Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тач. а) и г) и члана 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'' број 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 31. јануара 2024. године, д о н и о  је

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности члана 136а. Закона о полицији и унутрашњим пословима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 57/16, 110/16, 58/19 и 82/19).

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање сагласности члана 136а. Закона о полицији и унутрашњим пословима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 57/16, 110/16, 58/19 и 82/19) са чланом 3. Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 134/11, 82/13, 96/13, 103/15, 111/21, 15/22 и 132/22) и чланом 2. Закона о забрани дискриминације („Службени гласник Босне и Херцеговине“ бр. 59/06 и 66/16). 

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Јован Драгић из Угљевика дао је Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности члана 136а. Закона о полицији и унутрашњим пословима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 57/16, 110/16, 58/19 и 82/19). У иницијативи се наводи да предметна законска одредба није у сагласности са чланом 10. Устава Републике Српске, јер се оспореним прописивањем полицијски службеници стављају у повољнији положај од осталих запослених грађана приликом утврђивања коефицијента за одређивање висине пензије. Поред тога, давалац иницијативе сматра да је наведена норма оспореног закона у супротности са чланом 3. Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 134/11, 82/13, 96/13, 103/15, 111/21, 15/22 и 132/22) и чланом 2. Закона о забрани дискриминације („Службени гласник Босне и Херцеговине“ бр. 59/06 и 66/16). Слиједом наведеног, предлаже да Суд, након спроведеног поступка, утврди да оспорена законска одредба није у сагласности са Уставом и законом.

У току поступка Суд је утврдио да Рјешењем овог суда број У-91/19 од 28. октобра 2020. године („Службени гласник Републике Српске“ број 110/20) није прихваћена иницијатива за оцјењивање уставности члана 136а. Закона о полицији и унутрашњим пословима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 57/16, 110/16, 58/19 и 82/19), јер је Суд оцијенио да оспореним прописивањем није нарушено начело равноправности из члана 10. Устава Републике Српске.

Имајући у виду наведено, односно да је Уставни суд Републике Српске већ одлучивао о уставности оспорене законске одредбе, Суд је, на основу члана 37. став 1. тачка г) Закона о Уставном суду Републике Српске, одлучио да не прихвати иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности ове норме.

Поред тога, узимајући у обзир одредбу члана 115. Устава, којом је утврђена надлежност Уставног суда, тако што је прописано да овај суд одлучује о сагласности закона, других прописа и општих аката са Уставом и о сагласности прописа и општих аката са законом, Суд је, на основу члана 37. став 1. тачка а) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 94/12) одлучио да не прихвати иницијативу за оцјењивање сагласности оспореног члана 136а. Закона о полицији и унутрашњим пословима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 57/16, 110/16, 58/19 и 82/19) са чланом 3. Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник Републике Српске“ бр. 134/11, 82/13, 96/13, 103/15, 111/21, 15/22 и 132/22) и чланом 2. Закона о забрани дискриминације („Службени гласник Босне и Херцеговине“ бр. 59/06 и 66/16).

На основу изложеног одлучено је као у изреци овог рјешења.

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Војин Бојанић, Светлана Брковић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Радомир В. Лукић, проф. др Иванка Марковић, проф. др Дарко Радић и академик проф. др Снежана Савић.

 

   

  

                                                                                                                ПРЕДСЈЕДНИК

                                                                                                               УСТАВНОГ СУДА

     

                                                                                                              Мр Џерард Селман

 

 

 Број: У-24/23                                                                                                

 31. јануар 2024. године