Број: СУ-359/23                                                                                               

Бања Лука, 29. новембар 2023.

 

На основу  члана 13. став 2. Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12) Уставни суд Републике Српске, на сједници одржаној 29. новембра 2023. године, донио је

 

О Д Л У К У

О ИЗБОРУ ПОТПРЕДСЈЕДНИКА

УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 

I

За потпредсједника Уставног суда Републике Српске бира се академик проф. др Снежана Савић, судија из реда српског народа.

 

II

Именована се бира на мандатни период од четири године.

 

III

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука Уставног суда Републике Српске, број СУ–181/20 од 24. јуна 2020. године.

 

IV

     Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

 

                                                                                               ПРЕДСЈЕДНИК

                                                                             УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

                                                                                            Мр Џерард Селман

 

Достављено:

1. Именованој,

2. Лични досије,

3. Архива Суда.