области материјалног и финансијског пословања.

  У току извјештајног периода Уставни суд је, у циљу изградње и стављања у употребу властитог пословног објекта, обавио све неопходне административно-техничке послове у циљу окончања процедура о прихватању понуда за набавку робе и радова на опремању нове зграде Уставног суда, као и за набавку консултантских услуга у сврху што стручнијег и квалитетнијег спровођења процедура предметне јавне набавке. У том смислу предсједник Уставног суда и сам Уставни суд су у претходној години предузели низ активности и мјера у циљу обезбјеђења неопходних средстава како би се ефикасно и правовремено приступило извршењу обавеза Уставног суда по уговорима закљученим ради континуираног опремања и потпуног стављања у функцију новог објекта. 

  VI

  ЈАВНОСТ РАДА И ИЗДАВАЧКА ДЈЕЛАТНОСТ УСТАВНОГ СУДА

  У остваривању начела јавности рада, Уставни суд је, као и свих претходних година, настојао да благовремено, истинито и што потпуније обавјештава јавност о свом раду. Активности Уставног суда којима се обезбеђује јавност његовог рада односиле су се на информисање шире јавности посредством медија и поступање по захтјевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја. Сходно томе, у случајевима када су Уставни суд и Вијеће расправљали и одлучивали о предметима и другим питањима значајним за свеукупни правни поредак Републике Српске, јавност је благовремено о томе обавјештавана најављивањем сједница Уставног суда и Вијећа и предмета о којима ће се расправљати и одлучивати. Јавност је тако обавјештавана о раду Уставног суда и путем саопштења за јавност након одржаних сједница Суда и Вијећа, која су правовремено достављана средствима јавног информисања која прате рад Уставног суда, а предузимане су и друге потребне активности у том правцу. Дешавања у Уставном суду и око њега пратио је велики број медија, а новинарима су благовремено давани одговори на питања која су се односила на рад Уставног суда. Током године Уставном суду је поднесено шест захтјева за слободан приступ информацијама од јавног значаја, које су упутили грађани, медији, невладине организације и удружења грађана.

  Такође је и електронским путем, преко интернетске странице Уставног суда, јавност редовно информисана о терминима одржавања сједница Уставног суда и Вијећа и о дневном реду тих сједница и одлукама које су донесене у току њиховог одржавања, као и свеукупним активностима које су предузимане од стране Уставног суда и актуелностима у вези с тим.

  Поред наведених начина извјештавања, јавности су презентоване одлуке Уставног суда и Вијећа и тако што су, као и свих претходних година од оснивања Уставног суда, одлуке редовно објављиване у „Службеном гласнику Републике Српске“ и на интернетској страници Уставног суда.

  С циљем презентовања широј домаћој и међународној јавности уставносудске праксе Уставног суда и њеног даљег развоја и унапређивања, припремљен је и штампан 27. број Билтена Уставног суда у којем су, у два тома, систематизоване и објављене најзначајније одлуке Уставног суда и Вијећа, које су донесене у периоду од 1. јануара 2022. године до 31. децембра 2022. године.

  Уставни суд је, у оквиру расположивих средстава и исказаних потреба, обогаћивао библиотечки фонд, набављао часописе, зборнике и друге публикације и материјале, као и билтене и друге публикације уставносудске праксе.

   

  VII

  САРАДЊА СА ДРУГИМ СУБЈЕКТИМА

   

  У току 2023. године Уставни суд је у одређеној мјери остваривао контакте са сродним уставним судовима и другим субјектима. Међутим, активности чланова Уставног суда су у овој календарској години и даље биле заступљене у мањој мјери у односу на ранији период, нарочито онај прије пандемије корона вируса. Тако су судија проф. др Марко Рајчевић и савјетница мр Горана Турић присуствовали, од 1. до 4. марта 2023. године, XXIII зимској школи европског права на Златибору. Савјетовању под називом „Будвански правнички дани“, који су одржани у периоду од 2. до 6. јуна 2023. године, присуствовали су савјетнице Невенка Кузмановић и Љиљана Јакшић. Такође, на XVII савјетовању из области грађанског права, а које је одржано на Јахорини од 25. до 28. октобра 2023. године, своје учешће узео је судија Златко Куленовић. Поред тога, у раду XII научног скупа поводом Дана Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву, 28. октобра 2023. године, учествовао је судија проф. др Радомир В. Лукић. На Међународној конференцији о дијалогу између уставних судова и њиховој улози у заштити и промоцији људских права и слобода, која је одржана у Београду 16. и 17. новембра 2023. године, учествовали су потпредсједница Уставног суда проф. др Иванка Марковић и судија проф. др Радомир В. Лукић. У свим наведеним приликама представници Уставног суда су са другим учесницима поменутих скупова размијенили мишљења о отвореним питањима како уставног судовања данас, тако и уопште о темама из своје области.

   

                                                                                          

                                                                                               ПРЕДСЈЕДНИК

                                                                             УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

                                                                                             Мр Џерард Селман

                                                                  &

    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
   Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
    
   © 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења