Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка а) и члана 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'' бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној 29. новембра 2023. године, д о н и о  је

 

 Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о укидању Територијалне ватрогасне јединице Власеница („Службени гласник Општине Власеница“ број 7/22).

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Синиша Пуртић и др. из Власенице дали су Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности и законитости Одлуке о укидању Територијалне ватрогасне јединице Власеница („Службени гласник Општине Власеница“ број 7/22), коју је донијела Скупштина Општине Власеница. У иницијативи се наводи да оспорена одлука није у сагласности са чл. 3, 8, 13, 14. и 15. Закона о заштити од пожара, те да је супротна члану 67. став 3. Закона о локалној самоуправи. Даваоци иницијативе, наиме, истичу да су усљед доношења предметне одлуке остали без радног мјеста у Територијалној ватрогасној јединици која је дјеловала као унутрашња организациона јединица Општинске управе Власеница, уз образложење доносиоца Одлуке да ова ватрогасна јединица није имала значајан број интервенција, те да не постоје средства за њено даље функционисање. У вези са наведеним, указују на чињеницу да законодавац није предвидио могућност анализе оправданости постојања ватрогасне јединице према броју интервенција. Сходно наведеном, предлажу да Суд утврди да оспорена одлука није у сагласности са законом и Уставом.

Одлуку о укидању Територијалне ватрогасне јединице Власеница („Службени гласник Општине Власеница“ број 7/22) донијела је Скупштина Општине Власеница на основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 48. став 2. Закона о заштити од пожара („Службени гласник Републике Српске“ број 94/19) и члана 37. Статута Општине Власеница („Службени гласник Општине Власеница“ број 9/17). Овом одлуком прописано је: да се укида Територијална ватрогасна јединица Власеница (тачка И), рок у којем ће начелник Општине ускладити одређене акте са законом и овом одлуком (тачка ИИ), да ће се на сва питања која нису регулисана овом одлуком примјењивати одредбе Закона о заштити од пожара, као и других законских и подзаконских аката који уређују ову област (тачка III), да даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о оснивању Територијалне ватрогасне јединице Власеница, број 01-022-92/17 од 26.7.2017. године („Службени гласник Општине Власеница“ број 10/18) (тачка ИВ), те да ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине Власеница“ (тачка В). Оспорена одлука, поред наведеног, садржи и Образложење у којем се анализира организациона структура ове јединице локалне самоуправе, указује на неопходност реорганизације са циљем економичнијег функционисања и констатује немогућност даљег финансирања Територијалне ватрогасне јединице, као и чињеница њеног смањеног броја интервенција, те непостојање сврхе даљег дјеловања.

У поступку разматрања иницијативе Суд је, прије свега, узео у обзир да према члану 115. Устава Републике Српске Уставни суд одлучује о сагласности закона, других прописа и општих аката са Уставом и о сагласности прописа и општих аката са законом.

Имајући у виду садржину и правну природу оспорене одлуке, Суд је оцијенио да иста нема карактер општег правног акта чију уставност и законитост, сагласно одредби члана 115. Устава, оцјењује Уставни суд. Ради се, наиме, о одлуци која се односи на поименично одређени субјекат, којом се укида његова даља егзистенција у оквиру Општинске управе Општине Власеница, и чије се дејство, дакле, исцрпљује самим доношењем овог акта.

Слиједом наведеног, Суд је, на основу члана 37. став 1. тачка а) Закона о Уставном суду Републике Српске («Службени гласник Републике Српске» број 104/11 и 92/12), одлучио да због ненадлежности не прихвати ову иницијативу.

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник мр Џерард Селман и судије: Војин Бојанић, Светлана Брковић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Радомир В. Лукић, проф. др Иванка Марковић, проф. др Дарко Радић и академик проф. др Снежана Савић.

  

 

                                                                                                                 ПРЕДСЈЕДНИК

                                                                                                                УСТАВНОГ СУДА

                                                                                                               Мр Џерард Селман

 

 

Број: У-26/23                                                                                                

29. новембар 2023. године