Уставни суд РСОсновни актиСудска праксаНовости и саопштењаПословање
Одлука о прихватању понуде за набавку рачунарске опреме

  Број: СУ-155/23                                                                                          

  Бања Лука,  26. април 2023.                                                                                                                                                                                              

           

              На основу члана 70. ст. 1, 2, 3. и 6. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Босне и Херцеговине“, бр. 39/14 и 59/22), члана 37. став 1. алинеја 6. Пословника о раду Уставног суда Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 114/12, 29/13 и 90/14), члана 16. став 2. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова у Уставном суду Републике Српске, број СУ-36/23, и Одлуке о покретању поступка јавне набавке рачунарске опреме у 2023. години, број СУ-560/22 од 29. децембра 2022. године, Уставни суд Републике Српске, на сједници одржаној 26. априла 2023. године,  д о н и о  је

  О Д Л У К У

  О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

   

  1. Прихвата се понуда понуђача „Сирус 2010“ д.о.о. Бања Лука за набавку рачунарске опреме за потребе Уставног суда Републике Срспке.
  2. Са понуђачем „Сирус 2010“ д.о.о. Бањалука Уставни суд Републике Српске ће закључити уговор о набавци рачунарске опреме у износу од 49.881,50 КМ без ПДВ-а, односно 58.361,36 КМ са ПДВ-ом.
  3. Набавка и плаћање наведене робе од одабраног понуђача вршиће се са позиције групе конта 511300 – Издаци за набавку постројења и опреме.
  4. Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена на интернет страници Уставног суда Републике Српске.

   

  О б р а з л о ж е њ е

   

  На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке, број СУ-560/22 од 29. децембра 2022. године и Обавјештења о набавци, број 895-7-1-37-3-9/23, објављеном на порталу јавних набавки 6. априла 2023. године проведен је конкурентски захтјев за достављање понуда за набавку рачунарске опреме. Јавно доступну тендерску документацију са портала јавних набавки су преузели потенцијални понуђачи:

   

  1. ЕМИX ДОО САРАЈЕВО
   
  1. АРТЦО ГРОУП  ИЛИЏА

   

  1. "ПРОИНТЕР ИТСС" Д.О.О. САРАЈЕВО

   

   

   

  1. ПР "МЕДИА МАРКЕТ" ПРИЈЕДОР

   

   

   

  1. ИНФОРМАЦИОНИ ИНЖИЊЕРИНГ "СИРИУС 2010" ДОО БАЊА ЛУКА

   

   

   

  1. УНИВЕРЗАЛНО Д.О.О. САРАЈЕВО

   

   

   

  1. ДБС Д.О.О. БАЊА ЛУКА

   

   

   

  1. TIME CODE Д.О.О. САРАЈЕВО

   

   

   

  1. IT SYSTEMS  САРАЈЕВО

   

   

   

  1. BBC EUROPE ИСТОЧНО САРАЈЕВО

   

   

   

  1. ЕКАПИЈА ДОО  НОВИ БЕОГРАД

   

   

   

  1. РОБЕРТ`С ПЛУС Д.О.О. САРАЈЕВО

   

   

   

  1. ПРИНТЕX САРАЈЕВО

   

   

   

  1. ПРОИНТЕР ИТСС ДОО БАЊА ЛУКА-ЧЛАН INFINITY INTERNATIONAL GROUP БАЊА ЛУКА

   

   

   

  1. АСБИС Д.О.О. САРАЈЕВО

   

   

   

  1. INTER -COM ДОО ЗЕНИЦА

   

   

   

  1. NETWORK И ДОО БИЈЕЉИНА

   

   

   

  1. ЕМАДО Д.О.О. САРАЈЕВО

   

   

   

  1. BISCOMMERCE ДОО БАЊА ЛУКА

   

   

   

  1. ПРИМАПРОМ ДОО БАЊА ЛУКА

   

   

   

  1. ДИГИТАРИЈА Д.О.О. ДРУСТВО ЗА ЗАВЈЕТОВАЊЕ И УСЛУГЕ У ИНФОРМАТИЦИ САРАЈЕВО

   

   

   

  1. АЛФ-ОМ БАЊА ЛУКА

   

   

   

  1. "ЕЛУР" Д.О.О. КИСЕЉАК

   

   

   

             

   

  Од наведених понуђача који су преузели тендерску документацију понуду је доставио само понуђач „Сирус 2010“ д.о.о. Бања Лука, са понудом у износу 49.881,50 КМ без ПДВ-а, односно 58.361,36 са ПДВ-ом.

  Комисија за јавне набавке Уставног суда Републике Српске, именована Одлуком Уставног суда Републике Српске, број СУ-65/22 од 23. фебруара 2022. године, приступила је јавном отварању и оцјени понуде 18. априла 2023. године у 11:00 часова. Комисија је констатовала да достављена понуда испуњава све услове и захтјеве уговорног органа постављене у тендерској документацији и да је прихватљива за уговорни орган. Имајући у виду утврђене чињенице и примјену у уводу ове одлуке наведених релевантних одредаба одлучено је као у диспозитиву.

   

  Поука о правном лијеку:

  Против ове одлуке може се уложити жалба Уставном суду Републике Српске у року од пет дана од дана пријема одлуке.

   

                                                                                                         ПРЕДСЈЕДНИК

                                                                                  УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ                                                                                     

                                                                                                   Мр Џерард Селман, с.р. 

    
   Претраживање


   Објашњење: унијети једну или више ријечи, на тренутно изабраном језику и у одговарајућем писму (ћирилица или латиница)
   Уставни суд Републике Српске, Драшка Божића 2, 78000 Бањалука, Република Српска, Босна и Xерцеговина
   Радно вријеме: 8 до 16 часова (понедјељак – петак). Пријем поднесака у писарници и давање доступних обавјештења: 11 до 14 часова (понедјељак – петак)
    
   © 2009-2023. Уставни суд Републике Српске. Сва права задржана. | Политика приватности | Услови коришћења