Уставни суд Републике Српске, на основу члана 115. Устава Републике Српске, члана 37. став 1. тачка а) и члана 61. став 1. тачка д) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12), на сједници одржаној  25. октобра 2023. године,  д о н и о   ј е

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

Не прихвата се иницијатива за покретање поступка за оцјењивање уставности Рјешења број Т13 0 КТП 0061948 22 од 26. октобра 2022. године и Рјешења број А-631/23 од 14. августа 2023. године, које је донио главни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука.

 

О б р а з л о ж е њ е

Дарко Поповић из Бање Луке дао је Уставном суду Републике Српске иницијативу за покретање поступка за оцјењивање уставности Рјешења број Т13 0 КТП 0061948 22 од 26. октобра 2022. године, које је донио главни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука. У иницијативи се наводе разлози због којих давалац иницијативе сматра да оспорено рјешење није у сагласности са чланом 37. став 1. и чланом 40. став 3. Устава Републике Српске. Давалац иницијативе је, такође, затражио од Суда да му омогући здравствену заштиту без које је, како је навео, остао због незаконитог поступања Окружног јавног тужилаштва Бања Лука, Фонда здравственог осигурања Републике Српске и ЈЗУ Дом здравља у Бањој Луци, као и да исте казни, те их обавеже да му због уништења здравља солидарно надокнаде штету у износу од 500.000 КМ.

У допуни иницијативе од 24. августа 2023. године давалац иницијативе је обавијестио Суд да је главни тужилац Окружног јавног тужилаштва 14. августа 2023. године донио Рјешење број А-631/23, којим се одбацују као недопуштени његови захтјеви за изузеће тужиоца Хане Врањешевић, те предложио да Суд оцијени и овај акт.

Оспореним рјешењем главног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бања Лука број Т13 0 КТП 0061948 22 од 26. октобра 2022. године одбијена је као неоснована притужба подносиоца пријаве Поповић Дарка из Бање Луке од 27. октобра 2022. године изјављена на наредбу о неспровођењу истраге Окружног јавног тужилаштва Бања Лука број Т13 0 КТПО 0061948 22 од 15. септембра 2022. године.

Оспореним рјешењем главног тужиоца Окружног јавног тужилаштва Бања Лука број А-631/23 од 14. августа 2023. године одбацују се као недопуштени захтјеви подносиоца пријаве/оштећеног Поповић Дарка из Бање Луке за изузеће поступајућег тужиоца Хане Врањешевић у предметима овог тужилаштва бр. Т 13 0 КТПО 0065616 23, Т 13 0 КТАК 0063784 23 и Т 13 0 КТАК 00 65336 23.

Према члану 115. Устава Републике Српске, Уставни суд одлучује о сагласности закона са Уставом и о сагласности других прописа и општих аката са Уставом и законом.

 

Имајући у виду садржину и правну природу оспорених аката Суд је оцијенио да оспорена рјешења немају карактер општег правног акта чију уставност и законитост, сагласно одредби члана 115. Устава, оцјењује Уставни суд. С обзиром на то да се  ради о појединачним актима који се односе на индивидуално одређени субјекат и на конкретну правну ситуацију, Суд је, на основу члана 37. став 1. тачка а) Закона о Уставном суду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 104/11 и 92/12) одлучио да, због ненадлежности, не прихвати ову иницијативу.

 

У вези са наводима у иницијативи из којих произлази да давалац иницијативе  тражи од Уставног суда да му омогући зајaмчену здравствену заштиту, као и да казни институције које му то онемогућавају, те их обавеже да му солидарно надокнаде штету, Уставни суд, у смислу наведеног члана 115. Устава, није надлежан да одлучује.

На основу изложеног одлучено је као у изреци овог рјешења.

   

Ово рјешење Уставни суд је донио у саставу: предсједник Суда мр Џерард Селман и судије: Војин Бојанић, Светлана Брковић, Амор Букић, Златко Куленовић, проф. др Радомир В. Лукић, проф. др Иванка Марковић, проф. др Марко Рајчевић и академик проф. др Снежана Савић.

 

 

                                                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК

                                                                                                 УСТАВНОГ СУДА

                                                                                               Мр Џерард Селман  

 

 

 

Број: У-68/22                                                                                              

25. октобар 2023. године