Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 57. став б) и члана 61. став 1. тачка б), Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној дана 25. октобра 2023. године, д о н и о  је

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

Обуставља се поступак за оцјењивање уставности члана 66. став 2. Закона о државним службеницима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16).

           

О б р а з л о ж е њ е

Немања Баровић из Приједора дао је Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности члана 66. став 2. Закона о државним службеницима („Службени гласник Републике Српске“ број 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16). С тим у вези давалац иницијативе наводи да је пресудом Окружног суда Бањалука - посебно Одјељење за сузбијање корупције, организованог и најтежих облика привредног криминала од 20.4.2021. године неправоснажно осуђен за кривично дјело примање мита из члана 319. став 1 Кривичног законика Републике Српске, као и  да је против њега, као запосленог у Пореској управи Републике Српске, по истом основу вођен дисциплински поступак у којем је утврђена његова одговорност. Давалац иницијативе сматра да су, на наведени начин, против њега спроведена два „казнена“ поступка, што је супротно начелу „ne bis in idem“, односно члану 4. Протокола број 7. Конвенције за заштиту људских права и основних слобода којим је регулисано да се никоме не може поново судити, нити га се може казнити у казненом поступку исте државе за казнено дјело за које је већ правоснажно ослобођен или осуђен у складу са законом и казненим поступком те државе.

Како дата иницијатива није садржавала податке неопходне за вођење поступка, пред овим судом, од даваоца иницијативе је дописом затражено да у остављеном року исту уреди на начин да назначи одредбе Устава Републике Српске за које сматра да су повријеђене оспореном законском одредбом, те да наведе уставноправне разлоге на којима темељи своју иницијативу. Истовремено је упозорен да ће уколико не поступи по наведеном Суд донијети рјешење којим се иницијатива не прихвата.

Давалац иницијативе је дописом од 8. марта 2023. године, по пуномоћнику Миодрагу Деретићу адвокату из Приједора, обавијестио Суд да повлачи дату иницијативу не наводећи разлоге оваквог поступања.

 

С обзиром на то да је у току поступка давалац одустао од иницијативе за оцјењивање уставности члана 66. став 2. Закона о државним службеницима („Службени гласник Републике Српске“ број 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), а да Суд није нашао основ да по сопственој иницијативи настави поступак, Суд је на основу члана 57. тачка б) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12) одлучио да поступак обустави.

 

На основу изложеног одлучено је као у изреци овог рјешења.

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Војин Бојанић, Светлана Брковић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Радомир В. Лукић, проф. др Иванка Марковић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

 

 

                                                                                                   ПРЕДСЈЕДНИК   

                                                                                                 УСТАВНОГ СУДА          

                                                                                                Мр Џерард Селман

 

Број: У-14/23

25. октобар 2023. године