Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка а) и члана 61. став 1. тачка д)  Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној дана 29. маја 2024. године, д о н и о  ј е

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости рјешења Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука број: 21.04/951-245/23 од 10. јула 2023. године.     

                                              

О б р а з л о ж е њ е

 

Нада Ћеремиџић из Сокоца дала је Уставном суду Републике Српске (у даљем тексту: Суд) иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости рјешења Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука број: 21.04/951-245/23 од 10. јула 2023. године. Давалац иницијативе сматра да је оспорени акт несагласан са чл. 10. и 16. став 1, чл. 45, 54, 60. и 108. Устава, чл. 17, 23. и 53. Закона о стварним правима (у иницијативи погрешно наведено: Закон о стварним правима Републике Српске) („Службени гласник Републике Српске“ бр. 124/08, 3/09, 58/09, 95/11, 60/15, 18/16 - одлука Уставног суда и 107/19), чл. 4, 5, 6, 7, 8, 9. и 129. ст. 2. и 3. Закона о општем управном поступку (у иницијативи погрешно наведено: Закон о управном поступку) („Службени гласник Републике Српске“ број 13/02), као и чл. 65, 66, 67, 68, 77. тач. б), в), г), д), ђ), чл. 84. и 140. Закона о премјеру и катастру Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 6/12). Из навода иницијативе произлази да се разлози оспоравања наведеног рјешења тичу одбијања жалбе коју је давалац ове иницијативе, у поступку пред Републичком управом за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука, изјавио против рјешења Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, Подручна јединица Соколац број: 21.39/952.4-1628/22 од 30. јануара 2023. године.

Оспореним рјешењем Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука, број: 21.04/951-245/23 од 10. јула 2023. године одбијена је, као неоснована, жалба Наде Ћеремиџић (у конкретном случају давалац иницијативе) изјављена на рјешење Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, Подручна јединица Соколац број: 21.39/952.4-1628/22 од 30. јануара 2023. године.

Према члану 115. Устава Републике Српске, Уставни суд одлучује о сагласности закона са Уставом и о сагласности других прописа и општих аката са Уставом и законом.

Имајући у виду садржину и правну природу оспореног акта, Суд је утврдио да оспорено рјешење нема карактер општег акта чију уставност и законитост, сагласно одредби члана 115. Устава, оцјењује Уставни суд.

С обзиром на то да се ради о појединачном акту који се односи на индивидуално одређен субјект и конкретну правну ситуацију, Суд, на основу члана 37. став 1. тачка а) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), због ненадлежности није прихватио дату иницијативу.

На основу изложеног одлучено је као у изреци овог рјешења.

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман  и судије: Војин Бојанић, Светлана Брковић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Радомир В. Лукић, проф. др Иванка Марковић, проф. др Дарко Радић и академик проф. др Снежана Савић.

 

 

                                                                                                ПРЕДСЈЕДНИК

                                                                                               УСТАВНОГ СУДА

                        

                                                                                              Мр Џерард Селман

 

Број: У-70/23                                                                           

29. мај 2024. године